CURRICULUM VITAE JOS VRANKEN JR.

Data

Jos (Joseph, Jacob, Hubert) Vranken (jr) is geboren op 1 augustus 1939 te Rijswijk (Zuid-Holland) en stamt uit een muzikaal geslacht: hij vormt de vierde ach­tereenvol­gende generatie die zich bezighoudt met de muziek en met koormuziek in het bijzonder.
Hij volgt daarmee zijn vader Jos [J.J.H.] op die een der bekendste Nederlandse mannenkoordirigenten was en zijn grootvader [P.J. Jos] die o.m. werkzaam was aan de Utrechtse kathedrale kerk.
De eerste schreden op het muzikale pad zette hij onder leiding van vader (Jos Vranken) en grootvader (P.J. Jos Vranken), terwijl de eerste pianolessen werden genoten bij de bekende Haagse organist Jan Schmitz en bij Thea Roos die beide leerlingen waren van zijn vader.

Opleiding

De muzikale vakopleiding genoot Jos Vranken op de Rooms Katholieke Kerkmuziekschool "Sint Caecilia" te Utrecht (later: Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek), waar destijds Huub Voncken pr. directeur was. Lessen volgde hij onder andere bij: Herman Strategier, Hans Ponten, Wouter Paap, Alphons Asselbergs, Sjef van der Eerden (koordirectie), Boris Pelsky, Albert de Klerk, Bernard Bartelink, en Job Wilderbeek.
Na zijn studie op dit instituut dat thans als onderdeel van de Hoge School voor de Kunsten Utrecht, Faculteit Muziek: "Nederlands Instituut voor Kerkmuziek" heet, bekwaamde hij zich nader als dirigent, onder leiding van Heinz Schauwinhold, Paul Pella, Louis Stotijn en Sipke de Jong. Daarnaast nam hij een aantal keren deel aan de Kurt Thomas-cursus in Den Haag.

Kerkmuziek

Sinds januari 1958 is Jos Vranken steeds werkzaam geweest in de koorwereld. Na een zeer korte periode te Soest [1957], zien we hem in zijn eerste ambt van directeur-organist te Tiel [1958] aan de Dominicusparochie. Na de Willibrordkerk in Arnhem [1958 – 1959; televisie-uitzending 1959], de Elandstraat in Den Haag [uitsluitend organist] [1959 - 1960], het Huis van Bewaring te Den Haag [1959 - 1960] en de Pastoor van Arskerk te Delft [1 april 1960 - 1962], belandt hij uiteindelijk in oktober 1962 in Poeldijk, waar hij als directeur-organist wordt benoemd aan de kerk van de Heilige Bartho­lomeus. Deze functie bekleedt hij tot 1 maart 1995; het afscheid op 1 oktober van dat jaar betekende een einde van een dienstverband van precies 33 jaar.
Met het “Liturgisch Koor Cantate Domino” repeteert hij sinds 1999 wekelijks en luistert met regelmaat liturgische vieringen op in de regio Haaglanden. In 2001 aanvaarde hij een functie aan de Marthakerk aan de Haagse Hoefkade, alwaar hij het orgel bespeelde en [mede] leiding gaf aan het Multiculturele kerkkoor “Sancto Martino Laus” dat aan die kerk is verbonden. Aan deze mooie periode komt in 2009 een einde als hij per 1 september 2009 opnieuw en voor tijdelijk, de functie van directeur-organist aan de Poeldijkse Bartholomeuskerk aanvaardt, waar aan zijn kwaliteiten en inzet op dat moment grote behoefte bestaat. Ook aan deze “interim-periode” komt een eind en wel op 1 februari 2013.
In de zomer van 2013 wordt hij uitgenodigd om leiding te geven het koor Corona dat verbonden is aan de Josephkerk in Wateringen en korte tijd daarna wordt hij ook uitgenodigd om in de kerk van Sint Jan de Doper in Wateringen bij het koor Soli Deo Gloria de koorleiding op zich te nemen. Waar nodig bespeelt hij dan ook de orgels in die twee kerken. In 2018 besluiten deze twee koren samen verder te gaan onder de naam Jubilate Deo.
In december 2017 benadert de voorzitter van Oratoriumkoor De Lier, Fer Alsemgeest, hem met het verzoek om enkele weken de plaats in te nemen van de zojuist vertrokken dirigent. Hij bereidt dan het najaarsconcert voor, waarin Ein Deutsches Requiem van Joh. Brahms op het programma prijkt, samen met Mirjam’s Siegesgesang van Fr. Schubert en enkele Hongaarse dansen van Brahms. De samenwerking verloopt dusdanig, dat hij wordt uitgenodigd de leiding te behouden tot en met dit concert.
In december start hij daar met de voorbereidingen van het concert 2019, waar Die Jahreszeiten van Joseph Haydn zullen klinken. In het begin van 2019 vinden sollicitaties plaats om Vranken te gaan opvolgen.

