Eerste blad    Vorig blad    Blad 3 van 16 bladen Volgend blad    Laatste blad

VI.7 Leendert van ES, zeeman, koopman in gist, inlandsche kramer, zalmdrijver, schutter van het tweede bataljon eerste compagnie van de Hollandse schutterij, gedoopt op zondag 3 Mei 1789 te Maassluis (ZH), overleden op dinsdag 9 Augustus 1831 om 11.00 uur te Dordrecht (ZH) op 42-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik Carel Rademaker, 39 jaar oud, schrijver bij het hospitaal en Hendrik Dunkelaar 50 jaar oud, ziekenvader). Hij overleed in het tijdelijk hospitaal. Zoon van Jan Markisz. van ES (zie V.1) en Leuntje METAAL.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 19 Januari 1815 te Maassluis (ZH) (getuige(n): Cornelis Kroon 52 jr., zeeman, Hendrik Strijbos 33 jr., zeeman, Gerrit Verzeijden, 26 jr., zeeman en Pieter Bergwerf, 24 jr., zeeman) met Barbera GROENHEIDE (ook Groenheiden en Groenheijden genoemd), 23 jaar oud, zonder beroep, geboren op woensdag 28 September 1791 te Pijnacker (ZH), gedoopt op zondag 2 Oktober 1791 aldaar (getuige(n): Klaasje Groenheide), overleden op dinsdag 21 Februari 1860 om 10.30 uur te Amsterdam (NH) op 68-jarige leeftijd (aangifte door: Klaas Touber, 28 jaar oud, aanspreker, bekende van de overledene en Jan Moora, 36 jaar oud, aanspreker, bekende van de overledene).
 
Not. arch. Maasland 5436, No 70, 26 September 1816.
Leendert van Es, Matroos, varende ter koopvaardij en visvangst, won. Maassluis, in huwelijk hebbende Barbara Groenheide bekent met zijn vrouw wegens het overlijden van hun vader en schoonvader Adrianus Groenheide op 6 April 1817 te Maasland, dat zij samen moeder en schoonmoeder Leena Zonneveld, weduwe van Adrianus Groenheide, en ook elk apart staat en inventaris hebben opgemaakt, waarin zij voor een kindsgedeelte in de helft mede-erfgenamen zijn samen met haar broer en zuster. Zij weigeren hun deel, groot 160 gulden, en laten dat aan hun moeder en schoonmoeder.
 
Not. arch. Maasland 5436, no 80, 28 Oktober 1817.
Lena Groenheide, zonder beroep, won. Maassluis, Jan Groenheide bouwmansknecht, won. Maasland, Leendert van Es, wonende te Maassluis in huwelijk hebbende Barbara Groenheide, verklaren als kinderen en erfgenamen van hun moeder Lena Zonneveld, weduwe Adrianus Groenheiden, in´t openbaar te verkopen een huis op de hoek van de Commandeurspolderkade te Maasland, enige meubilair en andere roerende goederen.
 
Not. arch. Maasland 5436, no 4, 23 Januari 1818.
De Comparanten zie akte 80, 28 Oktober 1817, verklaren, dat zij als eigenaren van het huis met bleekveld, staande en gelegen op de hoek der Commandeurspolderkade, wijk A, nr.6 te Maasland, dit hedenmiddag om 2 uur in de herberg de "Pijas" te Maasland laten veilen, het is op trekgeld van 18 gulden, provisioneel toegewezen aan Jan van den Bos, bouwman te Maasland die een bod deed van 460 gulden en dat later met 50 gulden verhoogde tot 610 gulden. Op 31 Januari 1818 werd besloten tot afslag, opgehangen op 700 gulden, er werd afgeslagen tot 510 gulden, waarna het werd toegewezen aan voornoemde Jan van den Bos.
 
