Ontwerp en design: Uncle Will

Zij nam de grote rozenkrans van de arm, maakte het kruisteken en scheen - door een onzeglijke glimlach - mij ertoe aan te sporen hetzelfde te doen. Zij liet de kralen van haar rozenkrans langs de vingers glijden, doch verroerde haar lippen niet; alleen het Eer aan de Vader... bad zij mee.

Zo vertelt Bernadette over Maria's verschijning. En in navolging van haar hebben talloos veel pelgrims de rozenkrans gebeden: in groot geloof en vol vertrouwen. (Lourdes 1858)

Het goed bidden van de rozenkrans betekent het overwegen van de geheimen van onze verlossing door Christus, waar Maria zo innig bij betrokken was.

Klik hier om naar het Avé Maria te luisteren

De rozenkrans is verdeeld in vijf gedeelten (tientjes), elk gedeelte vertegenwoordigd een geheim of gebeurtenis uit het leven van Jezus, zij worden uitgesproken en overwogen voor elk tientje van de rozenkrans. Deze delen bestaan uit vijf geheimen uit een van de drie hoofdstukken van de rozenkrans, de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen, samen vormen zij een geheel van vijftien geheimen of gebeurtenissen. Elk van deze hoofdstukken wordt gebruikt op een daarvoor bepaalde dag.

Traditioneel worden de geheimen als volgt overwogen:

De blijde geheimen op Maandag en Donderdag
De droevige geheimen op Dinsdag en Vrijdag
De glorievolle geheimen op Woensdag, Zaterdag en Zondag

De geheimen van het licht zijn op 16 Oktober 2002 toegevoegd door Paus Johannes Paulus II
Hij stelt voor om de geheimen voortaan als volgt te overwegen:

De blijde geheimen op Maandag en Zaterdag
De geheimen van het licht op Donderdag
De droevige geheimen op Dinsdag en Vrijdag
De glorievolle geheimen op Woensdag en Zondag

Het rozenkrans gebed begint met het kruisteken en de woorden:

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Vervolgens kan een voorbereidend gebed worden uitgesproken.

We bidden de geloofsbelijdenis.

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven. Amen

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

De namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend, van nu af tot in eeuwigheid. Goede Jezus, vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.

(bij het eerste kraaltje)

Onze Vader die in de hemel zijt;
Uw naam worde geheiligd;
Uw rijk kome;
Uw wil geschiede op aarde,
zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring;
maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

(Oecumenische tekst:)

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

(bij de volgende drie kralen)

Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader.

Wees gegroet Maria vol van genade, de Heer is met U;
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Ik groet U, Moeder van God de Zoon.

Wees gegroet...

Ik groet U, Bruid van God de Heilige Geest.

Wees gegroet...

Eer aan de Vader...

De namen van...

(bij het vijfde kraaltje)

Het eerste geheim en gebed of intentie waarvoor het tientje gebeden wordt.

Onze Vader...

(voor elk van de tien volgende kralen)

Wees gegroet...

Aan het einde van het tientje:

Eer aan de Vader... en De namen van...

Vervolgens bij elk tientje een geheim, gebed en intentie,
gevolgd door het Onze Vader.
Na tien maal wees gegroet besluiten met
het Eer aan de Vader...
De namen van...

Na het laatste tientje besluiten met het Onze Vader of een ander gebed naar keuze, vaak wordt ook de litanie van de Heilige Maagd Maria gebeden.

Besluit de rozenkrans met het kruisteken en de woorden als bij het begin.

Het woord Rozenkrans kan worden vertaald als 'Kroon van rozen'.

Onze lieve vrouwe heeft geopenbaard dat elke keer als een Wees gegroet wordt gebeden men haar een mooie roos schenkt en dat elke complete Rozenkrans voor haar een kroon van rozen is.

De roos is de koningin van alle bloemen, de Rozenkrans de roos van alle devoties en daarom de meest belangrijke. De Heilige Rozenkrans is welgenomen een perfect gebed, omdat daarin het verhaal van onze redding wordt geopenbaard.

Met de Rozenkrans mediteren we over de geheimen van blijheid, droefheid en glorie
van Jezus en Maria. Het is een simpel gebed, nederig zoals Maria. Het is een gebed dat wij samen met haar, de Moeder van God kunnen bidden.

Met het Wees gegroet nodigen wij haar uit om voor ons te bidden, hetgeen onze lieve vrouwe altijd honoreert en waarbij zij haar gebed met het onze deelt, daardoor wordt ons gebed nog waardevoller, omdat hetgeen Maria vraagt altijd verkregen wordt. Jezus kan eenvoudig nooit nee zeggen tegen zijn Moeder, waarom en wat zij ook vraagt.

In elke verschijning nodigt de Hemelse Moeder ons uit om de Rozenkrans te bidden als een krachtig wapen tegen het kwaad, om ons zo tot werkelijke vrede te brengen. Met ons gebed verenigd met dat van onze lieve vrouwe kunnen wij de grote gaven ontvangen van inkeer en verandering in ons hart en kunnen wij het boze verdrijven uit ons zelf alsmede het kwaad en gevaar uit de omgeving waarin wij leven!


