Vogelwaarnemingen Gaasperplasgebied Amsterdam-Zuidoost 1979-1985
John van der Woude - jvanderw at worldonline.nl
Woonde toen op Leksmondhof (Nellestein, bij Gaasperplas en Floriadeterrein)

N.B.1: Floriade was in 1982, dus vr 1982: Floriadeterrein = Floriadepark in wording.
N.B.2: Naast deze losse waarnemingen hield ik ook een broedvogelterritoriumkartering in het Floriadeterrein/park, van 1980 tot 1990. Zie elders.
N.B.3: na 1981/1982 weinig waarnemingen meer genoteerd, deels vanwege oprukkende bebouwing.

Soortenlijst over hele periode (1979-1985), en inclusief de broedvogelinventarisatiesoorten:
Dodaars, Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Purperreiger, Lepelaar, Knobbelzwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Bergeend, Smient, Krakeend, Wintertaling, Wilde Eend, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Havik, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Smelleken, Boomvalk, Patrijs, Fazant, Waterral, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kluut, Kleine Plevier, Bontbekplevier, Goudplevier, Kievit, Kemphaan, Watersnip, Houtsnip, Grutto, Regenwulp, Wulp, Zwarte Ruiter, Tureluur, Groenpootruiter, Witgatje, Oeverloper, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, Houtduif, Koekoek, Velduil, Gierzwaluw, Grote Bonte Specht, Kuifleeuwerik, Boomleeuwerik, Veldleeuwerik, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Boompieper, Graspieper, Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggemus, Roodborst, Zwarte Roodstaart, Tapuit, Beflijster, Merel, Kramsvogel, Zanglijster, Koperwiek, Grote Lijster, Sprinkhaanzanger, Rietzanger, Bosrietzanger, Kleine Karekiet, Spotvogel, Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Bonte Vliegenvanger, Baardman, Pimpelmees, Koolmees, Grauwe Klauwier, Vlaamse Gaai, Ekster, Kauw, Zwarte Kraai, Spreeuw, Ringmus, Vink, Keep, Groenling, Putter, Sijs, Kneu, Rietgors.

2e helft september 1979:
Putter – groep van 30 ex. Floriadeterrein
Torenvalk – steeds 2 ex. Floriadeterrein
Purperreiger - 1 ex. opspuitterrein Z. van Gaasperplas
Kneu – tot 100 ex. Floriadeterrein
Kuifleeuwerik – 1 2 ex. nabij metrostatrion Gaasperplas, ook na sept.

Oktober 1979:
Kokmeeuw – slaapplaats van ca. 4000 ex. in vloeivelden in opspuitterrein Z van Gaasperplas
Watersnip – ca. 30 ex. in vloeivelden (ook in nov.)
Fuut – 1 2 ex. op Gaasperplas
Kievit – 30 ex. vloeivelden
Wulp – ca. 100 ex. vloeivelden + opspuitterrein

November 1979 :
Nog steeds geen eenden op de Gaasperplas! Wel Kokmeeuwen en enkele Stormmeeuwen.
Nog steeds geen Koperwieken en Kramsvogels in Floriadeterrein

24 nov. 1979:
Blauwe Kiekendief - 2 ex. opspuitterrein en Floriadeterrein
Watersnip – 15 ex. vloeivelden

3 dec. 1979:
Wintertaling – 15 ex. Gaasperplas bij Floriadeterrein
Kneu – 10 ex. Floriadeterrein
uil (Ransuil of Velduil) – 1 ex. ’s avonds bij Loosdrechtdreef (bij toekomstige afslag van de snelweg)

11 dec. 1979:
Groenling – 10 ex. Floriadeterrein

12 dec. 1979:
Kievit – 2000 3000 in de weilanden bij de Gein

21 dec. 1979:
uil (Ransuil of Velduil) ’s avonds langs flat (Leksmondhof)

23 dec. 1979:
Wintertaling – 10 ex. Gaasperplas bij Floriadeterrein
Tafeleend – 15 ex. Gaasperplas bij Floriadeterrein

