Geslachtsboek omslag.jpg (282712 bytes)

Dit genealogisch buitengewoon interessante handschrift bevat de familiegeschiedenis van een deel van de familie. De eerste aantekeningen zijn vermoedelijk rond 1670 gemaakt en gaan terug tot het huwelijk van stamvader Gillis van Oost in 1615. De laatste aantekening werd gemaakt in 1938.

Geslachtsboek front.JPG (455717 bytes)

De eerste auteur is vrijwel zeker Johannes van Oost geweest, getuige het wat merkwaardige begin met het verslag van een plechtige steenlegging in 1670 en een aantekening over een stormramp in 1671. Zijn vader Maljaert leefde toen nog, en ongetwijfeld heeft deze de nodige gegevens over zijn (groot)ouders verschaft. De auteur van het oudst bekende exemplaar is echter een later familielid. De aantekeningen van 1671 tot en met 1764 zijn namelijk in hetzelfde (fraaie) handschrift gesteld, en dat is 18e- eeuws. Helaas is niet bekend waar het allereerste document gebleven is.


a. Vermoedelijk Marinis van Oost:

Geslagtboek 2.JPG (507985 bytes)

1670.

Den 30e Augustus is aan de kaaije deezer steede St.Maartensdijk bij de Heer Burgemeester Geene's zoon en dogter met Monsieur Adriaan van Gelder en Lijntje Geene representeerende den Heer Rentmeester van zijn Hoogheid den eersten steen gelegd.

Den tweeden bij mijn zoon Gilles van Oost;

Den derden bij de Heer Schout Brouw's zoon genaemd Gerard;

Den vierden bij de Heer Penningmeester Craen's zoon genaemd Cornelis Craen.

Geslagtboek 04.jpg (545314 bytes)

 

Den vijfden bij de Heer Burgemeester Ribben's zoon genaamd Cornelis Marijnisse Ribbens.

Den zesden bij de Heer Schepen Polij's dogter genaemd Neeltje Polij.

1671.

Den 22. September is door den wille des Heeren met een hogen watervloed en een Zuid-Westen wind aan 't eiland van Tholen ingeloopen de Jurisdictie van Tholen, Poortvliet, Scherpenisse en Westkerke waardoor veel huijslieden wierden geruineerd.

Geslagtboek 3.jpg (489028 bytes)

Op den Bamisdag in 't Jaer 1615 zijn t'zamen tot Thielt in Vlaanderen in den Huwelijken Staat getreeden Gilles van Oost, daar vader af was genaemt Joannes van Oost met Magdalena Pueenbroeck, haar Vader af was genaemt Pieter Puenbroeck den Bruydegom was oud omtrent  twintig Jaaren en de bruijd omtrent vier en twintig Jaaren deze navolgende sijn de kinderen die zij t'zamen hebben geteeld.

Geslagtboek 05.jpg (506943 bytes)

1616. Den derden Augustus is gebooren haeren eersten Zoon op eenen Woensdagmorgen ende is genaemt Christiaen van Oost.

1635. den negenthienden Juny is Christiaen van Oost deser Waereld overleeden 's avonds gesond ende 's morgens dood.

1617. wierd gebooren haere eerste Dogter genaemt Maaijken van Oost is Jonge Dogter gestorven.

1618. Den derden November is gebooren haeren tweeden Zoon 's avonds voor seven Uuren ende is genaemt Maljaerd van Oost die op den thienden April 1641 is getrouwd met Maaijken Jans Jonge Dogter gebooren binnen Vlissingen daer Vader af was Capitein Jan ten Berge.

Geslagtboek 06.jpg (519790 bytes)

1619. Den vijfthienden October is gebooren haeren derden Zoon 's nachts ten twee Uuren genaemt Tobias van Oost is Jongeman gestorven.

1620. Den drie en twintichsten April 's morgens voor drie Uuren is gebooren haeren tweeden dogter genaemd Maaijken van Oost is Jonge Dogter gestorven.

1625. Den achtsten Meij is gebooren haeren vierden Zoone genaemt Jan van Oost die op den achtsten Augustus 1646 is getrouwt met Anna Molaens daer Vader af was Johannis Molaens ende heeft daerby naegelaeten twee kinders met namen Jan ende Pieter van Oost ende is daerna gestorven op den achsten July 1652 den jongen Jan van Oost is gestorven den dertichsten Julij 1654 soo dat Pieter van Oost maer en leevt.

Geslagtboek 07.jpg (495376 bytes)

1627. Den vierden December 's avonds ten half sevenen is gebooren haeren vierden Zoone genaemt Gillis van Oost die op den ses en twintichsten April 1655 is getrouwd met Anthonetta Dierief ende is op den een en twintichsten July des voorschreven Jaers deser Waereld overleeden 's morgens ten vijf uuren en den drie en twintichsten dito begraven.