Voorbereidende gebeden.

Heer, open mijn mond om uw heilige Naam te prijzen. Reinig mijn hart van alle ijdele, slechte en verstrooiende gedachten, verlicht mijn verstand, ontvlam mijn gemoed, opdat ik waardig, met aandacht en godsvrucht de heilige Rozenkrans mag bidden en verhoord mag worden voor het aanschijn van uw goddelijke Majesteit. Amen.

Heer Jezus, in vereniging met de goddelijke intenties waarmee Gij zelf op aarde uw hemelse Vader geloofd hebt, offer ik U dit rozenkransgebed op.

Heer onze God, uw Eniggeboren Zoon Jezus Christus heeft ons door zijn leven, zijn dood en verrijzenis de weg naar de eeuwige zaligheid gebaand. Wij bidden U: geef ons de genade dat wij, die deze geheimen bij het bidden van de heilige Rozenkrans overwegen, in praktijk brengen wat ons daarin wordt voorgehouden en verkrijgen wat zij beloven. Door Christus, onze Heer. Amen.

Litanie van de heilige Maagd Maria.

Heer, ontferm U over ons. Christus ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons, Christus aanhoor ons. Christus verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder van God, bid voor ons.
Heilige Maagd der maagden, bid voor ons.
Moeder van Christus, bid voor ons.
Moeder van de kerk, bid voor ons.
Moeder van de goddelijke genade, bid voor ons.
Allerreinste Moeder, bid voor ons.
Zeer kuise Moeder, bid voor ons.
Maagdelijke Moeder, bid voor ons.
Onbevlekte Moeder, bid voor ons.
Beminnelijke Moeder, bid voor ons.
Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons.
Moeder van goede raad, bid voor ons.
Moeder van de Schepper, bid voor ons.
Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons.
Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons.
Eerwaardige Maagd, bid voor ons.
Lofwaardige Maagd, bid voor ons.
Machtige Maagd, bid voor ons.
Goedertieren Maagd, bid voor ons.
Getrouwe Maagd, bid voor ons.
Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons.
Zetel van wijsheid, bid voor ons.
Oorzaak van onze blijdschap, bid voor ons.
Geestelijk vat, bid voor ons.
Eerwaardig vat, bid voor ons.
Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons.
Mystieke roos, bid voor ons.
Toren van David, bid voor ons.
Ivoren toren, bid voor ons.
Gouden huis, bid voor ons.
Ark van het verbond, bid voor ons.
Deur van de hemel, bid voor ons.
Morgenster, bid voor ons.
Heil van de zieken, bid voor ons.
Toevlucht van de zondaars, bid voor ons.
Troosteres van de bedroefden, bid voor ons.
Hulp van de christenen, bid voor ons.
Koningin van de engelen, bid voor ons.
Koningin van de aartsvaders, bid voor ons.
Koningin van de profeten, bid voor ons.
Koningin van de apostelen, bid voor ons.
Koningin van de martelaren, bid voor ons.
Koningin van de belijders, bid voor ons.
Koningin van de maagden, bid voor ons.
Koningin van alle heiligen, bid voor ons.
Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons.
Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons.
Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons.
Koningin van de vrede. bid voor ons.

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Van de advent tot Kerstmis:

De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.

Laat ons bidden: God, Gij hebt gewild dat uw Woord bij de boodschap van de engel het vlees aannam in de schoot van de Heilige Maagd Maria.

Wij bidden U: Laat allen die geloven dat zij werkelijk de Moeder van God is steun vinden in haar voorspraak bij U. Door Christus onze Heer. Amen.

Van Kerstmis tot Lichtmis:

Na het baren, o Maagd, zijt Gij ongeschonden gebleven;
Moeder van God, wees onze voorspraak.

Laat ons bidden: God, door het moederschap van de Heilige Maagd Maria hebt Gij de rijkdom van de verlossing aan de mensen geschonken.

Wij bidden U: Laat ons de voorspraak ondervinden van haar door wie wij de Gever van het leven mochten ontvangen: Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.

Van Lichtmis tot Pasen en na de Paastijd tot de Advent:

Bid voor ons, Heilige Moeder van God;
Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.

Laat ons bidden: Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te allen tijde ons behoud. Help ons op voorspraak van de Heilige Maria, altijd Maagd in de noden van dit ogenblik en laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is. Door Christus onze Heer. Amen.

In de Paastijd:

Verheug en verblijd U, Maagd Maria, alleluja!
Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja!

Laat ons bidden: God, door de verrijzenis van Uw Zoon Jezus Christus onze Heer,
hebt Gij vreugde geschonken aan de wereld.

Wij bidden U: Laat ons door zijn Moeder, de Maagd Maria, eenmaal komen tot
de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer. Amen.

Intenties

Onderstaande intenties zijn geen maatstaf en willen alleen een hulp zijn, een ieder is vrij op deze plaats zijn of haar eigen intenties of gebeden in te vullen, al naar gelang hetgeen in Uw hart leeft.

Voor de zieken...

