1e Glorievolle geheim: Jezus verrijst uit de doden.
Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling ontstond er een hevige aardbeving. Een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer, hij sprak de vrouwen aan en zei: "Gij hoeft niet bevreesd te zijn, ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft".
(MatteŁs 28,1-6)
2e Glorievolle geheim: Jezus stijgt op ten hemel.
"Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen, weer verlaat Ik de wereld en ga naar de Vader". Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij BetaniŽ, hief de handen omhoog en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, verwijderde Hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen. Zij aanbaden Hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijkten God.
(Johannes 16,28 - Lucas 24,50-53)
3e Glorievolle geheim: De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats, plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof een hevige wind opstak, er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken.
(Handelingen 1,14 - 2,4)
4e Glorievolle geheim: Maria wordt in de hemel opgenomen.
Het engelenkoor verheugt zich, de Maagd Maria is ten hemel gestegen. Verheugt U, want zij heerst met Christus in eeuwigheid. Nu Maria in de hemel is opgenomen bid zij voor haar kinderen, die Jezus haar vanaf het kruis heeft nagelaten. Maria, bid voor ons, U kent onze angsten, neem ons op in Uw heilig hart, het hart van een moeder, waar wij kunnen rusten in tijden van onrust en moeilijkheden. Help ons nu en in het uur van onze dood.
(Brevier)
5e Glorievolle geheim: Maria wordt in de hemel gekroond.
Er verscheen een teken aan de hemel, een vrouw gekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon met twaalf sterren. De heilige Moeder Gods is verheven boven de koren der engelen in het rijk der hemelen. De Maagd Maria is opgenomen in de hemelse bruiloftzaal, waar de Koning der koningen zetelt op een sterrentroon. Zalige Moeder en ongeschonden Maagd, roemrijke Koningin van de wereld, wees onze voorspraak bij de Heer. (Johannes 12,1 en Brevier)