Onderwijs

Hij was op enkele scholen als vakleerkracht werkzaam, zoals op de Sint Petrusschool te Loosduinen [1959-1964], de Lodewijkschool te Delft [1960-1962], de MAVO St.Thomas van Aquino te Poeldijk [1964-1988] en de Chr. Mavo te Naaldwijk [1969-1970].
Jos Vranken was ook als docent verbonden aan de dirigentencursus van de SNK: in Den Haag en Rotterdam [1967-1991] en in Leiden [1999-2001].

In 1980 en 1981 werd een bescheiden cursus voor amateur-koordirigenten gehouden in Paramaribo i.s.m. Groot Mannenkoor Zwolle. Dit geschiedde m.m.v. Joop Schets.
In de negentiger jaren volgende een aantal cursussen op Curaçao. In 2007 werd wederom een [driejarige] dirigentencursus gestart in Suriname onder auspiciën van IDE-Gorinchem [Joop Schets].
Deze cursus werd op zaterdag 25 juli 2009 feestelijk afgesloten met o.m. een uitvoering van de Missa Brevis in D KV 194 van W.A. Mozart waarbij de verschillende misdelen geleid werden door geslaagde cursisten.
Ook in 1994, in 2012 en in 2014 werd in Willemstad op Curaçao een vergelijkbare cursus gegeven op initiatief van de Hogeschool IDE te Gorinchem. Ook in 2015 wordt een dergelijke cursus voorzien.

Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging [NSGV] http://www.nsgv.nl/

Jos Vranken begon zijn loopbaan bij de “NSGV” als bestuurslid van de koorkring Westland [1965-1977] en lid van het diocesane bestuur in het bisdom Rotterdam [1967-1979] was als eerste “leek” Algemeen Voorzitter van de Nederlandse Sint-Gregorius­vereni­ging [1977-1995] en als zodanig ook lid van de Bisschoppelijke Commissie voor Liturgie, Liturgische Muziek en Kerkelijke Kunst [1986-1995] en voorts maakte hij deel uit van de com­mis­sie die de z.g. "Nota Kerkmusicus" voorbereidde. In de periode van zijn voorzitterschap werden verschillende initiatieven ontplooid getuige de verschillende uitgaven die in die periode het licht zagen.
De “NSGV” trad in deze periode ook toe tot de nationale koorkoepel VNK/SNK waardmee het isolement waarin de “NSGV” zich bevond werd doorbroeken en ook nationaal erkenning voor de vereniging werd afgedwongen.
Tijdens deze periode bekleedde hij ook het voorzitterschap van de stichting Nederlands Instituut voor Kerkmuziek.
Hij was opnieuw lid van het bestuur van het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek te Utrecht [1996 –2000].
Tijdens de jaarvergadering van de NSGV op 7 april 1995 werd hij tot erelid van de vereniging benoemd. Bij het afscheid, dat werd gevierd op 29 oktober 1995 werd Vranken bevorderd tot Commandeur in de Orde van Sint Gregorius de Grote [uit handen van Kardinaal Adrianus Simonis, nadat hij in 1983 t.g.v. zijn zilveren jubileum als toonkunstenaar was benoemd tot Ridder in deze orde, uitgereikt door Mgr. Ph. Bär, bisschop van Rotterdam].
Hij is lid van de Stichting Liedbundel welke de uitgave verzorgt van "Gezangen voor Liturgie" de leidende gezangenbundel in de RK kerkprovincie van Nederland [1980] en voorzitter van deze stichting [1995]. http://www.liedbundelgvl.nl/
Voorts was Jos Vranken voorzitter van het Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek, welk bestuur het bevoegd gezag voert over de Kathedrale Koorschool te Utrecht [1977 - 1997]. Deze stichting is tevens de eigenaar van de panden Plompetorengracht 1, 3 en 5.
Hij was voorzitter van het "Steunfonds NIK" welke stichting gelden beheerde t.b.v. kerkmuziekstudenten in Nederland [1989-2001].