Not. arch. Maasland 5436, no 56, 13 Juni 1818.
Voornoemde comparanten verklaren, als eigenaren op 31 Januari 1818 in´t openbaar verkocht te hebben aan Jan van den Bos, bouwman te Maasland, een huis en bleekveld, staande en gelegen op de hoek der Commandeurspolderkade te Maasland, wijk A, no 6, voor 510 gulden.
Dochter van Adrianus GROENHEIDEN (ook Adriaanis Groenheide genoemd) en Lena SONNEVELD.
 
Uit de huwelijksbijlage, Vlaardingen, 10 Januari 1815:
Op den tiender Januarij agtien-honderd en vijftien Compareerden voor ons Jan de Willigen, Eerste Suppleant Vrederegter van het Canton Vlaardingen, en als zoo danig bij vacanture vervangende de Post van Vrederegter Aldaar, geassisteerd met den provisioneel gequalificeerde, tot de waarneming der functien van Griffier.
Cornelis Kroon, Hendrik Strijbos, Gerrit Verzijde en Pieter Bergwerf, allen Zeelieden van competente ouderdom, wonende te Maassluis.
Dewelke ten verzoeke van Leendert van Es, al mede Zeeman wonende te Maassluis voornoemt, verklaarden zeer wel te hebben gekend Jan van Es, in leven mede Zeeman gewoond hebbende te Maassluis, voornoemt, en ook zeer wel te weten dat hij in den Jare agttien honderd Een op een morgen vroeg als loods met een Schokker ter Lootsing van een ter Maassluis onbekend gebleven Schip, is na Zee gezeild, zonder immer terug te keren, of zonder dat ooit van gemelde Schokker-Schip, of Loods er tevens meer gehoord is, en waardoor destijds te Maassluis algemeen is ondersteld geworden dat ´t gemelde Schip en Schokker, zoo wel als de loods, in de Storm welke dien dag plaats heeft gehad, is verongelukt, en uit welken hoofde dan ook de voornoemde Jan van Es, sedert dien tijd voor overleden gehouden is. bereid zijn dezes verklaring des geriquireerd, met Solemnes den eede te bevestigen.
Van Welke verklaring wij ten verzoeke der Comparanten, en ten behoeven van voornoemde Leendert van Es, deze acte hebben opgemaakt, om aan laatst gemelde te strekken, tot bewijs van het overlijden zijns vaders, en om te dienen waar hoe zelve zouden mogen worden vereischt.
En hebben de Comparanten, na gedane voorlezing, deze acten nevens ons en onzen fungerende Griffier ondertekend, in Vlaardingen, ten kantore van gemelde Griffier, op dato als boven.
getekend) Cornelis Kroon, Hendrik Strijbos, Gerrit Verzijde, Pieter Bergwerff, Jan de Willigen fung. Vrederegter, P. Verkade fung° Griff. (ter zijde staat) Geregistreed te Schiedam den twaalfden Januarij 1815, 1 de f 140, R 6 / 7 Afdeling. Ontvangen 12 stuivers (getekend) van Diest.
 
Not. arch. Maasland 5436, No 70, 26 September 1816:
Leendert van Es, Matroos, varende ter koopvaardij en visvangst, won. Maassluis, in huwelijk hebbende Barbara Groenheide bekent met zijn vrouw wegens het overlijden van hun vader en schoonvader Adrianus Groenheide op 6 April 1817 te Maasland, dat zij samen moeder en schoonmoeder Leena Zonneveld, weduwe van Adrianus Groenheide, en ook elk apart staat en inventaris hebben opgemaakt, waarin zij voor een kindsgedeelte in de helft mede-erfgenamen zijn samen met haar broer en zuster. Zij weigeren hun deel, groot 160 gulden, en laten dat aan hun moeder en schoonmoeder.
 
Not. arch. Maasland 5436, no 80, 28 Oktober 1817:
Lena Groenheide, zonder beroep, won. Maassluis, Jan Groenheide bouwmansknecht, won. Maasland, Leendert van Es, wonende te Maassluis in huwelijk hebbende Barbara Groenheide, verklaren als kinderen en erfgenamen van hun moeder Lena Zonneveld, weduwe Adrianus Groenheiden, in´t openbaar te verkopen een huis op de hoek van de Commandeurspolderkade te Maasland, enige meubilair en andere roerende goederen.
 
Not. arch. Maasland 5436, no 4, 23 Januari 1818:
De Comparanten zie akte 80, 28 Oktober 1817, verklaren, dat zij als eigenaren van het huis met bleekveld, staande en gelegen op de hoek der Commandeurspolderkade, wijk A, nr.6 te Maasland, dit hedenmiddag om 2 uur in de herberg de "Pijas" te Maasland laten veilen, het is op trekgeld van 18 gulden, provisioneel toegewezen aan Jan van den Bos, bouwman te Maasland die een bod deed van 460 gulden en dat later met 50 gulden verhoogde tot 610 gulden. Op 31 Januari 1818 werd besloten tot afslag, opgehangen op 700 gulden, er werd afgeslagen tot 510 gulden, waarna het werd toegewezen aan voornoemde Jan van den Bos.
 
Not. arch. Maasland 5436, no 56, 13 Juni 1818:
Voornoemde comparanten verklaren, als eigenaren op 31 Januari 1818 in´t openbaar verkocht te hebben aan Jan van den Bos, bouwman te Maasland, een huis en bleekveld, staande en gelegen op de hoek der Commandeurspolderkade te Maasland, wijk A, no 6, voor 510 gulden.

Uit dit huwelijk:
1. v  Leuntje Metaal, geboren op zaterdag 6 Januari 1816 te Maassluis (ZH) (zie VII.7).
2. m  Adrianus, geboren op woensdag 24 December 1817 om 2.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Leendert van Es, 28 jaar oud, zeeman, vader van de geborene, getuigen: Willem Kouwenhoven, 70 jaar oud, zeeman en Willem de Jongh, 53 jaar oud kleermaker), overleden op donderdag 23 Maart 1820 om 7.00 uur aldaar op 2-jarige leeftijd (aangifte door: Leendert van Es, 29 jaar oud, koopman, vader van de overledene en Willem Kruis, 33 jaar oud, zeeman, bekende van de overledene).
3. v  Lena, geboren op zondag 21 Februari 1819 om 22.00 uur te Maassluis (ZH), overleden op zaterdag 25 Maart 1820 om 5.00 uur aldaar op 1-jarige leeftijd.
4. m  Jan, geboren op woensdag 21 Maart 1821 te Maassluis (ZH) (zie VII.10).
5. m  Adrianus, geboren op donderdag 30 Oktober 1823 om 23.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Leendert van Es, 32 jaar oud, gistkoopman, vader van de geborene, getuigen: Maarten Kans, 55 jaren oud, stadsbode en Pieter Groenewegen, 38 jaar oud, haarsnijder), overleden op maandag 13 Februari 1826 om 10.00 uur aldaar op 2-jarige leeftijd (aangifte door: Leendert van Es, 36 jaar oud, inlandsche kramer, vader van de overledene en Maarten Kans, 58 jaar oud, stadsbode, buurman van de overledene).
6. m  Arie, geboren op donderdag 22 Maart 1827 te Maassluis (ZH) (zie VII.13).
7. m  Dirk, geboren op dinsdag 16 September 1828 om 13.00 uur te Maassluis (ZH) (aangifte door: Leendert van Es, 38 jaar oud, koopman in gist, vader van de geborene, getuigen: Jan Groenheijden, 41 jaar oud, arbeider en Maarten Kans, 60 jaar oud, stadsbode), overleden op donderdag 17 September 1829 om 12.00 uur aldaar op 1-jarige leeftijd (aangifte door: Leendert van Es, 39 jaar oud, zalmdrijver, vader van de overledene en Hendrik de Vogel, 56 jaar oud, zonder beroep, buurman).
8. v  Doodgeboren meisje, geboren op zaterdag 1 Mei 1830 om 15.00 uur te Maassluis (ZH), overleden op zaterdag 1 Mei 1830 om 15.00 uur aldaar, 0 dagen oud (aangifte door: Hendrik de Vogel, 57 jaar oud, zonder beroep, bekende van de overledene en Johan Nicko Smith, 78 jaar oud, veldwachter, bekende van de overledene).

Generatie VII
 
VII.2 Jan KRUIS, zalmvisser, geboren op dinsdag 23 April 1822 te Maassluis (ZH), overleden op donderdag 23 Februari 1865 aldaar op 42-jarige leeftijd, zoon van Willem Jansz. KRUIS, zalmvisser, en Elizabeth van ES (ook Elisabeth en Betje genoemd) (zie VI.6).
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op woensdag 25 Oktober 1843 te Maassluis (ZH) met Elizabeth van ZANTEN.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op woensdag 6 Januari 1858 te Maassluis (ZH) met Johanna REEDIJK, 35 jaar oud, geboren op woensdag 13 November 1822 om 21.00 uur te Maassluis (ZH), overleden op maandag 20 Februari 1865 om 8.00 uur aldaar op 42-jarige leeftijd. Zij was eerder gehuwde geweest met Cornelis de Jong. Hij is verongelukt op zee. Dochter van Willem REEDIJK, sjouwer, en Johanna SCHERVEEL. {Zij was eerder gehuwd voor 1858 met Cornelis de JONG, zeeman, overleden voor 1858. Hij is verongelukt op zee.}
Uit het eerste huwelijk:
1. m  Willem, geboren op zondag 1 December 1844 te Maassluis (ZH), overleden op donderdag 27 Maart 1845 aldaar, 116 dagen oud.
2. m  Jan, geboren circa 1850 te Maassluis (ZH), overleden op donderdag 6 April 1854 aldaar.
Uit het tweede huwelijk:
3. v  Greetje, geboren op maandag 23 Juli 1860 te Maassluis (ZH), overleden op vrijdag 24 Januari 1862 aldaar op 1-jarige leeftijd.
4. v  Wilhelmina, geboren op woensdag 2 April 1862 te Maassluis (ZH), overleden op woensdag 9 April 1862 aldaar, 7 dagen oud.
5. v  Johanna, geboren op dinsdag 21 April 1863 te Maassluis (ZH) (zie VIII.6).

VII.7 Leuntje Metaal van ES, zonder beroep, geboren op zaterdag 6 Januari 1816 om 6.00 uur te Maassluis (ZH), overleden op donderdag 5 September 1889 om 9.00 uur te Amsterdam (NH) op 73-jarige leeftijd, dochter van Leendert van ES (zie VI.7) en Barbera GROENHEIDE (ook Groenheiden en Groenheijden genoemd), zonder beroep.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op woensdag 2 Juni 1841 te Maassluis (ZH) met Joris VELTENAAR, 24 jaar oud, stuurman ter koopvaardij, zeeman op de koopvaardij, geboren op zaterdag 17 Augustus 1816 te Maassluis (ZH), overleden op maandag 30 Januari 1860 om 3.00 uur te Amsterdam (NH) op 43-jarige leeftijd, zoon van Balte VELTENAAR en Maartje STRIJBOS.
Uit dit huwelijk:
1. v  Maartje, geboren op maandag 12 Juli 1841 te Maassluis (ZH).
2. v  Barbera, geboren op zondag 8 Januari 1843 om 8.00 uur te Maassluis (ZH).
3. v  Lena, geboren op dinsdag 12 November 1844 om 23.00 uur te Maassluis (ZH).
4. v  Johanna, geboren op maandag 17 Mei 1847 te Amsterdam (NH), overleden op vrijdag 9 September 1898 te Oegstgeest (ZH) op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jan August HOFFMAN, overleden na 1897.
5. v  Bartha, geboren op dinsdag 6 Mei 1851 te Amsterdam (NH).
6. m  Jan, geboren op maandag 10 Oktober 1853 te Amsterdam (NH) (zie VIII.13).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 3 van 16 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail