Eerste blad    Vorig blad    Blad 33 van 77 bladen Volgend blad    Laatste blad

VIII.68 Adriana van der KAAIJ, zonder beroep, geboren op zondag 14 Oktober 1866 om 23.00 uur te ´s-Gravenzande (ZH) (aangifte door: Dirk van der Kaaij, 35 jaar oud, arbeider, vader van de geborene, getuigen: Teunis Koene, 45 jaar oud, arbeider en Bertus Cornelis Ket, 44 jaar oud, arbeider), overleden op dinsdag 12 Oktober 1948 om 13.30 uur aldaar op 81-jarige leeftijd (aangifte door: Benjamin Boers, 24 jaar oud, aanspreker), dochter van Dirk van der KAAIJ (zie VII.37) en Elizabeth WIJNANDS, zonder beroep.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op vrijdag 18 Mei 1888 te ´s-Gravenzande (ZH) (getuige(n): Adrianus van der Ende, 30 jaar oud, arbeider, stiefbroer van de bruid, Pieter Alexander van der Kaaij, 28 jaar oud, arbeider, broer van de bruid, Engel van der Kaaij, 28 jaar oud, arbeider, broer van de bruidegom en Willem Versteeg, 26 jaar oud, winkelbediende, goede bekende van de comparanten) met Leendert van der KAAIJ, 26 jaar oud (zie VIII.78).
Uit dit huwelijk:
1. m  Theodorus (Dorus), landbouwer, geboren op vrijdag 1 Maart 1889 te ´s-Gravenzande (ZH), overleden op zaterdag 26 Februari 1910 om 23.30 uur te ´s-Gravenhage (ZH) op 20-jarige leeftijd (aangifte door: Tiemen Loogen, 57 jaar oud, militair ziekenverpleger en Adrianus Koeman, 54 jaar oud, militair ziekenverpleger). Hij diende ten tijde van zijn overlijden bij het 3e regiment huzaren en was woonachtig te Naaldwijk (ZH). Begraven op woensdag 2 Maart 1910 te Naaldwijk (ZH). Hij bleef ongehuwd.
 
 
Uit Nedrland en Oranje 5 Maart 1910 No. 218.
 
- Zaterdagavond bij aankomst der
tram verspreidde zich al spoedig het
gerucht "Dorus v. d. Kaaij zijn zijn beide
beenen door de tram te Poeldijk afgereden"
en helaas dit bleek, maar al te waar.
Over willende stappen, bleek zijn lange
huzarensabel, tusschen de treeplank ha-
ken, waardoor hij kwam te vallen, met
het noodlottig gevolg, dat het eene been
boven de knie, werd verbrijzeld, terwijl
van het andere, de teenen waren afge-
reden. Kermend van pijn en hevig bloe-
dend, werd hij in een herberg binnen
gebracht, en de hulp van Dr. Wijtjens
ingeroepen, die er echter niet in slaagde,
het bloeden te kunnen stelpen.
Naar Loosduinen werd getelefoneerd
om een tramrijtuig, en er kwam... een
losse machine. Deze moest weer terug
om een wagen met brancard te halen,
waarop v. d. K. naar het hospitaal in
Den Haag werd vervoerd.
Het was echter al te laat. De onge-
lukkige had al te veel bloed verloren,
en zijne uren waren geteld, want ´s nachts
12 uur trad de dood in, en maakte een
einde aan zijn leven en lijden.
Het stoffelijk overschot, is daarop
Maandagavond, naar het huis zijner
ouders vervoerd geworden, wonende op
de Geest alhier.
De smart der ouders te beschrijven
is niet doenlijk, het laat zich best
denken. Maar niet alleen bij zijne familie,
ook in heel N. was de ontroering
merkbaar. Toen Zondagmorgen in de
Geref. Kerk. Ds. Troost, in het gebed
ook deze vreeselijke gebeurtenis herdacht,
waren vele kerkgangers tot schreiens
toe bewogen.
Dinsdag had de overledene 21 jaren
geworden. woensdagnamiddag ten 1 ure
werd zijn lijk ter aarde besteld. Eene
groote menigte had zich reeds lang van te
voren, naar de begraafplaats begeven
om tegenwoordig te zijn bij de ter aarde
bestelling.
Toen de kist in de groeve was neer-
gelaten, werd het eerst het woord gevoerd
door den Ritmeester van het 2e escadron
huzaren te Den Haag, die namens zijn
corps een woord van deelneming sprak.
Hij schetste hem als een voorbeeld ter
navolging waardig onder de soldaten.
Door zijn open en rond karakter had
hij zich in zijn korte diensttijd (5 maan-
den) niet allen vele vrienden onder de
manschappen, maar ook onder de hooge-
ren verworven.
Als bewijs, dat hij geliefd was in zijn
corps, diene, dat 6 manschappen in groet
tenue, naar hier waren overgekomen, om
hem de laatste eer mede te bewijzen.
Voor dit doel was mede onder zijn corps een
inzameling gehouden, van welke opbregst
een mooie krans op zijn graf werd neer-
gelegd.
Daarna sprak Ds. Troost, welke wees
op de wreedheid van den dood en het
graf en inzonderheid op het verschrik-
kelijke van dit sterfgeval, tevens er op
wijzende, dat er maar ééne schrede is
tusschen ons en den dood en dat er allen
ontkoming van het oordeel na den dood
mogelijk is door het kruis van Christus.
Ten slotte werd het woord gevoers
door den Voorzitter der Geref. Jongel.
Vereen., waarvan K. sedert zijn 14de
jaar lid was.
Trooste de heere zijne diepbedroefde
ouders.
 
 
Uit Haagsche Courant 2 Maart 1910 n. 18.
 
-Poeldijk. - Zaterdagavond had hier nabij
den wissel met het passeeren van tram 6.42
een ernstig ongeluk plaats. De huzaar Th.
v. d. Kaaij uit Naaldwijk, komende met 24
uur verlof uit zijn garnizoenplaats ´s-Graven-
hage, moest in een naar Naaldwijk vertek-
kenden tramwagen overstappen. Zonder te
weten welken wagen hij moest nemen, stapte
hij in een der wagens, die koers zette naar
´s-Gravenzande. Dit bemerkende, wilde hij
den wagen verlaten, maar werd daarvoor,
zoo men vernam, gewaarschuwd, te meer
daar de tram reeds in beweging was. Hij
waagde het echter toch, met het gevolg dat
hij kwam te vallen en ongelukkigerwijs onder
de wielen van het rijtuig terechtkwam, zoo,
dat hem het rechterbeen boven de knie
totaal werd verbrijzeld en van den linkervoet
de teenen vrij ernstig werden verwond.
Binnengedragen in café Van der Kleij, werd
de eerste hulp verleend door dr. Weitjens,
die de wonden verbond, waarop hij daarna
ongeveer 9 uur per extra tram-gelegenheid
naar het Militair Hospitaal te ´s-Gravenhage
werd vervoerd, waar hij tegen middernacht
reeds is overleden. De overledene was een
oppassend jongmensch en de oudste zoon
van den werkman C. v. d. Kaaij te Naaldwijk
(Baakwoning).
 
 
Uit Haagsche Courant 5 Maart 1910 n. 19.
 
-Naaldwijk. - Woensdagnamiddag had de
ter aarde bestelling plaats van den milicien
Th. van der Kaay, die Zaterdag ll. zoo droevig
om het leven kwam bij den wissel te Poeldijk.
Zeer groot was de belangstelling.
Onder de aanwezige bemerkten we een
kapitein, een 1e luitenant, 1 sergeant, 1 korpe-
raal en 4 soldaten van het 3e regement huzaren
waartoe van der Kaay behoorde.
Bij de groeve nam de kapitein het eerst het
woord om op eenvoudige wijze den overledene
te herdenken als soldaat, die trouw zijn plicht
vervulde en algemeen geacht en bemind werd,
zooals blijkt uit het feit dat zijne kameraden
geheel uit eigen beweging geld bijeen brachten
om zijne laatste rustplaats met bloemen te sieren.
Hij eindigde met de verzekering dat de over-
ledene in de herinnering zijner kameraden zal
voortleven.
In eene treffende rede, die diepen indruk
maakte, wees Ds. K. Troost op het onzekere
van het leven en de noodzakelijkheid voor allen
immer klaar te zijn de eeuwigheid in te gaan.
Namens de Christelijke Jongelingsvereeniging
werd den overleden een laatste groet gebracht
en dank gezegd voor het goede voorbeeld
immer gegeven.
 

2. m  Dirk, geboren op woensdag 19 Maart 1890 te ´s-Gravenzande (ZH), overleden op woensdag 6 Mei 1891 aldaar op 1-jarige leeftijd.
3. v  Magdalena, geboren op zondag 12 April 1891 te ´s-Gravenzande (ZH), overleden op donderdag 15 Maart 1894 aldaar op 2-jarige leeftijd.
4. m  Dirk, geboren op donderdag 4 Juli 1895 te Naaldwijk (ZH) (zie IX.149).
5. m  Cornelis (ook van der Kaay genoemd), geboren op vrijdag 16 Oktober 1896 te Naaldwijk (ZH) (zie IX.151).
6. v  Magdalena, geboren op dinsdag 18 Oktober 1898 om 2.30 uur te Naaldwijk (ZH) (aangifte door: Leendert van der Kaaij, 36 jaar oud, arbeider, vader van de geborene, getuigen: Jan van Velzen, 64 jaar oud, arbeider en Johannes Elisabeth Bruinen, 65 jaar oud, winkelier), overleden op vrijdag 11 November 1898 aldaar, 24 dagen oud.
7. v  Magdalena, geboren op vrijdag 1 Juni 1900 te Naaldwijk (ZH) (zie IX.155).
8. v  Elisabeth, geboren op dinsdag 13 Augustus 1901 om 22.00 uur te Naaldwijk (ZH) (aangifte door: Leendert van der Kaaij, 39 jaar oud, tuinarbeider, vader van de geborene, getuigen: Jacob van Nieuwkerk, 31 jaar oud, tuinier en Johannes Burger, 69 jaar oud, gemeentebode), overleden op zaterdag 18 April 1903 om 5.00 uur aldaar op 1-jarige leeftijd (aangifte door: Leendert van der Kaaij, 41 jaar oud, tuinarbeider, vader van de overledene en Dirk Verhoog, 56 jaar oud, schilder).
9. m  Pieter Alexander (ook van der Kaay genoemd), geboren op donderdag 11 September 1902 te Naaldwijk (ZH) (zie IX.157).


Eerste blad    Vorig blad    Blad 33 van 77 bladen Volgend blad    Laatste blad

Homepage | E-mail