Verder maakte hij deel uit van het curatorium van de Zeeuwse Koorschool.
Vanuit de bovengenoemde functies had en heeft Vranken zitting in een aantal commissies en studiegroeperingen.

Nationale en Internationale Koororganisaties

Van 1970 tot 1993 was hij Muzikaal Adviseur van de Katho­lieke Bond van Zang-en Oratori­umverenigingen. Tijdens het Bondsconcours op 12 juni 1994 werd hij tot erelid van die organisatie benoemd. In 2009 werd deze organisatie ontbonden Hete merendeel der aangesloten koren sloot zich aan bij de KCZB.

Hij was Lid van de Muziekcommissie van de Koninklijke Christelijke Zangersbond [1984 - 2007] en maakte tot 2001 deel uit van de jury van de Erna Spoorenberg Vocalisten Presentatie. http://www.kczb.nl/

Hij was ook lid van het Muziek Advies College van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond [1998-2003]. http://www.knzv.nl/

Tot medio 1990 maakte Jos Vranken deel uit van het Presidium van de Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chorverbände, een van de twee Europese korenorganisaties, daarvoor en daarna vertegenwoordigde hij steeds in dit gremium de Nederlandse Koorwereld [tot 1-8-1999]. Hij was lid van de Board van de IFCM [1993-2002] [International Federation of Choral Music]. http://ifcm.net/
Hij was Secretaris-Generaal van International Choral Network [1998-2003] een overlegorgaan van Europese Koorfestivals. http://www.choralfestivalnetwork.org/
Hij was kort werkzaam als voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Koordirigenten.

Jos Vranken is bestuurslid van de Westlandse Koren Federatie (2010) waarin het merendeel van de Westlandse koren is verenigd. Vanuit deze functie participeert hij in verschillende commissies en werkgroepen.

Vranken is aangesloten bij BUMA en Stemra.

