1e Droevige geheim: Jezus bid in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.
Hij ging naar buiten en begaf zich volgens gewoonte naar de Olijfberg. Ook de leerlingen gingen met Hem mee. Ter plaatse aangekomen sprak Hij tot hen: "Bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat". Toen verwijderde Hij zich van hen, ging op ongeveer een steenworp afstand op de knieŽn en bad: "Vader als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil geschiede". Toen verscheen er een engel uit de hemel om Hem te sterken.
(Lucas 22,39-43)
2e Droevige geheim: Jezus wordt gegeseld.
Zij brachten Hem voor Pilatus en begonnen Hem te beschuldigen. Daarop riep Pilatus de hogepriesters en het volk bijeen en sprak: "Ik kan in deze man geen enkele schuld ontdekken". Maar zij riepen: "Weg met Hem! Laat ons Barabbas vrij". Pilatus besliste, dat gebeuren zou wat zij eisten, hij liet de man die zij opvorderden los, al zat hij wegens oproer en moord in de gevangenis, maar Jezus leverde hij over aan hun willekeur.
(Lucas 23,1-25)
3e Droevige geheim: Jezus wordt met doornen gekroond.
Toen namen de soldaten Jezus mee in het pretorium en verzamelden de hele afdeling rondom Hem. Zij trokken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een rode mantel om. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in de rechterhand. Dan vielen ze voor Hem op de knieŽn en bespotten Hem met de woorden: "Gegroet, koning der Joden". Zij bespuwden Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op het hoofd.
(MatteŁs 27,27-30)
4e Droevige geheim: Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van GalvariŽ.
Toen zij Hem wegvoerden, hielden zij buiten de stad een zekere Simon aan, een man uit Cyrene, hem belaadden ze met het kruis. Een grote volksmenigte volgde Hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden. Jezus keerde zich tot hen en sprak: "Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen, want als men zo doet met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?".
(Lucas 23,26-32)
5e Droevige geheim: Jezus sterft aan het kruis.
Gekomen op een plaats die Golgota genoemd wordt - Schedelplaats - gaven ze Hem met alsem gemengde wijn te drinken. Toen sloegen zij Hem aan het kruis en Jezus zei: "Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen". Ze verdeelden zijn kleren onder elkaar, door er om te dobbelen. Toen riep Jezus uit: "Het is volbracht, Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest". Hij boog het hoofd en gaf de geest.
(MatteŁs 27,33-46 - Johannes 19,30)