8 jan. 1980:
nu ca. 60 kuif- en tafeleenden op de Gaasperplas

18 jan. 1980 (sinds 5 dagen strenge vorst):
Wilde Eend – 200 ex. op Gaasperplas
Meerkoet – 100 ex. op Gaasperplas
Bergeend – 2 ex. op Gaasperplas

18 feb. 1980 (zonnig, voorjaarsachtig):
Wulp – 40 ex. boven Gaasperplas
Keep – 1 ex. in Floriadeterrein
Bergeend – 7 ex. op Gaasperplas
Veldleeuwerik – 1 ex. zingend Floriadeterrein

24 feb. 1980:
Kuifleeuwerik – 1 ex. bij metrostation Gaasperplas
Groenling – 1 ex. Floriadeterrein
Geen eenden meer op de Gaasperplas, wel koeten + 1 Fuut

25 feb. 1980:
Patrijs – 4 ex. Floriadeterrein

9 maart 1980:
Blauwe Reiger – 1 ex. opspuitterrein
Wilde Eend – 10 ex. opspuitterrein
Wintertaling – 1 ex. opspuitterrein
Slobeend – 1 paar opspuitterrein
Kuifeend – 3 paren opspuitterrein
Buizerd – 2 ex. opspuitterrein
Blauwe Kiekendief – 1 ex. (vrouw/jong) enkele uren jagend opspuitterrein
Torenvalk – 1 ex. opspuitterrein
Patrijs – 2 ex. opspuitterrein
Fazant – 1 ex. opspuitterrein
Meerkoet – 25 ex. opspuitterrein
Scholekter – 10 ex. op vloeivelden
Kievit – diverse groepen overvliegend opspuitterrein
Watersnip – 1 ex. opspuitterrein
Wulp – 50 100 ex. op vloeivelden
Grutto – diverse overvliegend
Kokmeeuw – 1000 ex. voorverzamelend voor slaapplaats op vloeivelden
Velduil – 1 ex. bij wilgenstruwelen bij metrodijk Gein, jagend
Veldleeuwerik – groep van 15 ex. ter plaatse opspuitterrein; ook enkele zingend, verspreid over opspuitterrein
Graspieper – 3 ex. zang opspuitterrein
Merel – 1 ex. bij zuidrand van Gaasperplas
Rietgors – 2 ex. (1 zingend)
Kneu – 2 ex. (1 zingend)
Zwarte Kraai –5 ex. opspuitterrein
Ekster – 10 ex. verspreid over opspuitterrein

11 maart 1980:
Kokmeeuw – 4000? ex. vloeivelden slaapplaats
Grutto – 500 ex. op meeuwenslaapplaats
Wulp – 200 ex. op meeuwenslaapplaats
Velduil – 1 ex. jagend langs toekomstige metrolijn Gein

17 maart 1980:
Sperwer – 1 ex. jagend langs trac van toekomstige snelweg

2 april 1980:
Fuut – 30 ex. Gaasperplas, verscheidene baltsend
Kluut – 14 ex. opspuitterrein

13 april 1980 (ineens warm weer sinds enkele dagen)
Kluut – 14 ex., diverse baltsend in groepjes opspuitterrein
Tureluur – 6 ex. opspuitterrein
Groenpootruiter – 2 ex. opspuitterrein
Kemphaan – 3 ex. opspuitterrein
Kleine Plevier – 2 ex. opspuitterrein
Slobend – 2 paar opspuitterrein
Torenvalk – 2 ex. opspuitterrein
Sperwer – 1 ex. opspuitterrein
Fitis – veel ex. zingend in de wilgenopspuitterreinlag opspuitterrein
Rietgors – 2 ex. zingend opspuitterrein
Lepelaar – 1 ex. langsvliegend

17 april 1980:
Scholekster – groep van 24 ex. opspuitterrein
Smient – 1 man opspuitterrein
Tureluur – 2 ex. opspuitterrein
Groenpootruiter – 1 ex. opspuitterrein
Torenvalk – verjaagd door Kokmeeuwen

18 april 1980: Aalscholver 1 ex. vissend op Gaasperplas bij Floriadeterrein

22 april 1980:
Oeverzwaluw – 3 ex. bij zandwand kruising van metro met toekomstige snelweg, pal ten Noorden van metrostation Gaasperplas

23 april 1980:
Oeverzwaluw – 6 ex. zelfde zandwand, diverse gaten al.