Koordirectie

Verschillende koren stonden onder zijn leiding: Toonkunst, Tiel [1958-1959];
Gemengde Zangvereniging Concordia te 's-Gravenzande [1960 - 1970];
Vlaarding's Mannenkoor Orpheus [21-11-1959 – 1969 met eerste concert op 9 maart 1960]; www.vmko.nl/
Koninklijk Winterswijks Mannenkoor [1960 - 1964]; www.kwminfo.nl/ Liers Gemengd Koor [1961 - 1968];
Zangkoren "Deo Sacrum" te Poeldijk, waarin een kleuterkoor, kinderkoor, jeugdkoor, jongerenkoor, dameskoor, herenkoor, Rouw-en Trouwkoor, alsmede een kamerkoor [1962-1995].
Bij het afscheid van deze vereniging op 1 oktober 1995 werd Vranken benoemd tot Ere-Voorzitter. In de periode van 1 september 2009 tot 1 februari 2013 fungeerde Vranken als interim i.v.m. ziekte en overlijden van de toenmalig muzikale leider Jos Beijer. Met uitzondering van het kinderkoor en jongerenkoor leidde hij alle koorgroepen en bovendien de Vrouwenschola en het door hem geïnitieerde “Perosikoor” een mannenkoor die bij uitvaarten de Requiemmis van Don Lorenzo Perosi ten gehore brengt. www.deosacrum.nl/
Groot Mannenkoor Zwolle [februari 1964-2002]; www.grootmannenkoorzwolle.nl/
Almelo's Christelijk Mannenkoor [1969-1998]; www.acmalmelo.nl/
Christelijke Oratoriumvereniging Scheveningen [1972 - 2009]; bij het afscheid in 2009 werd Vranken benoemd tot erelid van de vereniging; www.covscheveningen.nl
Koninklijke Zangvereeniging Rotte's Mannenkoor [1974-1976]; www.rottesmannenkoor.nl/
Multicultureel kerkkoor “Sancto Martino Laus” van de Marthakerk van de Willibrordparochie te Den Haag [2002 - 2009]
Kunst voor het Volk Honselersdijk [2002 - 2006]; www.kunstvoorhetvolk.com/koor.htm
Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus [2005 - 2011] www.ksmorpheus.nl
Weiland Ensemble Overveen [interim: 2008 – 2009]. www.weilandensemble.nl/
www.geocities.com/willibrordparochie/

Onder zijn leiding staat op dit moment nog het Liturgisch Koor “Cantate Domino” [1999] te Den Haag. www.cantate-domino.nl/infopage.html
R.K. Kerkkoor Corona van de St. Josephkerk te Wateringen [2012].
R.K. Kerkkoor Soli Deo Gloria van de Sint Jan de Doperkerk te Wateringen [2012]. Deze beide laatste koren voegden zich in 2018 samen tot het koor “Jubilate Deo”.
Oratoriumkoor De Lier [januari2018] als interim dirigent, aanvankelijk voor enkele weken, hetgeen uitgroeide tot een periode van meer dan een jaar[april 2019].

De SNK [Unisono; Kunstfactor]. www.amateurmuziek.nl/

Jos Vranken was van 1982 tot 1 augustus 1999 als stafmedewerker verbonden aan de stichting Samenwerkende Neder­landse Korenorganisaties [SNK, daarna Unisono en later Kunstfactor] en als adviseur verbonden aan de stichting Federatie van Nederlandse Zangersbonden [de voorganger van de SNK] reeds sinds 1973. In deze functie was hij Hoofd Opleidingen [1991] en belast met de buitenlandse betrekkingen [1982]; zo was hij ook artistiek directeur van het Inter­nationaal Koorfestival Arnhem [sinds 1973 en medewerker sinds 1969] en de coördinator van de "Artistic Committee of the World Symposium on Choral Music" dat van 7 tot 14 juli 1999 door de IFCM [International Federation of Choral Music] in samenwerking met de SNK in Rotterdam werd georganiseerd.

