Eerste blad    Vorig blad    Blad 39 van 43 bladen Volgend blad    Laatste blad


4672 Bastiaen Arijszn. van HOOGEWEEGEN, bouwman in Abtsrecht (ZH) aan de oostzijde van de Schie bij de Overslag, geboren circa 1570. Hij is tussen 2 September 1635 en 7 Februari 1637 overleden. Hij, de stamvader van het geslacht "Groenheijde", is de enige die de naam "van Hoogewegen" gevoerd heeft als achternaam. Geen van zijn kinderen heeft hem hierin nagevolgd. Zijn beide zoons noemden zich respectievelijk "van Groeneveldt" en "Groeneide". Van zijn dochters gebruikte alleen Marijtge een achternaam, n.l. "Groenheyde, van Groenvelt" en mogelijk ook "Groenewege".
Gehuwd op zondag 5 April 1587 te De Lier (ZH) met
4673 Neeltgen Arijendr. Geboren te De Lier (ZH). Zij is na 20 juli 1637 overleden.
 
Not. Arch. Delft 1532, f. 184, d.d. 6 Oktober 1620:
Testament van Bastiaen Aryenss. van Hoogewegen en Neeltge Aryendr., echtelieden, won. buiten Delft op Schie onder Abtsrecht. De langstlevende zal alle goederen zowel roerende als onroerende in bezit houden. Al hun zes kinderen zijn nog in leven, van wie er een getrouwd is. Wie van de andere nu nog ongehuwde kinderen gaat trouwen krijgt dan hetzelfde als het nu reeds getrouwde kind heeft gekregen, in plaats van de legitime portie. Na de dood van de langstlevende is ieder kind voor een even groot deel erfgenaam.
 
O.R.A. Abtsrecht 8, f. 2v, d.d. 7 Februari 1637:
Neeltgen Aryensdr., weduwe van Bastyaen Aryens., won. op de Schie bij de Overslag, ten overstaan van Aryen Bastiaensz., won. op de Schie in Vrijenban, en haar drie schoonzoons Comelis Crijnen., gehuwd
met Janmtge Bastiaens., won. Nootdorp, Jochum Segers., gehuwd met Marijtge Bastiaens., won. Delft, en Leendert Claesz., gehuwd met Trijntge Bastiaens., won. Overschie, wint gift van een huis, staande op de helft van 25 morgen land, eigendom van Mr. Dirck van der Dussen en Heynd. Duyst, gelegen aan de oostzijde van de Schie in Abtsrecht, welke gift aan Waling Bastiaenss., mede zoon en erfgenaam van Bastyaen Aryens., gegeven wordt.

Uit dit huwelijk:
1. m  Arijen Bastiaens. GROENEVELDT, geboren circa 1600 (zie 2336).
2. v  Jannitge Bastiaens. Zij is tussen 27 November 1661 en 3 Juni 1666 overleden.
Gehuwd op zondag 6 November 1616 te Delft (ZH) met Cornelis Crijnen. SCHEPEN, geboren te Pijnacker (ZH). Hij is tussen 5 Mei 1659 en 8 Maart 1660 overleden,. Hij was vermoedelijk een zoon van Crijn Dircks. Schepen. Deze woonde eerste te Pijnacker (ZH), later te Nieuweveen onder Nootdorp (ZH).
 
R.A. Nootdorp 11, d.d. 29 December 1639:
Transport door Jochem Corns., procuratie hebbend van Gerritgen Cornelisdr., van een huis aan de `s-Heerenweg in Nootdorp aan Corn. Crynenss. Scheepen, voor 220 gld. Op 27 Februari 1640 transporteert Cornelis dit huis aan Cornelis Bastiaens. voor 225 gld.
 
R.A. Nootdorp 11, d.d. 27 Februari 1640:
Transport door Jan Pieterss. Buijs van een huis aan de `s-Heerenweg in Nootdorp aan Comelis Crynenzoon. Schepen voor 330 Car.gld. Op 8 April 1641 transporteert Cornelis dit huis aan Davidt Gerritss. Roomens voor 300 Car.gld.
 
R.A. Naotdorp 11, d.d. 7 Oktober 1641:
Transport door Davidt Gerritss. Wever van een huis aan de `s-Heerenweg in Nootdorp aan Corn. Crynen. Schepen voor 300 gulden. Op 10 Mei 1642 transporteert Cornelis dit huis aan Jan Gerrits Hoogervorst voor 200 gld.
 
R.A. Nootdorp 11, d.d. 8 September 1642:
Transport door Claes Corneliss. Bostelcooper, won. Delft, van een stuk land, groot 1 morgen, in Nootdorp aan Pr. Aryenss. Bruyn en Corn. Crynen. voor 800 gld. Op 8 September 1642 transporteren Pr. Aryenss Bruyn en Cornelis Crynenss. Schepen dit stuk land aan Goverdt Brasser voor 2/3 van 1282 gld.
 
Arch. Herv. Kerk Nootdorp, kerkeraadshandelingen: d.d. 8 December 1658:
Omdat Cornelis Crijnensz. Schepen berucht is zich schuldig te maken aan de zonde van vloeken en zweren, zal hij bij het huisbezoek voor het Heilig Avondmaal daarover aangesproken worden.
 
R.A. Nootdorp 14, f. 22v, d.d. 5 Mei 1659:
Transport door Jan Pieters. Buijs aan Corns Krijnensz. Schepen, won. Nieuweveen van een partij slacbturfland, gelegen in Nootdorp, voor 200 gld.
 
R.A. Nootdorp 14, f. 38v, d.d. 8 Maart 1660:
Transport door Jannetjen Bastiaensdr., wede. v. Corns Krijnen. Schepen, won. Nieuweveen, aan Aert Leenderts van Bodegrave van een partijtje oud gebroken slaghtuffland, gelegen aan Ackeren in Nootdorp, te verongelden voor 2 hond.
 
R.A. Nootdorp 14, f. 41v, d.d. 26 April 1660:
Transport door Jannetjen Bastiaens., wede. v. Corns Krynens. Schepen, won. Nieuweveen, aan Coms. Prs. van Esch van een akker veenland in Nootdorp, te verongelden voor 134 roeden en 4 voeten.
 
R.A. Nootdorp 14, f. 52v, d.d. 24 Mei 1660:
Transport door Jannetgen Bastiaensdr., wede. v. Corns. Krijnen. Schepen, won. alhier, aan Jan Claes. Geus, won. Hogeveen, van een partijtje oud gebroken slachturfland in Nootdorp, te verongelden voor 2 hond en 25 roeden.

3. v  Marijtge van GROENEVELT (ook Groenheyde en Groenewege genoemd), overleden op maandag 31 Mei 1666 te ´s-Gravenhage (ZH).
Gehuwd voor de kerk (1) op zondag 31 Oktober 1632 te Delft (ZH) (Oude Kerk) met Aryen Pieterszn. HOLY, bode van Vlaardinger-Ambacht (ZH). Hij was weduwnaar. Vermoedelijk was hij een zoon van Pieter Willems. Holij.
Gehuwd voor de kerk (2) op zondag 24 Juni 1635 te Delft (ZH) (Oude Kerk) met Jochum Zegerszn. VLETTER, geboren 1580/1585, begraven op donderdag 27 Augustus 1637 te Delft (ZH). Hij werd in de "Nieuwe Kerk" begraven. Hij was weduwnaar van Claertje Dircks.
 
Not. Arch. Delft 1825, d.d. 15 Juni 1635:
Huw. voorw. tussen Jochum Segerts., wednr. v. Claertje Dirckxdr., geassisteerd met Claes Claes. Tetrode, bode van Hof van Delft, ter eenre, en Maertgen Bastiaensdr., weduwe van Arijen Prs. Holij, geassisteerd met Bastiaen Aryens., landman, haar vader, en Aemoldus van Berckel, secretaris van Hof van Delft, ter andere zijde.

