Calla4all is een geregistreerd merk van T.W. van Schie.

Calla4all B.V. is een dochteronderneming van Calla Vie B.V.

 

Disclaimer

Calla4all besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
 
De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
 
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van
Calla4all (ook niet via een eigen netwerk).
 
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Niet voor consumptie

Zantedeschia's zijn uitsluitend bestemd voor decoratieve doeleinden en niet voor inwendig gebruik. Zantedeschia's kunnen bij onjuiste toepassing, consumptie, aanraking en/of overgevoeligheid leiden tot schadelijke gevolgen voor mens en/of dier.

Adviezen

Calla4all B.V. adviseert en oordeelt naar de op dit moment geldende inzichten en kennis. Uitgebrachte adviezen zijn uitsluitend bedoeld voor cultivars van Calla4all B.V. en voor toepassing op uw eigen bedrijf.
De toepassing van deze adviezen is op eigen verantwoording. Calla4all B.V. accepteert daarom geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit of een indirect gevolg is van een uitgebracht advies.