Concerten en uitvoeringen

Vranken kreeg vooral bekendheid door uitvoeringen met zijn koren in binnen- en buitenland.
Belangrijke uitvoeringen waren bijvoorbeeld:
Te Deums van Diepenbrock [1969], Dvořak, Kodály [o.a. in Debrecen en Miskolc] en van Mozart [eerste keer in 1958].
Requiem van Verdi [1968, 1970, 1­976, 1992, 1998],
Requiems van Mozart en van Cherubini, van Fauré en Rutter, van Duruflé en Leoncavallo [2010].
An­thems van Händel en Kantaten van Bach.
La Rédemption van Char­les Gounod [1967, 1970].
Hij leidde Bach’s Magnificat en Weihnachtsoratorium [1985], Johannes Passion [sinds 1973 22x], Matthäus Passion [2011 en 2013].
Van Marius Monnikendam klonk zijn “Hymne” [1967].
W.A. Mozart: Grosse Messe in c moll, Krönungs Messe [De uitvoering van dit werk is een Poeldijkse traditie in de hoogmis van Pasen sinds 1967 en in Naaldwijk door het Liturgisch Koor Cantate Domino op het feest van Christus Koning sinds 2003],
Vesperae Solennes de Confessore, de Missa Brevis in Bes, in G en in D, de Spatzen Messe, de Trinitatis Messe, de Dominicus Messe en de Waisenhaus Messe.
Ein Deut­sches Requiem van Joh.­Brahms [1979] en Schicksalslied [1994].
Het Lied van de Bos­sen van Dimitri Sjos­takovitch in 1983 [jubileumconcert 25 jaar toonkunstenaar] en in 2006.
Polni Mse van Boh.Martinů [verschillende uitvoeringen],
War Requiem van Benjamin Britten in 1985,
Svatá Ludmila [op.71] van Ant. Dvořák in 1987, 1993 en 2005.
"Or shall we die" van Michael Berkeley in 1990,
Les Béatitudes van César Franck in 1991,
van Herman Strategier werd de Arnhemse Psalm uitgevoerd [1995] en in 2012 in Poeldijk de Missa Custos Domini.
De Elias van Mendelssohn [1996].
De Nelson Messe [2000, Budapest], alsmede de Theresienmesse, Harmonie Messe, Schöpfung Messe Kleine Orgelsolo Messe, Die Sch­öpfung, Die Jahreszei­ten, de Zeven Kruiswoorden en het Stabat Mater van Haydn klonken [meerdere keren] onder zijn leiding.
In november 2001 ging onder zijn leiding “Moses” van Max Bruch, welke uitvoering in 2002 werd herhaald in Budapest en Miskolc. Van deze componist voerde hij ook de Frithjof Sage [mannenkoor en orkest] uit.
Cantate V: Laus Pacis van Henk Badings, alsmede verschillende a cappella werken van deze componist werden onder zijn leiding uitge­voerd.
In 2009 nam hij afscheid bij de COV-Scheveningen [zie boven] met Die Legende der heiligen Elisabeth van Franz Liszt.
In 2012 leidde hij de uitvoering van de Messe in C-moll van Robert Schumann.
In april 2011 leidde hij voor het eerst in zijn leven de Matthäus Passion van J.S. Bach, waarvan op 3 maart 2013 bij zijn afscheid de tweede uitvoering plaats vond.

Gedurende zijn loopbaan bereidde verschillende grote concerten voor in het bijzonder bij het Residentie Orkest. De “Negende” van Beethoven voor o.a. Ferdinand Leitner en Roberto Benzi. Die Schöpfung van Haydn voor Nikolaus Harnoncourt, de Gurrelieder van Arnold Schönberg voor Leonce Gras en de Achtste Symfonie van Mahler voor Jean Martinon.

Onderscheidingen, erelidmaatschappen

Vranken werd in 1983 onderscheiden met het Ridderschap in de Orde van Sint Gregorius de Grote (Vaticaan) en vervolgens in 1995 bevorderd tot Commandeur in deze Orde.
In 1987 ontving hij de Plaquette van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging.
In 1989 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Zijn voorliefde is bekend voor muziek uit Hongarije, Tsjechië en Frankrijk. Dat laatste leverde hem de bronzen medaille op van het Franse genootschap "Arts, Sciences, Lettres" [1988].
Bij gelegenheid van zijn afscheid van de stichting S.C.C. De Leuningjes [Poeldijk] in 1992, werd aan hem het gouden ere-insigne van de gemeente Monster overreikt door Burgemeester Paul Capteyn.
Op 7 april1995 werd Vranken benoemd tot erelid van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging [zie aldaar].
Bij het afscheid van de Zangkoren “Deo Sacrum” op 1 oktober 1995 werd Vranken benoemd tot Ere-Voorzitter.
In 1998 ontving Vranken uit handen van de wethouder voor cultuur, mevrouw L. Engering de stadspenning van de gemeente ’s-Gravenhage t.g.v. zijn 40-jarig jubileum als toonkunstenaar en het zilveren jubileum als dirigent van de COV-Scheveningen.
Naar aanleiding van een uitwisseling en zijn bijzondere inspanningen om die te realiseren werd Vranken benoemd tot erelid van het Mannenkoor “Jussit” te Seinäjoki in Finland [1987].
In 2000 ontving hij een bijzondere award te Kecskemét Hongarije voor zijn bijzondere verdiensten voor het bevorderen van internationale koorcontacten voor kinderen en jeugd. Eveneens in 2000 werd hij benoemd als eredirigent van het Budapesti Ifjúsági Kórus en in 2001 werd hij onderscheiden met de Pro Cultura Hungarica medaille.
In 2008 ontving hij bij gelegenheid van zijn afscheid als Muziekcommissielid de Gouden Reversspeld met Robijn uit handen van Bondsvoorzitter Wouter Haeser.
Op 24 mei 2008 ontving hij uit handen van burgemeester Sjaak van der Tak de “WestlandStek”. De WestlandStek is een blijk van waardering van de gemeente Westland. Jos Vranken ontving deze gemeentelijke onderscheiding voor zijn langdurige en buitengewone verdiensten als dirigent en organist t.g.v. zijn 50-jarig jubileum als toonkunstenaar. In 2009 benoemde de COV Scheveningen Vranken als erelid bij gelegenheid van zijn afscheid als dirigent bij die vereniging.
In 2018, t.g.v. zijn 60-jarige jubileum van het Bisdom Rotterdam de Laurentiusplaquette overhandigd door Richard Bot. Van de Gemeente Westland ontving hij het Glazen Huis, uit handen van wethouder Marga de Goeij – van der Klugt.

Andere vermeldenswaardigheden.

Opmerkelijke prestaties van zijn koren in wedstrijden werden gemarkeerd door het winnen van "Kiriac-Trophee" in Roemenië, het winnen van de Schubert-prijs in Wenen, en het Gouden diploma in Lindenholzhausen, prestaties geleverd met zijn mannenkoren van Zwolle en Almelo.
Onder zijn verantwoordelijkheid en feitelijk onder leiding van zijn vrouw verwierf de “Selectiegroep” van de Zangkoren “Deo Sacrum” faam vanwege successen op festivals in Nederland en daar buiten.
Verder won zijn kamerkoor van de Zangkoren “Deo Sacrum”driemaal zilver in het 3e Internationale Koorfestival te Athene [1990].
In het Nederlands Koorfestival te Rotterdam trad dit koor op in de A-Kroon afdeling. Tijdens het Orlando di Lasso Koorfestival te Rome behaalde hij met dit kamerkoor tweemaal een eerste plaats en mocht hij speciale prijzen in ontvangst nemen voor vertolking van een Nederlands volkslied en vanwege bijzondere interpretatie als dirigent.
Jos Vranken maakt veelvuldig deel uit van jury's bij concoursen en festivals in Nederland.
In het buitenland jureerde hij o.m. in Bad Brückenau, Giessen, Lindenholzhausen, Wald Michelbach, Pohlheim, Wernigerode en Zwickau [BRD], meerdere keren te Bad Ischl [A], Budapest [H], Neerpelt [B] en Varna [BG].
Verder in Arezzo, Grado, Isola del Sole en Riva del Garda [I], Cantonigros [E], Debrecen [H], in Neuchâtel en Crans Montana [C], in Celje [YU], Brasov [RO] en in Litomysl, Trencianske Teplice en Praag [CZ].