Ondertrouwd (3) op zondag 15 April 1646 te ´s-Gravenhage (ZH) met Maerten van BATEN, mr. spaanse stoelmaker, geboren circa 1580. Hij is tussen 13 Februari 1649 en 30 Juni 1659 overleden. Hij was weduwnaar van Grietgen Engels van Antwerpen.
 
Not. Arch. Den Haag 205, f. 215, d.d. 13 Februari1649:
Obligatie door Maerten Baten, won. alhier, ten behoeve van Dirck Hendricxss. Post, biersteker, groot 150 Car.gld., wegens geleend geld. Ter zekerheid gaf Baten aan Post een rekening, groot f 247.18.0, over door hem geleverde stoelen aan de Princesse Roijael, die zijn eigendom waren.
 
Not. Arch. Den Haag 177, no. 117, d.d. 30 Juni 1659:
Comp. Johannes van Baten, voor zichzelf en last hebbende van Josina van Baten, zijn zuster, en Louijs van Baten, kinderen van wijlen Matten van Baten, hun vader, ter eenre, en Hendrick Barentsen. Wachtmans, als voogd van Martien Bastiaens., weduwe van de voorn. Marten van Baten, ter andere zijde. Zij verklaren om de gerezen moeilijkheden tussen de twee partijen uit de weg te ruimen zich te zullen submitteren aan de uitspraak van twee door hen te verkiezen advocaten.
 
Not. Arch. Den Haag 556, f. 188, d.d. 5 Februari 1660:
Roelant Witler verhuurt aan Maertge Bastiaens. van Groenevelt, wede. van Maerten van Bate, in leven mr. stoelemaker in den Hage, en Geertruijd Comsdr., mede alhier, een huis aan de oostzijde van de Wagenstraat.
 
Not. Arch. Den Haag 622B, f. 29, d.d. 6 Maart 1661:
Roelant Witler verhuurt aan Martge Bastiaens. van Groenevelt, wede. van Maerte van Baten, in zijn leven mr. stoelemaker in den Hage, en Marijtge Doens, jongedochter, mede alhier, een huis aan de Oostzijde van de Wagenstraat.
 
Not. Arch. Den Haag 491, f. 68, d.d. 23 Mei 1666:
Codicil door Maertge Bastiaens. van Groenevelt, wede. van Maerte van Baten, won. op de Lange Gracht alhier. Zij is ziekelijk en ligt te bed. Zij legateert aan Gerrit Janssen. van der Elburch, mr. schrijnwerker alhier, o.a. 2 obligaties.
 
Not. Arch. Den Haag 644, f. 55, d.d. 3 Juni 1666:
Staat en Inventaris van de boedel nagelaten door Martie Bastiaen. van Groenheyde (doorgestreept en veranderd in "Groenewege"), overleden alhier in den Hage op den lesten Meij 1666, ten behoeve van de kinderen van Jannetje Bastiaen., Comelis, Arij, Trijntie ende Wallingh Bastiaen., haar erfgenamen. O.a. een obligatie t.l.v. Mevrouw de Prinses van Oranje, d.d. November 1652, groot 297 gld. Onder de acte stonden de volgende ondertekeningen van de voornaamste erfgenamen: merk van Arij
Comelis., merk van Simon Arentse., merk van Pr. Leenderts., en een zelf geschreven handtekening vanWaling Basteians.
 
Not. Arch. Den Haag 644, f. 63, d.d. 9 Juni 1666:
Quitantie door Gerrit Janse. van der Elburg, mr. schrijnwerker in den Hage, die bekent uit handen van de naaste erfgenamen van Maettien Bastiaens., wede. van Maerten van Baten, ontvangen te hebben alle legaten volgens het codicil van 24 Mei 1666.

4. v  Trijntge Bastiaens. Zij is tussen 7 Februari en 20 Juli 1637 overleden.
Ondertrouwd op zaterdag 3 April 1621 te Delft (ZH) met Leendert Claeszn. BLYKER. Hij is tussen 7 April 1647 en 19 Februari 1654 overleden. Hij woonde te Overschie (ZH). Zoon van Claes Joriss. en Aeltgen Lenerts.
 