God, wij bidden U voor de zieken, invaliden en anderszins gehandicapten, thuis en in de verpleegtehuizen, wij vragen voor hen Uw zegen en het geduld dat zij nodig hebben, wachtend op de dag dat U hen genezen zal.
Wij bidden U ook voor de mensen die hen verzorgen, dat zij van U de kracht en de moed mogen verkrijgen om door te kunnen gaan, ondanks de vaak hopeloos lijkende taak die ook hen onverwacht te beurt is gevallen, maar die zij liefdevol hebben aanvaard. Amen.

Voor de verslaafden...

Heer, wij willen alle verslaafden bij U brengen, mensen die soms door zwakheid, maar vaak ook door enorme moeilijkheden geplaagd hun heil hebben gezocht in drank, drugs of andere vormen van verslaving.
Wij bidden U: Help hen tot inkeer te komen en geef hen de kracht om te kunnen breken met de gevaren van de altijd tot hun verderf en meestal dodelijke middelen waaraan zij zich hebben blootgesteld. Amen.

Bekering en verzoening...

God, wij bidden U voor de bekering van het rijke, materialistische westen, maar ook voor hen die gebukt gaan onder de zware lasten van onderdrukking, armoede, honger en geweld. Schenk ons allen het vertrouwen in U, maar ook in elkaar en maak ons van harte bereid om alles met elkaar te delen en te dragen, de welvaart, maar ook de armoede en wanhoop van onze broeders en zusters in die landen waar geen hoop meer lijkt te zijn. Amen.

Eenheid onder de kerken...

Heer, help ons om eenheid te verkrijgen onder de vele kerken over de aarde verdeeld, wil ons bijstaan in onze pogingen om ons te verzoenen met hen die weleenswaar op een andere wijze, maar desondanks hetzelfde geloof belijden in U, God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Tegen racisme en onderdrukking...

God, door de vreemdelingen in ons midden worden wij verrijkt, laat dat de toon zetten voor onze omgang met hen, maak ons waakzaam en weerbaar tegenover het gif van het racisme en de weerzin tegen wie anders zijn. Geef ons een open oog voor de wantoestanden in de samenleving die mensen zo beknellen en verwarren dat vreemdelingenhaat een bodem vindt. Amen.

Oorlog en vrede...

God, gedenk toch al die plekken op aarde die brandhaarden zijn van oorlog, misdaad, geweld en onrecht en de velen die daar het slachtoffer van zijn. Allen die op de vlucht zijn geslagen, of van huis en haard verdreven werden, de gewonden en de stervenden, de mensen die, vaak ten onrechte gevangen zitten. Zij die martelingen ondergaan en vernederd of verkracht worden, allen die dagelijks in zorg en angst moeten leven, voorgoed gewond door gruwelijke ervaringen. Amen.

Uw eigen persoonlijke intenties...

Overige gebeden en gezangen...

Salve Regina. (Latijn)

Salve Regina, mater misericóordiæ, Vita dulcédo, et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Hevæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, Advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Salve Regina. (Nederlands)

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot U roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot U smeken wij,
zuchtend en wenend in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons Uw barmhartige ogen,
en toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van Uw schoot.
O goedertieren, O liefdevolle, O zoete Maagd Maria.

Gebed tot de Heilige aartsengel Michaël...

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd; wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig, dat God hem zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.

Allerheiligst Hart van Jezus, ontferm U over ons. (driemaal)

Memorare...

Gedenk, o allermildste Maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is, dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, die om Uw hulp kwam smeken en om Uw bijstand vroeg, door U in de steek werd gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot U, o Maagd der maagden en kniel hier voor U in mijn armzaligheid en zonde. O Moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet, maar in Uw goedheid luister en wil mij verhoren. Amen.

Koningin van de vrede, bid voor ons. (driemaal)

Magnificat...

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft Hij uiteen;
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
Behoeftigen schenkt Hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen.
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig;
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

De Engel des Heren...

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt; En Zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.

Wees gegroet Maria...

Zie de dienstmaagd des Heren; Mij geschiede naar Uw woord.

Wees gegroet Maria...

En het woord is vlees geworden; En het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet Maria...

Bid voor ons Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden: Heer wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus Uw Zoon leren kennen; Wij bidden U: Stort Uw genade in onze harten,
opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

Toewijding aan het onbevlekt hart van Maria...

Heilige Moeder van God, Koningin van de hemel en aarde! Uw onbevlekt hart was altijd gelijkvormig met de wil van de hemelse Vader. Wij verkiezen U opnieuw tot onze Moeder en voorspreekster bij de troon van Uw goddelijke Zoon. Neem de onherroepelijke toewijding van ons hart aan, dat nooit buiten gevaar is als wij er zelf over beschikken en dat nergens veiliger geborgen is dan in Uw handen. Verkrijg voor ons oprecht berouw over onze zonden en alle genaden die wij nodig hebben
om eens het eeuwig leven te bezitten. Maria zegen dit huis, waar Uw naam geëerd wordt, Eer en roem aan de onbevlekte Maagd Maria, de gezegende onder de vrouwen, de Koningin des hemels! Amen.

Het ontstaan van de Rozenkrans.