Stichtingen en verenigingen
Vrijetijdsbesteding

Ook in zijn vrije tijd is Vranken nog bezig op allerlei terreinen. Zo was hij tot maart 1989 voorzitter van de Zangkoren Deo Sacrum te Poeldijk (sinds 1971) en bestuurslid van de stichting “Vrienden van Deo Sacrum” [1982-1995 en secretaris van 2000-2009].
Hij maakte deel uit van het bestuur van het Sociaal Cultureel Centrum "De Leuningjes" te Poeldijk [1969-1992], waarvan hij jarenlang het voorzitter­schap bekleedde en was als zodanig bouwheer van Sociaal Cultureel Centrum “De Leuningjes” te Poeldijk. Bij gelegenheid van zijn afscheid van deze stichting werd aan hem het gouden ere-insigne van de gemeente Monster overreikt door Burgemeester Paul Capteyn. www.deleuningjes.nl/
In december 2018 aanvaarde hij het interim-voorzitterschap van deze stichting in afwachting van de opvolging van voorzitter Jeannet Hubbeling in 2019.
Van de stichting Studie- en Oratoriumprojecten is Vranken de voorzitter geweest sinds deze stichting begon als Stichting Orgelconcerten Poeldijk in 1992. In 2012 trad hij uit die functie terug en beperkte zich tot de artistieke inhoud van het evenement. Op deze manier coördineert hij het muzikale gedeelte van de evenementen “Tonen 2000”. Hij werd opgevolgd als voorzitter door Sylvia Vollebregt en als artistiek leider door Silvère van Lieshout. In 2016 hield Tonen2000 op te bestaan.
Hij is ook voorzitter van de Stichting Euregio Koorzang waarmee hij het eerste Euregio Symposium Koorzang realiseerde in Kerkrade [2000 - 2012].
Hij was voorzitter van de stichting “De Bieb” van de Openbare Bibliotheek Monster-Poeldijk [2002-2005] en vervolgens bestuurslid van dezelfde stichting op het niveau van de gemeente Westland [2005-2009]. www.bibliotheekwestland.nl/

Politiek

Sinds 1997 politiek actief op het niveau van de gemeentepolitiek en wel voor de VVD. In 1998 benoemd tot fractievertegenwoordiger in de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling en in 2002 tot fractievoorzitter voor de VVD in de gemeenteraad van Monster tot aan de samensmelting van de vijf gemeenten tot een gemeente Westland in 2004. www.vvdwestland.nl/
Sindsdien fungeert Vranken als contactpersoon in het kerkdorp Poeldijk voor de VVD.

Overig

Vranken was lid [1976 – 2013] en past president [1996 - 1997] van de Rotary Club "Het Westland" www.rotarywestland.nl/
Voorts maakt hij deel uit van de Traditie Initiatiefgroep Monster. Hij is lid van de KBO Poeldijk en bridget daar op dinsdagmiddag, samen met zijn vrouw Ine.

Als vrijwilliger was hij via de stichting Vitis Welzijn verbonden aan de stichting Plusbus [2008 - 2014]. www.plusbus.nl/
Vranken is lid van de Carnavalsvereniging “De Blauwkonters” en als Josephus I Prins Karnaval in 1990, lid van het Prinsenconvent van die vereniging. www.blauwkonters.nl/<

Familie

Jos Vranken is gehuwd op [27 oktober wettelijk] 19 november 1966 met Ine (Francina, Agatha, Maria) Grootscholten.
Uit dit huwelijk werd op 7 november 1967 een zoon geboren: Joseph, Jacob, Johannes, (Jos) en op 2 september 1970 een dochter: Judith, Theresia, Maria, (Judith).
Zoon Jos [thans Algemeen Directeur van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen] huwde op 13 september 1996 Erna Ballering; op 12 april 2006 werd Eva Johanna Francina geboren.
Dochter Judith, huwde op 9 juni 1995 met John Dijkshoorn. Zij geven leiding aan Drukkerij “Het Westland” te Naaldwijk.
Op 3 december 1997 werd Rody Giovanni Huberto geboren en op 1 november 2000 Lynn Judy Frances.

En nog…

In de schaarse vrije tijd leest en biljart [BV Het Witte Paard en BV Het Groene Hart] Vranken graag. Zijn voorliefde voor wijnen en zijn belangstelling voor voetbal op elk niveau zijn aan vele mensen bekend!

CURVITAE.NED Versie 2019 Gemaakt op 14 maart 2019