1656. Den ses en twintichsten February is de weduwe van Gilles van Oost van een jonge Dogter op een Zaterdagmorgen ten negen uuren verlost ende gedoopt den vijfden Maart is genaemt Magdelena van Oost ende is in haer kindsheijd gestorven.

1631. Den elfden Mey op een Sondagmorgen is gebooren haeren sesden ende sevenden Zoone zynde tweelingen den eenen genaemt Izaac en den anderen Tobias van Oost deze tweelingen zyn Jong gestorven.

Geslagtboek 08.jpg (517385 bytes)

1633. den negen en twintichsten September 's namiddags ten drie Uuren is gebooren haeren achtsten Zoone genaemt Isaac van Oost desen voorschreven Isaac van Oost is gegaen op den thienden Juny 1645 's avonds tusschen seven ende acht uuren op den Tooren tot St.Martensdijck met Blijdschap maer helaes in Droefheijd verandert want soo hij afquam van den eersten Ladder die lang is ses en twintich sporten is hij gevallen ende en sprack niet meer na den val, hij leefde nog tot op den derthienden dag 's morgens de klocke ses uuren doen is hij gestorven. Gedenckt wat wat Droefheijd dat was voor de Vader, Moeder en de broeders. (HEERE Uwe Wille geschiede altijd).

1651. Op den vijfden October zijnde Donderdag 's middags is Gilles van Oost deser Waereld overleeden in 't ses en vijfticgste Jaer sijnes ouderdoms ende wierd Sondag daer na begraven.

1672. Den derden Mey sijnde Dingsdag 's avonds omtrent ses uuren is

Geslagtboek 09.jpg (479522 bytes)

Magdaleena Puenbroeck deser Waereld overleeden in 't vijf en tachtichste Jaer haeres ouderdoms ende wierd begraven op den negenden dito sijnde Maendag ende legt in de Kercke tot St.Martensdijck nevens den Tooren aen de Suidzijde bij den Pijlaar.

1641. Den zeventhienden April sijn te zamen in den Huwelijcken Staet getreeden Maljaart van Oost daer Vader af was Gilles van Oost ende Moeder af was Magdaleena Puenbroeck huijsvrouwe van Gilles van Oost voornoemd wonende binnen St.Martensdijck met Maaijken Jans Jonge Dogter daer Vader af was Capiteijn Jan van Berge vermeld wonende al te zamen binnen Vlissingen den Bruijdegom was oud drie en twintich Jaer en de Bruijd negenthien Jaeren. Dit zijn nu de kinderen die zij te zamen hebben geteeld eerst:

Geslagtboek 10.jpg (498858 bytes)

1642. Den negenthienden Mey is gebooren haeren eersten Zoon op eenen Maendag 's morgens ten half drie is genaemd Jan van Oost en is op den vijfden November 1665 getrouwt met Maayken Smalheer Jonge Dogter geboren binnen Kempenshofstede daer Vader af was Adriaen Janse Smalheere.

1644. Den veerthienden February op eenen Sondag is 's morgens ten half drie gebooren haere eerste Dogter ende is genaemt Maaijken van Oost ende is getrouwt op den derthienden Juny 1665 met eenen Jacob Smeulders daer Vader af was den Burgemeester Jacob Smeulders.

1648. Den negenthienden October op eenen Maendag 's avonds quartier voor half twaalve is gebooren haere tweede Dogter ende is genaemt Magdaleena van Oost gedoopt op den vijf en twintichsten dito.

Geslagtboek 11.jpg (479057 bytes)

1678. Den seventhienden October op eenen Maendag is Magdalena van Oost 's morgens omtrent acht uuren Jonge Dogter sijnde deser Waereld overleeden oud dartig Jaeren min twee dagen.

1651. Den twaalfden February op eenen Sondagmorgen ten halfvieren is gebooren haeren tweeden Zoone ende is genaemt Maljaert van Oost gedoopt den negenthienden dito en op den thienden October 1654 is Maljaert van Oost in den Heere ontslapen 's morgens tusschen seven en achten in het vierde Jaer zijnes ouderdoms.

1680. Den elfden September 's Nagts omtrent quartier voor elf uuren is Maljaart van Oost deser Waereld gepasseert in 't twee en sestichste Jaer sijnes ouderdoms.

1681. Den tweeden April 's namiddags een half quartier voor vijf uuren is Maaijken Jans deser Waereld overleeden oud negen en vijftich Jaeren.

1665. Op den vijfden November sijn te zamen in den Huwelijcken Staet getreeden binnen St.Maertensdijck

Geslagtboek 12.jpg (498408 bytes)

Jan van Oost daer Vader af is Maljaert van Oost ende Moeder af is Maayken Jans huijsvrouwe van den voornoemden Maljaert van Oost Jongman gebooren binnen St.Martensdijck wonende aldaer te zamen met Maaijken Adriaens Smalheere gebooren binnen Kempenshofstede daer Vader af was Adriaen Janse Smalheere ende Moeder af was Adriaanken Huybrechts huijsvrouwe van den voormelden Adriaen Janse Smalheere den Bruijdegom was oud drie en twintich Jaer een half en de Bruijd was oud dartig Jaeren. Dit zijn nu de kinderen die zij te zamen hebben geteeld eerst:

1666. den negentienden October op eenen Dingsdag op den dag ten halv twee uuren is gebooren haeren eersten Zoone ende gedoopt op den vier en twintigsten dito is genaemt Gilles van Oost daer peter van is Maljaerd van Oost, Isaac Smalheer ende Jacob Smeulders en de meter Magdalena

Geslagtboek 13.jpg (471828 bytes)

van Oost de oude en de jonge.

1668. Den zeven en twintigsten February op een maendagmorgen ten negen uuren is gebooren haeren tweeden Zoon en den vierden Maert gedoopt en genaemt Maljaerd van Oost daer peters zijn den Stadhouder Catshouk den penningmeester Craan ende Jacob Smalheere en de meters Maaijken Janse ende Cornelia de Waaijers.

1669. den agsten September op eenen Sondag morgen quartier voor half drie is gebooren haeren derden Zoone ende gedoopt op den zelfden dag en genaemt Adriaen van Oost de peter is Monsieur Mattheus Favre en de Meter Adriana Pieters huijsvrouwe van Isaac Smalheer.

1671. den vieren twintigsten Mey op eenen Zondag 's nachts quartier voor een uur is gebooren haeren vierden Zoon

Geslagtboek 14.jpg (481183 bytes)

en gedoopt op denzelven dito en genaemt Johannis van Oost de getuijgen zijn de Heer Burgemeester Geene en de Heer Schout en Secretaris Cornelis de Waayer de Meter is Cornelia de Kuijper huijsvrouw van den schout Adriaen Catshoek.

1691. Omtrent Pinsteren is Johannes van Oost dezer waereld overleeden oud zijnde omtrent twintig Jaaren.

1673. den dertigsten Mey op eenen dingsdag 's morgens quartier voor zes uuren is gebooren haeren vijfden zoone en gedoopt op den vierden Juny en genaamd Izaak van Oost, de getuijgen zijn mr. Jacob Stamperius de meter is Juffrouw Maria van der Maas weduwe wijlen monsieur

Geslagtboek 15.jpg (468324 bytes)

Essendam wonende beide tot ZZee.

1674. den twintigsten Augustus is Maaijken Adriaans Smalheer dezer waereld overleeden zijnde maendag 's avonds quartier naar vijf uuren zalig zijnse die in den HEERE sterven o HEERE Uwen wille geschiede altijd.

1682. Den een en twintigsten November is Jan van Oost dezer waereld over-leeden zijnde zaterdag des avonds ten half zeeven zalig zijnse die in den HEERE sterven o HEERE Uwen wille geschiede altijd.

1690. den vijfden July is Gilles van Oost dezer wereld overleeden oud zijnde vier en twintig Jaeren

Geslagtboek 16.jpg (476484 bytes)

en agt maanden.

1665. den derden Juny sijn te zamen in den Huwelijcken Staet getreeden binnen St.Maertensdijck Jacob Smeulders daer Vader van was den Burgemeester Jacob Smeulders ende Moeder van was Elisabteh Liens huijsvrouwe van den voornoemden Smeulders met Maaijken van Oost, daer vader af is den Burgemeester Maljaart van Oost en moeder af is Maayken Jans huijsvrouwe van den voornoemden van Oost wonende al te zamen binnen St.Maartensdijck den Bruijdegom was oud omtrent vijf en twintig Jaaren en de Bruijd was oud over de een en twintich Jaaren, dit zijn nu

Geslagtboek 17.jpg (454028 bytes)

de kinderen die zij te zamen hebben geteeld eerst:

1666. den eersten January op een vrijdag ten half twaelf uuren is gebooren haeren eersten zoon gedoopt op den derden dito en genaemt Jacob Smeulders is met de thien weken gestorven daer peters af waren Maljaard van Oost en Philip den Dag en meeters Magdalena van Oost en Maayken Smalheer.

1667. den thienden October zijnde maandag 's avonds ten agt uuren is gebooren haren teeden zoon gedoopt op den zestienden dito genaamd Jacob Smeulders daar Peters af is Johan van Oost en Jan

Geslagtboek 19.jpg (458318 bytes)

Craan en de meters Maayken Jans huijsvrouwe van Maljaard van Oost gestorven op den zesden April 168 's avonds quartier over zes uuren.

1669. den vijf en twintigsten January 's morgens ten half drie en is gebooren haare eerste dogter en gedoopt op den zeven en twintigsten dito genaamd Jacob Smeulders daar Peters af waren Jan van Oost en Hendrik de Waayer en Mattheus Favre en de meters zijn Maria Jans ende Maria Bedafs.

1671. den zesden October is gebooren haare tweede dogter 's morgens ten vier uuren zijnde dingsdag, gedoopt op denzelfden dito genaamt Elisabeth Smeulders

Geslagtboek 21.jpg (438256 bytes)

daar peters van zijn De Heer Philips den Dag en meester Vincent Verguld de Meters zijn Juffrouw Magdalena van Soe en Aaltje van Gestele huijsvrouwe van Marijnus Hellede.

1673. den eersten Juny tusschen Woensdag en Donderdag 's nagts quartier van halve twaalve is gebooren haare derde dogter en gedoopt op den vierden dito en genaamt Judik Smeulders, de Peeters zijn Adriaan Claese Meulwijk en meester Adriaan van der Schouw en de Meeter is Susanna Selaas huijsvrouwe van Jacob Baardeman.

Geslagtboek 22.jpg (457610 bytes)

1674. den (8) November zijn te zamen in den Huwelijken Staat getreeden Pieter Jans van Oost daar vader af was Jan van Oost en moeder Anna Molanis den Bruijdegom was oud vier en twintig Jaaren met Eva Philip de la Croy, daer vader af is geweest Philip de la Croy en moeder Johanna Hendriks de Bruijd was oud drie en dartig Jaaren beide wonende tot St.Maartensdijk dit zijn nu de kinderen die zij te zamen hebben geteeld.

1676. den vierden January is gebooren haeren eersten zoon en genaamd Johan van Oost daar Peter van was Johan van Oost en Clement Oudesluis en de meeters Maria Jansz.

Geslagtboek 23.jpg (380771 bytes)

huijsvrouwe van de Heer Schout van Oost met Maria Maartense huisvrouwe van de voorschreven Clement Oudesluis.

1678. den zeventienden February is gebooren haere eerste dogter en genaamd Johanna van Oost, de Peter is de Schout Smeulders en Cornelis Pinte en de Meter Janneken de Horle.

1681. Den zeven en twintigsten April is Eva Philips dezer waereld overleeden zijnde zondags avonds quartier voor vijf uuren.

1695. Den derden February zijn te zamen in den Huwe-

Geslagtboek 24.jpg (429356 bytes)

lijken Staat getreeden tot St.Maartensdijk Maljaard van Oost daar vader af geweest is Jan van Oost en de Moeder Maaijken Adriaans Smalheer met Willemina Leijs, daar vader af was Johannis Leijs en de moeder Maaijken Kaboorts, de Bruijdegom was oud omtrent zeven en twintig Jaaren en de Bruijd omtrent drie en twintig Jaaren, hier volgen de kinders die zij te zamen hebben geteeld:

1695. den een en dertigsten December is gebooren haaren eersten zoone 's morgens tussen negen en tien uuren en gedoopt op den eersten January 1696 ende genaemt Jan van

Geslagtboek 25.jpg (414195 bytes)

Oost de getuijgen zijn Marijnis Kaboorts, Adriaan van Oost en Jacomijntje Leijs.

1721. den veertienden November is Maljaard van Oost overleeden oud vier en vijftig Jaaren.

1723. Den een en twintigsten October is Willemijntje Leijs overleeden oud zijnde omtrent twee en vijftig Jaaren.

Binnen St.Maartensdijk den zes en twintigsten Maart 1720 is Jan van Oost, daar vader af was Maljaerd van Oost en moeder Willemijntje Leijs in den huwelijken Staet getreeden met Pietronella Jacobs de Vijdt, daar vader af

Geslagtboek 26.jpg (416345 bytes)

was Jacob de Vijdt en de moeder Elisabeth Adriaanse de Jonge, de Bruijdegom was oud vier en twintig Jaaren en de Bruid omtrent negentien Jaaren. Dit zijn nu de kinders die zij te zamen hebben geteeld:

1721. den tienden Augustus is gebooren haare eerste dogter en zondag daaraan gedoopt en genaamd Willemijntje van Oost de getuijgen zijn geweest Maljaard van Oost, Jacob de Vijd en Willemijntje Leijs.

1723. den drie en twintigsten Mey is gebooren haere tweede dogter en agt dagen daarna gedoopt tot Scherpenisse ende

Geslagtboek 27.jpg (409473 bytes)

genaamt Elisabeth van Oost getuijgen zijn geweest Hendrik Meijer en zijn vrouw Barendijn Augustijnse Koster.

1725. den eersten Maart is gebooren haare derde dogter en zondag daaraan gedoopt ende genaamt Maria van Oost de getuijgen zijn geweest Matthijs Spiering met zijn vrouw Willemijntje Mensse.

1726. den veertienden December is gebooren haer eersten zoon en Zondag daaraan gedoopt ende genaamt Jacob van Oost de getuijgen zijn geweest

Geslagtboek 28.jpg (414979 bytes)

Jacob Boluit en zijn vrouw Hendrina Pinte.

1727. den vierden January is Jacob overleeden oud een en twintig dagen.

1728. den vier en twintigsten Maart is gebooren haere vierde dogter en de Zondag daerna gedoopt ende genaemt Maatje van Oost de getuijgen zijn geweest Hendrik Meijer met zijn vrouw Suzanna Meermans.

1728. den zesden October is Maatje van Oost overleeden oud over de zes maanden.

1729. den twaalfden Mey is gebooren haar vijfde dogter en Zondag daeraen gedoopt ende genaamt Jacoba van Oost de

Geslagtboek 29.jpg (358722 bytes)

getuijgen zijn geweest Adriaan van 't Groenewoud met zijn huisvrouwe Maatje van Stee.

1729. den drie en twintigsten September is Jacoba overleeden.

1732. den een en twintigsten is gebooren haaren tweeden zoone en Zondag daaraan gedoopt ende genaamt Adriaan van Oost de getuijgen zijn geweest Jan van Oost met zijn zuster Neeltje van Oost.

1734. den eersten December is gebooren haaren derden zoone en Zondag daer aan gedoopt en genaamt Jacob van Oost de getuijgen zijn geweest Nicolaas Polderman met zijn vrouw Huijgje den Aantrekker.

Geslagtboek 30.jpg (371069 bytes)

1736. den negenden Augustus is gebooren haar vierden zoon en Zondag daar aan gedoopt en genaamd Pieter van Oost, de getuijgen zijn geweest Pieter van Oost en Sara van Stee.

1738. Den twaalfden February is gebooren haaren vijfden zoon en Zondag daar aan gedoopt en genaamt Jan van Oost de getuijgen zijn geweest Johannis Oudesluijs met zijn vrouw Cornelia Heiboer.

1743. den zes en twintigsten November is gebooren haar zesden zoone en zondag daaraan gedoopt en genaamt Marijnus van Oost, de getuijgen zijn geweest Cent Kromboom en zijn vrouw Janna Roosemond.

Geslagtboek 31.jpg (378618 bytes)

1754. den vijfden Maart zijnde Dingsdag 's avonds tusschen Seeven en agt uuren is Jan van Oost deezer wereld overleeden in den ouderdom van agt en vijftig Jaaren twee maanden en vier dagen en is begraven den 9. dito in de kerke aan de zuidzijde nevens de Predikstoel.

1763. Den drie en twintigsten December zijnde Vrijdag 's avondas de klokke vier uuren is Petronella Jacobs de Vijdt dezer wereld overleeden en is begraven den 28e. dito in de kerke aan de zuidzijde nevens de Predikstoel.


Het volgende deel is opgetekend door een later familielid,  Jan van Oost Cz. 1887:

Geslagtboek 32.jpg (380224 bytes)

1769. Is Marinus van Oost, daar de vader af was Jan van Oost en de moeder Pieternella Jacobs de Vijdt in den huwelijken staat getreeden met Adriana Willemse Knulst, daar vader af was Willem Knulst en de moeder Pieternella Eewoud de Bruidegom was houd vijf en twintig jaar en de Bruid

Deze navolgende zijn de kinderen die zij samen hebben geteeld
den 2 April M....


1820 (13 junij). Pieter Cornelis van Ast daar de vader af was Meeuwis van Ast en de moeder Maatje Boer in den huwelijken staat getreeden met Pieter nela Willemijna van Oost daar de vader af was Jan Marijnus van Oost en de moeder Johanna Larooy de bruydegom was houd 22 jaar een maand en de bruyd was oud 19 jaar 7 maanden

Geslagtboek 34.jpg (501137 bytes)

Geslagtboek 35.jpg (425393 bytes)

Het volgende deel is in machineschrift overgeleverd.

Uit dit huwelijk zijn geboren:

Jan Marinus van Oost, die op twee en twintig jarigen leeftijd huwde met Johanna Larooy, oud negentien jaar en zeven maanden. (dit is verkeerd gelezen, zie boven, het gaat om een ander huwelijk)

Uit dit huwelijk zijn geboren:

Marinus van Oost, Jan van Oost, Piet van Oost, Pieternella van Oost, Neeltje Adriana van Oost den 8. Januari 1805, Adriaan van Oost 10 october 1806 en Krina Cornelia van Oost 21 maart 1809.

1811. Den 23 Mei is Jan Marinus van Oost, zoon van Marinus van Oost en van Adriana Knulst overleden.

1858. Den 24 mei is Johanna Larooy, echtgenoot van Jan Marinus van Oost en dochter van Adriaan Larooy en Neeltje Douw, overleden.

In 1830 is Adriaan van Oost, JMz. gehuwd met Maatje van Houdt Cd.

Uit dit huwelijk zijn geboren:

Jan van Oost in 1830,
Cornelis Johannes van Oost den 9. augustus 1831.
Johanna van Oost, den 17. Februari 1834,
Adriana van Oost, den 31 Juli 1836.
Jansje van Oost, den (25 Maart 1839)
Jan van Oost, den 9 Maart 1842, allen geboren te St.Maartensdijk.

In 1877 is Maatje van Houdt, echtgenoote van Adriaan van Oost, overleden in den ouderdom van 70 jaar.

In 1878 is Adriaan van Oost in den ouderdom van 71 jaar overleden.

In het jaar 1855 den 1en Februari is Cornelis Johannes van Oost gehuwd met Jacoba Johanna Franke, dochter van Bernardus Jacob Franke en Helena Barendina Blom, verloskundige te St.Maartensdijk. Cornelis Johannes van Oost werd in 1865 dijkbaas van het waterschap St.Maartensdijk en in 1872 ook van den Muijepolder van St.Maartensdijk.

Uit dit huwelijk zijn geboren:

1856. den 20 juli Adriaan van Oost.
1859. den 9 October Bernardus Jacob van Oost.
1862. den 22 maart Cornelis Jacobus van Oost.
1864. den 6 April Helena Barendina van Oost.
1865. den 8 September Maatje van Oost.
1867. den 19 Mei Jan Cz van Oost.
1872. den 16 Februari Bernardus Jan van Oost.

Overleden:

1868. Bernardus Jacob van Oost in de maand Mei in den ouderdom van 9 jaren.

1870. Helena Barendina van Oost in de maand November, in den ouderdom van 6 jaar.

1874. Den 8 Juli kwam Cornelis Jacobus van Oost op eene noodlottige wijze om. Toen hij des avonds tusscchen 4 en 5 uur zich vermaakte met zwemmen in de haven naar Scherpenisse voor dijkpaal 2 van den zeedijk van den polder "de Molen" vond hij zijn graf in de golven.

1879. Adriaan van Oost in de maand Maart, in den ouderdom van 22 jaar.

In 1885 is Maatje van Oost Cd. gehuwd met Arij Jansen (onderwijzer), zoon van Reinier Jansen en van Maria van Driel van Zaamslag.

1892. Jan van Oost Cz. is den 30 November te Stavenisse gehuwd met Adriana Cornelia Verstraate, dochter van schipper P.C. Verstraate en Neeltje Steendijk, beiden wonende te Stavenisse. De bruidegom was oud 25 jaar en de bruid 24 jaar. Genoemde Jan van Oost was eerst van 8 Sept.1890 tot en met 21 Juni 1891 tijdelijk waterbouwkundig ambtenaar bij de waterkeering van den Calamiteuzen Vlietpolder te Wissenkerke en werd den 10. Juli 1891 benoemd tot waterbouwkundig ambtenaar bij de waterkeering van het Calamiteuze Waterschap "Stavenisse" te Stavenisse, waar hij op 1 Augs. d.a.v. in functie trad.

Uit dit huwelijk zijn geboren:

1893. den 15 Mei Cornelis Johannes van Oost.

1894. den 22 Juni 's morgens om ongeveer 9 uur Paulus Cornelis Hubrecht van Oost en des namiddags omstreeks 4 uur Jacoba Johanna van Oost (tweelingen).

1895. den 10 September Jan Adriaan van Oost, die den 2 November 1895 des namiddags half drie ure is overleden.

1896. den 8 Augustus Neeltje Wilhelmina Cornelia van Oost.

1900. den 12 September Adriana Cornelia, die den 11 Augustus 1904 des namiddags half vier ure aan hersenziekte is overleden. De vermoedelijke (*) oorzaak van deze ziekte is het vallen tegen een gangmuur, ongeveer drie maanden vˇˇr de ziekte, waaraan het kind 14 dagen is lijdende geweest, de laatste 7 dagen bijna voortdurend in bewusteloozen toestand.

1904. Bernardus Jan van Oost 's avonds 11 uur op den 26 December.

1899. Bernardus Jacob van Oost Cz. is den 27. April gehuwd met Anthona Johanna Gelderblom, onderwijzeres te St. Maartensdijk, dochter van Johannes Gelderblom en Jozina Neeltje Bergers, beide wonende te Poortvliet. De bruidegom was oud 27 jaar en de bruid 26 jaar.

Genoemde Bernardus Jan van Oost werd, na in 1890 de onderwijzersacte behaald te hebben en in 1892 als militieplichtige ingedeeld te zijn bij het korps Genietroepen te Utrecht, den 17. Augustus 1896 benoemd tot waterbouwkundig ambtenaar van het waterschap St. Maartensdijk en den 1. Mai tot idem van de polder Muije, in de plaats van zijn vader Cornelis Johannes van Oost, die om gezondheidsredenen eervol ontslag met pensioen kreeg.

Uit dit huwelijk zijn geboren:

1900. den 19. Februari, Cornelis Johannes van Oost.
1901. den 24. April Jozina Jacoba van Oost.
1902. den 2. October Jacoba Hermina Maatje van Oost.
1906. den 1. November Johannes van Oost.
1910. den 2. Februari Bernardus Jan van Oost.
1915. den 11. Februari Anthon Johan van Oost.

1901. Op Woensdag den 1. Mei des avonds negen uur is Maatje van Oost Cd, echtgenoote van Arij Jansen, op den leeftijd van 35 jaar en ca. acht maanden te St. Maartensdijk overleden.

1901. Op Dinsdag den 13. Augustus des voormiddags half tien ure, is Cornelis Johannes, Az. echtgenoot van Jacoba Johanna Franke na een langdurig en geduldig lijden van 6 jaar in den ouderdom van 70 jaar te St. Maartensdijk overleden.

1904. Op Zondag den 23. October des namiddags 3 uur is Jacoba Franke, echtgenoote van Cornelis Johannes van Oost, te St. Maartensdijk in haar Heer en Heiland ontslapen in den ouderdom van 75 jaar.

1913. Op Vrijdag den 14. November des namiddags half vijf ure, is Adriana Cornelia Verstraate, echtgenoote van Jan van Oost Cz., waterbouwkundig ambtenaar te Stavenisse, plotseling aan hartverlamming overleden in den ouderdom van 45 jaar en ruim 10 maanden.

1927. den 1. October is aan Jan van Oost Cz. voornoemd, die wegens suikerziekte was afgekeurd, op zijn verzoek eervol ontslag als waterbouwkundig ambtenaar verleend en gepensioneerd.
Hij was van
van 1 Augs. 1891 tot en met 12 Maart 1903, waterbouwkundig ambtenaar bij de waterkering van het Calamiteuze waterschap Stavenisse,
van 13 maart 1903 tot en met 22 juni 1905 waterbouwkundig ambtenaar van voornoemde waterkering en van den Calamiteuzen Oud-Kempenshofstedepolder te Stavenisse,
van 23 juni 1905 tot en met 23 April 1913 waterbouwkundig ambtenaar van den Calamiteuzen Oud-Kempenshofstedepolder te Stavenisse,
van 24 April 1913 tot en met 30 september 1927 waterbouwkundig ambtenaar van voornoemde waterkering en van de waterkering van den Calamiteuzen polder Moggershil,
voorts van 1 mei 1905 tot en met 30 september 1927 waterbouwkundig ambtenaar bij de waterkering bij het  waterschap Stavenisse te Stavenisse en
van 1 Mei 1892 tot en met 30 September 1927 waterbouwkundig ambtenaar van den Nieuwe polder (annex Stavenisse) te Stavenisse.
Voorts was genoemde Jan van Oost van 9 Maart 1896 tot en met 30 juni 1913 Opzichter der Gemeente Stavenisse, van 1 April 1917 tot en met 15 April 1920 Ontvanger van genoemde Gemeente en van 1 Augs. 1910 tot en met 23 juni 1932 secr. van Kerkvoogden en Kerkelijk Ontvanger.

1917. den 24. Augustus is Jan van Oost voornoemd in het huwelijk getreden met Dirkje Cornelia Dane. Uit dit tweede huwelijk zijn geen kinderen geboren.

Cornelis Johannes van Oost:

1932. den 24. Juni is Jan van Oost, gepensioneerd waterbouwkundig ambtenaar, naar Rotterdam verhuisd.

1938. den 10. Mei is voornoemde Jan van Oost te Rotterdam des morgens om 9 uur aan hartverlamming overleden en den 13. Mei d.a.v. op het kerkhof "Charlois" aldaar begraven.

Cornelis Johannes van Oost, zoon van Jan van Oost voornoemd, werd 16 Januari 1913 als milicien ingedeeld bij het regiment Genietroepen te Utrecht en opgeleid als lijnwerker bij de verbindingstroepen (telefoon-telegraafafdeeling) en verliet 30 September 1913 als korporaal-lijnwerker den militairen dienst met groot verlof.
Hij was vanaf April tot begin Juni 1914 werkzaam als dagelijks opzichter bij het verzwaren en verhoogen van den zeedijk van den polder "Sabina Henrica" nabij Willemstad.
Hij werd daarna tijdens den Wereldoorlog, vanaf 1 Augustus 1914 tot 14 Juli 1917 gemobiliseerd, bezocht daarna vanaf 1 October tot 1 Maart 1919 de Eerste Technische School voor de bouwkunde te Zwolle en behaalde in September 1918 na afgelegd examen ingesteld door den Bond van Waterbouwkundige ambtenaren in Zeeland, het diploma voor Waterbouwkundig Opzichter.
Van 1 Juni tot 1 Augustus 1919 was hij werkzaam als dagelijks opzichter bij het verzwaren en verhoogen van den separatiedijk tusschen de polders "Al te klein" en oud-Noord-Beveland te Colijnsplaat en van 5 Augustus 1919 tot en met 17 Mei 1920 als buitengewoon opzichter-teekenaar bij de Genie (Departement van Oorlog) te Gorinchem.
In April 1920 werd hij benoemd tot Waterbouwkundig opzichter aan het waterschap "Schouwen" voor het district "Langendijk-Brouwershaven" standplaats "den Osse" gemeente Duivendijke.

2 Juni 1920 werd hij te St. Maartensdijk in den echt verbonden met Dina Johanna (Pieternella) Tholenaar, geboren 9 Januari 1896 te St. Maartensdijk, eenigst kind van Leendert Tholenaar Pz. smid te St. Maartensdijk en Jacomina de Wilde Abrd.
10 Juni 1920 trad hij in functie als waterbouwkundig opzichter aan het waterschap Schouwen.

Uit dit huwelijk werd 25 Mei 1921 te Duivendijke geboren Jan Leendert van Oost.

Cornelis Johannes van Oost, werd na benoeming door den Gemeenteraad met algemeene stemmen, met ingang van 1 Maart 1921 Gemeente-opzichter van Brouwershaven en met ingang van 1 Juni 1929 deskundige belast met het toezicht op de naleving der bouwverordening in de gemeente Duivendijke.

Paulus Cornelis Huibrecht van Oost Jz. geboren den 22. Juni 1894, werd 30 Juni 1920 te Stavenisse in den echt verbonden met Huberta van den Berg, geboren den 17. Januari 1890 te Stavenisse, dochter van Danker van den Berg, Rijksveldwachter en Jannetje Riedijk.

Uit dit huwelijk werden geboren:
1921. den 18. Augustus Adriana Cornelia.
1923. den 14. Mei, Jannetje, dit kind overleed den 31. Mei 1923.
1932. den 3. Augustus, Jannetje, dit kind overleed 9 November 1932.

Paulus Cornelis Hubrecht van Oost werd bij raadsbesluit van 23 Juni 1913 met ingang van 1 Juli d.a.v. benoemd tot Gemeente-opzichter voorlopig tijdelijk, voor welke functie zijn vader eervol ontslag had gevraagd en heeft bekomen, wegens diens benoeming tot waterbouwkundig opzichter van de waterkeering van den Cal. polder Moggershil.
Bij raadsbesluit van 31 Mei 1915 werd met ingang van 1 Juli d.a.v. P.C.H. van Oost voornoemd als Gemeente-opzichter van Stavenisse in vasten dienst benoemd.
Hij was voorts werkzaam als dagelijks opzichter bij de verzwaring van den zeedijk van den Moggershilpolder van April tot November 1913, studeerde eerst bij zijn oom Bernardus Jacob van Oost waterbouwkundig ambtenaar en later bij P.B.N.A. te Arnhem voor waterbouwkundig opzichter.
Hij was voorts van 10 April tot en met 31 Mei 1916 werkzaam als buitengewoon opzichter aan het Hoogheemraadschap van Zeeburg- en Diemerdijk, waar hij belast was met het opmeten en in teekening brengen van den zeedijk loopende van Amsterdam af tot Diemen.
Verder werd hij met ingang van 2 juni benoemd tot buitengewoon opzichter-teekenaar bij den Provencialen Waterstaat van Noord-Holland en belast met het opmeeten en in teekening brengen van de Gemeente Durgerdam en het toezicht houden bij het maken van een kistdam op den zeedijk te Muiderberg. Wegens beŰindiging der werkzaamheden werd hem per 1 december 1916 eervol ontslag verleend.
Toen zijn vader Jan van Oost ingaande 1 April 1917 benoemd werd tot Gemeente-ontvanger van Stavenisse zulks in de vacature ontstaan door het overlijden van zijn zwager Jacob Verstraate, werd P.C.H. van Oost voornoemd geagreerd bij zijn vader in de functie van Gemeente-ontvanger en alzoo belast met alle werkzaamheden aan deze betrekking verbonden. Ook werd hij benoemd als administrateur der distributie tijdens den Wereldoorlog.
EÚn en ander nam zooveel tijd in beslag dat hij de studie van Waterbouwkundig opzichter vaarwel zeide en zich ging toeleggen op administratief gebied, terwijl hij buitendien werkzaam bleef als Gemeente-opzichter en zich bezig hield met het maken van plannen enz. voor particulieren woningbouw.
Bij besluit van den Gemeenteraad van 5 maart 1920 werd hij ingaande 16 april d.a.v. Ontvanger der Gemeente Stavenisse, van welke betrekking zijn vader op verzoek eervol ontslag verleend werd.