Not. Arch. Overschie 6723, f. 179, no. 48, d.d. 20 Juli 1637:
Inventaris op verzoek van Lettert Claess. Bleycker, wednr. van Trijntgen Bastiaensdr., van de goederen van hem en zijn huisvrouw. O.a. een klein huisje op `t Buiteveld in de poorterie van de stad Delft. De boedel bevat ook nog 116 deel van de nagelaten goederen van zaliger Bastiaen Aryenss., die deze goederen aan zijn huisvrouw, de grootmoeder van Trijntges kinderen, in lijftocht gegeven heeft.

5. m  Waling (ook Groeneide genoemd), bouwman. Hij werd vermoedelijk te Abtsrecht (ZH) geboren. Hij is tussen 12 Januari 1678 en 1 nov. 1681 overleden. Hij verkreeg de gift die de andere erfgenamen van zijn vader in 1637 deden.
Hij is degene die de naam Groeneide is gaan voeren. De eerste maal dat hij
die naam gebruikte was bij het ondertekenen van een acte op 22 Maart 1659 als Waling Basteiians. Groeneeid.
Hij was gezworene van Abtsrecht (ZH).

Gehuwd voor de kerk op woensdag 14 November 1640 te Delft (ZH) (Nieuwe Kerk) met Claesje Jacobs. OVERGAUW. Zij is na 2 November 1686 overleden. Dochter van Jacob Ariaens. OVERGAUW en Maritgen Pleunen. van der KOOIJ.
 
O.R.A. Ahtsrecht 8, f. 27, d.d. 22 Maart 1659:
Acte ondertekend door Waling Basteiianss. Groeneiid. Dit is de eerste keer dat de naam Groenheyde in welke vorm dan ook gebruikt werd.
 
O.R.A. Vrijenban 17, f. 45, d.d. 29 Mei 1660:
Comp. voor o.a. Walingh Bastiaens. Groeneijde, gezworene van Abtsrecht.
 
Nat. Arch. Delft 2071, f.23, d.d. 22 Maart 1663:
Testament van Wallingh Bastiaens. en Claesge Jacobs. Overgauw, echtelieden, won. op de Schie. Langstlevende is universeel erfgenaam. Voogd is de langstlevende.
 
O.R.A. Abtsrecht 8, f. 46, d.d. 22 Oktober 1672:
Comp. voor o.a. Waling Basteiansz., gezworene van Abtsrecht. Volgens de inventaris van zijn neef en oomzegger Sijmon Arijens. Groeneyde (16251678) had Waling bij hem een lening lopen van 100 gulden (zie Not. Arch. Delft 2132, no. 535, d.d. 12 Januari 1678).
 
O.R.A. Abtsreht 4, f. 27, rechtdag d.d. 1 November 1681:
Harmanus van Rijsselburg, last en procuratie hebbend van de Heer mr. Abraham Hogenhoeck, gewezen brouwer in de brouwerij van Eenhoorn, eiser, contra de wede. van zaliger Waling Bastiaens., won. op Schie onder Abtsrecht, gedaagde, wegens betaling van f 95:5:- over leverantie van bier en bostel, in de brouwerij van Eenhoorn door de gedaagde gehaald.
 
Not. Arch. Delft 2215, f. 123, d.d. 5 Maart 1686:
Comp. Claasje Jacobsr., wede. v. Walling Bastiaanse. Groeneijnde, en Pleun Wallingse. Groeneijnde, won. aan de Schie buiten deze stad, die bekennen schuldig te zijn 400 gld. over hun pacht van 25 morgen door haar comparante benevens haar eerste comparantes zoon en tweede comparants broer Bastiaen
Walingse. gebruikt van de Heer van Sevenhuijsen.
 