26 april 1980:
Aalscholver – 1 ex. Gaasperplas zoekend rondvliegend
Lepelaar – 1 ex. overvliegend richting Naardermeer
Wilde Eend – 10 paren opspuitterrein
Wintertaling – 2 paar in plasje achter waterzuiveringsinstallatie Oost van Gaasperplas
Slobeend – 3 paar idem
Kuifeend – 2 paar idem
Bergeend – 1 paar idem
Knobbelzwaan – 1 nest idem
Kleine Plevier 1 ex. idem
Torenvalk – 1 ex. opspuitterrein
Patrijs – 2 ex. vloeivelden
Fazant – 1 ex. wilgenbos opspuitterrein
Waterral – 1 ex. roepend wilgenbos opspuitterrein
Meerkoet – 10 ex. opspuitterrein
Scholekster – 10 ex. meest paarsgewijs opspuitterrein
Kievit – 25 ex. opspuitterrein, waarschijnlijk veel broedend
Wulp – 15 ex. meeuwenslaapplaats vloeivelden
Regenwulp – 2 ex. bij de Wulpen; 15 ex. overvliegend naar NO.
Grutto – 2 paar rondvliegend opspuitterrein
Tureluur – 3 ex. opspuitterrein, waarvan 1 baltsend
Zwarte Ruiter – 1 ex. zomerkleed opspuitterrein
Groenpootruiter – 2 ex. opspuitterrein
Kluut – 5 ex. vloeivelden, met baltsgedrag
Kokmeeuw – 600 ex,. op slaapplaats vloeivelden
Stormmeeuw – 20 ex. op slaapplaats vloeivelden
Visdief – totaal 10 ex. overvliegend
Graspieper – 1 ex. baltsvlucht opspuitterrein
Witte Kwikstaart – 2 ex. bij Gaasperplas
Rietzamger – 2 ex. zang opspuitterrein
Fitis – veel zingende ex. opspuitterrein, waarvan 15 in wilgenbos
Rietgors – 3 ex. zingend opspuitterrein
Wezel steekt vloeivelden over, belaagd door kieviten en kokmeeuwen

30 april 1980
Oeverzwaluw – tenminste 10 ex. bij zandwand metrostation Gaasperplas, veel nieuwe gaten

1 mei 1980
Kleine Plevier – 2 ex. baltsgedrag opspuitterrein
Kievit – 2 paar broedgedrag opspuitterrein

ZOMER 1980 (samenvatting gemaakt op 19 aug. 1980):
Oeverzwaluw – de kolonie bij metrostation Gaasperplas telde eind juni ca. 50 broedparen
Visdief – er moet een broedkolonie zijn geweest ZW van Gaasperplas, bij metrodijk Gein
Visdief – max. 800 ex. op slaapplaats vloeivelden
Scholekster – 150 ex. idem
Wulp – 150 ex. idem
Kokmeeuw – 500 ex. idem
Zilvermeeuw – 20 ex. idem
Kleine Mantelmeeuw – 5 ex. idem
Kluut – adulten + jongen opspuitterrein ZW van Gaasperplas (4 broedgevallen?)
Oeverloper – opspuitterrein aug.
Groenpootruiter – opspuitterrein aug.
Regenwulp – opspuitterrein aug.
Kneu – grote groepen Floriadeterrein juli
Groenling – idem
Putter – idem
Floriadeterrein: jongen van Fuut, Meerkoet, Merel, Witte Kwikstaart, Koolmees

Broedvogellijst Floriadeterrein 1980 (territoriumkartering): zie elders, maar dit zijn de soorten:
Fuut, Wilde Eend, Patrijs, Fazant, Waterhoen, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Graspieper, Witte Kwikstaart, Merel, Bosrietzanger, Koekoek (vaste gast), Kleine Karekiet, Spotvogel, Grasmus, Tuinfluiter, Tjiftjaf, Fitis, Koolmees, Ringmus, Groenling, Putter, Kneu, Rietgors. Roodborst waarschijnlijk gemist.

30 aug. 1980:
Bruine Kiekendief – 1 vr. opspuitterrein
Watersnip – 12 ex. opspuitterrein
Patrijs – groep van 10 ex. opspuitterrein
Torenvalk – 2 ex. opspuitterrein

3 sep. 1980:
Groenling – groep van 40 ex. Floriadeterrein westzijde
Putter – enkele ex. idem
Watersnip – 2 ex. idem
Boompieper – 1 ex. idem

4 sep. 1980:
Tapuit – 3 ex. Floriadeterrein (braakliggend deel met veel onkruid)
Putter – 7 ex. idem
Groenling + Kneu – groep van 60 ex. opgejaagd door Torenvalk idem
Rietzanger – 2 ex. idem

15 sep. 1980:
Bonte Vliegenvanger – 1 ex. Floriadeterrein
Groenling – 20 ex. Floriadeterrein
Grote Lijster – 1 ex. Floriadeterrein

18 sep. 1980:
Groenpootruiter – 1 ex. zandbaan Gooiseweg W van Gaasperplas
Kleine Plevier – 1 ex. idem
Watersnip – 5 ex. idem

19 sep. 1980 :
Zwarte Roodstaart – 1 ex. zingend op onze flat
Kneu – 20 ex. voorin Floriadeterrein
Groenling – 30 ex. idem
Putter – 5 ex. idem
Gele Kwikstaart – 1 ex. idem
Grauwe Klauwier – 1 ex. jagend op insecten, 1 groot insect zien vangen; geen aanduiding van ad/juv. dus waarschijnlijk adult

22 sep. 1980:
Watersnip – 40 ex.opspuitterrein
Smelleken – 1 ex. jagend opspuitterrein
Graspieper – enkele ex. opspuitterrein
Kneu – 15 ex. opspuitterrein
Rietzanger – 2 ex. opspuitterrein

24 sep. 1980:
Boomvalk – 1 ex. vliegend opspuitterrein

28 sep. 1980:
Kramsvogel – groep van 25 ex. opspuitterrein op grond

14 okt. 1980:
Koperwiek – 10 ex. Floriadeterrein
Zanglijster – 5 ex. Floriadeterrein
Vlaamse Gai – 2 ex. Floriadeterrein
25 okt. 1980:
Kluut – groep van 80 ex. overvliegend opspuitterrein

27 okt. 1980:
Kramsvogel – 25 ex. Floriadeterrein

7 nov. 1980 (na kou-inval):
Patrijs – 3 ex. Floriadeterrein
Boomleeuwerik – 1 ex. Floriadeterrein
Kuifleeuwerik – 1 ex. bij flat Leksmondhof, op de grond

10 nov. 1980:
Wintertaling, Meekoet, Fuut, Tafeleend: lage aantallen Floriadeterrein + Gaasperplas

14 nov. 1980:
Keep – groep van 50 ex. in wilgen tussen Nellestein en Gaasperplas
Watersnip – 4 ex. opspuitterrein
Wintertaling – 4 ex. opspuitterrein

19 nov. 1980:
Kuifleeuwerik – 1 ex. nog steeds bij huis (Leksmondhof)

26 nov. 1980:
Sperwer – 1ex. opvliegend uit “duinkom” Floriadeterrein
Kramsvogel – 6 ex. in duinkom Floriadeterrein (met duindoornbessen)
Ringmus – “klein groepje” in duinkom Floriadeterrein
Pimpelmees – 2 ex. in duinkom Floriadeterrein
Sijs – groep van 10 ex. Floriadeterrein

22 nov. 1980:
Houtsnip – 1 ex. rondvliegend (opgeschrikt door hond?) tussen flats Kelbergen iets ten Noorden van dijklichaam snelweg

1 dec. 1980:
Patrijs – 8 ex. Floriadeterrein
Kneu – 15 ex. Floriadeterrein
Fuut – 12 ex. Gaasperplas
Meerkoet – 10-tallen Gaasperplas
Smient – 15 ex. Gaasperplas

14 dec. 1980:
Kuifeend – 20 ex. Gaasperplas

15 dec. 1980:
Sperwer – 1 Floriadeterrein
Kramsvogel – 6 ex. Floriadeterrein
Keep – enkele ex. Floriadeterrein
Sijs – enkele ex. Floriadeterrein

20 dec. 1980:
Baardman – 1 of 2 ex. opspuitterrein rietveld bij wilgenbos

21 dec. 1980:
Buizerd – 1 ex. weilanden Z van opspuitterrein
Dodaars – 1 ex. in de Gein bij Driemond

15 jan. 1981:
Kramsvogel 8 ex. Floriadeterrein in duinkom (de duindoornbessen zijn nog niet op)
Grote Lijster 2 ex. iem
Sperwer – 1 ex. bij onze flat jagend op spreeuwen

29 jan. 1981:
Blauwe Kiekendief – 1 ex. man tussen opspuitterrein en de Gein
Kievit – 200 ex. idem
Goudplevier – 300 ex. idem
Wulp – 150 ex. idem

8 feb. 1981 :
Goudplevier – 600 ex. tussen opspuitterrein en de Gein

8 maart 1981:
Kuifleeuwerik – 1 ex. zingend bij huis (Leksmondhof)
Patrijs - 2 of meer gehoord op zandlichaam van toekomstige snelweg
Blauwe Kiekendief – 1 ex. vr. langdurig jagend opspuitterrein
Patrijs – 2 ex. opspuitterrein
Veldleeuwerik – 15 ex. opspuitterrein, diverse zingend
Fuut – 10 ex. Gaasperplas
Graspieper – enkele ex. opspuitterrein
Rietgors – 1 ex. opspuitterrein
Bontbekplevier – 1 ex. opspuitterrein

26 april 1981 :
Dodaars – 1 ex. opspuitterrein poel aan oostrand
Fuut – 4 paren Gaasperplas
Aalscholver – 1 ex. Gaasperplas
Lepelaar – 1 ex. overvl. naar W
Krakeend – 1 paar opspuitterrein poel aan oostrand; 3 ex. Gaasperplas
Wintertaling – 1 paar opspuitterrein poel
Wilde Eend – diverse paren opspuitterrein
Slobeend – 1 man opspuitterrein bij poel
Kuifeend – 1 paar opspuitterrein bij poel
Fazant – 2 ex. opspuitterrein
Waterhoen – 1 ex. opspuitterrein poel
Meerkoet – diverse opspuitterrein, ook 2 paar poel
Scholekster – opspuitterrein totaal 10 ex.
Kluut – 4 ex. opspuitterrein poel en 2 rand Gaasperplas
Kleine Plevier – 1 ex. opspuitterrein
Kievit – 5 paar opspuitterrein broedgedrag
Wulp – 100 ex. slaapplaats vloeivelden
Regewulp – enkele ook op wulpenslaapplaats
Zwarte Ruiter – 1 ex. rand Gaasperplas
Witgatje – 1 ex. opspuitterrein
Visdief – 10 ex. luidruchtig bij kolonieplek van vorig jaar maar bebouwing van Reigersbos rukt daar nu snel op
Veldleeuwerik – totaal 10 ex. zingend opspuitterrein
Oeverzwaluw – 1 ex. bij metrodijk Gein
Graspieper – 1 ex. zingend opspuitterrein
Tapuit – 1 paar Westzijde Gaasperplas (al vaker gezien deze maand)
Beflijster – groepje van 6 ex, opspuitterrein rand van wilgengriend
Zanglijster – 2 ex. opspuitterrein
Sprinkhaanzanger – 2 ex. zingend opspuitterrein wilgengriend
Rietzanger – 3 ex. zingend zuidoever Gaasperplas
Grasmus – 5 ex. zingend opspuitterrein
Fitis – veel zingende ex. opspuitterrein (totaal 15?)
Zwarte Kraai – 10 ex. opspuitterrein
Kneu – 6 paren opspuitterrein, met zang
Rietgors – 5 ex. zingend opspuitterrein

27 apri 1981:
Groenpootruiter – 2 ex. opspuitterrein poel oostzijde
Kemphaan – 6 ex. idem
Gele Kwikstaart – 1 ex. idem
Witte Kwikstaart – 1 ex. idem
Oeverloper – 1 ex. idem

3 mei 1981:
Fuut – enkele ex. Gaasperplas
Krakeend – 3 paren ZO-hoek opspuitterrein
Wintertaling – 1 paar opspuitterrein poel oostzijde
Slobeend – 2 paar idem
Kuifeend – 1 paar idem
Bruine Kiekendief – 1 ex. vr. ZO-hoek opspuitterrein
Waterhoen – enkele ex. idem
Kleine Plevier – 1 paar broedgedrag oever Gaasperplas
Kemphaan – 1 ex. idem
Zwarte Ruiter – 1 ex. opspuitterrein
Tureluur – 1 ex. balts rand opspuitterrein en weidegebied ; 1 ex. fouragerend opspuitterrein poel
Groenpootruiter – 1 ex. opspuitterrein op 1 mei
Grote Bonte Specht – 1 ex. opspuitterrein overvliegend
Oeverzwaluw – enkele ex. opspuitterrein
Graspieper – 1 ex. opspuitterrein
Gele Kwikstaart – 1 paar vloeivelden
Rietzanger – enkele ex. opspuitterrein
rasmus – enkele ex. opspuitterrein
Tuinfluiter – 1 opspuitterrein
Ringmus – enkele ex. opspuitterrein
Kneu – 5 paar opspuitterrein

9 mei 1981:
Bergeend – 1 paar opspuitterrein poel
Krakeend – 1 paar idem
Kluut – 1 ex. idem
Slobeend – 1 paar idem
Visdief - balts van 1 paar (met visje) vloeivelden
Fitis – 10 ex. zingend opspuitterrein wilgengriend
Tuinfluiter – 1 ex. zingend idem
Sprinkhaanzanger – 1 ex. zingend idem
Boompieper – 1 ex. zingend idem
Gele Kikstaart – 2 ex. idem
Krakeend – 1 paar opspuitterrein zuidrand
Purperreiger – 1 ex. opspuitterrein steeds voor me opvliegend
Visdief – 6 ex. territ. gedrag zandvlakte Reigersbos
Kluut – 4 ex. territ. gedrag zandvlakte Reigersbos (geschat aantal paren totaal 5 6)
Veldleeuwerik – overal verspreid over het gehele opspuitterrein
Groenpootruiter – 1 ex. opspuitterrein
Oeverzwaluw – 15 ex. bij kolonie in wording naast “waterfabriek” aan Oostzijde Gaasperplas
Boerenzwaluw – enkele ex. fouragerend opspuitterrein

’s avonds:
Zwarte Ruiter – 2 ex. zomerkleed ZO-hoek opspuitterrein poel
Kuifeend – 1 paar idem
Bruine Kiekendief 1 ex. vr idem
Waterhoen – dev. ex. idem
Regenwulp – 2 ex. idem
Oeverloper – 1 ex. idem
Tureluur – 1 ex. idem
Groenpootruiter – 4 ex. idem
Kemphaan 1 paar rand van opspuitterrein en weilanden
Koekoek – 2x gehoord opspuitterrein
Tapuit 1 ex. opspuitterrein
Ringmus – groep van 20 ex. opspuitterrein

13 mei 1981:
Zwarte Roodstaart – 2 3 terr. bij flat Leksmondhof
Putter – 1 ex. dagelijks zingend bij flat Leksmondhof
Kuifleeuwerik – 1 ex. weer bij flat Leksmondhof

24 mei 1981:
Aalscholver – 1 ex. Gaasperplas
Krakeend – 8 ex. opspuitterrein poel
Slobeend – 1 ex. man opspuitterrein poel
Bruine Kiekendief – 1 ex. vr. jagend opspuitterrein rond poel
Torenvalk – 1 ex. opspuitterrein
Kievit – 2 ex. broedgedrag ZO-punt Gaasperplas
Kleine Plevier – 2 ex. broedgedrag ZO-punt Gaasperplas
Kluut – 1 ex. opspuitterrein
Visdief – 15 ex. opspuitterrein, met visjes vanaf Gaasperplas
Koekoek – 1 ex. opspuitterrein
Veldleeuwerik – diverse zingend opspuitterrein
Oeverzwaluw – 5 ex. opspuitterrein maar de kolonie in wording van 9 mei is alang weer verstoord (verder afgegraven)
Kleine Karekiet – div. opspuitterrein, waarvan 4 zingend lanngs oever Gaasperplas
Bosrietzanger – 1 ex. opspuitterrein

14 juni 1981:
Aalscholver – 2 ex. Gaasperplas
Bergeend – 2 opspuitterrein poel
Bruine Kiekendief – 1 ex. vr. jagend opspuitterrein
Kleine Plevier – 1 ex. opspuitterrein poel
Kluut – 2 ex. opspuitterrein poel
Visdief – 10 ex. met vis vliegend naar plek van kolonie vorig jaar (Reigersbos)
Gierzwaluw – fouragerend opspuitterrein (idem Huiszwaluw en Boerenzwaluw)
Oeverzwaluw – toch kleine kolonie zuidrand Gaasperplas
Kleine Karekiet – div. opspuitterrein
Bosrietzanger – 3 ex. opspuitterrein
Grasmus – dov. opspuitterrein
Tuinfluiter – 1 ex. opspuitterrein
Rietgors – opspuitterrein
Putter – opspuitterrein
Kneu – uitgevlogen jongen opspuitterrein ?

7 juli 1981:
Bruine Kiekendief – 1 ex. vr. jagend opspuitterrein
Waterral – 1 ex. ZW-rand Gaasperplas
Kleine Plevier – 2 ex. opspuitterrein
Oeverloper – 1 ex. opspuitterrein
Kluut – 1 ex. opspuitterrein
Visdief - totaal 20 ex. met vis naar kolonieplek vliegend over opspuitterrein
Koekoek – 1 ex. opspuitterrein
Oeverzwaluw – 10 ex. opspuitterrein
Grasmus – 1 ex. zingend opspuitterrein
Bosrietzanger – 1 ex. zingend opspuitterrein

18 feb. 1982:
Sijs – groep van 30 ex. bij huis (Leksmondhof)

Broedvogels Floriadeterrein 1982 – zie elders

23 juli 1982:
Boomvalk – pakt mus op gazon voor onze flat (Leksmondhof)

21 aug. 1983:
Boomvalk – opnieuwe voor onze flat jagend

5 aug. 1985:
Lepelaar – 1 ex. opspuitterrein overvliegend
Wilde Eend – 10 ex. opspuitterrein
Havik – 2 ex. juv. jagend opspuitterrein
Torenvalk – 2 ex. opspuitterrein
Scholekster – 100 ex. opspuitterrein
Watersnip – 15 ex. opspuitterrein
Regenwulp – 1 ex. opspuitterrein
Witgatje – 1 ex. opspuitterrein
Visdief – 20 ex. slaaptrek
Houtduif – 2 ex. opspuitterrein
Gierzwaluw – 50 ex. fouragerend opspuitterrein
Huiszwaluw + Boerenzwaluw – 10-tallen fouragerend opspuitterrein
Wite Kwikstaart – 2 ex. opspuitterrein
Rietgors – 2 ex. opspuitterrein
Putter – groep van 10 ex. opspuitterrein
Kneu – overal opspuitterrein, totaal ca. 40 ex.

8 sep. 1985:
Zwarte Ruiter – 1 ex. opspuitterrein
Watersnip – 100 ex. opspuitterrein
Kneu – 300 400 ex. opspuitterrein, ook enkele Putters ertussen