1e Blijde geheim: De engel GabriŽl brengt de blijde boodschap aan Maria.
De engel GabriŽl werd door God gezonden tot een maagd, hij sprak tot haar: "Verheug U Begenadigde, de Heer is met U". Maria schrok en vroeg zich af wat de groet wel kon betekenen, maar de engel zei tot haar: "Vrees niet Maria, zie gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven, Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden". Maria sprak: "Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord.
(Lucas 1,26-38)
2e Blijde geheim: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
Maria reisde met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luider stemme uit: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van Uw schoot. En Maria sprak: "Mijn hart prijst hoog de Heer, daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd".
(Lucas 1,39-48)
3e Blijde geheim: Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem.
In die dagen kwam een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Allen gingen op reis en ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea naar de stad Bethlehem geheten. Daar bracht Maria haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
(Lucas 2,1-7)
4e Blijde geheim: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zij het Kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij nam het kind in zijn armen en sprak Gods lof met de woorden: "Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid".
(Lucas 2,22-31)
5e Blijde geheim: Jezus wordt in de tempel weder gevonden.
Zijn ouders reisden ieder jaar, bij gelegenheid van het paasfeest, naar Jeruzalem. Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. Na drie dagen vonden zij Hem in de tempel. Zijn moeder sprak: "Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan?". Maar Hij antwoordde: "Wat hebt ge toch naar Mij gezocht?, wist ge dan niet, dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?".
(Lucas 2,41-49)