O.R.A. Abtsrecht 4 f. 41v, rechtdag d.d. 2 November 1686:
Comelis Guwendijck, rentmeester van den Heer van Sevenhuijsen, eiser en arrestant op alle vruchten, beesten etc. zich bevindende op ca. 25 morgen land, waar bruikers van zijn Claasge Jacobs., wede. van
Walling Bastiaens. Groeneijde, en Pleun Wallingse. Groeneijde, contra de zelve Claasge Jacobsdr.. en Pleun Wallingse. Eis: betaling van f 800:-:- over twee jaren huur van de voors. 25 morgen land.

6.   N. N. Overleden tussen 6 Oktober 1620 en 7 Februari 1637.

4676 Cornelis CLERCQ, geboren te Zoetermeer (ZH). Hij is na 8 Mei 1616 overleden.
Gehuwd op dinsdag 14 Maart 1600 te Nootdorp (ZH) met
4677 Leentgen Aldertsdr.
Uit dit huwelijk:
1. m  Aldert Cornelisz. KLERCK, gedoopt (Ned Ger.) op zondag 3 Juli 1611 te Nootdorp (ZH) (zie 2338).

4704 Dirk SONNEVELD, geboren circa 1540 te Maassland (ZH).
Gehuwd met
4705 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. m  Pieter Dirksz. Geboren ca. 1585 te Maasland (ZH) (zie 2352).

4706 Doe STEVENS, leenman te Maasland (ZH) van 29 Januari 1591 tot 13 December 1606, geboren circa 1555.
Gehuwd met
4707 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. v  Sara Doensdr. (zie 2353).

4708 Jan Jansz. SCHIM, leenman te Maasland (ZH) van 07 Februari 1582 tot 29 September 1599, geboren circa 1550.
Gehuwd met
4709 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. m  Doe Jansz. Geboren 1578/1579 (zie 2354).

4714 Jan BLOCK.
Gehuwd met
4715 Jannetje IJsbranddr.
Uit dit huwelijk:
1. v  Neeltje Jansdr. Geboren circa 1600 te Hoogvliet (ZH) (zie 2357).

5632 Bastiaen Adriaensz. GELDER, sloter, geboren circa 1565, overleden voor 1635.
Gehuwd circa 1595 met
5633 Leentge Bastiaensdr. Overleden voor1635.
Uit dit huwelijk:
1. m  Leendert Bastiaansz. Geboren circa 1605 (zie 2816).
2. m  Claes Bastiaensz. Sloter, begraven op donderdag 16 Februari 1668 te Charlois (ZH).
Gehuwd met Aeltje Jacobsdr. van CLEEFF, begraven op donderdag 29 December 1672 te Charlois (ZH), dochter van Jacob Jacobsz. van CLEEFF, snijder/kleermaker, en Adriaentge Adriaensdr.
3. v  Adriaentge Bastiaensdr.
Gehuwd met Jan Jans. IJZERMAN, chirurgijn. Hij is tussen 17 Mei 1626 en 03 April 1637 overleden. Hij was een man van zekere ontwikkeling op theologisch en medisch gebied. Hij bracht grote beroering in de kerkgemeenschap vanwege zijn leer en levenswandel en bovendien vanwege het feit dat hij maar schaars met aardse goederen was gezegend. Zijn kinderen waren daardoor ook geen aantrekkelijke partij voor de telgen van de plaatselijke welvarende boerenfamilies. Wat in die tijd voor predikanten een vrij normale zaak was. Zij werden door de rijke boerenstand veelal als armoedzaaiers gezien en dus als minder begeerde huwelijkspartners. Zoon van Johannes IJZERMAN, geneesheer, chirurgijn, predikant, en Trijntje CORNELIS.
4. v  Lijntge Bastiaensdr. Overleden na 10-1634.
Gehuwd met Dirck Pontsz. Overleden na 01-1635. Hij werd in 1623 voor 2 pond aangeslagen in het kohier van het hoofdgeld over Charlois (ZH), waarmee hij tot de minvermogende personen behoorde.
5. v  Neeltge Bastiaensdr. Begraven op vrijdag 22 April 1672 te Charlois (ZH). Zij werd in 1672 als "Neeltie Arnouts" begraven.
Gehuwd met Leendert Arnoutsz. Overleden 1644/1654.

5696 Rocus Eldertsz. LEMS, schepen te Hoogvliet (ZH), geboren op dinsdag 30 September 1608 te Poortugaal (ZH), overleden op zondag 20 November 1661 te Hoogvliet (ZH) op 53-jarige leeftijd, zoon van Eldert Rochus. LEMS (zie 11392) en Lijsbeth Cornelisse. (zie 11393).
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op zondag 7 September 1631 te Poortugaal (ZH) met de 22-jarige
5697 Lijsbeth Willems. VISSER, gedoopt op maandag 1 Juni 1609 te Poortugaal (ZH), overleden op dinsdag 18 November 1664 aldaar op 55-jarige leeftijd, dochter van Willem Rochus. VISSER (zie 11394) en Leentje Cornelisse. VOOGT (zie 11395).
Uit dit huwelijk:
1. m  Willem Rocussen. (ook Oude of Grote Willem genoemd), geboren op woensdag 22 Juni 1633 te Poortugaal (ZH) (zie 2848).

5698 Leendert Aelbrecht. VEERMAN.
Gehuwd met
5699 Maertje Huijbrechts.
Uit dit huwelijk:
1. v  Lijsbeth Leensd. Geboren circa 1640 (zie 2849).

6018 Clements Leendertsz. PORS, landbouwer en schepen van Charlois 1615 - 1617 en 1619 - 1623, begraven in 1649 te Charlois (ZH).
Gehuwd met
6019 Neeltgen Harmansdr. van der SCHOOR, begraven in 1617 te Charlois (ZH).
Uit dit huwelijk:
1. v  Pleuntje, geboren circa 1605 (zie 3009).

6416 Dirk Pietersz. KUIJVENHOVEN (ook Droge genoemd), overleden 1636/1648 te Wateringen (ZH). Hij is tussen 23 April 1636 en 7 April 1648 overleden.
Gehuwd met
6417 Aagje Cornelisdr. Overleden 1657/1678. Zij is tussen 3 Maart 1657 en 4 Maart 1678 overleden.
Uit dit huwelijk:
1. m  Jan Dirksz. (zie 3208).
2. m  Claes Dircksz. Overleden circa 1651 te De Lier.
3. m  Gerrit Dircksz.

6464 Sander Jansz. Geboren circa 1620.
Gehuwd met
6465 N. N. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. m  Gijsbrecht Sandersen. van der KAAIJ (ook Gijsbert Sandersen. Kay genoemd), geboren circa 1640 (zie 3232).

6468 Teunis Crijnsen. van TUYL, "boschbewaerder" te Elst (U). Hij is waarschijnlijk te Elst (U) geboren. Begraven op maandag 17 Februari 1681 te Amerongen (U). Met een half uur luiden f 2,00.
Gehuwd (1) op donderdag 18 Juni 1637 te Rhenen (U) met Asseltje Hendricksdr. (ook Asselijntje genoemd) (zie 6469).
Gehuwd (2) op donderdag 8 Oktober 1671 te Amerongen (U) met Teuntje Cornelis.
Uit het eerste huwelijk:
1. m  Cryn Teunisz. (ook Krijn genoemd), geboren te Elst (U) (zie 3234).
2. v  Aeltje, overleden in 1693.
Ondertrouwd (1) te Rhenen (U), gehuwd op donderdag 10 Februari 1667 te Amerongen (U) met Gerrit Gerritsz. WOUDENBERG. Hij woonde voor zijn trouwen te Elst (U).
Ondertrouwd (2) op maandag 10 April 1679 te Rhenen (U), gehuwd op donderdag 4 Mei 1679 te Amerongen (U). Met attestatie van Rhenen (U) en van Scherpenzeel (GLD). Echtgenoot is Cornelis Sandersz. van ´t WILDER, geboren te Scherpenzeel (GLD).
3. v  Betje. Zij was woonachtig te Amerongen (ZH). Het is niet helemaal zeker of zij daadwerkelijk een dochter was van de bovengenoemde ouders.
Gehuwd met Zijbert HENDRICKS.
6469 Asseltje Hendricksdr. (ook Asselijntje genoemd). Zij is waarschijnlijk geboren te Amerongen (U), overleden in 1670.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder 6468).

6470 Jacob Cornelissen. BREMAET.
Gehuwd voor de kerk (1) op donderdag 11 Juni 1643 te Rijswijk (GLD) met Bartgen Jans. van WIJCK (zie 6471).
Ondertrouwd (2) op donderdag 31 Oktober 1658 te Rijswijk (GLD), gehuwd op vrijdag 29 November 1658 te Cothen (U) met Margaretha van LEEUWEN.
Uit het eerste huwelijk:
1. v  Marisge, gedoopt op donderdag 4 Juni 1643 te Rijswijk (GLD).
2. m  Aert, gedoopt op zaterdag 14 Mei 1644 te Rijswijk (GLD).
3. v  Janneke, gedoopt op zondag 24 December 1645 te Rijswijk (GLD).
4. m  Stephengen, gedoopt op donderdag 9 Mei 1647 te Rijswijk (GLD).
5. m  Aert, gedoopt op donderdag 18 Juni 1648 te Rijswijk (GLD). Hij is waarschijnlijk op jonge leeftijd overleden.
6. m  Guert, gedoopt op donderdag 29 September 1650 te Rijswijk (GLD).
7. v  Leentge Jacobs. BREEMAAT (ook Helena en Magdalena genoemd), geboren op woensdag 30 April 1653 te Rijswijk (GLD) (zie 3235).
8. m  Cornelis, gedoopt op zondag 19 Juli 1654 te Rijswijk (GLD).
9. v  Willemken, gedoopt op zondag 19 Juli 1654 te Rijswijk (GLD). Zij is waarschijnlijk op jonge leeftijd overleden.
10. v  Willemken, gedoopt op donderdag 2 Maart 1656 te Rijswijk (GLD).
6471 Bartgen Jans. van WIJCK. Zij is waarschijnlijk te Rijswijk (GLD) geboren. Overleden op maandag 26 Maart 1657 te Rijswijk (GLD).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen (zie onder 6470).

6544 Aernoult Henry MUSQUETIER, drapier, lakenbereider, koopman, geboren op zaterdag 10 Maart 1612 te Herstal, overleden op dinsdag 10 Februari 1671 te Leiden (ZH) op 58-jarige leeftijd, begraven op zondag 15 Februari 1671 aldaar. Hij werd in de "Vrouwen Kerk" begraven en kreeg het grafnr. 52 in de Middelkerk. Hij komt voor in het Waals Archief no. 16 te Leiden (ZH), als Ernoult Henry (bij de telling op geloofsbelijdenis avondmaal pinksteren van 1632 te Leiden (ZH)). Zoon van Henri MUSQUETIER (zie 13088) en Klaartje MUSQUETIER (zie 13089).
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1637 te Leiden (ZH) (Waals Greformeerd) met Cathelyn Simonsdr. Geboren circa 1615 te Luijck (België), overleden voor 1638 te Leiden (ZH).
Gehuwd (2) circa 1637 aldaar met Maria Jeansdr. (zie 6545). Zij waren getuigen bij de doop van een kind van Henri Bolin. Deze was weer getuigen bij de doop van een kind van hun.
Uit het tweede huwelijk:
1. m  Arent (ook Arnout genoemd), geboren op zondag 22 December 1647 te Leiden (ZH) (zie 3272).
6545 Maria Jeansdr. Geboren circa 1615 te vermoedelijk Leiden (ZH), overleden op woensdag 23 Februari 1684 te Leiden (ZH), begraven op zondag 27 Februari 1684 aldaar. Zij werd in de "Vrouwen Kerk" begraven en kreeg het grafnr. 52 in de Middelkerk. Zij waren getuigen bij de doop van een kind van Henri Bolin. Deze was weer getuigen bij de doop van een kind van hun.

Eerste blad    Vorig blad    Blad 39 van 43 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail