GENEALOGIE van de familie

 VAN  DE(N-R)  ENDE

bijgewerkt tot en met 1 jan.  2016

door W.H. van den Ende te 's-Gravenzande

 

(copyright WHvdEnde@2006)


 

BIJLAGE TOT DE KENNIS VAN HET GESLACHT VAN DE(N-R) ENDE

De naam VAN DEN ENDE (VAN DER ENDE, VAN DEN EYNDEN) kwam in de zeventiende eeuw reeds voor in Holland en daarbuiten, bij personen behorend tot uiteenlopende maatschappelijke kringen.

Zo vindt men b.v. in de trouwboeken van s-Gravenhage als bruidegom anno 1642 JAN VAN DEN ENDE, jongeman van Brugge, anno 1651 JACOB JOPPEN VAN DER ENDE, mr. chirurgijn te Rijnsburg en als bruid anno 1646 CORNELIA VAN DER ENDE, jongedochter van Middelburg. De notarile archieven van s-Gravenhage bevatten de naam van Jonkheer JACOB VAN DEN EYNDEN, heer van Haemstede anno 1612 en in die van 1662 komen voor de Jonkers WILLEM en JACOB VAN DEN EYNDEN.

Haamstede ziet op Zeeland; ook op het eiland Flakkee werd toen de naam VAN DEN EYNDEN aangetroffen, evenals in het oostelijke deel van de Bommelerwaard. In Delfland vindt men dan de naam VAN DEN EYNDEN in de rechterlijke archieven van Nootdorp.

De betreffende personen heten in de registers van de gereformeerde (Ned. Hervormde) kerk en later ook in de rechterlijke archieven VAN DEN ENDE.

ARIENTGEN FOPPEN VAN DEN ENDE, gedoopt te Nootdorp 7 augustus 1605 als dochter van VOP GORIS, overleed daar als weduwe van CORNELIS VAN BAERSENBURGH, in het leven secretaris van Nootdorp, vr 12 september 1678. Haar man, de secretaris, schreef de naam: VAN DEN EYNDEN. Veelal werd de familienaam echter weggelaten en werd volstaan met het noemen van de vadersnaam, op deze wijze: CORNELIS HUYGENSZ.

Het gebruik van een patronymicum bemoeilijkt het onderzoek niet weinig.

SYMON HUYGENSZ. VAN DEN EYNDEN (ook SIMON HUYGENSZ. VAN DEN ENDE) was kleermaker en scheepen (gezworene) in den banne van Nootdorp. Verder was hij genteresseerd bij de vervening.

Evenzo zijn broeder CORNELIS HUYGENSZ., gedoopt te Nootdorp 10 april 1594 als zoon van HUYGENS GORIS (mogelijk een broer van VOP GORIS, bovengenoemd) en MAERTGEN CORNELIS. Anno 1657 had deze CORNELIS HUYGENSZ. VAN DEN ENDE zich te verantwoorden wegens het niet betalen van een partij turf door hem te Delft geleverd en van een zekere DIERT JANSZ. In Hogeveen onder Nootdorp gekocht.

De hierna volgende genealogie vangt aan met JOOST CORNELISZ. VAN DE(N-R) ENDE, die als JOOST DE MOLENAAR (bedoeld is watermolenaar) anno 1679 te Maasland in de kerk aldaar werd begraven.

Zijn oudste zoon werd in Maasland gedoopt 26 februari 1670.

Diens doopakte is zeer eenvoudig, als volgt: (1670) CORNELIS van JOOST CORN. den 26 febr.

Dat wij hier met generatie II van de bewezen genealogie te maken hebben volgt uit de akte van uitkoop gepasseerd voor schout en gerechte van Maasland op 16 oktober 1680 door de moeder MAERTGE PIETERS BERGHMAN, weduwe van JOOST CORNELISZ. VAN DEN ENDE. Haar zoon CORNELIS is dan "out tiendalff wordende voor meij 1681 elff jaren.

Blijkens de akte van voogdijstelling, gepasseerd voor schout, schepenen en weesmannen van Maasland op 10 april 1680 waren zijn broers DIRCK en IJSBRANDT CORNELISZ. VAN DEN ENDE. Hun zuster was PLEUNTJE CORNELIS VAN DEN ENDE. Dit volgt uit het testament, dat PLEUNTJE met haar eerste man CORNELIS MAARTENSZ. VAN t WOUT maakte voor schepenen van Maasland op 27 augustus 1681 en waarin DIRCK CORNELISZ. VAN DEN ENDE haar comparants broeder genoemd wordt. Na het overlijden van CORNELIS MAARTENSZ. VAN t WOUD hertrouwde PLEUNTJE op 26 april 1682 met ARY JACOBSZ. COPPERT. Zij woonden toen beiden in de Duifpolder onder Maasland.

Waar IJSBRANT gevestigd was is niet te voorschijn gekomen.

Hij was gehuwd met BEELTJE JACOBS. Dit blijkt uit het doopboek van de Hervormde gemeente van Berkel uit een inschrijving van 13 april 1681. Op genoemde datum werd zijn neef ABRAHAM gedoopt, zoon van zijn broer DIRCK, en waren hij en zijn huisvrouw de getuigen.

DIRCK CORNELISZ. VAN DEN ENDE was als jongeman wonende tot Berkel aldaar op 20 maart 1672 in het huwelijk getreden met MARRITIE (MARITJE, MARIA, MAARTJE) CLAESE TAS, jongedochter van Bergschenhoek.

De doop van DIRCK noch die van IJSBRANT, JOOST of PLEUNTJE is in de kerkboeken van Berkel te vinden, zodat aangenomen kan worden, dat DIRCK zich voor zijn huwelijk, komende van elders, daar gevestigd heeft. Deze vestiging kan echter reeds op zeer jeugdige leeftijd hebben plaats gehad.
(2008, De doop van DIRCK, JOOST, PLEUNTJE, IJSBRAND en JAN via de digitale website van Delft gevonden in Pijnacker !! )

 

In de plaats van zijn inwoning was DIRCK een vooraanstaand ingezetene. Hij woonde in het Noordeinde en hield zich met de vervening bezig. Hij werd schepen en achteman van Berkel en Rodenrijs. Anno 1692 stond hij op de nominatie als welgeboren man van Delfland. Hij, of beter zijn zoon JAN, had enige betrekkingen met Nootdorp. In 1707 trouwde deze met een ingeborene van Hogeveen onder Nootdorp en in 1714 hertrouwde JAN te Nootdorp met PLEUNTJE DINGEMANS SCHENK. Al bewijzen deze betrekkingen met Nootdorp niets, toch blijven zij de aandacht op eisen, wellicht ten onrechte. Te Nootdorp werd op 24 juni 1649 een IEBRANDT gedoopt als zoon van CORNELIS HUGEN, die mogelijk identiek is aan CORNELIS HUYGENSZ. hiervoor genoemd, de neef van VOP GORIS en MAERTGEN CORNELIS. De dopen van DIRCK, JOOST en PLEUNTJE zijn echter in de boeken van Nootdorp niet aangetroffen. Evenmin is er een akte tevoorschijn gekomen, waarin de kinderen van CORNELIS HUYGENSZ. VAN DEN ENDE met namen vermeld staan. Dit valt te betreuren omdat wij hier in de mist blijven en slechts kunnen constateren, dat een dochter van CORNELIS HUYGENSZ. VAN DEN ENDE, ELISABETH, voor schepenen van Berkel trouwde op 9 oktober 1667 met JAN LEENDERTSZ. DROGE. Dat de bruid een zuster van DIRCK zou zijn geweest blijkt nergens uit. Wel kan men uit deze huwelijkssluiting voor schepenen afleiden, dat n der, of beide, partijen niet tot de gereformeerde kerk behoorde.

Gemengde huwelijken met bewilliging der ouders zijn dan in dit gebied vrij regelmatig voorvallende gebeurtenissen en bewijzen, dat de reformatie hier niet diep heeft aangeslagen.

De Vlaamse naamsvormen en het gebruik van het Vlaamse pond als rekeneenheid bij de ruil wijzen wel op een herkomst uit het Zuiden, doch deze hoeft niet samen te vallen met de val van Antwerpen (1585) en de daaraan direct voorafgaande gebeurtenissen.

Dat DIRCK CORNELISZ. VAN DEN ENDE als welgeboren man op de nominatie werd gebracht in de jaren 1744 en 1745 deed als welgeboren man dienst ABRAHAM VAN DEN ENDE onder Berkel en in 1790, 1791, 1793 en 1794 DINGEMAN VAN DEN ENDE onder Maasland houdt in, dat hij met zijn familie als schildboortig bekend stond. Dit betekent, dat er een wapen moet zijn geweest, dat zijn voorgeslacht als bewijs van adel voerde.

Immers de mening dat edel bloed en welgeboren synoniemen zijn, kan ik onderschrijven. Daarbij was eens een familiemerk later wapen het teken waarmede men zijn afkomst aantoonde.

Was men welgeboren, dan bleef men dat, ongeacht zijn levensstijl. Dit is een opvatting, die ik gaarne wil verdedigen. Nu mag men bij DIRCK bij alle aanzien, die hij als schepen genoot, zeker geen riddermatige levenswijze, in de zin van landgoedbewoner, veronderstellen. Hij was vervener, evenals het grootste deel van de bevolking in de veendorpen. Het is niet mogelijk bij deze mensen een scherp onderscheid te maken tussen zelfstandige ondernemers en lieden, die uitsluitend als arbeider om loon werkte. Het is geen zeldzaamheid, dat een veender nu eens opduikt als verkoper van een belangrijke hoeveelheid turf en dan weer als gerechtigde op een nog niet betaalde loonsom. De materile welvaart van de zelfstandige ondernemer in het veenbedrijf wordt vrijwel eensluidend als zeer pover beschreven. Het slagturven was slechts ternauwernood voldoende om in het onderhoud te voorzien. Vrouwen- en kinderarbeid, ook van zeer kleine kinderen, was geen zeldzaamheid. Toch blijft het echter moeilijk in concreto de armoede van de dorpelingen te schetsen, zegt een hierna te noemen deskundige, "Wij woonen(is t niet vreemt?) plat in het water schier. En niemant set de mont aan enckel water hier", aldus een zeventien-eeuws verzenmaker in een lied waarin hij de welvaart van land en luiden roemt.

De voornaamste plaatsen in Delfland, waar de bevolking zich met het turfsteken een onderhoud verschafte, waren Nootdorp, Nieuweveen, Hogeveen, Tedingerbroek, Berkel en Pijnacker.

Nootdorp, Nieuweveen en Hogeveen waren als kolonies in het veen opgekomen. Daar en in al de andere genoemde plaatsen en in Zoetermeer onder Rijnland trof men VAN DE(N-R) ENDEs aan, die met het verrichten van zware arbeid in het veen aan de kost kwamen, of er echter onder hen en door hen veel familiewapens werden ten toon gespreid valt te betwijfelen. Dit zal men hebben overgelaten voor hen, die onder gunstiger omstandigheden leefden, dan wel ambtshalve van een zegel bedienden.

Van laatstbedoelde categorie zijn de wapens veelal bewaard gebleven. In het Armorial Gnral van Rietstap vindt men dan ook zowel op de naam VAN DEN ENDE als op VAN DEN EYNDE(N) enige wapens vermeld. Op VAN DEN EYNDE geeft Rietstap voor Holland, Vlaanderen en Brussel drie verschillende wapens.

Gezien hun samengesteld karakter, daarbij rekening houdend met de eenvoudige staat van de meeste veenders onder wie ik de naaste verwanten van JOOST CORNELISZ. VAN DE(N-R) ENDE, de stamvader van de hier verder nog te behandelen VAN DEN ENDEs meen te moeten zoeken, wil ik aan deze wapens echter, als hier niet ter zake dienend, zonder meer voorbij gaan. Anders wordt het met een wapen VAN DEN ENDE (Holland):

"Drgent trois de sinople Cimier: un chien arrt

au natural" en n VAN DEN ENDE (Breda): Les armes de VAN DEN

EYNDEN, Delft. VAN DEN EYNDEN (Delft):

"Dazur trois canettes dargents, bequ de gueules. Cimier une canette de lcu".

Wanneer de zaak na nader onderzocht wordt, dan blijkt het

eerste beschreven wapen:

"In zilver drie groene klaverbladen, helmteken een staande hond van natuurlijke kleur" gevoerd te zijn

door een aanzienlijke Amsterdamse familie, die te Hillegom een grafstede bezat tot in de achttiende

eeuw en het andere wapen:

"In blauw drie zilveren eenden met rode snavel,

helmteken een dito eend" v.a. gevoerd door Mr.

JACOB VAN DEN EYNDEN, van 1534-1536 raad van Delft

maar ook door een familie EINDIUS VAN HAAMSTEDE.

 

In aanmerking nemende het feit, dat, naar boven is gebleken, VAN DEN(R) ENDE identiek kan zijn aan VAN DEN EYNDEN, heeft men dus twee wapens, waarvan dat met de klaverbladen nu verder even met rust gelaten wordt en het andere eerst aan een nadere beschouwing wordt onderworpen.

In de 13e eeuw groeiden verschillende nederzettingen in Holland tot steden uit. Hoewel deze plaatsen aanvankelijk allerminst belangrijke bevolkingscentra waren, en de stedelijke nijverheid en de stedelijke handel de omtrek nog slechts flauw in de stedelijke sfeer betrokken vormden zij toch een belangrijk element in de ontginning van het platteland van Delfland en Schieland. Aanvankelijk gebruikten de stadsbewoners de turf van de geestgronden, de zandturf, spoedig trokken de veengravers echter in het wilde land, waarvan tot nog toe alleen de periferie bekend was. Van de hoger gelegen kleistroken en geestgronden drong men de wildernis binnen. De wijze waarop de ontginning plaats vond kunnen wij ons voorstellen als die van kolonisten van een woest en moeilijk toegankelijk gebied. Een gebied begroeid over grote uitgestrektheden met tuigt, gras, riet en kreupelhout, bossen en elzen en waterwilgen, een waterrijk landschap met tal van plassen en meren.

De wildernissen, die aan de graaf behoorden, werden door hem aan ondernemers verkocht. De meest gebruikelijke vorm schijnt geweest te zijn de afstand van een stuk van het "moer" aan adellijke ondernemers, die tevens het gericht en tienden verwierven.

Onder de poorters waren het vooral brouwers, die sterk bij de vervening genteresseerd waren. Het Delftse brouwerijbedrijf is daarvan een duidelijk voorbeeld. De overvloed van turf leverde goedkope brandstof. Aan de belangrijkste vestigingsvoorwaarde voor de Hollandse brouwerij-industrie was hiermede voldaan.

Het is niet onwaarschijnlijk, dat Mr. JACOB VAN DEN EYNDEN met de al genoemde Jonkheer JACOB VAN DEN EYNDEN, heer van Haamstede van n zelfde stam was. Dat de adel zich in de steden vestigde, was een bekend verschijnsel. De maatschappelijke positie van Mr. JACOB verzet zich niet tegen deze veronderstelling en de overeenkomst van zijn wapen met dat van EINDIUS VAN HAAMSTEDE is frappant.

De gedachte, dat de hierboven aangeduide hard ploeterende veenders tot dezelfde familie, clan, zouden behoord hebben, mag deze of gene, zonder meer, wat fantastisch toeschijnen, op grond van het welgeborenzijn, en in aanmerking nemend een uitspraak van de rechthistoricus Prof. P.W.A. Immink, die welgeborenschap ziet samenhangen met riddermatigheid en dus ook met feodaliteit, meen ik met deze mogelijkheid ernstig rekening te moeten houden.

Aanvaardt men deze mogelijkheid, dan begrijpt men ook waarom het wapen met de klaverbladen werd gepasseerd. Immers het klaverblad duidt op eigengerfden en is typisch voor een niet feodaal gebied als Friesland.

Het wapen met de eenden wint aldus aan betekenis. Het is eenvoudig, sprekend en decoratief.

Niets kan nakomelingen van JOOST CORNELISZ. VAN DE(N-R) ENDE beletten sympathie voor dit symbool te tonen. Passend is, wanneer zij dit doen, dit te doen met verandering van helmteken. De wetenschappelijke reserve wordt dan zeker in acht genomen. Gezien het beroep van de oudst bewezen stamvader- watermolenaar- zou als helmteken zijn te kiezen: een zwart molenrad tussen zilveren vlucht. Bovendien zou men voor de snavels der eenden goud kunnen nemen. De beschrijving van dit nieuwe wapen wordt dan, het Armorial Gnral volgend: "Dazur trois canettes dargent, becqu dor Cimier: une roue de moulin se sable, entre un vol lantique dargent". (HET WAPEN)

Zo wordt een belangrijke stuk familiehistorie vastgehouden.

Het turfdelven werd reeds bedreven voordat de venen drooggemalen werden. De onaangetaste venen moesten eerst op een primitieve wijze ontwaterd worden voor ze althans begaanbaar te maken. De "rouwe venen", de venen, die nog in maagdelijke toestand verkeerden, werden met sloten doorsneden en een zgn. "afghetapt" veen ontstond, waarin met turfgraven kon worden begonnen.

Op de duur was de grond zo zeer weggedolven, dat verder graven in het water moest geschieden. Omstreeks 1530 kwam baggeren, modderen of wel slagturven de plaats innemen van het delven op de oude wijze.

De mens heerste steeds meer over de natuur. Het technisch kunnen speelde hierbij een voorname rol. Het bepolderen van de landen begon in de 15e eeuw een grote omvang te nemen.

Toen werden de eerste molens voor het wegmalen van het water gesteld. Vervolgens werden polders met molens meer en meer algemeen en op de 16e eeuwse kaarten ziet men overal molens aangegeven.

De samenhang tussen molen en veenbedrijf wordt dan erg begrijpelijk. De turf was een belangrijk exportartikel. In 1581 werd de uitvoer ter Statenvergadering op 4 miljoen ton begroot. (1 turfton = 227 l. en een harington 121 l.) De turf werd voornamelijk naar de Brabantse en Vlaamse steden gexporteerd. Ook naar Zeeland werd veel turf verzonden. Vele schippers waren uit de zuidelijke gewesten afkomstig. Het Goudse importregister van 1568/69 bevat bijvoorbeeld namen van schippers uit Bergen op Zoom, Antwerpen, Breda, Leur, Lier, Mechelen, Brussel en Roosendaal voor zoveel het Brabant, en uit Moerbeke, Gent, Biervliet, Brugge en Sluis voor zoveel het Vlaanderen betreft.

De Zeeuwse schippers kwamen vooral uit Middelburg, Arnemuiden, Goes, Vlissingen, Ierseke, St. Maartensdijk, Zoutelande en Bommenede.

Het is opvallend, dat in de Rotterdamse registers meer Zeeuwse dan Brabantse of Vlaamse schippers zijn opgetekend. Dr. W.J. Diepeveen, aan wiens werk de gegevens betreffende het veenbedrijf zijn ontleed, leidt hieruit af , dat de turf naar Zeeland vooral over Rotterdam werd uitgevoerd.

Bij deze stand van zaken is het vooralsnog wel onbegonnen werk naar de geboorteplaats en datum van onze JOOST CORNELISZ. VAN DEN ENDE te blijven zoeken. Gezien de nauwe relaties, die de abdij van Middelburg met s-Gravenzande heeft onderhouden, is het geheel niet vreemd, dat zijn nageslacht juist daar vaste wortel heeft geschoten. Ter plaats genieten sommige VAN DEN(R) ENDEs een reputatie wegens hun zicht op grondwerk, terwijl er n geweest is, die toenaam "de uitvinder" met ere droeg.

Tot dit geslacht behoort ook "de eenvoudige maar beschaafde Hollandse scheepsbouwmeester" JAN VAN DER ENDE, geboren te Naaldwijk 4 september 1854, ontwerper van een nieuw scheepstype, de zgn. "loggerbom" zie verder voor hem en voor diens zoon: E.W. Petrejus, de bomschuit, een verdwenen scheepstype, uitgave van het Museum "Prins Hendrik", Rotterdam 1954.

Uit de archieven van s-Gravenzande treden enige VAN DEN(R) ENDEs naar voren als waren zij vrijbuiters.

In de eerste generatie van de genealogie vindt men namen, die verwantschap met het oude geuzenvolk doen veronderstellen. Dit is voor mij aanleiding (als bijlage 3) aan dit relaas toe te voegen hetgeen ik vond betreffende ene JOOST VAN DEN ENDE, watergeus.

Bijlage 1 (ex Weeskamer Maasland no.1)

ACTE VAN UITKOOP

Compareerde voor HENDRICK VAN WAERT, schout, GHIJSBRECHT ISBRANDSZ. DELFT ende CORNELIS ZUIJDERVLIET, schepenen ende overvooghden van alle minderjarige weeskinderen, behoorende onder de weeskamer van den Dorpe ende Ambachte van Maesland.

MAERTGE PIETERS BERGHMAN, weduwe van JOOST CORNELISZ. VAN DEN ENDE, haer overledene man zal. geadsiteert met PIETER DIRCXSZ. GOUTAPPEL, haer gekooren voocht in desen ten eenre. ende CORNELIS PIETERSZ. VAN T SCHOUW, watermolenaer woonende in de Kralingerpolder van Maeslant voor hem selven als oom en voocht van s moederszijde van de naergenoemde weeskinderen, ende nogh vervangende ende hem sterchmaeckende voor DIRCK CORNELISZ. VAN DEN ENDE, oom van s vaderszijde ter ander zijde, ende verklaerende(n) sij comparanten respective in de voors qualiteijten met malkander in der minne ende vruntscap verdragen ende geaccordeert te sijn nopende de uijtkoop van de kinderen haer vaderlijcke Erffenisse ende besterffenisse, ende dat in maenieren, ende op conditien hier naervolgende, te weten dat de voorn. weduwe. in vrijen eygendom sal hebben ende behouden alle t gene de voorn. haeren man metter doodt heeft ontruympt ende naergelaten niet ter werelt uytgesondert, des dat sij weduwe daer jegens gehouden sal zijn, haer kinderen genaemt CORNELIS JOOSTEN VAN DEN ENDE out tiendalff wordende voor mey 1681 elff jaren, ITEM AEGJE JOOSTEN VAN DEN ENDE, out nieuwejaersavont 1680 seven jaren, ende PIETER JOOSTEN VAN DEN ENDE out geweest sijnde den 6e mey 1680 drie jaren, ofte yder daer ontrent, gehouden sal zijn op te voeden en onderhouden in eten, drincken, cleedenreeden van wolle linne ende alle andere behouften, deselve kint off kinderen in sieckte en gesontheyt van nooden hebbende, ende dat tot den ouderdom van achtien jaren toe, ondertusschen deselve kindt off kinderen ter schole te doen gaen en te late leeren lesen en schrijven met een hantwerck daar toe ijder van de selve best bequaem sullen zijn naer haer vermogen ende daerenboven nogh soo wanneer de v(oor)s kinderen komen te trouwen maer anders niet te geven tot haar uytsettingh van kleedingh ende reedingh yder kint een silvere duykaton, sonder eenige kortinge daeraen te mogen doen, alsmede te betalen alle de lasten ende schulden des boedels daer mede de selve belast is, mitsgaders t sallaets op desen gevallen, ende in cas een van de voors. kint off kinderen voor den voorn. ouderdom van achtien jaren quamen te overlijden, soo bel(ooft) sij comparante als weduwe de voors. kint off kinderen, eerl(ijck) op haeren kosten te sullen doen begraven, ende als dan sal ontslagen sijn van alle t gunt hier vooren is belooft.

Ende hiermede (ver)claerde sij comparanten uytkoop gedaen te hebben, ende uytkoop te wesen, belovende malkander, desen aengaende om geen andere uytkoop te eysschen ofte doen eysschen. Tot Naerkominge ende verseeckeringe van alle t gene voors. staet verbindt sij weduwe haer persoon ende gereral(ycken) alle haere andere goederen, soo roerende als onroerende hebbende, ende verkrijgende egeen uytgesondert, ten bedwangh van allen s Heeren rechten ende rechteren. Alles sonder bedrogh. Aldus gedaen ende verleden voor Schout ende Schepenen voornoemt ende toirkonden geteykent op den XVIe October XVIc tachtigh.

HENDRICK VAN WAERT

GIJSBRECHT YSBRANTS DELFT

CORN. ZUYDERVLIET

1680

 

Bijlage 2 (ex. R.A. Maasland no. 2).

Compareerde ter Regthuyse van den Dorpe ende Ambaghte van Maeslant MAERTGE PIETERS BERGMAN. weduwe van JOOST CORNELISZ. VAN DEN ENDE haer overleden Man Zalyger, geadsisteert met PIETER DIRXSZ. GOUTAPPEL haer gekooren vooght in desen, te kennen gevende dat Sij met den voorn. haeren man heeft geprocreert drie kinderen, sijnde onmondigh. dienende volgens Tweesrecht deses Ambachts van vooghden versien tewerden, versouchende Sij comparanten Boelhoudt, Nominerende Dubbelt getal van Vooghden,

Namenlijck van s Vaderszijde:

DIRCK CORNELISZ. VAN DEN ENDE,

met

IJSBRANT CORNELISZ. VAN DEN ENDE

ende van s Moederszijde:

CORNELIS PIETERSZ. VAN t SCHOUW

ende

DAEM PIETERSZ. BERGMAN

Schoudt ende Gerechte van Maeslant, als overvooghden van alle minderjaerige weeskinderen, behoorende onder de Weeskamer aldaar gesien hebbende t bovenstaende versouck, committeeren ende stellen, gelijck wij committeeren ende stellen bijdesen tot vooghden over de drie naergelate onmondighe weeskinderen van JOOST CORNELISZ. VAN DEN ENDE zalyger bij hem geprocreert aen de voornoemde MAERTGE PIETERS BERGMAN. DIRCK CORNELISZ. VAN DEN ENDE, oom van s vaderszijde ende CORNELIS PIETERSZ. VAN t SCHOUW, oom van s moederszijde, omme de voors. kinderen en deszelfs goederen te regeren ende administreeren, en hen luyden onderwerpende Tweesrecht deses Ambachts.

Actum int Collegie, present HENDRICK VAN WAERT, schoudt, CORNELIS ZUYDERVLIET, LEENDERT JANSZ. VAN BERGEN, PIETER CORNELIS VAN DER VALCK, ARY CORNELISZ. VAN DER GOUDE ende JACOB PIETERSZ. DE JONGH, schepenen en weesmannen voorn(oem)t. Actum den Xe April 1680.

Ter ordonnantie van de selve

Bij mij als secretaris.

GLAUDE VAN DER THOLL.

 

Bijlage 3 (ex. Biografisch Woordenboek van VAN DER AA, Haarlem 1859, D. IV, litt. E, bl. 42).

JOOST VAN DEN ENDE.

Hij werd waarschijnlijk te Zierikzee geboren en was n der moedigste bevelhebbers in den worstelstrijd tegen Spanje. Wij ontmoeten hem het eerst in 1573 bij de belegering van het kasteel Rammekens, waar hij, als luitenant tegenwoordig, een der eerste was die langs de opgerichte stormladders naar boven klom. Toen in 1574 Requesens plan had om Zierikzee te veroveren, en daartoe te Rozendaal een vloot wel bemande kromstevens liet in gereedheid brengen, bood VAN DEN ENDE zich bij den Prins aan om deze zoo gevreesde onderneming te verijdelen. Aan hem werd dan ook uitvoerig van het plan toevertrouwd. Hij wachtte daarmede zolang tot de gehele vloot in gereedheid en met tweehonderd soldaten van Mondragons regiment bemand was. Na een scherp en langdurig gevecht, werd de verraste vijand genoodzaakt te wijken met een verlies van elf schepen, die merendeels verbrand werden, en enige honderden matrozen en soldaten, waaronder verscheidene kapiteinen en bevelhebbers. Tijdens het beleg van Zierikzee door de Spanjaarden in 1575 en 1576 had hij met NICOLAAS RUYCHAVER het bevel over twaalf vaandels voetvolk binnen de belegerde stad. Ook daar was hij in de gelegenheid een blijk van zijne dapperheid te geven. Toen namelijk Mondragon de schans op het hoofd ingenomen had en van daar met enige sloepen naar Brouwershaven voer, zette hem VAN DEN ENDE, die juist de wacht had, met enige pontjes achterna, achterhaalde hem bij Kerkwerve en geraakte in een hevig gevecht met de Spanjaarden, die meest allen over boord sprongen en door de onzen werden afgemaakt. Vreemd is het, dat de juiste dag van dit roemrijk feit niet wordt vermeld en dat het niet blijkt of Mondragon hierbij gekwetst of gevangen genomen werd. De nood in de belegerde stad al grooter en groter geworden zijnde, werd VAN DEN ENDE te rade zijne huisvrouw er buiten te brengen.

Niet zonder gevaar werd dit volbracht. Maar weinig tijd daarna, bij gelegenheid van een alarm des nachts, bijna half naakt den degen in de vuist naar de wallen lopende, werd hij door zijn lichaam geschoten en moest op pieken huiswaarts worden gebracht, aan welke wonden hij kort na de overgave der stad in 1576 overleed. Hij liet na een dochter MARIA genaamd, bij wier nakomelingen bewaard werd een gouden fluitje, een draak voorstellende, hetgeen koningin ELISABETH gewoon was op haar borst te dragen en aan VAN DEN ENDE vereerd had om zijn betoonde bravoures.

 

GENEALOGIE VAN DEN/DER ENDE

 

CORNELIS DIRCKSZ (MOLENAER), bouwman,
zn. van DIRCK DIRKCSZ en MAERTGEN JOOSTEN
huwt  20 dec 1638
AECHJEN JANS (HUIJSMAN)
 

uit dit huwelijk:

1.    JOOST CORNELISZ. volgt I.a

2.    ARIAENTGE CORNELISDR, ged. Berkel (RK)30 juni 1641, get; Dirck Dircksz. Molenaer.

3.    LEENTGEN CORNELISDR, ged. Berkel (RK) 29 aug. 1644, get; Dirck Dirckse Molenaer.

4.    DIRCK CORNELISZ. volgt I.b

5.    IJSBRAND CORNELISZ. VAN DEN ENDE, j.m. van Pijnacker, ged. Pijnacker 17 nov. 1647, get; Maertgen Joosten, huwt Leidschendam 13 jan. 1675 BEELTJE JACOBS VOGELVANGERS, wed. van HUYBERT REIJNIERSE FONTEIJN.

6.    PLEUNTJE CORNELISDR. VAN DEN ENDE, j.d. van Maasland, ged. Pijnacker 23 mei 1649, get: Maritgen Joosten, begr. Maasland 1 nov. 1723, huwt 1e Maasland 30 apr. 1673 CORNELIS MAARTENSZ. VAN 'T WOUT, j.m van Maasland, ged. Maasland 21 apr. 1647, zn. van MAERTEN CORNELISZ. VAN 't WOUT, huwt 2e Maasland 26 apr. 1682 ARY JACOBSZ. COPPERT, j.m van Maasland, ged. Maasland 24 jan. 1655, overl. aangeg. Maasland 1 mrt 1727, zn. van JACOB HUIJGEN COPPERT.

7.    JAN CORNELISZ. VAN DEN ENDE, ged. Pijnacker 1 jan. 1651, get; Jan Huijsman en Geertgen Ariensdr..

 

I.a     JOOST CORNELISZ. VAN DEN ENDE, watermolenaar,
ged. Berkel (RK) 28 okt. 1639, get; Dirck Dircksz.
overleden, in of omstreeks 1679, begraven in de kerk te Maasland
"van t graf te openen voor JOOST de Molenaar 1,
zn. van CORNELIS DIRCKSZ (MOLENAER) en AECHJEN JANS (HUIJSMAN)
huwt  Schipluiden 5 mei 1666
MAERTGE PIETERS BREGHMAN,
dr. van PIETER PIETRSZ. BREGHMAN  en TRIJNTJE OOSTERLEE,
overlijden aangegeven 11 mei 1728 door  Arij van der Burgh.
zij hertrouwde (ondertrouw Maasland) 9 okt 1680 CORNELIS JANSZ. VAN DER VAART, watermolenaar in de Kralingerpolder nabij de "Brederodehoeve" .

uit dit huwelijk:

1.CORNELIS JOOSTEN VAN DEN ENDE,huwt 1e MARTIJNTJE CORNELISDR. VAN DER KOOY, huwt 2e ARENTJE EWOUDSDR. VAN LOCHEM.  volgt II

2. AEGJE JOOSTEN VAN DEN ENDE, ged. Maasland 30 dec. 1673, begraven Maasland 18 maart 1749, huwt Maasland 16 maart 1698 LEENDERT PHILIPSZ. RODENBURG, geb. Naaldwijk, watermolenaar, testeerde met zijn vrouw voor notaris JACOB VAN DER WERFF te Delft op 14 okt. 1724

3. PIETER JOOSTEN VAN DEN ENDE, ged. Maasland 9 mei 1677.

 

I.b    DIRCK CORNELISZ. VAN DER ENDE, j.m. won. tot Berckel
ged. Pijnacker 1 okt. 1645, get; Adriaen Dircksz.
begr. Berkel en Rodenrijs 9 nov. 1710,
zn. van CORNELIS DIRCKSZ (MOLENAER) en AECHJEN JANS (HUIJSMAN)
huwt Berkel 20 mrt 1672
MARIA CLAESE TAS, j.d. van Bergschenhoek,
ged. Bergschenhoek ca. 1650,
begr. Berkel en Rodenrijs 22 juni 1721.

uit dit huwelijk:

1.    CORNELIS DIRKSZ VAN DER ENDE, huwt 1e NEELTJE WILLEMS VAN DER WALLE, huwt 2e LIDEWEIJ LEENDERDS GROENEWEG, huwt 3e INGETJE DIRKSDR. VAN DER HOEVE. volgt II.a

2.    CLAAS DIRKSZ. VAN DER ENDE, huwt MARIA CORNELIS VAN DER WAL(LE). volgt II.b

3.    JAN DIRKSZEN VAN DER ENDE,huwt 1e ANNETJE JACOBSDR. DE CLERQ, huwt 2e PLEUNTJE DINGENAERS SCHENK.  volgt II.c

4.    ABRAHAM DIRKSZ. VAN DER ENDE, ged. Berkel 13 apr. 1681, get: IJsbrand Cornelisse van der Ende en zijn vrouw Beeltje Jacobs, begr. Berkel en Rodenrijs 1 juni 1717, huwt Delft (o) 28 jan. 1708 NEELTJE LEENDERS GROENEWEGEN, geb. Buiten Delft ca. 1688, dr. van LEENDERT GROENEWEGEN en NEELTJE GEERLOF.

5.    NEELTJE DIRKSDR. VAN DER ENDE, j.d. ged. Berkel 8 dec. 1683, (Noordeinde) get; Leendert Claassen Tas en Hilletje Lambrechts zijne huisvrouw, begr. Berkel en Rodenrijs 3 nov. 1770, huwt Berkel en Rodenrijs 13 jan. 1715 PIETER AALBERTSZ BERKELAAR, j.m. ged. Zoetermeer 1 jan.1683, begr. Berkel en Rodenrijs 3 sept. 1727.

 

II. CORNELIS JOOSTEN VAN DEN ENDE, (zn. van I.a)
ged. Maasland 26 febr. 1670, woonde onder Sandambacht,
begraven 's-Gravenzande 8 dec. 1775.
zn. van JOOST CORNELISZ. VAN DEN ENDE, watermolenaar en MAERTGE PIETERS BERGHMAN
huwt 1e 's-Gravenzande 31 okt. 1694,
MARTIJNTJE CORNELISDR. VAN DER KOOY, j.d uit het Hondertland
dr. van CORNELIS ABRAHAMSZ. VAN DER KOOY en ELSGE CORNELISDR. SUYTHOORN,
huwt 2e 's-Gravenzande 13 sept. 1711,
ARENTJE EWOUTSDR. VAN LOCHEM, j.d. van Sandambacht,
geb. ca 1683,
begraven De Lier 1 maart 1760,
verm dr. van EWOUD JANSZ. VAN LOCHEM en TRIJNTJE KLAASDR. ARCKESTEIN.

uit het eerste huwelijk:

1. CORNELIS CORNELISZ. VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 27 febr. 1695.

2. JOOST CORNELISZ. VAN DEN ENDE, huwt TRIJNTJE CORNELISDR. VAN DER HOEVE. volgt III.a

3. MAERTIE CORNELISDR. VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 1 jan. 1700, huwt 's-Gravenzande 5 nov. 1730 JAN GERRITSZ. HUYSMAN, j.m. van Pijnacker, hij huwt 2e s-Gravenzande 2 febr. 1749 TRIJNTJE VAN OOSTEN, wed. van Ary v.d. Vaart, huwt 3e 's-Gravenzande 10 dec. 1758 STIJNTJE VAN STAALDUYNEN, ged. 17 okt. 1717, begr. s- Gravenzande15 sept. 1798, dr. van WILLEM CORNELISZ. VAN STAALDUYNEN en JAAPJE CORNELISDR. BURGER.

4. PIETER CORNELISZ. VAN DEN ENDE, huwt MACHTELD VAN DEN BOS. volgt III

5. JAN CORNELISZ. VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 12 okt. 1704.

uit het tweede huwelijk:

6. REIJER CORNELISZ. VAN DEN ENDE, huwt MARIA (MARITJE) KLAASSE VAN DEN BEUKEL. volgt III.b

7.    MARTIJNTJE  VAN DEN ENDE, ged,. De Lier 22 mei 1718 (getuige Maartje Cornelis)

8.    MARTIJNTJE VAN DEN ENDE, ged, De Lier 31 mrt 1726 (getuige Maartje Cornelis)

II.a    CORNELIS DIRKSZ VAN DER ENDE, (zn. van I.b)
ged. Berkel 25 dec. 1672, (Noordeinde) get; Jan Cornelisse en Leentie Cornelis,
zn. van DIRK CORNELISZ. VAN DER ENDE en MARIA CLAESE TAS
huwt 1e Berkel 13 mei 1694,
NEELTJE WILLEMS VAN DER WALLE, van Hillegersberg of Rotteban
huwt 2e Bergschenhoek 10 apr. 1701
LIDEWEIJ LEENDERDS GROENEWEG
ged. Bergschenhoek 7 feb. 1666,
begr. Berkel 2 feb. 1706,
dr. van LEENDERT GROENEWEG en MARITJE MARTSCHIPPER,
huwt 3e Berkel 16 jan. 1707
INGETJE DIRKSDR. VAN DER HOEVE, j.d. van Berkel
geb. Berkel ca. 1680

uit het eerste huwelijk:

1.    ABRAHAM CORNELISSE VAN DER ENDE, ged. Berkel (Noordeinde) 6 okt. 1694, get; Marijtje Claas Tas.

2.    EEN DOCHTER, ged. Berkel 30 okt. 1695.

3.    ABRAHAM CORNELISSE VAN DER ENDE, huwt ELISABETH LEENDERTSDR. GROENEWEGEN. volgt III.c

4.    ISAAC CORNELISSE VAN DER ENDE, ged. Berkel 7 sept. 1698, get; Marijtje Claas Tas.

5.    ISAAC CORNELISSE VAN DER ENDE, ged. Berkel 18 apr. 1700, get; Marijtje Claas Tas.

6.    JACOB CORNELISSE VAN DER ENDE, ged. Berkel 18 apr. 1700, get; Marijtje Claas Tas.

uit het tweede huwelijk:

7.    LEENDERD CORNELISZ. VAN DER ENDE, huwt MARIA PIETERSDR. LAMENS (LAMMENS)volgt III.d

8.    LIDEWIJ CORNELISDR. VAN DER ENDE, ged. Berkel 31 jan. 1706, get; Michiel Leenders Groeneweg en Barbara Leenders Groeneweg, huwt Berkel en Rodenrijs 3 feb. 1737 JACOB JANSZ. VAN WAARDEN, j.m. won. Bleijswijk.

uit het derde huwelijk:

9.    DIRK CORNELISZ VAN DER ENDE, ged. Berkel 11 nov. 1708, get; Neeltje Dirks van der Ende.

10.    MARIJTJE CORNELISDR. VAN DER ENDE, ged. Berkel 25 okt. 1711, get; Marijtje Dirks van der Hoeve, begr. Berkel en Rodenrijs 10 juni 1741, huwt Berkel enn Rodenrijs 14 mrt 1734 HENDRIK LEENDERTSZ HOBBE, j.m. wonend Bleijswijk, ged. Bleiswijk 25 nov. 1706, overl. ca 1749, zn. van LEENDERT JANSZ HOBBE en INGETJE CORNELIS VAN  NOORT Hij huwt 2e Berkel en Rodenrijs (o) 12 jan. 1742 ADRIANA KERKHOFF, j.d. won. Berkel, ged. Berkel en Rodenrijs 21 feb. 1717, dr. van ARIE CORNELISZEN KERKHOFF en MARIA WILLEMS IJSSELMEER. Zij huwt 2e Berkel en Rodenrijs 2 aug 1750 PEIJE DUIJVESTIJN. j.m van Hillegersberg, won. Berkel.

11.    DIRKJE CORNELISDR. VAN DER ENDE, j.d. won. Berkel, ged. Berkel 2 dec. 1714, get; Neeltje Dirks van der Ende, begr. Berkel en Rodenrijs 23 nov. 1780, huwt Bleiswijk 25 juli 1737 ARIJ PIETERSZ. MAATJE, j.m. won. Bleiswijk, geb. ca. 1705, begr. Berkel en Rodenrijs 1 maart 1770 in de kerk f 12,10

 

II.b    CLAAS DIRKSZ. VAN DER ENDE, j.m. van Berkel (zn. van I.b)
ged. Berkel 10 mei 1676, get; Leenderd Claasse Tas en Cornelis Dammis,
zn. van DIRK CORNELISZ. VAN DER ENDE en MARIA CLAESE TAS,
huwt Berkel 2 aug. 1699
MARIA CORNELISDR. VAN DER WAL(LE), j.d. van Soetermeer
geb. Berkel ca 1678
begr Berkel en Rodenrijs 3 mei 1730.
dr. van

uit dit huwelijk:

1.    AAGJE KLAASDR. VAN DER ENDE, ged. Berkel 5 sept. 1700, get; Marijtje Claasz. Tas, huisvrouw van Dirk Cornelisz. van der Ende, huwt Berkel 8 feb. 1722 JOHANNES PIETERSZ. BERGAMBACHT, j.m. van Soeterwoude, wonend Berkel, ged. Zoeterwoude 11 sept. 1695, zn. van PIETER LEENDERTSZ. BERGAMBACHT en TRIJNTJER HUIJGENS.

2.    CORNELIS KLAASZ. VAN DER ENDE, ged. Berkel 16 okt. 1701; get; Neeltje Warmenhoven, huisvrouw van Willem Cornelis van der Wal, huwt GRIETJE MAARTENSDR. BERGAMBACHT, ged. Zoetermeer 12 okt. 1698.

3.    ABRAHAM KLAASZ. VAN DER ENDE, ged. Berkel 1 aug. 1703, get; Neeltje Dirks van der Ende, begr. Berkel en Rodenrijs 7 apr. 1712.

4.    WILLEM KLAASZ. VAN DER ENDE,  huwt ARIAANTJE LEENDERTSDR. WENSVEEN, j.d. van Zevenhuijsen, wonend Berkel. (volgt III.f)

5.    MARIA KLAASDR. VAN DER ENDE, ged. Berkel 25 dec. 1707, get; Ingetje Dirks van der Hoeve, huisvrouw van Cornelis Dirks van der Ende.

6.    WILLEMIJNTJE KLAASDR. VAN DER ENDE, j.d. van Berkel, ged. Berkel 16 feb. 1710, get; Heijntje Sanders Binnenweg, huisvrouw van Jan Janszen de Knegt, huwt Berkel en Rodenrijs 14 mrt 1766 GERRIT RODENBURG, wednr van Elizabet Spil, wonend Zoetermeer.

 

II.c    JAN DIRKSZEN VAN DER ENDE, j.m. van Berkel, (zn. van I.b)
ged. Berkel 27 aug. 1679, (uit het Noordeinde)
zn. van DIRK CORNELISZ. VAN DER ENDE en MARIA CLAESE TAS,
huwt 1e Berkel 18 dec. 1707,
ANNETJE JACOBSDR. DE CLERQ, j.d. van Hoogeveen,
geb. Hoogeveen ca 1680.
huwt 2e
PLEUNTJE DINGENAERS SCHENK.
ged. Wilsveen en Stompwijk 27 mei 1685,
dr. van DINGENAER DIRCKSZ SCHENK en PIETERTJE GERRITS KOSTER.

uit het eerste huwelijk:

1.    MARIA JANSDR. VAN DER ENDE, ged. Berkel 26 sept. 1708, get; Neeltje Dirks van der Ende, begr. Berkel en Rodenrijs 3 okt. 1708.

uit het tweede huwelijk:

2.    DIRK JANSZ. VAN DEN ENDE, ged. Nootdorp 3 mrt 1715.

3.    DIRK JANSZ. VAN DEN ENDE, huwt JAAPJE DAMES SLUIJTER. volgt III.e

4.    MARIA JANSDR. VAN DEN ENDE, ged. Nootdorp 29 juli 1722, get; Ingetje Dirks, begr. Pijnacker 5 aug. 1769, huwt JAN GROENHEIJDEN, afk. van Schipluiden, won. Pijnacker, ged. Schipluiden 6 sept. 1722, get; Neeltje Flore v.d. Ende, begr. Pijnacker 2 nov. 1785, zn. van BASTIAAN ARIENS GROENHEIJDE en JAAPJE JANS HOOGWERF, Hij huwt 2e Pijnacker 18 mrt 1770 ANNA VAN DER KRAATS (CRAATS), j.d. afk. van Pijnacker, begr. Pijnacker 16 aug. 1798.

 

III. PIETER CORNELISZ. VAN DEN ENDE, landman, (zn. van II)
ged. 's-Gravenzande 23 okt. 1701,
overl. aangeg. 's-Gravenzande 14 mei 1776,
zn. van CORNELIS JOOSTEN VAN DEN ENDE en MARTIJNTJE CORNELISDR. VAN DER KOOY.
huwt 's-Gravenzande 25 mei 1722,
MACHTELD VAN DEN BOS,
ged. 's-Gravenzande 12 nov. 1690,
begr. 's-Gravenzande 10 juni 1775
dr. van FRANS MAARTENSZ. VAN DEN BOS, uit de Oranjepolder en GEERTJE JANS VAN BOHEMEN.

uit dit huwelijk:

1. (verm) FRANS VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 23 aug. 1722, begraven 's- Gravenzande 5 juni 1787, huwt 's-Gravenzande 18 nov. 1748 MARIA PIETERS VAN DE BEUKEL, j.d. van Naaldwijk, ged. Naaldwijk 2 juli 1724, dr. van PIETER JANSZ. VAN DE BEUKEL en MARIJTJE LOUWENS BOUWMAN.

2. MARTIJNTJE VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 16 dec. 1725, (peet: Maartje van den Bos) begr. Naaldwijk 20 febr. 1788, huwt 's-Gravenzande 20 juni 1745 ARY PIETERSZ. VELLEKOOP ged. Naaldwijk 1 maart 1722, begraven Naaldwijk 13 jan. 1797, zn. van PIETER CORNELISZ. VELLEKOOP en PIETERNEL WILLEMSE NOORDERVLIET.

3. DIRK PIETERSZ. VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA THOMASSE VAN MEURS. volgt IV.

4. JAN PIETERSZ. VAN DEN ENDE, huwt JANNETJE THOMASSE VAN MEURS.  volgt IV.a

5. GERRIT PIETERSZ. VAN DEN ENDE, huwt  MARIA ARENDSDR. HOGERSCHEYD.  volgt IV.b

6. ELSJE PIETERSDR. VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 23 sept. 1731, (get. Trijntje van der Oest), begraven 's-Gravenzande 7 sept. 1802, huwt 's-Gravenzande 11 nov. 1759 JAN VAN ALENBURG, ged. 's-Gravenzande 15 juni 1732, begraven 's-Gravenzande 18 juli 1777, zn. van HENDRIK ALENBURG en GEERTJE OLIVIERSE KOEN(E).

III.a JOOST CORNELISZ. VAN DEN ENDE,( zn. van II)
ged. 's-Gravenzande 20 febr. 1697,
begraven De Lier 7 jan. 1774,
zn. van CORNELIS JOOSTEN VAN DEN ENDE en MARTIJNTJE CORNELISDR. VAN DER KOOY.
huwt De Lier 31 mei 1726,
TRIJNTJE CORNELISDR. VAN DER HOEVE.
ged. 's-Gravenzande 14 okt. 1696,
begraven De Lier 5 maart 1779,
dr. van CORNELIS VAN DER HOEVE, j.m. van Woerden en ARIAANTJE GROENEWEGEN.

uit dit huwelijk:

1. JOHANNES (JAN) VAN DER ENDE, huwt JAAPJE JANS STOORVOGEL. volgt IV.e

2. ADRIAAN JOOSTEN VAN DEN ENDE, huwt PIETERNELLETJE JACOBSDR. VAN DER EIJK. volgt IV.c

III.b REIJER (REIJNIER) CORNELISZ. VAN DEN ENDE,(zn. van II)
ged. Monster 5 nov. 1711 doopinschrijving Locatie: Maesdijck,  doopgetuige: Rochus Euwede en Trijntje Claes.
begr. 's-Gravenzande 6 juni 1788,
zn. van CORNELIS JOOSTEN VAN DEN ENDE en ARENTJE EWOUTSDR. VAN LOCHEM.
huwt Ondertr Maasland 3 mei 1732, gehuwd  's-Gravenzande 18 mei 1732
MARIA (MARITJE) KLAASSE VAN DEN BEUKEL
ged. Naaldwijk 23 dec. 1708,
begr. s-Gravenzande 19 maart 1791,
dr. van CLAAS JANSZ. VAN DEN BEUKEL en  TRIJNTJE ADAMSE VAN DEN BOSCH.

uit dit huwelijk:

1. ARENTJE REIJERSDR. VAN DE(R-N) ENDE, ged. 's-Gravenzande 21 dec. 1732 (peet: Arentje van Lochem), begraven 's-Gravenzande 28 april 1797, huwt 's-Gravenzande 7 jan. 1759 CORNELIS JANSZ.HOOGSTRATEN, ged. Naaldwijk 11 maart 1725, begraven 's- Gravenzande 13 mei 1802, zn. van JAN HOOGSTRATEN en MAARTJE CORNELISSE VAN SANTEN.

2. TRIJNTJE REIJERSDR. VAN DE(R-N) ENDE, ged. 's-Gravenzande 10 okt. 1734 (peet: Annetie Claese van de Beukel).

3. KLAAS REIJERSE VAN DEN ENDE, huwt MAARTJE GERRITSDR, VREUGDENHIL.  volgt IV.d

4. CORNELIA REIJERSDR. VAN DE(R-N) ENDE, ged. 's-Gravenzande 20 april 1738, (peet: Arentje van Lochem).

5. CORNELIS REIJERSE VAN DE(R-N) ENDE, ged. 's-Gravenzande 9 aug. 1739, (peet: Martijntje van den Enden), begraven s-Gravenzande 21 juli 1768.

6. MARIA (MAARTJE) REIJERSDR. VAN DE(R-N) ENDE, ged. s-Gravenzande 10 juni 1742 (peet: Arentje van Lochem), overl. 's- Gravenzande 12 aug. 1817, huwt (Ondertrouw) Maasland 23 mei 1773 WILLEM CORNELISZ. DIJKSHOORN, overl. voor 1817

7. ADAM REIJERSE VAN DE(R-N) ENDE, ged. 's-Gravenzande 6 sept. 1744, (peet: Trijntje van den Bos), begraven 's-Gravenzande 5 febr. 1801, huwt 's-Gravenzande 22 nov. 1778 WILLEMINA STRAATMAN j.d.

8. JAN REIJERSE VAN DE(R-N) ENDE, ged. 's-Gravenzande 8 jan. 1747, (peet: Trijntje van den Bos).

9. EUWIT REIJERSE VAN DE(R-N) ENDE , ged. 's-Gravenzande 15 juni 1751, (peet: Martijntje van den Ende).

III.c    ABRAHAM CORNELISSE VAN DER ENDE, j.m. van Berkel, (zn. van II.a),
ged. Berkel 8 apr. 1697,
begr. Berkel en Rodenrijs 30 aug. 1776,
zn. van CORNELIS DIRKSZ. VAN DER ENDE en NEELTJE WILLEMS VAN DER WALLE.
huwt Bergschenhoek 2 feb. 1721
ELISABETH LEENDERTSDR. GROENEWEGEN, j.d. van Bergschenhoek
ged. Hillegersberg 6 nov. 1702,
begr Berkel en Rodenrijs 4 sep 1776,
dr. van LEENDERT GROENEWEGEN en NEELTJE JACOBS GEERLOF.

uit dit huwelijk:

1.    NEELTJE ABRAHAMSDR. VAN DER ENDE, ged. Bergschenhoek 5 apr. 1722, get: Leentje Willems van der Wal, begr 13 apr. 1722 in de kerk, geen kleed.

2.    NEELTJE ABRAHAMSDR. VAN DER ENDE, ged. Bergschenhoek 21 mrt 1723, get; Aaltje van der Wal, huisvrouw van Pieter Kleijn, begr. Berkel en Rodenrijs 16 mei 1733.

3.    JACOBUS ABRAHAMSZ. VAN DER ENDEN, huwt SARA CORNELISDR. BAKKER. volgt IV.f

4.    MARTIJNTJE ABRAHAMSDR. VAN DER ENDE, ged. Berkel 6 feb. 1726, get; Ingetje Dirks van der Hoeve, huisvrouw van Cornelis Dirksz. van der Ende, huwt 1e Berkel en Rodenrijs (o) 30 apr. 1756 CORNELIS PLEUNEN RODENBURG, j.m. van Pijnacker, Ambagtsbewaarder, ged. Pijnacker 10 okt. 1723, begr. Pijnacker 17 sep 1779, zn. van PLEUN ROODENBURG en GRIETJE BOVEWATER, huwt 2e Pijnacker 24 dec. 1780 JACOB VOLLEBREGT, wednr van Wijn van der Poort.

5.    LEENDERT ABRAHAMSZ. VAN DER ENDE, geb. Berkel ca 1728.

6.    MARIA ABRAHAMSDR. VAN DER ENDE, j.d van Berkel, ged. Bergschenhoek 2 okt. 1729, huwt Berkel en Rodenrijs (o) 30 apr. 1756 JAN PIETERSE BAKKER, wednr. van Maria van Rust, wonend te Moercapelle.

7.    ADRIANA ABRAHAMSDR. VAN DER ENDE, ged. Berkel 1 juni 1732, begr. Kralingen 14 sept. 1772, huwt Berkel 19 apr. 1756 ARIE HENDRIKSZ. LEEFLANG, scheepsmaker, geb. Zevenhuizen 14 okt. 1725, begr. Kralingen 15 juli 1779, zn. van HENDRIK CORNELISZ. LEEFLANG en MARYA HOOGERWAARD.

8.    CORNELIS ABRAHAMSZ. VAN DER ENDE, ged. Berkel 27 dec. 1733.

9.    CORNELIS ABRAHAMSZ. VAN DER ENDE, geb. Berkel  29 sep. 1735.

 

III.d    LEENDERT CORNELISZ. VAN DER ENDE, j.m. van Berkel (zn. van II.a)
ged. Berkel 18 nov. 1703,
overl. vr 1766
zn. van CORNELIS DIRKSZ. VAN DER ENDE en LIDEWEIJ LEEDERDS GROENEWEG,
huwt Berkel 11 mei 1732,
MARIA PIETERSDR. LAMENS (LAMMENS)
, j.d. van Veur, wonend Voorschoten,
geb. va 1703
begr. Berkel en Rodenrijs 29 sept. 1766.

it dit huwelijk:

1.    KORNELIS LEENDERTSZ. VAN DER ENDE, ged. Berkel 1 feb. 1733, get; Lidewij Korneliss van der Ende, begr. Berkel en Rodenrijs 16 mrt 1754, 21 jr.

2.    PIETER LEENDERTSZ VAN DER ENDE, j.m. van Berkel. ged. Berkel 24 mrt 1734, get; Antje Pieters Lamens, huwt Zoetermeer 21 nov 1762 AAGJE GOUDT, j.d. v Heijnenoord, wonend Zegwaart, geb. Heijnenoord ca 1734.

3.    NEELTJE LEENDERTS VAN DER ENDE, geb. ca 1736

4.    KAATJE LEENDERTSDR. VAN DER ENDE, ged. Oegstgeest 24 apr. 1740, overl. Berkel en Rodenrijs 12 okt. 1780.

5.    MAGDALENA LEENDERTSDR. VAN DER ENDE, ged. Berkel 14 apr. 1743, get; Crijntje Carelsdr. Ulrich.

 

III.e    DIRK JANSZ. VAN DER ENDE, j.m. afk. van Hogeveen (zn. van II.c)
ged. Nootdorp 7 mrt 1717, get; Beatrix Dingenaers Schenk,
zn. van JAN DIRKSZEN VAN DER ENDE en PLEUNTJE DINGENAERS SCHENK,
huwt Pijnacker 19 jan. 1744
JAAPJE DAMES SLUIJTER, j.d. afk. van Pijnacker,
ged. Pijnacker 8 sept. 1715,
dr. van DAAM ARIENSZ. SLUIJTER en AALTJE CORNELIS BINNENWEG.

uit dit huwelijk:

1.    JAN DIRKSZ. VAN DER ENDE, ged. Nootdorp 6 feb. 1744.

2.    DAAM DIRKSZ. VAN DER ENDE, ged. Nootdorp 14 nov. 1745, get; Maria Dames Sluijter.

3.    DANIEL DIRKSZ. VAN DER ENDE, ged. Nootdorp 13 okt. 1748, get; Maria Dames Sluijter.

4.    DINGENAER DIRKSZ. VAN DER ENDE, huwt CORNELIA VAN DER SPEK. volgt IV.g

5.    AALTJE DIRKSDR. VAN DER ENDE, ged. Nootdorp 5 jan. 1755, get; Jaapje van Dijk.

 

III.f    WILLEM KLAASZ. VAN DER ENDE, zn. van II.b)
ged. Berkel 24 mei 1705, get; Heijltje Sanders Binnenweg,
zn. van CLAAS DIRKSZ VAN DER ENDE en MARIA CORNELIS VAN DER WAL(LE)
huwt Berkel en Rodenrijs 6 nov 1739
ARIAANTJE LEENDERTSDR. WENSVEEN, j.d. van Zevenhuijsen, wonend Berkel.
ged. Moerkapelle 13 jan 1719
dr. van LEENDERT PIETERSZ VAN WENSVEEN en JAAPJE JACOBS VAN WENSVEEN.

uit dit huwelijk:

1.    MARIA VAN DER ENDE, ged  Reeuwijk 7 aug. 1740, get; Willemijntje van der Ende

2.    LEENDERT VAN DER ENDE, ged. Reeuwijk 13 mei 1742, get; Maria Wensveen.

3.    LEENDERT VAN DER ENDE, ged. Reeuwijk 27 juni 1745

4.    JACOBA VAN DER ENDE, ged. Reeuwijk 16 april 1747, get; Maria Wensveen

5.    LEENDERT WILLEMSZ VAN DER ENDE, huwt JANNIGJE JANSSE KOSTER. (volgt IV.h)

 

IV. DIRK PIETERSZ. VAN DEN ENDE, (zn. van III)
ged. 's-Gravenzande 25 mei 1727 (get: Jans van den Bos),
begraven 's-Gravenzande 17 sept. 1779,
zn. van PIETER CORNELISZ. VAN DEN ENDE en MACHTELD VAN DEN BOS.
huwt 's-Gravenzande 3 dec. 1747 ,
CORNELIA THOMASSE VAN MEURS.
ged. 's-Gravenzande 9 maart 1727,
begraven 's-Gravenzande 7 febr. 1772,
dr. van THOMAS VAN MEURS en GERRITJE BARTENS VAN MECHELEN.

uit dit huwelijk:

1. JANNETJE DIRKSDR. VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 12 mei 1748, (peet: Mattje van den Bos).

2. ARY DIRKSZ. VAN DEN ENDE, huwt CATHARIJNA PATIJN.  volgt V.d

3. PIETER DIRKSZ. VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravennzande 15 aug. 1751, (peet: Maria Groen).

4. MATTJE (MAGGELTJE) DIRKSDR. VAN DEN ENDE, j.d van 's-Gravenzande, wonend Botersloot, ged. 's-Gravenzande 13 april 1755, (peet: Jannetje van Meurs), (doop is gelicht 8-8-1775), overl. Rotterdam 21 juli 1785, huwt Rotterdam 28 mei 1778 ARNOLDUS VAN EMMERSEEL, j.m. van Rotterdam wonend Houttuin, ged. Rotterdam 7 mei 1747, zn. van PIETER VAN EMMERSEEL (VAN  EMMERZEEL) en KORNELIJA DE ROOS.( woonde Botersloot bij de Meent)

5. HENDERIKTJE VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 10 juli 1757.

6. THOMAS DIRKSZ. VAN DEN ENDE, huwt 1e JANNETJE PAS, huwt 2e MARIA VERKO(O)REN, huwt 3e HENDRINA VAN DEN BERGH.  volgt V.

7. MARIA DIRKSDR. VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 16 maart 1760, (peet: Maria van de Beukel), overl. s-Gravenzande 19 nov. 1839, huwt 's-Gravenzande 15 febr. 1782 BENJAMIN BOERS, tuinder, ged. 's-Gravenzande 12 dec. 1756, overl. s-Gravenzande 1 sept. 1828, zn. van ARIE BOERS en LEUNTJE KOPPENOL.

 

8. ELISA (LIJSA) DIRKSZ. VAN DEN ENDE, huwt GEERTRUY PATIJN. volgt V.e

IV.a JAN PIETERSZ. VAN DEN ENDE, landman (zn. van III)
ged. 's-Gravenzande 5 sept. 1728,(get. Maartie van den Ende),
begraven 's-Gravenzande 2 maart 1808,
zn. van PIETER CORNELISZ. VAN DEN ENDE en MACHTELD VAN DEN BOS.
huwt 's-Gravenzande 27 febr. 1752,
JANNETJE THOMASSE VAN MEURS,
ged. 's-Gravenzande 27 nov. 1729,
begraven 's-Gravenzande 12 april 1782,
dr. van THOMAS VAN MEURS en GERRITJE BARTENS VAN MECHELEN.

 

uit dit huwelijk:

1. PIETER VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 6 mei 1753, (peet: Elsje van den Ende).

2. THOMAS VAN DEN ENDE, ged. Delft 19 maart 1755, (getuige Cornelia van Meurs).

3. ARIE JANSZ. VAN DEN ENDE, huwt 1e MAARTJE JANSDR. IJZERMAN, huwt 2e LEENTJE PIETERS NOOTEBOOM, huwt 3e BAARTJE PIETERS POOT.  volgt V.i

4. DIRK VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 5 aug. 1759, (peet: Betje van Meurs).

5. GERRIT JANSZ. VAN DEN ENDE, huwt 1e BREGJE FRANKEN WESTEIN, huwt 2e CORNELIA NOORDAM. volgt V.a

6. CORNELIS VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 30 sept. 1764, (peet: Betje van Meurs), begr. s-Gravenzande 23 jan. 1765.

7. PIETER JANSZ. VAN DEN ENDE, huwt WILLEMIJNTJE FRANKDR. WESTEYN. volgt V.f

IV.b GERRIT PIETERSZ. VAN DEN ENDE, (zn. van III)
ged. 's-Gravenzande 1 jan. 1730 (get: Aeltie Wassenaar),
begraven 's-Gravenzande 4 maart 1766,
zn. van PIETER CORNELISZ. VAN DEN ENDE en MACHTELD VAN DEN BOS.
huwt Rozenburg 21 mei 1752,
MARIA ARENDSDR. HOGERSCHEYD.
ged. Schipluiden 11 nov. 1731,
overl. Wateringen 26 okt. 1781,
dr. van ARIE JACOBSZ. HOGERSCHEID en MARIA GERRITSE HOOGWERF.

uit dit huwelijk:

1. MACHTELD VAN DEN ENDE, ged. Schipluiden 2 juli 1752, (get; Marijntje Pieters Groenewegen), begraven 's-Gravenzande 24 aug. 1773.

2. ARIE GERRITZ. VAN DEN ENDE, huwt ANNA (ANTJE) GERRITSDR. MOLENDIJK. volgt V.j

3. MATTJE VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 24 okt. 1756, (peet: Maria van de Beukel).begr. Naaldwijk 19 nov. 1803, huwt Naaldwijk 30 juni 1782 MACHIEL (GIEL) WIJNLAND (WIJNANT)(WIJNAND), ged. Naaldwijk 20 dec. 1757, begr. Naaldwijk 11 nov. 1803, zn. van ADRIANUS WIJNLAND (WIJNAND) en ELIZABETH VALSTAR.

4. GERRIT VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 17 febr. 1760.

5. PIETER VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 31 jan. 1762, (peet: Cornelia van Meurs), begr. 's-Gravenzande 21 juni 1762.

6. PIETERNELLETJE VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 14 aug. 1763, (peet: de moeder), begr. 's-Gravenzande 21 maart 1768

IV.c ADRIANUS JOOSTEN VAN DEN ENDE, (zn. van III.a)
ged. De Lier 8 april 1730, (peet: Geertje Phulps Groenewegen),
overl. De Lier 7 juli 1787,
zn. van JOOST CORNELISZ. VAN DEN ENDE en TRIJNTJE CORNELISDR. VAN DER HOEVE.
huwt Naaldwijk 7 mei 1769,
PIETERNELLETJE JACOBSDR. VAN DER EYK,
ged. De Lier 1 jan. 1741,
begr. De Lier 27 nov. 1793,
dr. van JACOB CORNELISZ. VAN DER EYK en LEENTJE DIRKSDR. VAN DER LELY.

uit dit huwelijk:

1. JOOST ADRIANUSZ. VAN DEN ENDE, huwt 1e AALTJE VAN DER LEE, huwt 2e CLAASJE SOLLEVELD. volgt V.b

2. LEENTJE ADRIANUSDR. VAN DEN ENDE, ged. De Lier 22 febr. 1772 (peet: Antje van der Eyk), overl. De Lier 5 febr. 1814, ondertr. Maasland 9 maart 1794, huwt De Lier 23 maart 1794 FRANK POOT, ged. De Lier 12 april 1772, overl. Maasland 10 april 1840, zn. van SIMON POOT en AALTJE ARIENSDR. VAN DER VAART.
Hij huwt 2e De Lier 21 april 1816 KLAASJE MAARLEVELD, 44 jr. ged. Naaldwijk 1 jan 1772, overl. De Lier 10 okt 1840, dr. van PIETER MAARLEVELD en TRIJNTJE HERBERT.

3. JACOB ADRIAANSZ. VAN DEN ENDE, huwt MARIA HENDRIKSDR, KERMIS. volgt V.c

4. JAN VAN DEN ENDE, ged. De Lier 11 aug. 1776, (get. Jaapje Stoorvogel), begr. De Lier 4 maart 1777.

5. JAN VAN DEN ENDE, ged. De Lier 21 sept. 1777, (get. Jaapje Stoorvogel), begr. De Lier 14 juni 1780, verdronken.

6. TRIJNTJE VAN DEN ENDE, ged. De Lier 11 april 1779, (get. Jaapje Stoorvogel), begr. De Lier 7 juli 1779.

7. TRIJNTJE VAN DEN ENDE, ged. De Lier 11 juni 1780, (get. Jaapje Stoorvogel), overl. De Lier 24 febr. 1870, huwt De Lier Ondertr. 3 mei 1800 JAN VAN DORP, ged. Maasland 20 juni 1779, overl. Maasland 1 aug. 1840, 61 jr, zn. van LEENDERT JANSZ. VAN DORP en ARIAANTJE ARIJSDR. VAN DORP.

8. JANNETJE VAN DEN ENDE, ged. De Lier 2 dec. 1781, (get. Jaapje Stoorvogel), overl. De Lier 19 jan. 1814, huwt Maasland 31 juli 1803 PIETER WILLEMSE DE BRUIN, ged. De Lier 4 juli 1779, overl. De Lier 27 aug. 1852, zn. van WILLEM DE BRUIJN en JAAPJE VAN DEN DOOL.
Hij huwt 2e De Lier 28 okt. 1825 JOHANNA KLAPWIJK, ged. De Lier 10 feb. 1793, overl. De Lier 30 aug. 1862, wed. van DIRK VAN DER VAART, dr. van GERRIT ARISZ. KLAPWIJK en JANNETJE JANSSE VAN DER ENDE.

 

IV.d KLAAS VAN DEN ENDE, (zn. van III.b), boerearbeider
ged. 's-Gravenzande 29 juli 1736, (peet: Jannetje Claasse van den Beukel),
overl. Naaldwijk 2 jan. 1812 in het Hondertland aan de Maasdijk.
zn. van REIJER CORNELISZ. VAN DEN ENDE en MARIA KLAASSE VAN DEN BEUKEL.
huwt 's-Gravenzande 25 nov. 1764,
MAARTJE GERRITSDR. VREUGDENHIL,
ged. 's-Gravenzande 12 jan. 1738,
begraven 's-Gravenzande 15 juli 1802,
dr. van GERRIT JOCHEMSZ. VREUGDENHIL en LIJSBETH THOMAS VAN BEIJEN.

uit dit huwelijk:

1. REINIER VAN DEN ENDE, ged. De Lier 17 nov. 1765, (get. Marijtje van der Beukel).

2. LIJSJE VAN DER ENDE, ged. 's-Gravenzande 26 april 1767, (get. Gerritje Vreugdenhil), begraven s-Gravenzande 25 jan. 1788, huwt 's-Gravenzande 10 sept. 1786 ARIE FRANKSZ. WESTEIN, geb. Naaldwijk na. 1757, begr. Naaldwijk 14 febr. 1802, zn. van FRANK ARIENSZ. WESTEIN en CORNELIA WILLEMS OLIEROOK, hij huwt 2e s- Gravenzande (o) 25 okt. 1792 CORNELIA NOORDAM, ged. Delft 7 okt. 1766 (gewettigd 16-11-1766), begr. Naaldwijk 19 april 1811, dr. van CORNELIS CORNELISZ. NOORDAM en MACHTELD WILLEMS STICHTER.

3. GERRIT KLAASZ. VAN DEN ENDE, huwt CATHARINA PIETERSE SOLLEVELD. volgt V.g

4. CORNELIS KLAASZ. VAN DEN ENDE, huwt 1e KRIJNTJE JACOBSE KOPPENOL, huwt 2e KLAZINA CORNELISSE HOGENRAAD, huwt 3e JANNETJE DIRKSE VALSTAR. volgt V.h

5. RIJNIER VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 14 juli 1776, (peet: Maartje van den Ende).

IV.e JAN VAN DER ENDE, (zn. van III.a)
ged. Naaldwijk 17 aug. 1727,
begraven De Lier 12 okt. 1781,
zn. van JOOST CORNELISSE VAN DEN ENDE en TRIJNTJE CORNELISDR. VAN DER HOEVE.
huwt De Lier 11 mei 1755,
JAAPJE JANS STOORVOGEL,
ged. De Lier 27 febr. 1729 (peet. Jaapje van der Wild),
overl. De Lier 18 sept 1818,
dr. van JAN STOORVOGEL en MAARTJE WILLEMSDR. KONING.

uit dit huwelijk:

1. ADRIANUS JANSZ. VAN DER ENDE, ged. De Lier 25 jan. 1756, (peet: Trijntje van der Hoeve, overl. De Lier 4 aug. 1818, 62 jr, huwt Naaldwijk 13 mei 1798 MAARTJE JOCHEMS JAARSVELDT, ged. 's-Gravenzande 3 sept. 1775, begr. s-Gravenzande 6 april 1799, dr. van JOCHEM JAARSVELD en WILLEMPJE VAN DER HOUT. (begraven De Lier 1798, een doodgeboren vrugt van Adrianus van der Ende).

2. WILLEMIJNTJE JANS VAN DER ENDE, ged. De Lier 4 febr. 1759, (get. Maartje Willemsdr. Koning), overl. Maasland 9 jan. 1845, 86 jr., huwt De Lier Ondertr. 15 maart 1782 CORNELIS KOOLE, landbouwer, ged. De Lier 19 dec. 1756, overl. Maasland 31 juli 1827, zn. van PIETER IJSBRANDSZ. KOOLE en ANNETJE JORIS VAN DER VALCK..

3. JANNETJE JANS VAN DER ENDE, ged. De Lier 15 jan. 1764, (get: Maartje Willemsdr. Koning, overl. De Lier 31 jan. 1843, 79 jr, huwt De Lier, Ondertr. 21 apr. 1786 GERRIT ARISZ. KLAPWIJK, aardappelboer, ged. Delft 27 maart 1759, overl. De Lier 18 nov. 1811, zn. van ARY GERRITS KLAPWIJK en DIRKJE WARREBOUWT.

4. TRIJNTJE JANS VAN DER ENDE, ged. De Lier 22 febr. 1772, (get: Trijntje van der Hoeve), huwt (O) Maasland 11 maart 1797 JAN JANSZ. SONNEVELD, j.m. geb. Hof van Delft.

IV.f    JACOBUS ABRAHAMSZ. VAN DER ENDE(N), j.m. van Berkel,(zn. van III.c)
ged. Berkel 12 nov. 1724, get; Neeltje Jacobs Geerlof, huisvrouw van Leendert Groenewegen,
begr. Bleiswijk 14 juli 1784,
zn. van ABRAHAM CORNELISSE VAN DER ENDE en ELISABETH LEENDERTSDR. GROENEWEGEN,
huwt Bleiswijk (0) 23 dec. 1751, huw. Bleijswijk 30 apr. 1752,
SARA CORNELISDR. BAKKER, j.d. van Bleijswijk,
ged Bleiswijk 4 juni 1730,
begr. Bleiswijk 6 jan. 1781,
dr. van CORNELIS BAKKER en MARIA HOFLAND.

Uit dit huwelijk:

1.    ELIZABETH (LIJSBET) JACOBSDR. VAN DEN  ENDEN, ged. Bleiswijk 13 mei 1753, get; Lijsbet Groenewegen, begr.  Bleiswijk 30 juli 1784, huwt Bleiswijk 10 okt. 1775 ZEGER JANSZ. BOS, j.m. van De Oude Loosdregt, won. Bleiswijk, geb. Bleiswijk ca. 1750, begr. Bleiswijk 30 okt 1800 (voor rekening van den armen), hij huwt 2e Bleiswijk (o) 2 juli 1790 JOHANNA STAALS, , geb. ca 1756, begr. Bleiswijk 17 okt. 1811, wed. van JOHANNES VERMEULEN

2.    CORNELIS JACOBSZ. VAN DEN ENDEN, huwt 1e GEERTRUIJ HUISMAN, huwt 2e PIETERTJE POOT, huwt 3e MARIA (MARIJTJE) VAN DORP. volgt V.k

3.    ABRAHAM JACOBS VAN DEN ENDEN, ged. Bleiswijk 7 mrt 1756, get; Elizabeth Groenewegen, begr. Bleiswijk 15 sept 1757.

4.    MARIA JACOBSDR. VAN  DEN ENDEN, ged. Bleiswijk 31 juli 1757, get; Maria Hofland.

5.    ABRAHAM JACOBSZ. VAN DEN ENDEN, ged. Bleiswijk 6 juli 1760, get: Elisabeth Groenewegen, begr Bleiswijk 14 juli 1760

6.    ABRAM JACOBSZ VAN DEN ENDE, ged. Bleiswijk 1 jan. 1763, get; Martijntje van den Enden., begr. Bleiswijk 14 mei 1763.

7.    ABRAHAM JACOBSZ. VAN DEN ENDEN, huwt PLEUNTJE VAN DER PAD (PAT). volgt V.l

8.     Begr. Bleiswijk 20 juni 1771 een dood kind van Jacobus van den Enden

IV.g    DINGENAER DIRKSZ. VAN DER ENDE, (zn. van III.e)
ged. Nootdorp 9 jan. 1752, get; Marijtje van den Ende,
overl. Maasland 30 jan. 1830,
zn. van DIRK JANSZ. VAN DER ENDE en JAAPJE DAMES SLUIJTER,
huwt Kethel (o) 19 feb. 1775
CORNELIA VAN DER SPEK, j.d. onder Hof van Delft,
ged. Delft 6 dec. 1750,
overl. Maasland 19 apr. 1817,
dr. van JACOB ABRAMSE VAN DER SPEK, bouwman en JOHANNA JANSE VAN DER KLEIJ.

uit dit huwelijk:

1.    DIRK DINGENAARS VAN DER ENDE, huwt DIRKJE ABRAHAMSDR. VAN DOP  volgt V.m

2.    JAKOP VAN DER ENDE, ged. Maasland 15 feb. 1778, get; Johanna van der Spek.

3.    JAAPJE VAN DER ENDE, ged. Maasland 24 sept. 1780, get; Cornelia Pieters Waddingsveen

4.    JAN VAN DER ENDE, ged. Maasland 24 apr. 1785.

5.    ARIE VAN DER ENDE, ged. Maasland 1 jan. 1786.

 

IV.h    LEENDERT WILLEMSZ VAN DER ENDE, j.m geb. en wonende te Reeuwijk (zn. van III.f)
ged.Reeuwijk 18 mei 1750
zn. van WILLEM KLAASZ VAN DER ENDE en ARIAANTJE LEENDERTZ WENSVEEN
huwt 25 dec. 1774
JANNIGJE JANSSE KOSTER, jd. geb. onder de landen van Stein en Willens, wonende te Reeuwijk

uit dit huwelijk:

1.    WILLEM LEENDERTSZ VAN DEN ENDEN, ged. Reeuwijk 1 okt. 1775, get; Lena Bergambacht, huisvrouw van Pieter van Alphen.

2.    MARTIJNTJE VAN DEN ENDEN, ged. Reeuwijk 1 dec. 1776, get; Marijtje Koster, huisvrouw van Jan IJkhoff

3.    MARTIJNTJE VAN DEN ENDEN, ged. Reeuwijk 11 jan. 1778, get; Marijtje Koster, huisvrouw van Jan Eickhoff, overl. Sluipwijk 5 mrt 1844, huwt Sluipwijk 17 okt. 1801 LEENDERT LEENDERTSZ HOLLANDER, geb. Leiden 12 okt. 1777, overl. Sluipwijk 16 sept. 1823, zn. van LEENDERT CORNELISZ. HOLLANDER en ANTJE FREDERIKSDR.TUIJL.

4.    MARIJA VAN DEN ENDEN, ged. Reeuwijk 4 apr. 1779, get; Lena Bergambacht, huisvrouw van Pieter van Alphen.

5.    JAN LEENDERTSZ VAN DEN ENDEN, ged. Reeuwijk 1 sept. 1782, get; Lena Broekhuizen, huisvrouw van Gijsbert Koster

6.    WILLEMIJNTJE VAN DEN ENDEN, geb/ged. Reeuwijk 16/21 sept. 1783, get; Lena Bergambacht, huisvrouw van Pieter van Alphen

7.    JOHANNA VAN DEN ENDEN, geb/ged. Reeuwijk 5/9 jan. 1784, get; Lena Broekhuizen, huisvrouw van Gijs Koster

8.    WILLEMIJNTJE VAN DEN ENDEN, geb/ged. Reeuwijk 14/16 april 1786, get; Lena bergambacht, huisvrouw van Pieter van Alphen.

 

V. THOMAS DIRKSZ. VAN DEN ENDE, slagter, nachtwaker, (zn. van IV).
ged. 's-Gravenzande 10 sept. 1758,
overl. 's-Gravenzande 28 jan. 1841,
zn. van DIRK PIETERSZ. VAN DEN ENDE en CORNELIA THOMASSE VAN MEURS.
huwt 1e 's-Gravenzande 14 april 1780 (Ondertr),
JANNETJE CORNDR. PAS, uit de Oranjepolder
ged. s-Gravenzande 9 nov. 1755,
begr. 's-Gravenzande 19 april 1791,
dr. van CORNELIS JANSZ.PAS en TRIJNTJE ARENDS VAN DER OEST.
huwt 2e 's-Gravenzande 18 sept. 1791,
MARIA VERKO(O)REN,
geb. Leiden 21 jun 1767,
overl. 's-Gravenzande 19 juli 1810,
dr, van LUCAS JACOBSZ. VERKOOREN en JOBJE VREUGDENHIL
huwt 3e 's-Gravenzande 28 juli 1811,
HENDRINA VAN DEN BERGH,
geb. 's-Gravenzande 8 juni 1766,
overl. 's-Gravenzande 25 maart 1838,
dr. van PIETER VAN DEN BERGH en BREGJE 't HART.

uit het eerste huwelijk:

1. JAN THOMASZ. VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA BOERS.  volgt VI.

2. CORNELIS THOMASZ. VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 25 jan. 1784, overl. s-Gravenzande 24 juli 1849, huwt 's-Gravenzande 14 sept. 1817 CORNELIA ARIESDR. VAN DER POST, geb. Naaldwijk 8 april 1781, overl. 's-Gravenzande 21 jan 1829, dr. van ARIE VAN DER POST, schipper en LENA WILLEMSDR. STEENKS.

3. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 12 maart 1786 (dood).

4. PIETER VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 9/16 sept. 1787, (peet: Bregje Westeijn).

5. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 27 jan/1 febr. 1789 (dood). (peet: Elsje van den Ende).

uit het tweede huwelijk:

6. JANNETJE VAN DEN ENDE, dienstbode, geb/ged. 's-Gravenzande 13/18 nov. 1792, (peet: Willemijntje Westeyn), overl. s-Gravenzande 15 jan. 1865, huwt 's-Gravenzande 18 okt. 1815 LEENDERT VAN DER MEER, bouwmansknecht (1815), geb. Pijnacker, overl. 's-Gravenzande 3 nov. 1840, zn. van ARY VAN DER MEER en PIETERNELLA VAN VIJVEREN.

7. JOPPI VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 21/24 aug. 1794 (peet: Trijntje Verkooren), overl. s-Gravenzande 3 mei 1855, huwt 1e 's-Gravenzande 28 sept. 1817 LEENDERT BOERS, tuinder, geb. 's-Gravenzande 12 jan. 1794, overl. s- Gravenzande 8 april 1840, zn. van BENJAMIN BOERS en MARIA VAN DEN ENDE, huwt 2e 's-Gravenzande 15 juni 1844 JOHANNES LAMBERTUS BOERS, tuindersgezel, geb. 's- Gravenzande 10 febr, 1822, overl. s-Gravenzande 17 aug. 1849, zn. van ALEXANDER BOERS en MARIA MASSA.

8. DIRKJEN VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 18/23 aug. 1795 (peet: Bregje Westeyn) overl. s-Gravenzande 8 mei 1877, huwt 's-Gravenzande 10 mei 1818 BERNARDUS VAN DER NOLL, bouwmansknecht (1818) geb/ged. Monster 6/18 juni 1797, overl. 's-Gravenzande 27 aug. 1844, zn. van JACOB ARIESZ. VAN DER NOLL en PIETERTJE VAN DER WAAL.

9. PIETER VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 27 dec. 1796, ged. 1 jan. 1797 (peet: Lena Vreugdenhil).

10. PIETERNELLETJE VAN DEN ENDE, geb/ged. s-Gravenzande 14/15 juli 1798 ( peet: Ariaantje van Antwerpen), overl. Loosduinen 18 aug. 1887, huwt 's-Gravenzande 23 aug. 1818 MARINUS HAMEL, tuindersknecht(1818) ged. 's-Gravenzande 1 sept. 1793, overl. Den Haag 21 maart 1844, zn. van FREDERIK HAMEL, kleermaker en ADRIAANTJE VAN DER GRAAF.

11. TRIJNTJE VAN DER ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 5/11 juli 1802 (peet: Aafje Pas), overl. Naaldwijk 6 dec. 1881, huwt Naaldwijk 25 mei 1821 JOHANNES VAN DER KLAAUW, arb. (1821), ged. Naaldwijk 6 nov. 1800, overl. Naaldwijk 2 april 1862, zn. van CORNELISJOBSZ. VAN DER KLAAUW en JOHANNA AALBREGTSDR. VAN GEEST.

12. GEERTRUI VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 10/12 mei 1805 (dood), (peet: Geertrui Verkooren).

V.a GERRIT VAN DEN ENDE, arb. en aardappelteelder (zn. van IV.a) wonende in het Hondertland.
ged. 's-Gravenzande 30 aug. 1761, (peet: Gerritje van Mechelen),
overl. Naaldwijk 29 sept. 1835,
zn. van JAN PIETERSZ. VAN DEN ENDE en JANNETJE VAN MEURS.
huwt 1e 's-Gravenzande 17 juli 1785,
BREGJE FRANKEN WESTEIN,
ged. Naaldwijk 15 juni 1763,
begr.aldaar 26 sept. 1804,
dr. van FRANK ARENTSZ. WESTEIN en CORNELIA WILLEMSDR. OLIEROOK.
huwt 2e Naaldwijk 13 juni 1806,
CORNELIA NOORDAM, wed. van ARY WESTEIN,
ged. Delft 7 okt. 1766 (gewettigd 16-11-1766),
begr. Naaldwijk 19 april 1811,
dr. van CORNELIS NOORDAM en MACHTELD WILLEMSDR. STIGTER.

uit het eerste huwelijk:

1. JAN VAN DEN ENDE, ged. Naaldwijk 2 okt. 1785, begr. Naaldwijk 21 febr. 1786.

2. CORNELIA VAN DEN ENDE, ged. Naaldwijk 26 nov. 1786, overl. Naaldwijk 30 jan. 1867, huwt Naaldwijk 1 dec. 1805 PIETER DE MUNNIK, geb. Naaldwijk 13 okt. 1776, overl. Naaldwijk 16 maart 1858, 81 jr, zn. van ARY DE MUNNIK en JAAPJE VAN DIJK.

3. JAN GERRITSZ. VAN DEN ENDE, huwt 1e JOSINA CAMFFERMAN, huwt 2e CORNELIA HAMEL. volgt VI.f

4. JANNETJE VAN DEN ENDE, ged. Naaldwijk 25 jan. 1789, overl. Monster 1 april 1819, huwt Naaldwijk 5 aug. 1810 ARNOLDUS KNOPPERT, j.m. geb. Naaldwijk 27 sept. 1789, tuinier, overl. Naaldwijk 24 mei 1876, 86 jr., zn. van JOHANNES KNOPPERT en PETRONELLA MELSERT, hij huwt 2e Wateringen 28 apr. 1820 ADRIANA VALSTAR, geb. Wateringen 5 jan. 1794, overl. Naaldwijk 7 apr. 1875, dr. van DIRK VALSTAR en MAGDALEENTJE ARISSE MONNA.

5. FRANCIJNTJE VAN DEN ENDE, ged. Naaldwijk 21 nov. 1790, overl. Maassluis 7 juli 1875, huwt Maassluis 8 juni 1836 CORNELIS HUMMELMAN, sluiswachter, geb. Maassluis 1 jan. 1789, overl. Maassluis 28 maart 1856, zn. van LAMBREGT LAMBERT HUMMELMAN en MAARTJE HELM, hij huwt 1e Maassluis 16 dec. 1810 MARIA VAN DER END(T), geb. Maassluis ca 1774, overl. Maassluis 16 aug. 1826, dr. van JACOB VAN DER END(T)en NEELTJE BLIJKSLOOT, huwt 2e Maassluis 9 maart 1831 PETRONELLA DE GEUS, geb. Maassluis 6 maart 1799, overl. Maassluis 31 maart 1832, dr. van PIETER DE GEUS en MARIA VAN DER SCHOOFF.

6. DIRKJE VAN DEN ENDE, ged. Naaldwijk 5 febr. 1792, overl. Naaldwijk 1 juli 1867, huwt Naaldwijk 17 jan. 1835, JOHANNES VERHEUL, tuinder, geb. Monster 14 mei 1780, overl. Naaldwijk 19 okt. 1873, zn. van CRIJN VERHEUL en JANNETJE CUIVENHOVEN.

7. FRANK GERRITSZ. VAN DEN ENDE, huwt NEELTJE PAS. volgt VI.g

8. ANTJE VAN DEN ENDE, dienstbode, geb/ged. Naaldwijk 17/22 febr. 1795, overl. Maassluis 1 jan. 1859, huwt Maassluis 4 aug. 1819 IZAAK DE VOS, sjouwer, voermansknecht, geb. Maassluis 12 okt. 1796, zn. van FRANS DE VOS en CORNELIA STIGTER.

9. MAGDALENA VAN DEN ENDE, geb/ged. Naaldwijk 16/22 jan. 1797, begr. Naaldwijk 18 juli 1797.

10. LEENDERT VAN DEN ENDE, geb/ged. Naaldwijk 22/27 mei 1798, begr. Naaldwijk 13 juli 1798.

11. LEENDERT VAN DER ENDE, huwt WILHELMINA HENDRICA VAN DER VIN.  volgt VI.ga

uit het tweede huwelijk:

12. ARY GERRITSZ. VAN DER ENDE, huwt JACOBA CAMFFERMAN. volgt VI.a

13. Begraven te Naaldwijk 18 april 1811 een doodgeboren kind.

V.b JOOST ADRIANUSZ. VAN DEN ENDE, vlasser, (zn. van IV.c)
ged. De Lier 4 maart 1770,(get: Trijntje van der Hoeve),
overl. Naaldwijk 9 okt. 1830,
zn. van ADRIANUS JOOSTEN VAN DEN ENDE en PIETERNELLETJE JACOBSDR. VAN DER EYK.
huwt 1e Ondertr. De Lier 25 april 1794,
AALTJE VAN DER LEE,
geb. De Lier 21 febr. 1766,
overl. Naaldwijk 3 juli 1828,
dr. van KLAAS VAN DER LEE en JAAPJE POOT.
huwt 2e Naaldwijk 22 mei 1830,
CLAASJE SOLLEVELT,
ged. Naaldwijk 1 nov. 1767,
overl. Naaldwijk 23 aug. 1848, 74 jr,
dr. van HUIJBREGT SOLLEVELT en MARTIJNTJE OUWENDIJK
zij huwt 1e Naaldwijk (o) 8 mei 1774 ARIJ VLAARDINGERBROEK, ged Naaldwijk 4 dec. 1746, Overl. Naaldwijk 5 jan 1823, zn van Leendert Willemsz Vlaaringerbroek en Neeltje Ariens Lock.
zij huwt 3e Naaldwijk 19 aug 1831 DIRK VALKENBURG, wednr. van Keuntje Glansdorp en Maria Monna geb. Delft ca 1768, overl. Naaldwijk 7 jan 1846, zn. van Abram Valkenburg en Willemijntje Pattijn.

uit het eerste huwelijk:

1. PIETERNELLETJE VAN DEN ENDE, geb/ged. De Lier 17/22 maart 1795, (get: Leentje van den Ende), huwt Naaldwijk 24 nov. 1816 HENDRIK EVERHARD VAN DEN BERG, geb. Wateringen 20 april 1794, overl. Wateringen 17 maart 1830, zn. van JOHANNES CORNELISZ. VAN DEN BERG en WILLEMIJNTJE VAN NIEUWKERK.
        Geboren in onecht. CATHARINA VAN DEN ENDE, naaister, geb. Wateringen 19 nov. 1832, overl. Haarlemmermeer 4 aug. 1902, huwt Wateringen 26 aug. 1853 MARTINUS CAMFFERMAN, geb. De Lier 19 feb. 1830, overl. Haarlemmermeer 31 mei 1907, zn. van PIETER CAMFFERMAN en ANTJE VALK.

2. JAAPJE VAN DEN ENDE, geb/ged. De Lier 2/5 nov. 1797, (get. Jaapje Poot), overl. Naaldwijk 14 nov. 1830, huwt Naaldwijk 9 sept. 1820, GERRIT MIDDENDORP, ged. Naaldwijk 24 maart 1793, zn. van JOHANNES MIDDENDORP en MARIA LUCASDR. VAN HEES.

3. ADRIAANTJE VAN DEN ENDE, geb/ged. De Lier 5/10 maart 1799, (get. Neeltje Pas), begr. De Lier 25 aug. 1799.

4. KLAAS VAN DEN ENDE, huwt GEERTJE ARENDSDR. VAN LEEUWEN. volgt VI.b

5. ADRIANUS VAN DEN ENDE, ged. De Lier 10 nov. 1801, (get. Leentje van den Ende).

6. Begr. De Lier 20 jan 1804 een doodgeb. kind van Joostvan den Ende.

7. ADRIAANTJE VAN DEN ENDE, geb. Wateringen, ged. 16 juli 1809 (dood).

V.c JACOB ADRIAANSZ. VAN DEN ENDE, winkelier, aardappelteelder, (zn. van IV.c)
ged. De Lier 6 aug. 1775 (get: Lijsje van Dorp),
overl. Maasland 12 maart 1863,
zn van ADRIANUS JOOSTEN VAN DEN ENDE en PIETERNELLETJE JACOBSDR. VAN DER EYK.
huwt Naaldwijk 6 mei 1804,
MARIA HENDRIKSDR. KERMIS, naaister,
geb. Naaldwijk 31 dec. 1778,
ged. 's-Gravenzande 3 jan. 1779,
overl. Maasland 21 dec. 1847,
dr. van HENDRIK PIETERSZ. KERMIS en NEELTJE VAN DIEN.

uit dit huwelijk:

1. PIETERNELLA VAN DEN ENDE, naaister, geb/ged. 's-Gravenzande 14/17 maart 1805, (peet: Leentje van den Ende), overl. Naaldwijk 12 aug. 1827 (ongehuwd).

2. HENDRIK JACOBSZ. VAN DER ENDE, huwt MARIA VREUGDENHIL. volgt VI.l

3. ADRIANUS VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 15/18 febr. 1810, (peet: Leentje van den Ende), overl. Naaldwijk 26 aug. 1812 (in het Hondertland).

4. NEELTJE VAN DEN ENDE, naaister, geb. Naaldwijk 23 nov. 1812, overl. Naaldwijk 21 april 1860, huwt Naaldwijk 16 maart 1833 LEENDERT NOORDAM, bouwman, geb. 's-Gravenzande 16 okt. 1805, overl. Naaldwijk 1 juni 1860, zn. van PIETER GERRITSZ. NOORDAM en LEENTJE DE BRUIN.

5. ADRIANUS VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 8 april 1816, overl. Naaldwijk 30 mei 1819.

6. ADRIAANTJE VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 27 nov. 1819, overl. De Lier 29 aug. 1904, huwt Maasland 8 juni 1844 NICOLAAS VAN GAALEN, bouwman, geb. Naaldwijk 27 april 1822, overl. De Lier 18 sept. 1895, 73 jr, zn. van MATTIJS VAN GAALEN en SOPHIA VAN GEEST.

V.d ARY DIRKSZ. VAN DEN ENDE, (zn. van IV.), tuinder,
ged. 's-Gravenzande 26 okt. 1749,
begraven aldaar 16 dec. 1809,
zn. van DIRK PIETERSZ. VAN DEN ENDE en CORNELIA THOMASSE VAN MEURS.
huwt Naaldwijk 2 april 1780,
CATHARIJNA PATIJN,
ged. Naaldwijk 20 april 1755,
overl. 's-Gravenzande 27 sept. 1830,
dr. van TEUNIS PATIJN en JANNETJE KUIVENHOVEN.

uit dit huwelijk:

1. CORNELIS ARISZ. VAN  DEN ENDE, huwt 1e ARIAANTJE HENDRIKSE MOSTERT, huwt 2e RIJKJE AALBERS. volgt VI.m

2. TEUNTJE VAN DEN ENDE, kinderschoolhoudster, ged. 's-Gravenzande 17 maart 1782 (peet; Judith Patijn), overl. s-Gravenzande 3 juli 1830, huwt Naaldwijk 3 mei 1801 PIETER CORNELISZ. VAN VLIET, bouwman, ged. Naaldwijk 8 nov. 1767, overl. Monster 1 febr. 1813, 45 jr. zn. van CORNELIS KANSZ. VAN VLIET en SUSANNA JACOBSE OOSTERLEE.

3. CORNELIA VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 25 juli 1784, (peet: Maria van den Ende), overl. s-Gravenzande 26 mei 1847, huwt 's-Gravenzande 22 maart 1807 CORNELIS NOORDERVLIET, geb. Naaldwijk 16 febr. 1783, overl. 's-Gravenzande 12 juli 1831, zn. van JACOB NOORDERVLIET, bouwman en LEENTJE VAN VLIET.

4. JOHANNES ARIESZ. VAN DEN ENDE, huwt 1e ARENDJE HAARING, huwt 2e GRIETJE BOON. volgt VI.c

5. PIETER ARIJSZ. VAN DER ENDE, huwt BARBERA VERMAAS.  volgt VI.ca

6. JACOB VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 22/26 april 1789, (peet: Geertje Patijn), overl. s-Gravenzande 10 maart 1823, ongehuwd.

7. GERRIT VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 30/1- 6/2 1791 (dood), (peet: Maria van den Ende).

V.e ELISA (LIJSA) DIRKSZ. VAN DEN ENDE, (zn. van IV.)
ged. 's-Gravenzande 20 juli 1766, (peet: Elizabet Rimmers),
overl. Naaldwijk 3 jan. 1815,
zn. van DIRK PIETERSZ. VAN DEN ENDE en CORNELIA THOMASSE VAN MEURS.
huwt Naaldwijk 30 dec. 1787,
GEERTRUY PATIJN,
ged. Naaldwijk 27 nov. 1757,
overl. ald. 15 maart 1814,
dr. van TEUNIS PATIJN en JANNETJE JACOBS ADRIAS (ADRIAL)(ANDREAS)

uit dit huwelijk:

1. CORNELIA VAN DER ENDE, ged. Naaldwijk 15 juni 1788, overl. Naaldwijk 31 juli 1828, huwt 's-Gravenzande 26 juli 1816 GERRIT VAN DER KRUK, ged. Monster 19 okt. 1783, overl. Monster 11 feb. 1846, zn. van HUIJBERT VAN DER KRUK en ELISABETH VAN DER HAL.
Hij huwt 2e Monster 24 dec. 1833 TRIJNTJE STORM, geb. Rijswijk 14 feb. 1800, overl. Monster 24 juli 1842, 42 jr, dr. van CORNELIS STORM en MAARTJE VAN HATTUM

2. TEUNIS VAN DER ENDE, schipper, ged. Naaldwijk 12 juli 1789. Diende in 5e bat, 3e comp., overgeplaatst naar 3e bat, 1e comp. Waarschijnlijk omgekomen aan de Berezina.

3. GERRIDJE VAN DER ENDE, ged. Naaldwijk 11 maart 1792, begr. Naaldwijk 20 juli 1811.

4. JAN VAN DER ENDE, ged. Naaldwijk 19 jan. 1794, (get. Trijntje Patijn).

5. DIRK VAN DER ENDE, geb/ged. Naaldwijk 13/26 nov. 1797, (get: Trijntje Patijn), overl. Naaldwijk 29 juli 1829, ongehuwd.

6. THOMAS VAN DEN ENDE, huwt ADRIAANTJE HUIJSMAN. volgt VI.d

7. GERRITJE VAN DEN ENDE, overleden Naaldwijk 15 maart 1812, 10 weken oud.

V.f PIETER JANSZ. VAN DEN ENDE, (zn. van IV.a)
ged. 's-Gravenzande 19 maart 1769 (peet: Elsje van den Enden),
overl. 's-Gravenzande 2 mei 1847,
zn. van JAN PIETERSZ. VAN DEN ENDE en JANNETJE VAN MEURS
huwt 's-Gravenzande 4 april 1790,
WILLEMIJNTJE FRANKDR. WESTEYN,
ged. Naaldwijk 3 juli 1768,
overl. Naaldwijk 25 okt. 1808,
dr. van FRANK ARENTSZ. WESTEYN en CORNELIA WILLEMSDR. OLIEROOK.

uit dit huwelijk:

1. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 18/24 okt. 1790 (peet: Maartje van den Ende).

2. CORNELIA VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 2/5 febr. 1792 (peet: Kaatje van der Hout), overl. 's-Gravenzande 20 dec. 1867, huwt 's-Gravenzande 18 maart 1812 JOHANNES VAN DEN BERG, ged. 's-Gravenzande 28 febr. 1790, overl. s- Gravenzande 15 okt. 1859, 69 jr, zn. van GOSEWIJN VAN DEN BERG en PETRONELLA DE ZWART.

3. JAN VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 28/31 maart 1793, begraven aldaar 18 april 1793.

4. JAN VAN DEN ENDE, huwt 1e MARIA SOLLEVELD, huwt 2e DINA VAN LEEUWEN, huwt 3e MARIA VAN HAAREN. volgt VI.e

5. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 10/18 dec. 1796 (peet: Maartje IJzerman), overl. 's-Gravenzande 20 jan. 1876, huwt 's-Gravenzande 18 maart 1825 ADRIANUS VAN DER SAR, ged. 's-Gravenzande 14 aug. 1791, overl. s-Gravenzande 24 feb 1856, 63 jr, zn. van GERRIT VAN DER SAR en CORNELIA VAN DER MEER.

6. FRANSIJNTJE VAN DEN ENDE, geb/ged. Naaldwijk 15/20 sept. 1801, overl. 's- Gravenzande 3 sept. 1837, huwt 's-Gravenzande 2 nov. 1825 MAARTEN KUIPER, ged. 's- Gravenzande 6 sept. 1789, overl. s-Gravenzande 22 maart 1852, 59 jr, zn. van JACOB KUIPER en KAATJE VAN DER LINDEN, hij huwt 2e ELIZABETH VAN DER LINDEN, geb. s-Gravenzande 2 juli 1791, overl. s-Gravenzande 2 jan. 1825, dr. van PIETER VAN DER LINDEN en GRIETJE BESEMER. Huwt 3e s-Gravenzande 3 mei 1839 ELISABETH REDEKER, 49 jr. geb. Lingen, overl. s-Gravenzande 13 april 1857, 67 jr. dr. van HENDRIK REDEKER en ANTJE SCHENK, wed. van PIETER WESSTEIJN en CORNELIS KOENE.

7. ANTJE VAN DEN ENDE, geb/ged. Naaldwijk 23/25 dec. 1803, (get, Barbara Kleer), huwt Wateringen 14 juni 1828 MARINUS HONDERTMARK, geb. Berkel en Rodenrijs ca. 1800, zn. van HENDRIK HONDERTMARK en NEELTJE HEUS.

8. WILLEMIJNTJE VAN DEN ENDE, geb/ged. Naaldwijk 21/30 okt. 1808 (get. Cornelia Noordam), overl. 's-Gravenzande 2 febr. 1888, huwt JACOB KLOP, koopman, geb. Monster 24 maart 1805, overl. 's-Gravenzande 13 nov. 1864, zn. van CORNELIS KLOP en NEELTJE DEN HARTOG.

V.g GERRIT KLAASZ. VAN DEN ENDE, (zn. van IV.d) aardappelteelder
ged. 's-Gravenzande 24 juni 1770, (peet: Maria Dijkshoorn),
overl. 's-Gravenzande 3 okt. 1835,
zn. van KLAAS REIJERSE VAN DEN ENDE en MAARTJE GERRITSDR. VREUGDENHIL.
huwt ondertr. Naaldwijk 27 dec. 1789,
CATHARINA (KAATJE) PIETERSE SOLLEVELD,
ged.Naaldwijk 9 Jan. 1763
overl. s-Gravenzande 17 april 1831 (ouders niet bekend bij Gerrit v.d.Ende)
dr. van PIETER SOLLEVELD en LENA VAN DER HOUT.

uit dit huwelijk:

1. PIETER VAN DEN ENDE,  huwt MEINSJE VAN DER KLAUW. volgt VI.h

2. KLAAS VAN DEN ENDE, ged. (DG) Naaldwijk 1 mei 1791

3. LEENDERT VAN DEN ENDE, ged. (DG) 's-Gravenzande 3 maart 1793, (peet: de vader), begr. 's-Gravenzande 16 maart 1793.

4. MAARTJE VAN DEN ENDE, ged. (DG) 's-Gravenzande 3 maart 1793, (peet: Maartje Gerrits Vreugdenhil), begr. 's-Gravenzande 20 juli 1793.

5. REINIER VAN DEN ENDE, tuinder, geb/ged. (DG) 's-Gravenzande 5/9 aug. 1795, (peet: Maartje Vreugdenhil), overl. 's-Gravenzande 24 okt. 1866, huwt (BS) 's-Gravenzande 7 mei 1819 LENA VREUGDENHIL, dienstbode, geb. Maasland 1 aug. 1792, overl. 's- Gravenzande 30 april 1876, dr. van ARIE VREUGDENHIL en LIDEWIJ DE GRAAF.

6. MAARTJE VAN DEN ENDE, geb/ged.(DG) 's-Gravenzande 20/25 nov. 1798, (peet: Maartje Gerrits Vreugdenhil), overl. Naaldwijk 24 sept. 1864, huwt (BS) 's-Gravenzande 23 juli 1819 ARIE SLIERENDRECHT, bouwmansknecht, geb. Maassluis ca. 1792, overl s- Gravenzande 13 jan. 1860, 68 jr, zn. van BASTIAAN SLIERENDRECHT, zeeman en MAARTJE ARENDS BOS.

7. LEENDERT VAN DEN ENDE, geb/ged. (DG) s-Gravenzande 14/22 dec. 1799, (peet: Jacomina van der Post).

V.h CORNELIS KLAASZ. VAN DEN ENDE, (zn. van IV.d) aardappelteelder, vlasser.
wonend in het Hondertland.
ged. 's-Gravenzande 6 maart 1774, (peet: Arendje van den Enden),
overl. Naaldwijk 24 okt. 1848,
zn. van KLAAS REIJERSE VAN DEN ENDE en MAARTJE GERRITSDR. VREUGDENHIL.
huwt 1e 's-Gravenzande 29 nov. 1795,
KRIJNTJE JACOBSE KOPPENOL,
ged. 's-Gravenzande 20 dec. 1773,
begraven 's-Gravenzande 31 dec. 1800,
dr. van JACOB KOPPENOL en NEELTJE CORNELISSE VAN DER HOUT.
huwt 2e Naaldwijk 10 mei 1802,
KLAZINA CORNELISSE HOGENRAAD,
geb. Monster 3 okt. 1779,
overl. 's-Gravenzande 7 okt. 1809,
dr. van CORNELIS JANSZ. HOOGENRAAD, vlasser en ARIAANTJE JANSDR. KOENE
huwt 3e Naaldwijk 29 april 1810,
JANNETJE VALSTAR,
geb. Naaldwijk 14 juni 1767,
overl. Naaldwijk 4 febr. 1847,
dr. van DIRK VALSTAR en MARIA WILLEMSDR. VAN HEES.
( Zij huwt 1e 's-Gravenz. 2-8-1789 Lucas Johannes Vreugdenhil).

uit het eerste huwelijk:

1. MAARTJE VAN DEN ENDE, geb./ged. 's-Gravenzande 23/24 april 1796. (peet: Maartje Vreugdenhil).

2. NEELTJE VAN DEN ENDE, naaister, geb/ged. 's-Gravenzande 13/18 juni 1797, (peet: Jannetje Koppenol), overl. Naaldwijk 7 febr. 1834, huwt Naaldwijk 17 mei 1828 ISAAC JOHANNES PAARDEKOPER, schoenmaker, geb/ged. Wateringen 10/14 mei 1797, overl. 's-Gravenzande 1 aug. 1858, 61 jr, zn. van GERRIT PAARDEKOPER, rietdekker en FERDINANDA HENRRICA MOHLER. Hij huwt 2e s-Gravenzande 15 nov. 1839 NEELTJE VAN DER KNAAP, ged. s-Gravenzande 23 mei 1790, dr. van LAMMERT VAN DER KNAAP en GRIETJE TUK, wed. van PIETER VAN SPRONSEN.

3. MAARTJE VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 24/29 juli 1798, (peet: Maartje Gerrits Vreugdenhil).

4. KLAAS VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 9/15 sept. 1799, (peet: Maartje Gerrits Vreugdenhil).

uit het tweede huwelijk:

5. KLAAS (NICOLAAS) VAN DER ENDE, huwt GRIETJE KOOL. volgt VI.i

6. ARIAANTJE VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 23/30 juni 1805, (peet: Willemijntje Hoogenraad), overl. 's-Gravenzande 1 okt. 1864, huwt s-Gravenzande 18 aug. 1833 ENGEL VAN GEEST, geb/ged. 's-Gravenzande 20/22 jan. 1797, overl. s- Gravenzande 2 nov. 1875, zn. van CORNELIS CORNELISZ. VAN GEEST en MAGDALENA VAN OOIJEN.
Hij huwt 1e s-Gravenzande 15 mei 1831 ALIDA BROEKHOVEN, 27 jr, ged. Schipluiden 4 dec. 1803 overl. Schipluiden 25 juli 1831, dr. van HENDRIK BROEKHOVEN en JANNETJE VAN DER MEER.
Huwt 2e Loosduinen 5 mei 1832 DIEUWERTJE SOFIA DE JONG, geb. Loosduinen 26 juli 1805, overl. s-Gravenzande 2 maart 1833, dr. van TOBIAS DE JONG en PIETERNELLETJE VALK.

7. MAARTEN VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 6/13 dec. 1807, (peet: Maartje van den Ende), overl. ald. 6 jan. 1812, 4 jr. en 36 dagen.

uit het derde huwelijk:

8. LIJPJE VAN DER ENDE, naaister, geb/ged. s-Gravenzande 13/18 aug. 1811, (in het Hondertland), overl. Naaldwijk 19 jan. 1893, huwt Naaldwijk 18 mei 1833 DIRK VREUGDENHIL, geb/ged. Oranjepolder (Spui) 's-Gravenzande 9/14 nov. 1802, zn. van DIRK VREUGDENHIL, sluiswachter en MARIA VAN DEN BERG.

V.i ARIE JANSZ. VAN DEN ENDE, slagter, (zn. van IV.a)
ged. Delft 5 juni 1756,
overl. Naaldwijk 26 maart 1834,
zn. van JAN PIETERSZ. VAN DEN ENDE en JANNETJE VAN MEURS.
huwt 1e Maasland 22 dec. 1782,
MAARTJE JANSDR. IJZERMAN,
ged. 's-Gravenzande 9 nov. 1749,
begr. 's-Gravenzande 21 febr. 1797,
dr. van JAN THEUNISZ. IJSERMAN en LIJSJE VREUGDENHIL.
huwt 2e Naaldwijk 16 dec. 1798,
LEENTJE PIETERS NOOTEBOOM,
ged. Simonshaven 19 juni 1775,
begr. 's-Gravenzande 14 sept. 1808,
dr. van PIETER ARIENSZ. NOOTEBOOM en JANNETJE ARKENBOUT,
huwt 3e Maassluis 10 dec. 1812,
BAARTJE PIETERS POOT,
geb. Kethel 9 okt. 1768,
overl. Maasland 11 jan. 1851,
dr. van PIETER HUIBREGTS POOT en TRIJNTJE JACOBSE KORPERSHOEK.
zij huwt 1e Maassluis 23 juni 1793 JOB HUIJGEN DEKKER, ged. Maasland 14 feb. 1751, overl. Maassluis 16 juli 1807, zn. van HUIJG JOPPE DEKKER en ARIAANTJE CLAASDR. DE GRAAF.

uit het eerste huwelijk:

1. JAN VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 12 juli 1783, (peet: Jannetje Pas), begr.'s- Gravenzande 20 aug. 1783.

2. JAN VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 1 mei 1785, (peet: Aagje IJzermans), begr. 's- Gravenzande 25 juni 1785.

3. JANNETJE VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 21 mei 1786, (peet: Bregje Westein).

4. ELIZABETH VAN DEN ENDE, dienstmaagd (1813), geb/ged. Maasland 21/23 mrt 1788, (get. Aagje Jans IJzerman), overl. Naaldwijk 7 jan. 1824, huwt Naaldwijk 16 mei 1813 JACOB 't HART, boereknecht, geb/ged. De Lier 6/27 juni 1784, overl. Naaldwijk 23 okt. 1836, zn.van PIETER 't HART en MAARTJE LEENDERTSDR. VAN DER VAART.

5. JAN VAN DEN ENDE, geb.ged. Maasland 4/5 april 1789, (get. Aagje Jans IJzerman).

6. JANNETJE VAN DEN ENDE, ged/ged. Maasland 3/8 aug. 1790, (get. Aagje Jans IJzerman).

7. JANNETJE VAN DEN ENDE, ged. Maasland 21 okt. 1792, (get. Aagje Jans IJzerman), overl. 's-Gravenzande 17 dec. 1882, huwt Maasland 4 nov. 1826 PAULUS MOERMAN, vlasser, geb. Maasland 4 mei 1787, overl. De Lier 1 sept. 1843, 56 jr, zn. van JACOBUS MOERMAN en AAGJE VERKADE, hij huwt 1e Maasland 8 nov 1815 NEELTJE VAN DER EIJK ged. Maasland 23 nov. 1794, overl. Maasland 9 juli 1825, 31 jr, dr. van JACOB VAN DER EIJK en TRIJNTJE VAN TRIGT

uit het tweede huwelijk:

8. PIETER ARIESZ. VAN DEN ENDE, huwt GRIETJE MOSTERT.  volgt VI.j

9. JACOB VAN DEN ENDE, ged. 's-Gravenzande 2 aug. 1801, (dood), peet; Antje Diephout.

10. JACOB VAN DEN ENDE, bouwmansknecht, geb/ged. 16/19 dec. 1802, (peet: Antje Diephout), overl. Naaldwijk 24 aug. 1827, ongehuwd.

11. CORNELIS ARIESZ. VAN DEN ENDE, huwt 1e MARIA POOT, huwt 2e ANTJE VAN WINGERDEN.  volgt VI.k

12. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 3/11 nov. 1806, (peet: Antje Diephout), huwt 1e Maassluis 21 mei 1828 WILLEM DE BOOM, zeeman, geb Maassluis 26 okt. 1803, zn. van WILLEM DE BOOM, zeeman en JANNETJE SLIJP, huwt 2e Rotterdam 8 jan. 1840 HENDRIK VERBRUGGEN, timmerman, wednr. van Pieternella Tibo, ged. Rotterdam 25 jan. 1799, overl. Rotterdam 6 aug. 1843, zn. van BART VERBRUGGEN en MARIA RAMS, huwt 3e Rotterdam 18 nov. 1846 CHRISTIAAN HAAS, geb. Weesp ca 1820, zn. van CHRISTIAAN HAAS en JANNETJE VERBEEK, hij huwt 2e Rotterdam 28 apr 1887 AALTJE HOLLANDER, geb. Lichtvard ca. 1844, dr. van ANNE JACOBS HOLLANDER en DOETJE ABRAHAMS FABER.

uit het derde huwelijk:

13. TRIJNTJE VAN DEN ENDE, naaister, geb. Naaldwijk 13 juli 1813, in het Hondertland, overl. Naaldwijk 6 okt. 1845, ongehuwd.

V.j ARIE GERRITSZ. VAN DEN ENDE (zn. van IV.b)
ged. 's-Gravenzande 14 sept. 1755 (get. Marijtje Hoogenwerff),
overl.
huwt (ondertr.) 's-Gravenzande 20 mei 1776,
getrouwd te Katwijk aan Zee.
ANNA (ANTJE) GERRITSDR. MOLENDIJK.

uit dit huwelijk:

1. MARIA VAN DEN ENDE, ged. Monster 9 juli 1777, (get. Maria Hoogeschijt).

V.k    CORNELIS JACOBSZ. VAN DEN ENDEN, j.m van Bleiswijk (zn. van IV.f)
ged. Bleiswijk 20 okt. 1754, get; Maria Hofland,
overl. Bleiswijk 10 mrt 1830,
zn. van JACOB ABRAHAMSZ. VAN DEN ENDEN en SARA CORNELISDR. BAKKER,
huwt 1e Bleiswijk 1 jan 1786
GEERTRUIJ HUISMAN, j.d van Schipluiden
ged. Schipluiden 9 sept. 1736
begr. Bleijswijk 22 nov. 1800,
dr. van JAN HUIJSMAN en KATHARINA VAN EK,
huwt 2e Bleiswijk 27 juni 1801,
PIETERTJE POOT,j.d. van Berckel wonend Bleiswijk,
ged. Overschie 28 feb. 1773
overl. Bleiswijk 10 jan. 1802, (in het kraambed)
dr. van PIETER POOT en TRIJNTJE CORPERSHOEK,
huwt 3e Bleiswijk 28 aug. 1802
MARIA (MARIJTJE) VAN DORP,j.d van Delfshaven, wonend Bleiswijk,
ged Delfshaven 21 jun 1767,
overl. Bleiswijk 15 dec. 1829,
dr. van DIRK VAN DORP en ANNA (ANTJE) VAN LEEUWEN.

uit het tweede huwelijk:

1.    PIETER CORNELISZ. VAN DEN ENDEN, huwt AALTJE BRAND. volgt VI.n

uit het derde huwelijk:

2.    JACOBUS CORNELISZ VAN DEN ENDE, huwt 1e JOHANNA CATHARINA DE VELDER, huwt 2e MARTIJNTJE HOFMAN. volgt VI.o

3.    JOHANNA CORNELISDR. VAN DEN ENDE, geb/ged. Bleiswijk 12/23 dec. 1804, get; Johanna van Leeuwen, begr. Bleiswijk 14 okt. 1807.

4.    DIRK CORNELISZ. VAN  DEN ENDE, geb/ged. Bleiswijk 3/13 apr. 1806, get; Johanna van Leeuwen, begr. Bleiswijk 18 sept. 1810.

5.    CORNELIS CORNELISZ. VAN DEN ENDE, huwt MARGARETHA (GRIETJE) BREEDVELD.  volgt VI.p

6.    ABRAHAM CORNELISZ. VAN DEN ENDE, geb/ged. Bleiswijk 1/14 jan1810, get; Pleuntje van der Pad, overl. Hillegersberg 2 aug. 1831, ongehuwd.

 

V.l    ABRAHAM JACOBSZ. VAN DEN ENDEN, j.m. van Bleiswijk, (zn. van IV.f)
ged. Bleiswijk 21 okt. 1764, get; Maria van den Enden,
overl. Bleiswijk 26 nov. 1820,
zn. van JACOBUS ABRAHAMSZ. VAN DE ENDEN en SARA CORNELISDR. BAKKER.
huwt Bleiswijk 17 mei 1789,
PLEUNTJE VAN DER PAT (PAD), j.d.
geb. Zevenhuizen ca. 1770,
overl. Bleiswijk 28 jan. 1822,
dr. van LEENDERT VAN DER PAD en MARIA NOORDHOEK.

uit dit huwelijk;

1.    SARA ABRAHAMSDR. VAN DEN ENDE, ged. Bleiswijk 15 nov. 1789, get; Geertrui Huisman, overl. Bleiswijk 25 mei 1815, 25 jr.

2.    MARIA ABRAHAMSDR. VAN DER ENDE, ged. Bleiswijk 30 jan. 1791, get; Maria Os, overl. Stompwijk 12 jan. 1837, huwt 1e Bleiswijk 24 juni 1813 GERRIT BONTENBAL, geb. Zevenhuizen ca. 1759, overl. Zevenhuizen 6 juli 1817, zn. van JAN BONTENBAL en AALTJE GROEN, huwt 2e Bleiswijk 21 apr. 1821 ARIE DE GRAAF, geb. Leimuiden ca. 1800, overl. Stompwijk 16 jan 1878, zn. van KLAAS DE GRAAF en GEERTRUI VAN DER LINDEN. Hij huwt 2e Bleiswijk 24 maart 1838 AAGJE OTTEVANGER, geb. Zevenhuizen 20 okt. 1812, overl. Stompwijk 16 jan. 1878, dr. van JAN OTTEVANGER en DIRKJE VAN DER WADDING.

3.    ELISABET ABRAHAMSDR. VAN DEN ENDE, geb/ged Bleiswijk 22/28 okt. 1792, get; Geertruij Huisman, overl. Stompwijk 13 juni 1884, huwt (o) Bleiswijk 22 mei 1814, huw Zevenhuizen 1 juni 1814 JAN BRANDHORST, watermolenaar, geb. ca. 1789, overl. Stompwijk 13 feb. 1864, zn. van WILLEM BRANDHORST en DIEVERTJE KRAAN. Hij huwt 1e ALIDA VAN DER KROON, geb ca 1788, overl. Zevenhuizen 14 okt. 1811, 23 jr, dr. van FREDERIK KROON en JANNETJE VERBEEK.

4.    JACOBUS ABRAHAMSZ. VAN DEN ENDE, geb/ged. Bleiswijk 31 mrt/6 apr. 1794, get; Geertrui Huisman, overl. Bleiswijk 27 apr 1822, 28 jr, ongehuwd.

5.    LEENDERT ABRAHAMSZ. VAN DEN ENDE, geb/ged. Bleiswijk 20/26 maart 1797, get; Kornelia van der Pat, overl. Bleiswijk 26 juli 1839, huwt Bleiswijk 10 feb. 1821 CATHARINA WILHELMINA SLUIJTER, ged. Bergschenoek 29 juni 1783, overl. Bleiswijk 27 aug. 1837, 57 jr, dr. van ANTONIJ SLUIJTER en LEENA MARGARETHA OTTEN.

6.    GEERTRUIJ ABRAHAMSDR. VAN DER ENDE, geb/ged. Bleiswijk 23/29 sept. 1799, get; Geertruij Huisman, overl. Voorburg 9 mei 1871, huwt Stompwijk 20 feb. 1824 LEENDERT BERKEL, geb. Stompwijk ca 1791, overl. Voorburg 23 okt. 1874, zn. van PIETER BERKEL en ELIZABET JONGEJAN.

7.    JAN (JOHANNES) ABRAHAMSZ. VAN DEN ENDE, huwt ANNA (JOHANNA) VAN UTRECHT. volgt VI.q

8.    JANNETJE ABRAHAMSDR. VAN DER ENDE, geb.ged. Bleiswijk 10/15 dec. 1802, get; Maria Os.

9.    CORNELIS ABRAHAMSZ VAN DEN ENDE, huwt 1e SARA DEN DRIJVER, huwt 2e JOHANNA REEUWIJK, huwt 3e NEELTJE DIJKSHOORN. volgt VI.r

10.    AAGJE ABRAHAMSDR. VAN DEN ENDE, geb.ged. Bleiswijk 17/23 aug. 1807, get; Bastiaantje Speksnijder, begr. Bleiswijk 16 sept. 1809.

 

V.m    DIRK DINGENAERSZ. VAN DER ENDE, (zn. van IV.g)
ged. Maasland 25 dec. 1775, get; Johanna van der Kleij,
overl. Overschie 4 sept. 1849,
zn. van DINGENAER VAN DER ENDE en CORNELIA VAN DER SPEK,
huwt 's-Gravenzande 13 mei 1789
DIRKJE VAN DOP,
ged. 's-Gravenzande 27 aug. 1775,
overl. Overschie 24 nov. 1848,
dr. van ABRAHAM WILLEMSZ VAN DOP en KLAASJE ARENTSE BOGERD.

Uit dit huwelijk:

1.    DINGENAAR VAN DER ENDE, geb/ged. Maasland 18/23 feb. 1800, get; Cornelia van der Spek, begr. Maasland 22 juli 1800.

2.    KLAASJE VAN DER ENDE, geb/ged. Maasland 2/8 mrt 1801, get; Wijve van Dop, begr. Maasland 28 sept. 1804.

3.    DINGENAAR VAN DER ENDE, huwt TRIJNTJE VAN RIJN. volgt VI.s

4.    ABRAHAM VAN DER ENDE, geb/ged. Maasland 23/24 juli 1803, get; Hilletje van Dop, begr. Maasland 8 okt. 1806.

5.    KLAASJE VAN DER ENDE, geb/ged. Maasland 12/17 feb. 1805, get; Maria v.d. Boor, overl. 's-Gravenzande 18 juli 1874, huwt 's-Gravenzande 21 okt. 1837 LEENDERT VAN DER HOEVEN, tuinder, ged. Monster 2 sept. 1804, overl. 's-Gravenzande 29 juli 1882, zn. van WILLEM VAN DER HOEVEN en PETRONELLA KROON. Hij huwt 2e CORNELIA VAN DER GRAAF, overl. Monster 20 okt. 1834.

6.    ABRAHAM VAN DER ENDE, geb/ged Maasland 8/11 mei 1806, get; Wijve van Dop.

7.    CORNELIS VAN DER ENDE, geb/ged. Maasland 29/31 mei 1807, get; Cornelia van der Spek, begr. Maasland 13 nov. 1807.

8.    CORNELIS VAN DER ENDE, geb/ged. Maasland 5/9 juli 1809, get; Cornelia van der Spek, begr. Maasland 7 sept. 1809.

9.    CORNELIA VAN DER ENDE, geb/ged. Maasland 16/23 dec. 1810, get; Cornelia van der Spek, begr. Maasland 9 jan. 1811.

10.    CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Delft 15 aug. 1814, overl. Delft 5 dec. 1814.

11.    ABRAHAM VAN DER ENDE, geb. Delft 15 aug. 1814, overl. Delft 27 sept. 1814.

12.    CORNELIS VAN DER ENDE., geb. Vierpolders 3 okt. 1818.

 

VI. JAN THOMASZ. VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van V.).
ged. 's-Gravenzande 4 nov. 1781 (peet: Jannetje van den Ende),
overl. 's-Gravenzande 30 dec. 1837,
zn. van THOMAS DIRKSZ. VAN DEN ENDE en JANNETJE CORNDR. PAS.
huwt 's-Gravenzande 17 mei 1807,
CORNELIA BOERS
ged. 's-Gravenzande 9 febr. 1783, (peet: Magteld v.d. Ende),
overl. 's-Gravenzande 5 jan. 1841,
dr. van BENJAMIN BOERS en MARIA VAN DEN ENDE.

uit dit huwelijk:

1. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb/ged. 's-Gravenzande 11/17 apr. 1808 (peet: Maria Verkooren), overl. 's-Gravenzande 10 jan. 1839, huwt 's-Gravenzande 15 mei 1824 LEENDERT VAN VLIET, geb/ ged. 's-Gravenzande 27-2/1-3 1801, overl. ald. 17 juni 1871, zn. van MARTINUS VAN VLIET en MATJE NOORDAM.

2. BENJAMIN VAN DEN ENDE, huwt CATHARINA PETRONELLA MARGARETHA STOUTHANDEL. volgt VII.

3. MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 22 nov. 1812, overl. Naaldwijk 13 nov. 1883, huwt 's-Gravenzande 11 juli 1835 JOCHEM VREUGDENHIL, geb. 's-Gravenzande 2 mei 1811, overl. Naaldwijk 18 aug. 1897, zn. van FRANS VREUGDENHIL en ANNA VAN DER NOL.

4. THOMAS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 25 april 1815, overl. 's-Gravenzande 16 febr. 1817.

5. ELISABETH VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 17 sept. 1816, overl. 's-Gravenzande 7 apr. 1893, huwt 's-Gravenzande 21 apr. 1837 LEENDERT VAN STAALDUINEN, bouwman, geb. 's-Gravenzande 12 sept. 1812, overl. 's-Gravenzande 8 jan. 1859, zn. van JAN LEENDERTSZ. VAN STAALDUINEN en NEELTJE PIETERS VAN LEERDAM.

6. THOMAS VAN DEN ENDE, huwt MARIA (MAARTJE) VAN DEN BEUKEL. volgt VII.f

7. HENDRINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 juli 1821, overl. 's-Gravenzande 12 okt. 1822.

8. HENDRINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 22 okt. 1822 overl. 's-Gravenzande 13 okt. 1823.

9. HENDRIKUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 4 maart 1824, overl. s-Gravenzande 31 dec. 1825.

VI.a ARY VAN DER ENDE, metselaar, (zn. van V.a),
geb/ged. Naaldwijk 21/28 juni 1807,
overl. Naaldwijk 18 febr. 1878,
zn. van GERRIT VAN DEN ENDE en CORNELIA NOORDAM.
huwt Naaldwijk 22 april 1837,
JACOBA CAMFFERMAN,
geb. Naaldwijk 27 aug. 1813,
overl. Naaldwijk 19 jan. 1885,
dr. van ALDRIK PHILIPPUS CAMFFERMAN, meesterbrood bakker en WILLEMINA MAGERIJ.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT VAN DER ENDE, huwt 1e ANTHONIA STEYGER, huwt 2e ENGELTJE KOPPENOL. volgt VII.ab

2. WILLEMIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 30 nov. 1839, overl. Naaldwijk 26 mei 1899, huwt Naaldwijk 12 nov. 1864 JACOBUS MOOR, geb. Monster 12 mei 1830, overl. Naaldwijk 24 april 1891, zn. van BERNARDUS MOOR en JACOBA LOOIJEN.

3. CORNELIA MARGARETHA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 16 okt. 1841, overl. Naaldwijk 24 dec. 1856.

4. BAREND VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 16 jan. 1844, overl. Naaldwijk 29 mei 1923.

5. ARY VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 28 juli 1846, overl. Naaldwijk 5 mei 1850.

6. MARTINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 4 febr. 1849, overl. Naaldwijk 24 jan. 1912.

7. JOHANNA GEERTRUY VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 31 aug. 1851, overl. Naaldwijk 14 mei 1878, huwt LEENDERT KOOLE geb. De Lier 15 jan. 1853, overl. Naaldwijk 10 febr. 1877, zn. van CORNELIS  KOOLE en JOHANNA  KEMMERS.

8. ARIE VAN DER ENDE, huwt ALIDA CORNELIA VAN DER ROEST. volgt VII.a

9. CORNELIA MARGARETHA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 12 april 1858, overl. Naaldwijk 4 febr. 1867.

VI.b KLAAS VAN DEN ENDE, schipper, (zn. van V.b),
geb/ged. De Lier 4/8 juni 1800 (get. Maria van der Hoeve),
overl. Naaldwijk 28 april 1843,
zn. van JOOST ADRIANUSZ. VAN DEN ENDE en AALTJE VAN DER LEE.
huwt Naaldwijk 27 febr. 1824,
GEERTJE ARENDSDR. VAN LEEUWEN, j.d.,
geb/ged. Naaldwijk 8/17 okt. 1802,
overl. Naaldwijk 20 dec. 1858,
dr. van AREND GERRITSZ. VAN LEEUWEN en ANTJE CORNELISDR. VREUGDENHIL.

uit dit huwelijk:

1. ALIDA VAN DER ENDE, naaister, geb. Naaldwijk 9 april 1824, overl. Naaldwijk 21 maart 1850.

2. GERRIT VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 7 okt. 1826, overl. Naaldwijk 19 april 1841.

3. JOOST VAN DER ENDE, huwt ADRIANA VAN OOSTEN.  volgt VII.b

4. AREND VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 21 febr. 1836, overl. Naaldwijk 22 maart 1846.

VI.c JOHANNES ARIESZ. VAN DEN ENDE, (zn. van V.d),
geb/ged. 's-Gravenzande 2/5 febr. 1786 (peet: Geertje Patijn),
overl. 's-Gravenzande 27 maart 1835,
zn. van ARY VAN DEN ENDE en CATHARIJNA PATIJN.
huwt 1e 's-Gravenzande 23 dec. 1812,
ARENDJE HAARING,
geb. 's-Gravenzande 22 okt. 1788,
overl. 's-Gravenzande 5 april 1822,
dr. van GEERLOF HAARING en MARIA VAN DER POST
huwt 2e 's-Gravenzande 2 aug. 1823,
GRIETJE BOON,
geb. 's-Gravenzande 8 maart 1798,
overl. 's-Gravenzande 26 dec. 1862,
dr. van PIETER JANSZ. BOON, vlasser en GRIETJE DIRKSE KUIJPER

uit het eerste huwelijk:

1. Een doodgeboren kind te 's-Gravenzande op 28 jan. 1813

2. Een doodgeboren zoon te 's-Gravenzande op 26 jan. 1815.

3. Een doorgeboren zoon te 's-Gravenzande op 21 okt. 1815.

4. TRIJNTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 10 okt. 1816, overl. 's-Gravenzande 10 dec. 1816.

5. GEERLOF VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 3 okt. 1817, overl. 's-Gravenzande 8 okt. 1817

6. ARIE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 27 nov. 1818, overl. 's-Gravenzande 7 febr. 1819.

7. GEERTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 9 maart 1820, overl. 's-Gravenzande 18 jan. 1821.

uit het tweede huwelijk:

8. ARIE VAN DEN ENDE, huwt MONDINA VAN DEN BERG. volgt VII.c

9. GRIETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 26 dec. 1825, overl. 's-Gravenzande 16 febr. 1872, huwt 's-Gravenzande 28 juli 1848 MARINUS DE BLOOIS, boodschaploper, geb. 's-Gravenzande 28 febr. 1823, overl. 's-Gravenzande 31 juli 1887, zn. van CORNELIS DE BLOOIS en ANTJE MONNA.

10. PIETER VAN DEN ENDE, huwt JANNETJE IMMERZEEL.  volgt VII.d

11. JACOB VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 31 maart 1829, overl. 's-Gravenzande 13 nov. 1834.

12. DIRK VAN DER ENDE,  huwt CLAZINA VAN  DEN BEUKEL. volgt VII.e

13. TRIJNTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 juli 1832, overl. 's-Gravenzande 13 maart 1835.

14. THOMAS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 14 febr. 1834, overl. 's-Gravenzande 12 juni 1836.

 

VI.ca    PIETER VAN DEN ENDE, straatwerkman, (zn. van V.d),
geb/ged. s-Gravenzande 17/18 nov. 1787 (peet: Maria van den Ende)
overl. Maassluis 30 april 1862,
zn. van ARY VAN DEN ENDE en CATHARIJNA (TRIJNTJE) PATIJN,
huwt 's-Gravenzande (o) 3 nov. 1810
BARBERA VERMAAS, j.d. op 't eiland Rozenburg, won. te Maassluis
geb. ca. 1788,
overl. Maassluis 9 maart 1876, 88 jr.

uit dit huwelijk:

1.    ARIJ VAN DEN ENDE, huwt JACOBA SLOOT. volgt VII.ze

2.    HENDERINA VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 4 dec. 1812, overl. Maassluis 5 mei 1815.

3.    TRIJNTJE VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 8 april 1815, huwt Maassluis 4 maart 1835 HENDERIK BLOEM, zeeman, geb. Terschelling ca. 1800, zn. van ANDRIES CORNELIS BLOEM en TRIJNTJE BASTIAANS, zij huwt 2e Maassluis 17 juli 1850 ARIJ VAN DER STELT, schippersknecht, geb. Rozenburg 22 juli 1823, overl. Maassluis  12 dec. 1853, zn. van GERRIT VAN DER STELT en JAAPJE VAN HEES, hij huwde eerder BARBERA VAN DEN ENDE, zuster van Trijntje.

4.    JACOB VAN DEN ENDE, huwt BRUINA VAN DER HOFF. volgt VII.zf

5.    PIETER VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 19 mei 1820, overl. Maassluis 29 okt. 1826.

6    HENDERINA VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 14 aug 1822, overl. Maassluis 20 april 1870, huwt WILLEM VAN NAMEN.

7.    BARBERA VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 18 nov. 1824, overl. Maassluis 28 juni 1849, huwt Maassluis 30 okt. 1844 ARIJ VAN DER STELT, schippersknecht, geb. Rozenburg 22 juli 1823, overl. Maassluis 12 dec. 1853, zn. van GERRIT VAN DER STELT en JAAPJE VAN HEES, hij huwt 2e TRIJNTJE VAN DEN ENDE, zuster van Barbera.

8.    KORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 10 okt 1833, overl. Maassluis 10 okt. 1833, 1 uur oud.

VI.d THOMAS VAN DEN ENDE, (zn. van V.e),
geb. Naaldwijk 23 juni 1803,
overl. Naaldwijk 20 mei 1865,
zn. van ELISA DIRKSZ. VAN DEN ENDE en GEERTRUY PATIJN.
huwt Naaldwijk 9 nov. 1825,
ADRIAANTJE HUIJSMAN,
geb/ged. De Lier 10/16 dec. 1804, (get. Ariaantje Jaarsveld.),
overl. Naaldwijk 25 febr. 1850,
dr. van JAN HUIJSMAN, timmermansknecht en ADRIAANTJE VAN DIJK.

uit dit huwelijk:

1. ELIZA VAN DEN ENDE , huwt WILLEMINA ANNA MARIA VOOGD. volgt VII.g

2. JAN VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 13 nov. 1827, overl. Naaldwijk 16 febr. 1830.

3. GEERTRUIDA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 30 mei 1829, overl. 's-Gravenzande 27 jan. 1886, huwt Naaldwijk 5 april 1851 GERARDUS VOOGT, geb. s-Gravenzande 8 aug. 1826, overl. 's-Gravenzande 26 nov. 1897, zn. van JAN VOOGT en PETRONELLA LA PLACE. Hij huwt 2e s-Gravenzande 18 mei 1888 FRANCINA VAN DEN BOS, geb. s-Gravenzande 21 april 1842, overl. s-Gravenzande 30 maart 1916, 73 jr, dr. van EVERT VAN DEN BOS en MARIA VAN DEN BOS, zij huwde s-Gravenzande 2 dec. 1864 KLAAS BERKEL, geb. Rozenburg ca. 1836, overl.s-Gravenzande 10 maart 1883, zn. van ELISABETH BERKEL.

4. JAN VAN DER ENDE, huwt PIETERNELLETJE LAGERWEIJ.  volgt VII.h

5. ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 2 jan. 1834.

6. TEUNIS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 8 sept. 1835.

7. JAN VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA VOOGT.  volgt VII.k

8. GERRIT VAN DEN ENDE, huwt 1e HENDRIKA VAN DEN BERG, huwt 2e CATHARINA FRANCINA DE JONG. volgt VII.l

9. PIETER VAN DER ENDE, huwt MAARTJE DE KIEWIT. volgt VII.m

10. CORNELIS VAN DER ENDE, huwt MARIA WILHELMINA AALBREGT. volgt VII.n

VI.e JAN VAN DEN ENDE, (zn. van V.f), bouwman, koopman.
geb. 's-Gravenzande 17 juli 1795,
overl. Naaldwijk 16 juni 1870,
huwt 1e 's-Gravenzande 6 febr. 1818,
MARIA SOLLEVELD,
geb. Naaldwijk (N6-p59) 25 jan. 1795,
overl. Naaldwijk 3 sept. 1830,
dr. van CORNELIS SOLLEVELD en MAGTELD MOERMAN.
huwt 2e Naaldwijk 3 mei 1834,
DINA VAN LEEUWEN,
ged. Naaldwijk (N6-p34) 30 aug. 1789,
overl. Naaldwijk 26 juli 1857, 67 jr.,
dr. van ARIE VAN LEEUWEN en CORNELIA VAN VLIET,
huwt 3e Naaldwijk 13 nov. 1858,
MARIA VAN HAAREN,
ged. Maasland (ML2-p52) 27 juli 1788,
overl. Naaldwijk 7 mei 1874, 85 jr.
dr. van HENDRIK VAN HAREN en CORNELIA HARPERS.
Zij huwde 1e Maasland 7 mei 1815 WILLEM HOFMAN, geb. Terheyde ca 1788, overl. s-Gravenzande 11 nov 1828, zn. van WILLEM HOFMAN en NEELTJE VAN DER HEIDEN.
En huwde 2e 's-Gravenzande 1 mei 1830 ARIE VAN DER EIJK, ged. De Lier 9 aug. 1787, overl. Naaldwijk 23 sept. 1857, zn. van PIETER SIJMENSZ. VAN EIJK en MAARTJE JACOBSDR. KORPERSHOEK.

uit het eerste huwelijk:

1. PIETER VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 21 juli 1818, overl. Naaldwijk 10 sept. 1818.

2. 28 okt. 1819 te Naaldwijk geb. een zoon, kort na de geboorte overleden, begr. Naaldwijk 29 okt. 1819.

3. MAGDALENA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 1 juni 1821, overl. Naaldwijk 16 sept. 1821.

4. PIETER VAN DER ENDE, schoenmaker, geb. Naaldwijk 18 aug. 1822, overl. Naaldwijk 15 juli 1849.

5. MAGDALENA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 31 okt. 1823, Naaldwijk ald. 28 jan. 1824.

6. CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 10 apr. 1825, overl. Naaldwijk 17 juli 1825.

7. WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 2 aug. 1826, overl. Naaldwijk 14 okt. 1894, huwt Naaldwijk 27 nov. 1847 CORNELIS MOOR, geb. 's-Gravenzande 11 sept. 1821, overl. s-Gravenzande 11 feb 1898, zn. van JACOBUS MOOR en JANNETJE VAN GEEST.

8. MAGDALENA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 29 febr. 1828, overl. Naaldwijk 1 juli 1828.

9. CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 13 sept. 1829, overl. Naaldwijk 26 dec. 1829.

VI.f JAN GERRITSE VAN DEN ENDE (zn. van V.a)
ged. Naaldwijk 3 febr. 1788,
overl. Naaldwijk 1 april 1844,
zn. van GERRIT VAN DEN ENDE en BREGJE FRANKEN WESTEYN.
huwt 1e Naaldwijk 12 mei 1816,
JOSINA CAMFFERMAN,
geb. Naaldwijk 11 okt. 1789,
overl. Naaldwijk 15 mei 1833,
dr. van JACOBUS CAMFFERMAN en BAALTJE OUDSHOORN.
huwt 2e 's-Gravenhage 6 sept. 1837
CORNELIA HAMEL, werkster,
ged. 's-Gravenzande 31 jan. 1796,
overl. 's-Gravenhage 21 feb. 1853,
dr. van FREDERIK HAMEL en ARIJAANTJE VAN DER GRAAF.
zij huwt 2e 's-Gravenhage 8 mrt 1848
HENDRIK GRENDEL, instrumentenmaker,
geb. 's-Gravenhage ca. 1791,
zn. van HENDRIK GRENDEL en MARTINA VAN KAMPEN.

 

uit het eerste huwelijk:

1. BREGJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 5 febr. 1817, overl. Scheveningen 22 april 1896, huwt Den Haag 22 mei 1844 SAMUEL CRAMER, geb. Noordwijk aan Zee 22 jan 1819, overl. Scheveningen 14 maart 1903, zn. van JACOB(ES) CRAMER, scheepstimmermansknecht en GRIETJE VAN DER KWAAK.

2. JACOBUS VAN DER ENDE, huwt 1e JOSINA BELONJE, huwt 2e LENA VOGEL.volgt VII.oa

3. GERRITJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 17 aug. 1821, overl. Naaldwijk 7 sept. 1829.

4. ADRIANUS VAN DER ENDE,huwt WILHELMINA CATHARINA LALLEMAN.  volgt VII.o

5. JANNETJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 24 sept. 1827, overl. Naaldwijk 11 maart 1828.

6. GERRIT VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 22 febr. 1833, overl. Naaldwijk 4 aug. 1833.

VI.g FRANK VAN DEN ENDE, (zn. van V.a)
geb. Naaldwijk 3 maart 1793,
overl. Naaldwijk 21 okt. 1830,
zn. van GERRIT VAN DEN ENDE en BREGJE FRANKEN WESTEYN,
huwt Naaldwijk 15 aug. 1813,
NEELTJE PAS,
geb. Naaldwijk 26 dec. 1787,
ged. 's-Gravenzande 30 dec. 1787 (G3-p161),
overl. Naaldwijk 6 juni 1861, 74 jr.
dr. van HENDRIK PAS en JOHANNA VAN DER MEER.

uit dit huwelijk:

1. 30 dec. 1813 te Naaldwijk een dochter, dood geboren.

2. 23 maart 1817 te Naaldwijk een doodgeboren kind.

3. GERRIT VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 14 juli 1820, overl. Naaldwijk 11 mei 1858, tuindersknecht.

VI.ga    LEENDERT VAN DER ENDE, (zn. van V.a)
 geb/ged. Naaldwijk 12/15 dec. 1799,
 overl. Voorburg 26 mei 1868,
 zn. van GERRIT JANSZ. VAN DEN ENDE en BREGJE FRANKEN WESTEIN.
 huwt Voorburg 1 mei 1836
WILHELMINA HENDRICA VAN DER VIN,
geb. Gouda 20 april 1807,
overl. Voorburg 6 maart 1867,
dr van SALOMON VAN DER VIN en ANNA MARGARETHA BROEKSMIT.

Uit dit huwelijk:

1.GERRIT PIETER VAN DER ENDE, geb. Voorburg 13 feb. 1837, overl. Voorburg 5 april 1837.

2.JOHANNES SALOMON VAN DER ENDE, huwt  FRANCINA JOHANNA MARGARETHA NIET.volgt VII.zh

3. GERRIT PIETER VAN DER ENDE, geb. Voorburg 21 maart 1839, overl. Voorburg 15 sept. 1840.

4.ANNA MARGARETHA VAN DER ENDE, geb. Voorburg 1 feb. 1842, overl. Voorburg 2 jan. 1886, huwt Voorburg 28 juni 1868 GERARDUS HENDRIK CORNELIS STEVENS, geb. Woerden 20 aug. 1838, overl. Voorburg 23 jan. 1892, zn. van GERARDUS STEVENS en ADRIANA VAN VELTUM.

5.LEENDERT VAN DER ENDE, huwt SARA VONK. volgt VII.zi

6.DIRKJE VAN DER ENDE, geb. Voorburg 23 juli 1845, overl. Voorburg 6 aug. 1845.

7.DIRKJE VAN DER ENDE, geb. Voorburg 5 dec. 1846, overl. 's-Gravenhage 18 aug. 1896, huwt 's-Gravenhage 8 sept. 1869 JAN DANIEL JACOBUS MEIJER, meubelmaker, geb. 's-Gravenhage 16 dec. 1847, overl. 's-Gravenhage 27 aug. 1916, zn. van TIELEMAN MEIJER metselaar en MARIA SOPHIA VAN DEN BERG. Hij huwt 2e 's-Gravenhage 6 sept. 1899 AALTJE DAM, geb. Ambt Hardenbergh ca 1877, overl. 's-Gravenhage 16 sept. 1901, dr. van JAN WILLEMS DAM en HINKE FREDERIKS SMINK.

8.FRANS VAN DER ENDE, geb. Voorburg 3 aug. 1850, overl. Voorburg 28 dec. 1850.

 

VI.h PIETER VAN DEN ENDE, (zn. van V.g),
ged. Naaldwijk 7 maart 1790,
overl. 's-Gravenzande 22 aug. 1873,
zn. van GERRIT KLAASZ. VAN DEN ENDE en CATHARINA PIETERSE SOLLEVELD.
huwt Vlaardingen 16 nov. 1814,
MEINSJE VAN DER KLAAUW,
geb. 't Woud 22 febr, ged. Schipluiden 1 mrt. 1789,
overl. 's-Gravenzande 21 jan. 1863,
dr. van JAN BRUIJN VAN DER KLAAUW en AAGTIE CORNELISDR. SOLLEVELD.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT VAN DER ENDE, huwt JOANNA VOSKAMP. volgt VII.p

2. AAFJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 17 febr. 1817, overl. s-Gravenzande 16 jan. 1893, huwt s-Gravenzande 25 nov. 1836 ABRAHAM VAN DOP, tuindersknecht, geb. 's- Gravenzande 18 mei 1805, overl. 's-Gravenzande 22 dec. 1886, zn. van WILLEM VAN DOP, tuinder en MAARTJE HOUWAARD.

3. LEENDERT VAN  DEN ENDE, huwt 1e LEUNTJE DE ZEEUW, huwt 2e DIRKJE VAN RUIVEN.  volgt VII.q

4. CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt MAGDALENA SOLLEVELD. volgt VII.r

5. 27 maart 1828 te 's-Gravenzande, een doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht.

6. 29 juni 1833 te 's-Gravenzande een doodgeboren kind van het mannelijk geslacht.

VI.i KLAAS (NICOLAAS) VAN DER ENDE, arb. (zn. van V.h).
ged. Naaldwijk 11 maart 1804 (peet Kaatje Zonneveld),
overl. 's-Gravenzande 2 febr. 1863,
zn. van CORNELIS KLAASZ. VAN DEN ENDE en KLAZINA CORNELISSE HOGENRAAD.
huwt 1e Maasland 19 aug. 1825,
GRIETJE KOOL,
geb. Maasland 15 juni 1802,
overl. s-Gravenzande 1 okt. 1834 (in het kraambed)
dr. van JAN WILLEMSZ. KOOL en PIETERNELLETJE TEUNISSE VAN LOENEN
huwt 2e 's-Gravenzande 14 nov. 1835,
ADRIAANTJE (JAANTJE) VAN DER HOUWEN,
geb. 's-Gravenzande 6 juli 1804,
overl. 's-Gravenzande 24 nov. 1869,
dr. van JOHANNES VAN DER HOUWEN en ANTHONIA BOUWMAN.

uit het eerste huwelijk:

1. CORNELIS VAN DER ENDE, huwt WILLEMYNTJE VLAARDINGERBROEK.  volgt VII.tb

2. JAN VAN DEN ENDE, huwt ANTJE DE KIEWIT. volgt VII.s

3. MAARTEN VAN DER ENDE, huwt GRIETJE VAN OOSTEN. volgt VII.t

4. KLAZINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 18 sept. 1829, overl. Naaldwijk 31 dec. 1829.

5. PIETER VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 13 dec. 1830, overl. Naaldwijk 10 april 1831.

6. CLAZINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 9 febr. 1832, overl. 's-Gravenzande 15 juli 1894, huwt 1e s-Gravenzande 15 nov. 1861 JOHANNES LAGERWIJ, arb., geb. 's-Gravenzande 25 dec. 1836, overl. s-Gravenzande 17 jan. 1865, zn. van WILLEM LAGERWIJ en WILLEMIJNTJE VAN GINKEL, huwt 2e 's-Gravenzande 2 juli 1869 DIRK VAN DER KAAIJ, arb., geb. 's- Gravenzande 16 febr. 1831, overl. s-Gravenzande 3 maart 1918, zn. van LEENDERT VAN DER KAAIJ en MARIA TAMMARIJN. Hij huwde eerst Monster 1 april 1854 ELIZABETH WIJNANDS, geb. Monster 22 maart 1830, overl. Monster 4 feb. 1869, 38 jr, dr. van GERRIT WIJNANDS en ADRIANA VAN DEN BEUKEL.
En huwt 3e s-Gravenzande 1 feb. 1895 JACOBA IMMERZEEL, geb. s-Gravenzande 17 mei 1852, overl. Monster 7 okt. 1937, dr. van BARTHOLOMEUS IMMERZEEL en KLAZINA MOOR, wed. van ARIE BOERS. (volgt VII.ta).

7. PIETER VAN DER ENDE, huwt CATHARINA VAN DIJK. volgt VII.u

8. 1 okt. 1834 te 's-Gravenzande een doodgeboren kind van het mannelijk geslacht.

uit het tweede huwelijk:

9. MINUS VAN DEN ENDE, huwt LEENTJE VAN DIJK.  volgt VII.v

10. GERRIT VAN DEN ENDE, huwt LENA VAN DER MEER.  volgt VII.w

11. THOMAS VAN DEN ENDE, huwt KAATJE STIJNTJE DE MUNNIK. volgt VII.x

12. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 26 okt. 1842, overl. s-Gravenzande 6 jan. 1870, huwt 's-Gravenzande 5 okt. 1866 JOHANNES DE KIEWIT, geb. 's-Gravenzande 2 febr. 1843, overl. s-Gravenzande 4 sept. 1938, zn. van GERRIT DE KIEWIT en GERRITJE VAN DEN BOS, hij huwt 2e De Lier 9 feb. 1871 BAALTJE BERGAMBACHT, geb. De Lier 11 aug. 1843, overl. s-Gravenzande 5 jan. 1883, 35 jr, dr. van PIETER BERGAMBACHT en JANNETJE VAN BERKEL huwt 3e Monster 23 juni 1883 ANTJE VAN DER KAADEN, geb. Monster 9 juli 1848, overl. s-Gravenzande 2 aug. 1926, 78 jr., dr. van JACOB VAN DER KAADEN en JANNETJE VAN DER HOEVEN, wed. van JACOB VAN SOEST.

13. JAN VAN DEN ENDE, huwt ADRIANA VAN DEN ENDE.  volgt VII.y

VI.j PIETER ARIESZ. VAN DEN ENDE, slagter, (zn. van V.i),
geb\ged. 's-Gravenzande 5\11 aug. 1799 (peet: Jannetje Erkenbout),
overl. Naaldwijk 24 jan. 1864,
zn. van ARIE JANSZ. VAN DEN ENDE en LEENTJE PIETERS NOOTEBOOM
huwt Naaldwijk 16 nov. 1822,
GRIETJE MOSTERT,
geb\ged. Maasland 23-10\4-11 1798 (ML2-p82),
overl. Naaldwijk 15 april 1878, 79 jr.
dr. van GERRIT HENDRIKSE MOSTERT, bouwman en MARIJTJE DE GRAAF.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT VAN DER ENDE, huwt JANNETJE ELDERKAMP. volgt VII.zg

2. ARIE VAN DER ENDE, huwt BAARTJE VAN BUUREN. volgt VII.z

3. MIETJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 26 nov. 1828, overl. Naaldwijk 4 dec. 1849.

4. JAAPJE VAN DER ENDE, dienstbode (1853), geb. Maasland 8 febr. 1831, overl. Naaldwijk 18 jan. 1906, huwt Naaldwijk 18 juni 1853 ADRIANUS DE ZEEUW, vlassersknecht, geb. De Lier 10 feb. 1829, overl. Naaldwijk 3 aug. 1904, zn. van PIETER DE ZEEUW en JANNETJE VAN HAAREN.

5. JACOBUS VAN DER ENDE, huwt JANNETJE KOORNNEEF. volgt VII.za

6. LEENTJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 13 juli 1838, overl. Maasland 27 aug. 1839.

7. LEENDERT VAN DER ENDE, huwt ANTJE VAN HEUL. volgt VII.zb

VI.k CORNELIS ARIESZ. VAN DEN ENDE, (zn. van V.i),
geb\ged. 's-Gravenzande 19\26 febr. 1804, (peet: Antje Dieshout),
overl. Naaldwijk 26 maart 1882,
zn. van ARIE JANSZ. VAN DEN ENDE en LEENTJE PIETERS NOOTEBOOM.
huwt 1e  Rozenburg 3 aug 1825
MARIA POOT,
geb. ca. 1804
overl. Rozenburg 7 sept. 1825,
dr. van ARIE POOT en HILLETJE VAN DOP
huwt 2e Naaldwijk 18 aug. 1827,
ANTJE VAN WINGERDEN,
geb. Naaldwijk 31 mei 1810,
overl. Naaldwijk 21 nov. 1849,
dr. van AREND VAN WINGERDEN en GEERTJE VAN DER EIK.

uit het eerste huwelijk:

1.    ARIJ VAN DER ENDE, geb. Rozenburg 7 sept. 1825, overl. Rozenburg 21 juli 1826.

uit het tweede huwelijk:

2. LEENTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 29 okt. 1827, overl. Naaldwijk 28 aug. 1828.

3. AREND VAN DER ENDE,huwt ANTJE SCHOENMAKER.  volgt VII.zc

4. ARIJ VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 14 juli 1830, overl. Naaldwijk 2 febr. 1831.

5. ARIE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 20 okt. 1831, overl. Naaldwijk 8 nov. 1831.

6. GERRIT VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 12 nov. 1833, overl. Naaldwijk 7 okt. 1834.

7. GEERTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 16 mei 1838, overl.Wagenborgen gem. Termunten 15 juni 1901. huwt Naaldwijk 2 juni 1860 PIETER JOHANNES KUIJVENHOVEN, arb., geb. Naaldwijk 15 juli 1837, overl. Naaldwijk 8 jan. 1876, zn. van JOHANNES KUIJVENHOVEN en JACOBA VALSTAR.

8. LEENTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 22 dec. 1840, overl. Naaldwijk 28 sept. 1841.

9. ARIE VAN DER ENDE, huwt GERRITJE BURGER. volgt VII.zd

10. JACOBUS GERARDUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 10 okt. 1843, overl. Naaldwijk 5 aug. 1844.

11. LEENTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 19 maart 1845, overl. Naaldwijk 7 juli 1845.

12. GEERTJE JACOBA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 13 april 1846, overl. Naaldwijk 14 juli 1846.

13. LEENTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 27 aug. 1847, overl. Naaldwijk 5 sept. 1848.

14. CORNELIA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 19 dec. 1848, huwt Naaldwijk 6 juni 1874 CORNELIS MOERMAN, arb., geb. Groeneveld 14 okt 1846, overl. Loosduinen 11 jan. 1892, zn. van JACOB MOERMAN, arb. en CORNELIA LUGTIGHEID.

VI.l HENDRIK VAN DER ENDE, bouwman, aardappelteelder, (zn, van V.c).
ged. 's-Gravenzande 13 sept. 1807,
overl. Maasland 24 nov. 1880,
zn. van JACOBUS ADRIANUS VAN DEN ENDE en MARIA HENDRIKSE KERMIS.
huwt Naaldwijk 30 juli 1842,
MARIA VREUGDENHIL,
geb. Naaldwijk 4 febr. 1816, N-H.,
overl. Maasland 8 mei 1894,
dr. van DIRK VREUGDENHIL, sluiswachter en JAAPJE DE KIEWIT.

uit dit huwelijk:

1. MARIA VAN DER ENDE, veehoudster, geb. Maasland 6 juni 1843, overl. Maasland 13 nov. 1913, huwt 1e Maasland 19 april 1862 JAN LUGTIGHEID, vlasser, ged. De Lier 30 nov. 1834, overl. De Lier 15 jun 1868, zn. van LEENDERT LUGTIGHEID en SUZANNA VAN VLIET, huwt 2e De Lier 7 okt. 1870 JOOST BOEKESTIJN, koopman, geb. De Lier 7 dec. 1833, overl. De Lier 13 juli 1883, zn. van JAN BOEKESTIJN en NEELTJE SCHEER, huwt 3e Maasland 12 juni 1885 JACOB VAN DEN BERG, bouwman, geb. Overschie ca 1831, overl. Maasland 25 jan. 1910, zn. van PIETER VAN DEN BERG en JANNETJE ZONNEVELD, wednr. van HUIBERTJE VAN DER SLUIS.

2. Maasland 20 juni 1844, een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

3. Maasland 20 juli 1845, een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

4. Maasland 10 aug. 1846, een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

VI.m CORNELIS ARISZ. VAN DEN ENDE, j.m., tolman onder Oude Amstel, (zn. van V.d), (doopzeel 1810).
ged. 's-Gravenzande 9 juli 1780,
overl. Amsterdam 20 okt. 1841,
zn. van ARY VAN DEN ENDE en CATHARIJNA PATIJN ,
huwt 1e Maasland (ondertr) 13 febr. 1802,
ARIAANTJE HENDRIKSE MOSTERT,
ged. Maasland 11 nov. 1770 (get: Dina Mosterd),
overl. Maassluis 10 nov 1832,
dr. van HENDRIK MOSTERT en ANTJE GERRITSDR. KORPERSHOEK.
huwt 2e Amsterdam 6 feb 1833
RIJKJE AALBERS,
geb. Putten 14 juli 1805

uit het eerste huwelijk:

1. ARIE VAN DEN ENDE, ged/geb. Maasland 17/20 juni 1802, (get. Trijntje van den Ende), begr. Maasland 9 juli 1802.

2. HENDRIK VAN DEN ENDE, geb/ged. Maasland 17/20 juni 1802, (get. Dina Mosterd).

3. TRIJNTJE VAN DEN ENDE, geb/ged. Maasland 17/23 okt. 1803, (get. Trijntje van den Ende), huwt Maassluis 2 dec. 1829 LAMBREGT KLINGE, zeeman, geb. Maassluis 13 sept. 1803, overl. Rotterdam 19 juni 1834, zn. van JAN KLINGE, zeeman en MAARTJE VAN RIJN.
        geb. Maassluis 27 sept. 1835 FIENTJE VAN DER ENDE, dr. van TRIJNTJE VAN DER ENDE, wed van Lambregt Klinke.

4. ARIAANTJE VAN DEN ENDE, geb/ged. Maasland 11/18 nov. 1804, (get. Dina Mosterd), overl. Stompwijk 4 aug. 1873, huwt Maassluis 30 nov. 1825 PIETER DE JONG, zeeman, geb. Maassluis 31 juli 1801, zn. van JOHANNES DE JONG en MATJE HARTEVELD.

5.    JANNETJE VAN DER ENDE, geb/ged. Maassluis 5/13 juli 1806, overl. Maassluis 16 sep. 1806.

6.    CORNELIA VAN DER ENDE, geb/ged. Maassluis 9/18 okt. 1807.

7.    ARIE VAN DER ENDE, geb/ged. Maassluis 17/22 jan. 1809.

8.    ARIE VAN DER ENDE, ziekenoppasser, geb. ca 1811, huwt Den Helder 12 aug. 1847 ANNA CORNELIA VAN DIEREN, geb. ca. 1808, dr. van JOHANNES VAN DIEREN en CATHARINA BOOGAARD.

VI.n    PIETER VAN DEN ENDEN, (zn. van V.k)
geb/ged. Bleiswijk 10/31 jan. 1802, get; Cornelia van der Kooij,
overl. Bleiswijk 4 jan. 1848, 45 jr,
zn. van CORNELIS JACOBSZ. VAN DEN ENDEN en PIETERTJE POOT
huwt Bleiswijk 16 aug. 1827
AALTJE BRAND,
geb/ged Bleiswijk 17/25 apr. 1802,
overl. Bleiswijk 6 mrt 1853, 50 jr,
dr. van JAN BRAND en GRIETJE VAN WIJNGAARDEN
zij huwt 2e Bleiswijk 31 aug. 1849
GERRIT VAN VLIET,
geb/ged Bleiswijk 19/39 juli  1797, get; Pleuntje Vermeulen,
zn. van LEENDERT VAN VLIET en PIETERNELLA VERHEUL.

uit dit huwelijk:

1    PIETERTJE VAN DEN ENDE, geb. Bleiswijk 21 feb. 1828, overl. Haarlemmermeer 26 sept. 1855, huwt Bleiswijk 10 nov. 1853 DIRK PLOEG, geb. Aarlanderveen 2 okt.1822, zn. van DOORTJE PLOEG.

2.    JAN VAN DEN ENDE, geb. Bleiswijk 8 feb. 1830, overl. Bleiswijk 23 mrt. 1830.

3.    JAN VAN DEN ENDE, huwt LENA KRIJGSMAN. volgt VII.ia

4.    CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Bleiswijk 17 jan. 1832, overl. Bleiswijk 3 feb. 1832.

5.    GRIETJE VAN DEN ENDE, geb. Bleiswijk 11 juni 1833, overl. Stompwijk 22 okt. 1912, huwt Stompwijk 13 sept. 1861 PIETER BRANDHORST, geb. Stompwijk 26 apr. 1838, overl. Stompwijk 24 dec. 1909, zn. van JAN BRANDHORST , watermolenaar en ELISABET ABRAHAMSDR. VAN DEN ENDE.

6.    CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Bleiswijk 31 mei 1834, overl. Bleiswijjk 17 nov. 1834.

7.    CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Bleiswijk 30 nov. 1835, overl. Bleiswijk 8 jan. 1837.

8.    CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Bleiswijk 1 jan. 1837, overl. Bleiswijk 10 nov. 1837.

9.    PIETER CORNELIS VAN DEN ENDE,huwt 1e MATJE VREEKE, huwt 2e HENDRIKA MARIA STOFFELS. volgt VII.ib

10.    Een levenloos kind van het mannelijk geslacht, geb. Bleiswijk 26 aug. 1840.

11.    Een levenloos kind van het mannelijk geslacht, geb. Bleiswijk 23 juni 1841.

12.    Een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht., geb. Bleiswijk 18 feb. 1843.

VI.o    JACOBUS VAN DEN ENDE, (zn. van V.k)
geb.ged. Bleiswijk 10/19 juni 1803,
overl. Hillegersberg 10 mrt 1853,
zn. van CORNELIS JACOBSZ. VAN DEN ENDE en MARIA (MARIJTJE) VAN DORP,
huwt 1e Bleiswijk 11 nov. 1826,
JOHANNA CATHARINA DE VELDER,
geb/ged. Bleiswijk 26 mrt/1 apr. 1798,
overl. Hillegersberg 20 juni 1836,
dr. van JAN WILLEM DE VELDER en KRISTINA UZINK.
huwt 2e Hillegersberg 23 nov. 1836
MARTIJNTJE HOFMAN,
geb. Zevenhuizen 3 feb. 1814,
overl. Rotterdam 11 dec. 1903, 89 jr.
dr. van DIRK HOFMAN en GRIETJE ROODENBURG.
zij huwt 2e 13 nov 1856 DIRK STIGTER, wednr. van Anthonia Abrahams, geb. Maassluis 28 nov.1811, overl. Rotterdam 21 juni 1875, zn. van ARIJ STIGTER en ADRIANA VELTENAAR.
zij huwt 3e JOHANNES PRIEM, wednr van Suzanna Schudie,geb. ca 1822, overl. Rotterdam 1 juni 1895, zn. van ABRAM PRIEM en MAAIKE DE VOS.

uit het eerste huwelijk:

1.    CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Bleiswijk 15 jan. 1827, overl. Bleiswijk 17 apr. 1827.

2.    KLAAS VAN DEN ENDE, geb. Bleiswijk 11 mei 1828, overl. Haarlemmermeer 27 mei 1856, 28 jr.

3.    KOENRAAD VAN DEN ENDE, geb. Bleiswijk 23 juni 1829, overl. Bleiswijk 24 juli 1829.

4.    JACOBUS VAN DEN ENDE, huwt JANSJE DOMMEYER. volgt VII.ic

5.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Hillegersberg 14 okt. 1831, overl. Hillegersberg 24 okt. 1831.

6.    ABRAHAM VAN DEN ENDE, geb. Hillegersberg 4 okt. 1832, overl. Hillegersberg 12 mrt 1833.

7.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Hillegersberg 6 nov. 1833, overl. Hillegersberg 15 dec. 1833.

8.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Hillegersberg 20 mrt 1835, overl. Hillegersberg 16 sept. 1835.

9.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Hillegersberg 1 juni 1836, overl. Hillegersberg 28 aug. 1836.

uit het tweede huwelijk:

10.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Hillegersberg, Rotteban 5 aug. 1837, overl. Benthuizen 30 aug. 1888, huwt Bergschenhoek 31 okt. 1858 ROMEIN PAUL, landbouwer, geb. Bergschenhoek 29 okt. 1836, overl. Benthuizen 7 mei 1922, zn. van SIMON PAUL en LENA ROMEIN.

11.   CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Hillegersberg 18 apr. 1839, overl. Bleiswijk 29 dec. 1920, huwt Hillegersberg 10 mei 1863 WILLEM SCHILDKAMP, geb. Schiebroek 29 dec. 1837, overl. Bleiswijk 9 sept. 1925, zn. van JAN SCHILDKAMP en PETRONELLA VAN DER BIJL.

12.    GRIETJE VAN DEN ENDE, geb. Bergschenhoek 26 aug. 1840, overl. Zegwaart 28 dec. 1920, huwt Bleiswijk 15 mei 1864 CORNELIS DE BRUIN, geb. Zegwaart 19 feb.1841, overl. Bleiswijk 20 dec. 1896,  zn. van PIETER DE BRUIN en MARGARITHA ENTHOVEN (EINDHOVEN)

13.    DIRKJE VAN DEN ENDE, geb. Hillegersberg 25 feb. 1843, huwt Hillegersberg 1 mei 1870 CORNELIS VROETSTEIN (VROEDSTEIN), geb. Zegwaart 21 okt. 1841, overl. Rotterdam 25 april 1921, zn. van JAN VROETSTEIN en SOPHIA IJDO.

14.    NEELTJE VAN DEN ENDE, geb. Hillegersberg 28 nov. 1844, overl. Hillegersberg 5 nov. 1855.

15.    JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Hillegersberg 8 nov. 1847, overl. Rotterdam 10 nov. 1866.

16.    ABRAHAM VAN DEN ENDE, huwt 1e ANNA VAN DEN VELDEN, huwt 2e ANTOINETTE MECHTILDE TROSSE. volgt VII.id

 

VI.p    CORNELIS CORNELISZ. VAN DEN ENDEN, (zn. van V.k)
geb.ged Bleiswijk 28 aug/6 sept. 1807, get; Jannetje Staals,
overl. Berkel en Rodenrijs 15 apr. 1876,
zn. van CORNELIS JACOBSZ. VAN DEN ENDE en MARIA (MARIJTJE) VAN DORP,
huwt Berkel en Rodenrijs 10 mrt 1832,
MARGARETHA (GRIETJE) BREEDVELD,
geb. Bergschenhoek 3 okt. 1812,
overl. Berkel en Rodenrijs 16 dec. 1876,
dr. van PIETER BREEDVELD en PIETERTJE BRAND.

uit dit huwelijk:

1.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Bleiswijk 3 mrt 1833, overl. Berkel en Rodenrijs 29 juni 1833.

2.    PIETER VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 11 apr. 1834, overl. Berkel en Rodenrijs 4 juni 1834.

3.    CORNELIS PIETER VAN DEN ENDE, huwt 1e CORNELIA VRIJENHOEK, huwt 2e MARIA VAN DER KLEIJ. volgt VII.ie

4.    PIETERNELLA VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 28 dec. 1836, overl. Doorwedt 11 sept. 1916, huwt Berkel en Rodenrijs 1 maart 1872 PIETER VAN DER HOEK, geb. Berkel en Rodenrijs 19 feb. 1819, overl. Berkel en Rodenrijs 30 mrt 1897, zn. van JAN VAN DER HOEK en BASTIAANTJE NEELEMAN.

5.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 15 feb. 1840, overl. Berkel en Rodenrijs 29 mrt 1840.

6.    PIETER VAN DEN ENDE, huwt MARIA OVERHAND. volgt VII.if

7.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 27 juli 1845,overl. Haarlem 18 mrt 1937, huwt 1e Berkel  en Rodenrijs 17 juni 1870 HENDRIK BLOMMERS, geb. Zevenbergen 20 aug. 1845, overl. Zevenbergen 8 apr. 1872, zn. van BENJAMIN BLOMMERS en CORNELIA ADRIANA EECKELEN. Huwt 2e GERBRAND ABBRING

8.    ABRAHAM VAN DEN ENDEN, geb. Berkel en Rodenrijs 29 mrt 1849, overl. Berkel en Rodenrijs 21 juli 1849.

9.    JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 27 juli 1850, overl. Scheveningen 18 jan. 1930, huwt Berkel eb Rodenrijs 16 sept. 1870 HENDRIK VAN DER VLIST, timmerman (kleurenblind), geb. Langeruigeweide (Bodegraven Driebruggen Reeuwijk) 1 okt. 1844, overl. Scheveningen 5 mrt 1896, zn.van JAN VAN DER VLIST en ARENDJE VAN GESTEL.

VI.q    JAN (JOHANNES) ABRAHAMSZ. VAN DEN ENDE, (zn. van V.l)
geb/ged. Bleiswijk 14/20 sept. 1801, get; Maria Os,
overl. Zoetermeer 8 apr. 1842,
zn. van ABRAHAM JACOBSZ. VAN DEN ENDEN en PLEUNTJE VAN DER PAT (PAD)
huwt Stompwijk 3 aug. 1827,
ANNA (JOHANNA) VAN UTRECHT,
geb. Bleiswijk 8 jan. 1806,
overl. Zegwaard 24 okt. 1852,
dr. van HERMANUS VAN UTRECHT en WILLEMIJNTJE VAN POTVLIET.

uit dit huwelijk:

1.    ABRAHAM VAN DEN ENDE, geb. Stompwijk 7 aug. 1827, overl.Stompwijk 9 aug. 1827.

2.    PLEUNTJE VAN DEN ENDE, geb. Zoetermeer 10 jan.1829, overl. Bleiswijk 15 juni 1835, 6 jr.

3.    HERMANUS VAN DEN ENDEN, geb. Zoetermeer 15 feb. 1831.

4.    ABRAM VAN DER ENDE,huwt ADRIANA CORNELIA VAN DER HELM.volgt VII.j

5.    WILLEM VAN DER ENDE. geb. Bleiswijk 2 feb. 1836, overl. Bleiswijk 2 feb. 1836

6.    WILHELMUS VAN DEN ENDE, huwt WILLEMIJNTJE DE JEU. volgt VII.ig

7.    APOLONIA VAN DEN ENDE, geb. Zoetermeer 22 sept. 1839, overl. Zoetermeer 5 okt. 1839.

8.    PLEUNTJE (APOLONIA) VAN DEN ENDE, geb. Zoetermeer 1 mrt 1841, overl. 's-Gravenhage 5 mei 1917, 73 jr, huwt Oudshoorn 17 mei 1872 WILLEM VAN LEEUWEN, arbeider, geb. Oudshoorn 12 sept. 1834, overl. 's-Gravenhage 2 nov. 1908, 75 jr, zn. van WILLEM VAN LEEUWEN en NEELTJE KOORE.

VI.r    CORNELIS ABRAHAMSZ. VAN DEN ENDE, schoenmaker, (zn. van V.l)
geb/ged. Bleiswijk 20/26 mei 1805, get; Maria van Dorp,
overl. Voorburg 28 nov 1852, 47 jr,
zn. van ABRAHAM JACOBSZ. VAN DEN ENDE en PLEUNTJE VAN DER PAT (PAD),
huwt 1e Zegwaart 18 okt. 1828,
SARA DEN DRIJVER,
geb. Zegwaart 16 sept. 1799,
overl.Zegwaart 30 jan. 1836, 36 jr,
dr. van LEENDERT DEN DRIJVER en DIRKJE VAN SCHIE,
zij huwt 1e Zegwaart 7 maart 1823 JOANNES BOS, geb. Zegwaart 18 aug. 1791, overl. Zegwaart 23 nov. 1827, zn. van JOANNES BOS en LENA VAN DIJK.
huwt 2e Zegwaart 7 mei 1837,
JOHANNA  VAN REEUWIJK,
geb. Zoetermeer 11 mrt 1798,
overl. Zegwaart 30 sept. 1846, 48 jr.
dr. van PIETER REEUWIJK en YDA VAN VEEN,
huwt 3e Voorburg 25 apr. 1847,
NEELTJE DIJKSHOORN,
geb. Voorburg 2 juli 1810,
overl.
dr. van ARY DIJKSHOORN en MARGARETHA BERKEL
zij huwt 1e Stompwijk 8 mei 1835 MARINUS DEDEL, geb. Stompwijk ca. 1795, overl. Stompwijk 14 okt. 1841, 46 jr, zn. van DIRK DEDEL en TRIJNTJE POST.
zij huwt 2e Voorburg 21 aug 1842 WILLEM STAFFERE, geb. Leiden 4 mei 1810, overl. Voorburg 6 juli 1843, 33 jr, zn. van MARIA STAFFERE.
zij huwt 4e Voorburg 3 dec. 1853 BASTIAAN DE BRUIJN, geb. Hazerswoude 12 feb. 1817, zn. van LAMBERTUS DE BRUIJN en WILLEMPJE MAASKANT.

 

uit het eerste huwelijk:

1.    PLONIA VAN DEN ENDE, geb. Zegwaart 30 juli 1829, overl. Hazerswoude 20 april 1904, 74 jr, huwt ABRAHAM VAN OS, geb. Zoeterwoude ca 1811, overl. Hazerswoude 14 sept. 1894, zn. van WILLEM VAN OS en ANTJE (ANNETJE) VAN DER LINDEN. Hij huwt 1e Benthuizen 3 mei 1840 GEERTJE BEIJER, geb. Benthuizen ca. 1817, overl. Hazerswoude 23 dec. 1858, dr. van JAN BEIJER en LENA VLEERVOET (FLEREVOET)

2.    KRIJN VAN DEN ENDEN, geb. Zegwaart 6 mei 1831, overl. Zegwaart 1 mei 1836, 4 jr.

3.    ABRAHAM VAN DEN ENDE, geb. Zegwaart 3 nov. 1833, overl. Zegwaart 12 mei 1836, 2 jr.

4.    LENA VAN DEN ENDE, geb. Zegwaart 24 aug. 1835, overl. Zegwaart 2 nov. 1835.

uit het tweede huwelijk:

5.    Een doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht, geb. Zegwaart 14 jan. 1838

uit het derde huwelijk:

6.    GRIETJE VAN DEN ENDE, geb. Voorburg 23 juni 1849, overl. 's-Gravenhage 29 apr. 1889, huwt JOHANNES GIOVARINO, overl. voor 1889

7.    AREND JACOBUS VAN DEN ENDE, geb. Voorburg 4 juni 1852, overl. Voorburg 6 april 1853.

VI.s    DINGENAAR VAN DER ENDE, (zn. van V.m)
ged. Maasland 9 mei 1802, get; Cornelia van der Spek,
overl. Berkel en Rodenrijs 12 okt. 1862, 60 jr,
zn. van DIRK VAN DER ENDE en DIRKJE VAN DOP,
huwt Pijnacker 23 juni 1826,
TRIJNTJE VAN RIJN,
geb. Pijnacker 25 okt. 1800,
overl.. Nieuwerkerk aan den IJssel 20 nov. 1857, 57 jr.
dr. van WILLEM VAN RIJN en SARA AMELING.

uit dit huwelijk:

1.    DIRK VAN DER ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 26 dec. 1826, overl. Schiebroek 13 mrt 1904, huwt Overschie 11 juni 1853 JANNETJE VAN MANNEKES, geb. Hillegersberg 24 sept. 1827, overl. Schiebroek 15 juli 1906, dr. van CORNELIS MANNEKES en CORNELIA BUNNIK,

2.    SARA VAN DER ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 15 feb. 1828, overl. Berkel en Rodenrijs 8 juni 1829.

3.    ABRAHAM VAN DER ENDE, huwt 1e THEODORA SLOOTWEG, huwt 2e TRIJNTJE VREEKE, huwt 3e DIRKJE VAN DUIJN. volgt VII.ih

4.    SARA VAN DER ENDE. geb. Berkel en Rodenrijs 6 okt. 1831, huwt Overschie 21 okt. 1857 KORNELIS BIJL, wednr. van Antje van den Berg, geb. Maassluis 3 jan.1834, overl. Schiebroek 11 mei 1895, zn. van PLEUN BIJL en MARIA VAN TRIGT.

5.    WILLEM VAN DER ENDE, huwt MARIA KLAPWIJK. volgt VII.ij

6.    CORNELIS VAN DER ENDE, huwt MAGDALENA VOLLEBREGT.  volgt VII.ik

7.    ARIJ VAN DER ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 3 sept. 1835, overl. Berkel en Rodenrijs 14 mrt 1836.

8.    DIRKJE VAN DER ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 10 juni 1839, overl. Zevenhuizen 6 juni 1860, 20 jr.

9.    ADRIANA VAN DER ENDE, dienstbode, geb. Overschie 18 feb. 1841, overl. 's-Gravenzande 16 mei 1908, huwt Monster 12 okt, 1867 WILLEM VAN DER HOEVEN, tuinier, geb. 's-Gravenzande 1 maart 1838, overl. 's-Gravenzande 30 dec. 1888, zn. van LEENDERT VAN DER HOEVEN en KLAASJE VAN DER ENDE, zij huwt 2e 's-Gravenzande 15 sept. 1899 LEENDERT KOORNNEEF, tuinder, geb. 's-Gravenzande 15 aug. 1851, overl. 's-Gravenzande 27 apr, 1926, zn. van GERRIT KOORNNEEF, bouwman en GERRITJE VAN GEEST.

VII. BENJAMIN VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van VI.)
geb\ged. 's-Gravenzande 10\13 aug. 1809 (peet: Maria van den Ende),
overl. 's-Gravenzande 2 juni 1890,
zn. van JAN THOMASZ. VAN DEN ENDE en CORNELIA BOERS.
huwt 's-Gravenzande 6 febr. 1835,
CATHARINA PETRONELLA MARGARETHA STOUTHANDEL, vroedvrouw,
geb. Amsterdam 25 febr. 1799,
overl. 's-Gravenzande 15 febr. 1887,
dr. van JAN HUIJPE STOUTHANDEL en FREDERIKA RATHSMAN
Zij huwde eerder, 22 maart 1823 te 's-Gravenzande JACOB VAREKAMP, aardappelteelder, geb. 's-Gravenzande 2 jan. 1792, overl. ald. 7 mrt 1832, zn. van RIJK VAREKAMP en LENA VAN DEN BEUKEL.

uit haar eerste huwelijk:

1. RIJK VAREKAMP, geb. 's-Gravenzande 25 aug. 1823, overl. s-Gravenzande 23 aug. 1824.

2. JAN HUIJPE VAREKAMP, geb. 's-Gravenzande 25 aug. 1823, overl. s-Gravenzande 7 nov. 1823. (tweeling met bovengenoemde).

3. MAGDALENA VAREKAMP, geb. 's-Gravenzande 18 dec. 1824, huwt 's-Gravenzande 2 febr. 1849 CORNELIS ZEELENBERG, bouwmansgezel (1849), zn. van HENDRIK ZEELENBERG en LENA VAN STAALDUINEN.

4. JAN HUIJPE VAREKAMP, geb. 's-Gravenzande 24 dec. 1826, huwt 's-Gravenzande 4 apr. 1851 AALTJE ZEELENBERG, geb. 's-Gravenzande 28 jan. 1828, dr. van HENDRIK ZEELENBERG en LENA VAN STAALDUINEN.

5. RIJNA VAREKAMP, geb. 's-Gravenzande 10 jan. 1828, overl. s-Gravenzande 20 dec. 1834.

6. FREDERIK VAREKAMP, geb. 's-Gravenzande 9 okt. 1829, overl. s-Gravenzande 2 mei 1830.

7. FREDERIKA VAREKAMP, geb. 's-Gravenzande 6 dec. 1830, huwt 's-Gravenzande 26 juli 1856 GERRIT VAN STAALDUINEN, koopman, wednr. van BASTIAANTJE JOHANNA BURGERSDIJK, zn. van LEENDERT VAN STAALDUINEN en CORNELIA DE WILDE.

8. JACOBA VAREKAMP, geb. 's-Gravenzande 21 okt. 1832, huwt 's-Gravenzande 7 mei 1854 ANTHONIE DISSELKOEN, vlasser, geb. De Lier, zn. van JACOB DISSELKOEN en ALIDA VAN DER KAAY.

uit dit huwelijk:

9. JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt JANNETJE ZEELENBERG. volgt VIII.

VII.a ARIE VAN DER ENDE, bode, (zn. van VI.a).
geb. Naaldwijk 30 maart 1855,
overl. Naaldwijk 19 maart 1912,
zn. van ARY VAN DER ENDE en JACOBA CAMFFERMAN.
huwt Naaldwijk 5 nov. 1887,
ALIDA CORNELIA VAN DER ROEST,
geb. Naaldwijk 8 jan 1856,
overl. Naaldwijk 16 juni 1941,
dr. van GERRIT VAN DER ROEST en JACOBA HUISMAN.

uit dit huwelijk:

1. ARIE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 24 aug. 1888, overl. Delft 15 mei 1935.

2. GERRIT VAN DER ENDE, huwt JOHANNA BROEKMAN.  volgt VIII.a

3. JACOBUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 7 okt. 1890, overl. Naaldwijk 17 jan. 1891.

4. JACOB VAN DER ENDE, huwt CORNELIA ARINA BOEKESTEIN. volgt VIII.ab

5. JACOBA HERMINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 29 juni 1894, overl. Naaldwijk 15 nov. 1894.

6. ADRIAAN VAN DER ENDE, klerk, geb. Naaldwijk 5 sept. 1899, overl. Groningen 1 okt. 1989, huwt 1e Groningen 24 jan. 1927 ALIDA EVERDINA KRAAN, geb. Groningen 12 okt. 1898, overl. Groningen 1 april 1944, dr. van HENDRIK DAVID KRAAN en HENDRIKJEN TEN DAM, ( uit dit huwelijk een levenloos geboren kind, geboren te Groningen 22 april 1932,), huwt 2e Groningen 30 aug. 1960 KLAZINA HENDERIKA BRANDS, geb. Groningen 1 juli 1901, overl. Groningen 8 aug. 1973.(geen kinderen)

VII.ab GERRIT VAN DER ENDE, schipper, (zn. van VI.a),
geb. Naaldwijk 25 sept. 1837,
overl. Delft 23 mei 1889,
zn. van ARY VAN DER ENDE en JACOBA CAMFFERMAN.
huwt 1e Delft 14 juni 1865,
ANTHONIA STEYGER,
geb. Vlaardingen 12 jan 1836,
overl. Delft 29 mei 1871,
dr. van LAURENS NICOLAAS STEYGER en MARIA THEODORA KOKS,
huwt 2e Delft 24 dec 1873,
ENGELTJE KOPPENOL,
geb. Nieuwenhoorn 16 nov. 1848,
overl. Rijswijk Z-H 5 maart 1920,
dr. van JACOB KOPPENOL en MARGRIETA VAN MEGCHELEN.

uit het eerste huwelijk:

1. ARIE VAN DER ENDE, huwt KLAZINA MIDDENDORP. volgt VIII.ae

2. LAURENS NICOLAAS VAN DER ENDE, huwt SIJKE BAAN. volgt VIII.af

uit het tweede huwelijk:

3. JACOBA VAN DER ENDE, geb. Delft 8 febr. 1874, overl. Rijswijk Z-H 10 okt 1950, huwt Delft 6 nov. 1896, SIMON PAULUS WEIJLAND, geb. Leiderdorp 4 feb. 1874, overl. Rijswijk Z-H 17 maart 1942, zn. van BARTHOLOMEUS JOHANNES WEIJLAND en ELISABETH ZANDVLIET.

4. JACOB VAN DER ENDE,huwt JOHANNA KOOLSCHIJN. volgt VIII.ag

VII.b JOOST VAN DER ENDE, vlasbereider, (zn. van VI.b),
geb. Naaldwijk 4 maart 1831,
overl. Naaldwijk 23 april 1896,
zn. van KLAAS VAN DEN ENDE en GEERTJE ARENSDR. VAN LEEUWEN.
huwt Naaldwijk 16 mei 1857,
ADRIANA VAN OOSTEN,
geb. Naaldwijk 12 dec. 1832,
overl. Naaldwijk 31 jan. 1885,
dr. van WILLEM VAN OOSTEN en ANTJE VAN DIJK.

uit dit huwelijk:

1. KLAAS VAN DER ENDE, huwt ADRIANA VAN DIJK. volgt VIII.b

2. ANTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 18 maart 1859, overl. Naaldwijk 28 sept. 1859.

3. WILLEM VAN DER ENDE, huwt CORNELIA VAN DER POST. volgt VIII.be

4. GEERTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 12 okt. 1862, overl. Naaldwijk 8 april 1863.

5. GERARDUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 8 dec. 1863, overl. Naaldwijk 13 jan. 1864.

6. PIETER VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 31 dec. 1864, overl. Naaldwijk 4 juli 1865.

7. AREND VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 25 april 1866, overl. Naaldwijk 15 okt. 1868.

8. PIETER VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 8 nov. 1867, overl. Naaldwijk 22 jan. 1868.

9. CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 23 febr. 1869, overl. Naaldwijk 31 maart 1875.

10. GEERTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 8 juli 1870, overl. Vlaardingen 28 april 1930, huwt Naaldwijk 2 sept. 1893 WILLEM VAN DER NOL, geb. s-Gravenzande 17 mei 1870, zn. van THOMAS VAN DER NOL, schipper en PETRONELLA OVERSLOOT, hij huwt 2e Schiedam 31 juli 1930 MARIA VERBERK, geb. Klaaswaal 30 sept, 1866, dr. van IZAAK VERBERK en NEELTJE BIJL, weduwe van KLIJS VAN EIJK

11. LEENDERT VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 7 okt. 1871, overl. Naaldwijk 20 juli 1872.

12. ANTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 12 febr. 1873, overl. Naaldwijk 28 juni 1873.

13. ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 5 jan. 1875, overl. Naaldwijk 10 april 1877.

VII.c ARIE VAN DEN ENDE, (zn. van VI.c),
geb. 's-Gravenzande 1 nov. 1824,
overl. 's-Gravenzande 7 jan. 1870,
zn. van JOHANNES ARIESZ. VAN DEN ENDE en GRIETJE BOON.
huwt 's-Gravenzande 18 sept. 1847,
MONDINA VAN DEN BERG,
geb. 's-Gravenzande 17 mei 1827,
overl. 's-Gravenzande 13 nov. 1920,
dr. van JACOB VAN DEN BERG en MONDINA LAGROUW.

uit dit huwelijk:

1. 9 dec. 1847 te 's-Gravenzande een doodgeboren kind.

2. JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt AGATHA BOON. volgt VIII.c

3. JACOBUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 13 aug. 1851, overl. s-Gravenzande 28 jan. 1942, huwt 's-Gravenzande 23 maart 1883 HIELKE VAN OUDEN, overl. s- Gravenzande 1 sept. 1900, wed. van CHRISTOPH HEINRICH ADOLF KLARHOLZ, geb. Zuidhorn, dr. van KOERT LUITJENS VAN OUDEN en SYTSKE JILLINGS JOUSTRA.

4. THOMAS VAN DEN ENDE, huwt MAARTJE OUWENDIJK. volgt VIII.d

5. MONDINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 sept. 1856, overl. Maasland 26 feb. 1935, huwt 's-Gravenzande 18 mei 1883 ADRIANUS VAN ONSELEN, geb. Monster 27 nov. 1859, zn. van PIETER VAN ONSELEN en ALIDA VAN DER KRUK.

6. GRIETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 maart 1859, overl. Loosduinen 29 mei 1901, huwt s-Gravenzande 14 jan. 1890 LEENDERT VAN DER KAAIJ, geb. 's- Gravenzande, overl. s-Gravenzande 9 nov. 1918, 54 jr, zn. van DIRK VAN DER KAAIJ en ELIZABETH WIJNANDS. Hij huwt 2e s-Gravenzande 2 mei 1902 MARIA DEN HARDER, geb. s-Gravenzande 1 dec. 1871, dr. van MARINUS DEN HARDER en MARIA TUITEL.

7. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 juli 1860, overl. s-Gravenzande 5 mei 1932, huwt s-Gravenzande 24 nov. 1882 ARIE VAN DER KRUK, geb. 's-Gravenzande 15 febr. 1860, overl. s-Gravenzande 28 jan. 1942, zn, van BERTUS VAN DER KRUK en NEELTJE VAN DER NOL.

8. GOSERINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 12 nov. 1863, overl. s-Gravenzande 23 juli 1936, huwt s-Gravenzande 23 nov. 1883 GERRIT VAN DER KRUK, geb. 's- Gravenzande 6 april 1862, overl. Den Haag 16 jan. 1945, zn. van BERTUS VAN DER KRUK en NEELTJE VAN DER NOL.

9. ARIE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 mei 1865, overl. s-Gravenzande 16 april 1875.

10. LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt 1e GERRITJE SMITS, huwt 2e ELIZABETH MAARTJE ROWEL. volgt VIII.e

11. PIETER VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 3 mei 1869, overl. s-Gravenzande 24 nov. 1869.

VII.d PIETER VAN DEN ENDE, (zn. van VI.c)
geb. 's-Gravenzande 24 mei 1827,
overl. 's-Gravenzande 23 sept. 1895,
zn. van JOHANNES ARIESZ. VAN DEN ENDE en GRIETJE BOON.
huwt 's-Gravenzande 13 nov. 1857,
JANNETJE IMMERZEEL, dienstbode (1857
geb. Naaldwijk 29 juni 1827,
overl. Monster 13 jan. 1909,
dr. van JACOBUS IMMERZEEL, schipper en JOSINA VAN GAALEN.

uit dit huwelijk:

1. GRIETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 10 sept. 1858, overl. Monster 18 juni 1909, huwt Monster 12 mei 1877 LEENDERT VERKADE, tuinder, geb. Rozenburg, 30 apr. 1838, overl. Monster 7 april 1910, 71 jr, wednr. van MARIA VAN DEN AKKER, zn. van MAARTEN VERKADE en NEELTJE REEVENS.

2. JACOBUS VAN DEN ENDE,  huwt WILHELMINA BOON. volgt VIII.m

3. JOSINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 22 nov. 1863, overl. Delft 13 feb. 1933, huwt ald. 9 april 1886 NICOLAAS VAN DER KRUK, schipper, geb. Monster 7 juli 1863, overl. Delft 9 mei 1926, zn. van GERRIT VAN DER KRUK en PIETERNELLA ALINIA VAN STRATEN.

4. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 maart 1866, overl. Den Haag 8 juni 1947, 81 jr, huwt s-Gravenzande 12 april 1889 JACOB VAN SPRONSEN, geb. Rozenburg 16 april 1866, overl. Monster 1 juni 1935, zn. van LEENDERT VAN SPRONSEN en NEELTJE VISSER.

5. JAN VAN DEN ENDE, huwt GEERTRUIDA DRANKIER. volgt VIII.ma

VII.e DIRK VAN DER ENDE, (zn. van VI.c),
geb. 's-Gravenzande 27 aug. 1830,
overl. 's-Gravenzande 22 okt. 1880,
zn. van JOHANNES ARIESZ. VAN DEN ENDE en GRIETJE BOON.
huwt 's-Gravenzande 15 mei 1857,
CLAZINA VAN DEN BEUKEL, dienstbode (1857)
geb. Monster 25 juli 1833,
overl. 's-Gravenzande 7 mei 1908,
dr. van ARIE VAN DEN BEUKEL en JOHANNA JACOBA VERHEUL.

uit dit huwelijk:

1. JOHANNES VAN DEN ENDE, aardappelhandelaar, geb. 's-Gravenzande 15 jan. 1858, overl. 's-Gravenhage 7 april 1924, huwt 1e 's-Gravenzande 8 mei 1885 MAGDALENA VOSKAMP, geb. 's-Gravenzande 24 juni 1856, overl. s-Gravenzande 27 jan. 1920, 63 jr, dr. van DIRK VOSKAMP, tuinder en FRANCINA VAN GEEST. Huwt 2e Monster 16 maart 1921 SUZANNA VAN DER KAAIJ, geb. 's-Gravenzande 8 feb. 1871, dr. van THEODORUS VAN DER KAAIJ en MAGDALEENTJE VAN GEEST.

2. ARIE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 1 sept. 1860, overl. s-Gravenzande 22 nov. 1864.

3. GRIETJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 8 aug. 1862, overl. Loosduinen 8 nov. 1901. huwt s-Gravenzande 11 april 1890 LEENDERT DE MUNNIK, nachtwacht te Loosduinen, geb. 's-Gravenzande 27 maart 1865, overl. 's-Gravenhage 5 juni 1948, zn. van JORIS DE MUNNIK en MAGDALENA VAN DEN BEUKEL.Hij huwt 2e WILHELMINA MARIA SILIAKUS, huwt 3e JOHANNA WILHELMINA DE VRIES.

4. PIETER VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 7 aug. 1864, overl. s-Gravenzande 12 dec. 1864.

5. JOHANNA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 febr. 1866, overl. Scheveningen 4 juli 1908, huwt 's-Gravenhage 17 mrt 1897 HENDRIKUS THEODORUS BERKHOUT,agent van politie,  geb. Rotterdam 25 okt 1872, overl. 's-Gravenhage 9 juni 1945, zn. van ADRIANUS BERKHOUT, kleermaker en SUSANNA SIEBRABDS. Hij huwt 2e 's-Gravenhage 10 feb. 1909 ANNA MARIA BUIJS,, geb. Helder ca 1879, overl. 's-Gravenhage 26 feb. 1952, dr. van CHRISTIAAN JOHAN BUIJS, commandeur aan 's Rijks marinewerf en JOHANNA BAL.

6. PIETJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 27 maart 1868, huwt Loosduinen 18 mei 1893 PAULUS JOHANNES CARRIERE, geb. Loosduinen 6 aug. 1862, zn. van JOHAN DANIEL CARRIERE en JOHANNA GERARDINA SAMSON.

7. ARIE VAN DER ENDE, huwt 1e GRIETJE VAN DER KAAIJ, huwt 2e SWAANTJE MEIJER.  volgt VIII.n

8. TRIJNTJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 29 okt. 1874.

9. 10 juni 1876 te 's-Gravenzande een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht.

10. ADRIANA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 nov. 1877, overl. 's-Gravenhage 15 juli 1936, huwt s-Gravenzande 25 mei 1906 HERMANUS BRINKMAN, koopman, geb. Naaldwijk 11 aug. 1884, zn. van CORNELIS BRINKMAN, molenaarsknecht, zeilmaker en JOHANNA ELISABETH SCHEENLOOP.

VII.f THOMAS VAN DEN ENDE, bouwman, slagter, (zn. van VI.)
geb.'s-Gravenzande 9 nov. 1818,
overl. 's-Gravenzande 28 jan. 1890,
zn. van JAN THOMASZN. VAN DEN ENDE en CORNELIA BOERS.
huwt Naaldwijk 8 nov. 1837.
MARIA (MAARTJE) VAN DEN BEUKEL,
geb. Naaldwijk 22 mei 1816,
overl.s-Gravenzande 17 jan. 1874, 57 jr.
dr. van ARIE VAN DEN BEUKEL, winkelier en MAARTJE VAN DER VAART.

uit dit huwelijk:

1. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 22 nov. 1838, overl. Naaldwijk 10 mei 1917, huwt 's-Gravenzande 14 nov. 1862 CORNELIS HARING, schipper, geb. 's- Gravenzande 12 aug. 1818, overl. s-Gravenzande 10 juli 1907, zn. van ALIDA HARING. Hij huwt 1e s-Gravenzande 8 nov. 1844 GRIETJE BOON, geb. s-Gravenzande 21 jan. 1821, overl. s-Gravenzande 24 feb. 1858, 37 jr, dr. van LEENDERT BOON en HENDRIKA VAN NIEUWKERK.

2. ARIE VAN DEN ENDE, huwt ADRIANA VAN DER KRUK. volgt VIII.ac

3. LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt PHILIPPINA HELENA VAN DEN BOS. volgt VIII.ad

4. CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 dec. 1848, overl. Rijkswijk Z-H 18 jan 1886, 37 jr, huwt Rijswijk Z-H 1 febr. 1877 ARIE GROEN, bouwman, geb. Rijswijk Z-H 9 jan. 1847, zn. van CORNELIS GROEN, bouwman en CATHARINA MAAN.

5. ANTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 3 nov. 1851, overl. s-Gravenzande 18 sept. 1873, huwt 's-Gravenzande 11 aug. 1871 GERRIT SONNEVELD, geb. Maassluis, overl. 's- Gravenzande 1 april 1928, zn. van PIETER SONNEVELD en NEELTJE NOORDAM, hij huwt 2e s-Gravenzande 19 mei 1876 HENDRIKA HILLEGONA KWAKKELSTIJN, geb. s- Gravenzande 29 dec. 1852, overl. s-Gravenzande 14 jan. 1924, 71 jr, dr. van SUSANNA CORNELIA KWAKKESTIJN.

6. JAN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 7 jan. 1855, overl. Delft 10 okt. 1933, 78 jr, huwt Delft 12 maart 1879 HELENA HENDRICA BUZING, geb. Delft 5 april 1855, overl. Delft 8 april 1936, 81 jr, dr. van THEODORUS BUZING en LENA VAN WYNEN.

VII.g ELIZA VAN DEN ENDE, (zn. van VI.d),
geb. Naaldwijk 15 nov. 1825,
overl. 's-Gravenzande 9 aug. 1859,
zn. van THOMAS VAN DEN ENDE en ADRIAANTJE HUIJSMAN,
huwt 's-Gravenzande 11 okt. 1850,
WILLEMINA ANNA MARIA VOOGD,
geb. 's-Gravenzande 12 mei 1829,
overl. 's-Gravenzande 4 juni 1861,
dr. van JAN VOOGD en PETRONELLA LAPLACE.

uit dit huwelijk:

1. ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 27 juli 1851, overl. s-Gravenzande 23 sept. 1884, 33 jr, huwt s-Gravenzande 20 okt. 1871 JAN VAN DEN ENDE, geb. s- Gravenzande 12 juni 1844, overl. s-Gravenzande 6 aug. 1897, zn. van NICOLAAS VAN DEN ENDE en ADRIANA VAN DER HOUWEN.

2. PIETERNELLA GEERTRUI VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 5 maart 1854, overl. s- Gravenzande 10 aug. 1855.

3. PIETERNELLA GEERTRUI VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 29 juni 1856, overl. De Lier 26 dec. 1946, huwt De Lier 18 okt. 1879 ADRIANUS VAN DER STOK, arb. geb. De Lier 23 nov. 1856, overl. ald. 28 aug. 19.. zn. van HENDRIK VAN DER STOK en MARIA VAN DER MAREL.

4. ELIZA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 22 jan. 1860, overl. s-Gravenzande 19 maart 1870.

VII.h JAN VAN DER ENDE, (zn. van VI.d),
geb. Naaldwijk 17 sept. 1831,
overl. 's-Gravenzande 19 maart 1922,
zn. van THOMAS VAN DEN ENDE en ADRIAANTJE HUIJSMAN,
huwt 's-Gravenzande 26 mei 1854,
PIETERNELLETJE LAGERWEIJ (diestbode 1854),
geb. 's-Gravenzande 17 dec. 1821,
overl. 's-Gravenzande 23 jan. 1901,
dr. van WILLEM LAGERWEIJ, schaapherder en WILLEMINA VAN GINKEL.

uit dit huwelijk:

1. 24 nov. 1854 te 's-Gravenzande een doodgeboren kind van het mannelijk geslacht.

2. 4 jan. 1856 te 's-Gravenzande een doodgeboren kind van het mannelijk geslacht.

3. THOMAS VAN DER ENDE, huwt PIETJE VAN DER SAR. volgt VIII.f

4. WILLEM VAN DER ENDE, huwt JANNA VAN RIJN. volgt VIII.g

5. 24 okt. 1863 te 's-Gravenzande een doodgeboren kind van het mannelijk geslacht.

VII.ia JAN VAN DEN ENDE, schoenmaker, (zn. van VI.n)
geb. Bleiswijk  11 feb. 1831,
overl. Zoetermeer 13 jan. 1908,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en AALTJE BRAND,
huwt 1e Bleiswiijk 29 mei 1853
LENA KRIJGSMAN,
geb. Bleiswijk 9 aug 1826
overl. Zoetermeer 13 mrt 1878
dr. van ARIJ KRIJGSMAN en ADRIANA VAN VLIET.
huwt 2e Zoetermeer 7 juli 1878,
NEELTJE WEENING,
geb. Zoetermeer 10 okt. 1830,
overl. Zoetermeer 28 feb. 1915,
dr. van GERARDUS WEENING en CORNELIA RENSEN.
zij huwt 1e Zoetermeer 6 mei 1859 GERRIT KOORENEEF, geb. ca 1834, overl. Zoetermeer 23 dec. 1867, .zn. van DANIEL KOORENEEF en MARIA VAN ZOMEREN

uit het eerste huwelijk:

1.    PIETER VAN DEN ENDE, schoenmaker, geb. Zoetermeer 5 jan 1854, huwt 's-Gravenhage 7 aug. 1878 JOHANNA MARIA BRUIJSTENS, geb. Amsterdam ca 1846, overl. 's-Gravenhage 1 mei 1919, dr. van JOHANNA BRUIJSTENS.

 

VII.ib    PIETER CORNELIS VAN DEN ENDE, kleermaker (zn. van VI.n)
geb. Bleiswijk 3 mei 1838,
overl. 's-Gravenhage 16 dec. 1909,
zn. van PIETER VAN DEN ENDEN en AALTJE BRAND.
huwt 1e
MATJE VREEKE,
geb. Oude Wetering, gem. Alkemade ca 1830,
overl. 's-Gravenhage 17 jan. 1891,
dr. van JACOB VREEKE en MATJE SLOP.
huwt 2e 's-Gravenhage 1 apr. 1891
HENDRIKA MARIA STOFFELS, dienstbode, wed, van Arie Theodorus Valk,
geb. Amsterdam ca 1862,
overl. 's-Gravenhage 3 apr. 1931, 69 jr,
dr. van JAN HENDRIK STOFFELS en REINTJE GERRITS.

uit het eerste huwelijk:

1.    Een doodgeboren kind van het mannelijk geslacht, geb. Leimuiden 31 mei 1867.

2.    MATJE VAN DEN ENDE, geb. ca 1869, overl. Leimuiden 15 okt. 1871.

Uit het tweede huwelijk:

3.    GRIETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 26 jan. 1894.

 

VII.ic    JACOBUS VAN DEN ENDE, (zn. van VI.o)
geb. Hillegersberg ca 1830,
zn. van JACOBUS VAN DEN ENDE en JOHANNA CATHARINA DE VELDER,
huwt Rotterdam 12 okt. 1859,
JANSJE DOMMEYER,
geb. Rotterdam 18 apr. 1830,
overl. Rotterdam 24 febr. 1907,
dr. van JOHANNES DIRK DOMMEYER en HELENA VAN EGMONT.
zij huwt 1e Rotterdam 3 dec. 1851,
FRIEDRICH WILHELM RTER,
geb. Hille, Pruissen ca. 1822,
zn. van ANTON HEINRICH RUTER en MARIA MHRING.

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNA CHRISTINA VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdan 12 juli 1860, huwt Rotterdam 22 sept. 1880 PIETER CORNELIS VAN DER WEL, geb. Rotterdam 16 aug. 1859, zn. van CORNELIS VAN DER WEL en JOHANNA FRANCINA VAN DER TOUW.

2.    JOHAN DIRK VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 4 apr 1863, overl. Rotterdam 12 juli 1871, 8 jr en 3 mnd.

3.    HELENA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 3 juli 1866, overl. Rotterdam 2 juni 1898, 31 jr, huwt Rotterdam 10 dec. 1890 JOHANNES WULFFELE, geb. Rotterdam 24 nov. 1862, zn. van DIRK JOHANNES WULFFELE en MAGDALENA VAN DEN BERG.

 

VII.id    ABRAHAM VAN DEN ENDEN, (zn. van VI.o)
geb. Hillegersberg 25 dec. 1850,
overl. Rotterdam 12 april 1920,
zn. van JACOBUS VAN DEN ENDE en MARTIJNTJE HOFMAN.
huwt Hillegersberg 8 mei 1870,
ANNA VAN DEN VELDEN,
geb. Overschie 18 dec. 1842,
overl. Rotterdam 11 aug. 1908, 65 jr.
dr. van SIMON VAN DEN VELDEN en TRIJNTJE LANS.
huwt 2e Rotterdam 8 nov.. 1911
ANTOINETTE MECHTILDE TROSE, gescheiden echtgenote van MATHIJS VAN DER MEULEN,
geb. Venlo 13 mei 1864
overl. Rotterdam 17 mei 1938, 74 jr,
dr. van BENEDICTUS LUDOVICUS TROSE en ANNA MARIA KRIJNEN.
zij huwt 3e Rotterdam 2 juni 1926 PIETER GERARD VAN DER LIND, geb. Steenbergen ca. 1865, zn. van GILJAM VAN DER LIND en ANTONIA MARIA SLOOTMANS.

uit het eerste huwelijk:

1.    TRIJNTJE VAN DEN ENDEN, geb. Delfshaven 3 jan. 1880, overl. Rotterdam 28 jan. 1938, 58 jr, huwt Rotterdam 9 juli 1902 LOUIS ROELAND WILHELMUS VAN DER SLUIS, kantoorbediende, geb. 's-Gravenhage 14 apr. 1880, zn. van JOHANNES COENRADUS VAN DER SLUIS en MARIA ELISABETH JOHANNA SOMBROEK.

2.    JACOBUS VAN DEN ENDEN, koopman in groenten, proviandvaarder, geb. Delfshaven 3 jan. 1880, huwt Rotterdam 6 sept.1905 JOHANNA CATHARINA VAN DER HORST, geb, Rotterdam 9 okt. 1883, overl. Rotterdam 18 april 1930, 46 jr, dr. van CORNELIS VAN DER HORST en TEUNTJE REEHORST. Hij huwt 2e Rotterdam 16 maart 1932 JANNA AGINA KOPPE, geb. Sliedrecht 17 dec 1884, dr. van WILLEM JORINUS KOPPE en LENA VAN DER WIEL.

3.    MARTIJNTJE VAN DEN ENDEN, geb. Delfshaven 1 okt. 1881, overl. Rotterdam 5 juli 1958, 76 jr, huwt Rotterdam 28 aug. 1907 EVERT DEN OUDEN, ijzerwerker, geb. Rotterdam 16 feb 1879, overl. Rotterdam 21 apr. 1956, zn van DIRK DEN OUDEN en GOVERDINA ROELIEN.

4.    NEELTJE VAN DEN ENDE, geb. Delfshaven 19 juli 1883, overl. Rotterdam 7 dec. 1933, 50 jr, huwt Rotterdam 13 aug. 1902 CORNELIS TERLOUW,scheepmaker,  geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 18 sept. 1876, overl. Rotterdam 19 okt. 1954, 78 jr, zn. van CORNELIS TERLOUW en LIJNTJE KLEIMAN. Hij huwt 2e Rotterdam 28 okt 1936 MARIA CORNELIA CATHARINA VERBRUGGE, geb. Wageningen ca. 1889, dr. van CORNELIS VERBRUGGEN en CORNELIA CATHARINA MARIA CRAMER.

5.    DIRKJE VAN DEN ENDE, geb. Delfshaven 17 juli 1885, overl. Rotterdam 26 feb. 1886, 7 mnd.

6.    DIRKJE VAN DEN ENDEN, geb. Rotterdam 21 okt. 1886, huwt Rotterdam 18 nov. 1908 GERRIT SCHOTTE, fabrieksarbeider, geb. Bleiswijk 12 juli 1881, zn. van JOHANNES SCHOTTE en CORNELIA VAN LEEUWEN.

 

VII.ie    CORNELIS PIETER VAN DEN ENDE (zn. van VI.p)
geb. Berkel en Rodenrijs 25 sept. 1835,
overl. Bergschenhoek 6 mrt 1907, 71 jr,
zn. van CORNELIS CORNELISZ. VAN DEN ENDEN en GRIETJE BREEDVELD,
huwt 1e Bergschenhoek 23 aug. 1859
CORNELIA VRIJENHOEK,
geb. Hillegersberg en Rotteban 16 sept. 1836,
overl. Berkel en Rodenrijs 17 okt. 1899,
dr. van JACOBUS VRIJENHOEK en AALTJE SCHOTTE,
huwt 2e Berkel en Rodenrijs 7 nov 1902,
MARIA VAN DER KLEIJ,
geb. Hazerswoude ca 1838,
overl. Berkel en Rodenrijs 12 aug. 1906,
dr. van ALBERTUS VAN DER KLEIJ en JAAPJE SMEERDIJK.

uit het eerste huwelijk:

1.    CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 10 okt. 1860, overl. Berkel en Rodenrijs 7 jan 1921, 60 jr, huwt Berkel en Rodenrijs 3 nov. 1899 JAKOBA STOLK, geb. Berkel en Rodenrijs 22 dec. 1859, overl. Berkel en Rodenrijs 22 sept. 1928, dr. van DIRK STOLK en CORNELIA VAN LEEUWEN.

2.    AALTJE VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 30 spr. 1862, overl. Berkel en Rodenrijs 2 aug. 1862.

3.    JAKOBUS JOHANNIS VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 11 dec. 1863, overl. Berkel en Rodenrijs 17 juni 1864.

4.    JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt MARIA UITDENBOGERD. volgt VIII.na

5.    Een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht, geb. Berkel en Rodenrijs 15 nov. 1868.

6.    MARGRITHA PIETERTJE VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 12 juli 1870, overl. 's-Gravenhage 8 nov. 1935, huwt Berkel en Rodenrijs 22 apr. 1904 HENDRIK VOSKAMP, geb. Zegwaart ca 1873, zn. van ARIE VOSKAMP en LENA VAN DRIEL.

7.    JACOB VAN DEN ENDE, huwt ADRIANA VAN DER SPEK. volgt VIII.nb

8.    ALIDA JACOMINA VAN  DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 19 jan. 1878, overl. Zeist 1 juni 1955,  huwt Berkel en Rodenrijs 8 juni 1906 JACOB KAISER, boerenarbeider, geb. Vrijenban ca. 1877, overl. Zeist 23 jan. 1955, zn. van HEINRICH WILHELM KAISER en ADRIAANTJE OLIEMAN.

9.    CORNELIA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 27 sept. 1881, overl Berkel en Rodenrijs 19 aug. 1882.

 

VII.if    PIETER VAN DEN ENDE, (zn. van VI.p)
geb. Berkel en Rodenrijs 1 juli 1842,
overl. Berkel en Rodenrijs 9 jan. 1883,
zn. van CORNELIS CORNELISZ VAN DEN ENDEN en MARGRIETHE (GRIETJE) BREEDVELD,
huwt Berkel en Rodenrijs 13 mei 1870,
MARIA OVERHAND,
geb. Bergschenhoek 18 mrt 1846,
overl. Pijnacker 9 juli 1917,
dr. van DIRK OVERHAND en ARIAANTJE AARSBERGEN.

uit dit huwelijk:

1.    MARGRIETHA VAN DER ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 10 okt. 1870, overl. Berkel en Rodenrijs 21 okt. 1950, huwt Bergschenhoek 27 nov. 1890 TEUNIS KINDT, geb. Pijnacker 23 jan. 1864, overl. Berkel en Rodenrijs 8 nov. 1949, zn. van JOHANNES KINDT en CORNELIA SCHIPPERS.

2.    ADRIANA MARIA VAN DER ENDE, dienstbode, geb. Berkel en Rodenrijs 4 okt. 1871, overl. 's-Gravenhage 5 apr. 1951, huwt 's-Gravenhage 20 juni 1900 JACOBUS FRANKE, brievenbesteller, geb. Scheveningen 26 apr. 1859, overl. 's-Gravenhage 23 mei 1933, zn. van PIETER FRANKJE, timmerman en PETRONELLA GROEN. Hij huwt 1e 's-Gravenhage 23 dec 1885, TRIJNTJE DE REUS, geb. Scheveningen 27 aug 1855, overl. Scheveningen 18 apr 1897, dr. van JAN DE REUS, visser en LEUNTJE ROG.

3.    CORNELIS PIETER VAN DEN ENDE, huwt SOPHIA VLOK. volgt VIII.nc

4.    DIRKJE VAN DER ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 24 sept. 1874.

5.    PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 6 mei 1876, overl. Berkel en Rodenrijs 19 mei 1877.

6.    PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 12 mrt 1878, huwt Berkel en Rodenrijs 6 mei 1898 TEUNIS KEMP, loodgieter, geb. Haarlemmermeer ca. 1877, overl. Pijnacker 3 aug. 1931, zn. van WILLEM KEMP en CORNELIA BLOK.

7.    CHRISTINA VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 4 mei 1879, overl. Berkel en Rodenrijs 30 dec. 1879.

 

VII.ig    WILHELMUS VAN DER ENDE,boerenknecht, koopman in pluimvee, (zn. van VI.q)
geb. Stompwijk 10 juni 1837,
overl. Oudshoorn 21 juni 1916,
zn. van JAN (JOHANNES) VAN DEN ENDE en ANNA (JOHANNA) VAN UTRECHT
huwt Koudekerk aan den Rijn 8 mei 1864,
WILLEMIJNTJE DE JEU,
geb. Oudshoorn 24 okt. 1833,
overl. Oudshoorn 29 dec. 1909,
dr. van GERRIT DE JEU en JOHANNA DOMBURG.

uit dit huwelijk:

1.    JAN VAN DER ENDE, huwt SOPHIA PLOMP. volgt VIII.nd

2.   JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Oudshoorn 28 jan. 1867, overl. Alphen aan den Rijn 10 jan. 1928, huwt Oudshoorn 21 aug. 1890 ARIS FIJN, schilder, geb. Sijbekarspel 7 juni 1860, zn. van WILLEM FIJN en NEELTJE BEEMSTER.

3.    GERRIT VAN DER ENDE, geb. Oudshoorn 14 aug. 1869, overl. 1872.

4.    KEETJE VAN DER ENDE, geb. Oudshoorn 7 apr. 1871.

5.    WILHELMUS VAN DER ENDE, huwt FRANCIENTJE VAN MUIIJEN.  volgt VIII.ne

6.    CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Oudshoorn 23 jan 1875, overl. 25 feb. 1968.

7.    GERRIGJE VAN DER ENDE. volgt VIII.nj

 

VII.ih    ABRAHAM VAN DER ENDE, arbeider, (zn. van VI.s)
geb. Berkel en Rodenrijs 24 aug. 1829,
overl. Haarlemmermeer 19 sept. 1900, 71 jr
zn. van DINGENAAR VAN DER ENDE en TRIJNTJE VAN RIJN,
huwt 1e Zevenhuizen 29 nov. 1851
THEODORA SLOOTWEG
geb. Kethel 3 mei 1830,
overl. Haarlemmermeer 6 aug. 1864, 34 jr
dr. van JAN SLOOTWEG en JOHANNA VERZIJDE.
huwt 2e Haarlemmermeer 8 feb. 1865
TRIJNTJE VREEKE,(WREEKE) wed. van Pieter van der Pligt,
geb. Aalsmeer ca. 1825,
overl.,Haarlem 6 nov 1867, 43 jr.
huwt 3e Haarlemmermeer 29 mei 1874
DIRKJE VAN DUIJN, wed. van Dirk van der Vlugt,
geb. Maasland 14 aug. 1824,
overl. Haarlemmermeer 18 juli 1893, 68 jr,
dr. van TEUNIS VAN DUIJN en AALTJE OOSTERLOO.

uit het eerste huwelijk:

1.    TRIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 26 mei 1852, overl Haarlemmermeer 13 aug. 1856, 4 jr.

2.    JAN VAN DEN ENDEN, geb. Zuid-Schalkwijk 17 feb. 1854, overl. Zuid-Schalkwijk 13 maart 1855.

3.    JAN VAN  DER ENDE, geb. Zuid-Schalkwijk  23 april 1855, overl. Haarlemmermeer 17 mei 1859, 4 jr.

4.    TRIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Haarlemmermeer (Kruisdorp) 17 jan.1858, overl. Leiden 27 nov. 1881, huwt De Lier 27 mei 1881 PIETER VAN DER JAGT, geb. De Lier 1 sept. 1855, zn. van WILLEM VAN DER JAGT en LEUNTJE GORTEL. Hij huwt 2e De Lier 25 jan 1884 CORNELIA ZUUR, geb. De Lier 23 jan.1858, overl. De Lier 29 april 1903, dr. van HENDRIK ZUUR en LEENTJE VAN DORP. Hij huwt 3e Loosduinen 30 aug. 1905 MARIA DE JONG, wed. van Jan Hendrikus Jacobus Kramer, geb. Loosduinen 12 jan.1861, dr. van HUIBERT DE JONG en METJE VAN MEERTEN.

5.    JAN VAN DER ENDE, geb. Haarlemmermeer 17 sept. 1860, overl. Monster 5 feb. 1873, 12 jr.

6.    JOHANNA VAN DER ENDEN, geb. Haarlemmermeer 3 aug. 1863, overl. Haarlemmermeer 5 nov. 1864, 1 jr.

 

VII.ij    WILLEM VAN DER ENDE, (zn. van VI.s)
geb. Berkel en Rodenrijs 13 jan. 1833,
overl. Rotterdam 9 april 1904, 71 jr.
zn. van DINGENAAR VAN DER ENDE en TRIJNTJE VAN RIJN,
huwt Zevenhuizen 28 mei 1859,
MARIA KLAPWIJK,
geb. Bergschenhoek 4 okt. 1832,
overl. Rotterdam 16 april 1902,
dr. van PIETER KLAPWIJK en ADRIANA VAN GRIEKEN.

uit dit huwelijk:

1.    PIETER VAN DER ENDE, huwt JOHANNA ADRIANA MARIA VAN DEN ENDE. volgt VIII.nf

2.    DINGENAAR VAN DER ENDE, huwt KRIJNA DE BRUIN. volgt VIII.ng

3.    CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 6 feb. 1865, overl. Berkel en Rodenrijs 4 mrt 1866.

4.    TRIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 21 sept. 1866, overl. Rotterdam 25 mei 1927, huwt Rotterdam 3 juli 1889 PIETER DE VRIES, geb. Papendrecht ca. 1870, overl. Rotterdan 17 aug. 1914, 44 jr,  zn. van GERRIT DE VRIES en ANNIGJE MULLER.

5.    ALIDA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 11 feb. 1868, overl. Rotterdam 1 okt 1894.

6.    JANNETJE VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 15 feb. 1870, overl. Pijnacker 28 juli 1871.

7.    CORNELIS VAN DER ENDE, huwt HELENA ADRIANA BOEREN. volgt VIII.ni

8.    ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 13 mrt 1875, overl. Rotterdam 15 juli  1875.

 

VII.ik    CORNELIS VAN DER ENDE, (zn. van VI.s)
geb. Berkel en Rodenrijs 21 mei 1834,
overl. Overschie 21 okt. 1896,
zn. van DINGENAAR VAN DER ENDE en TRIJNTJE VAN RIJN,
huwt Kethel 19 juni 1862
MAGDALENA VOLLEBREGT,
geb. Kethel 14 juni 1832,
overl. Overschie 2 feb. 1929,
dr. van JOHANNES VOLLEBREGT en ELIZABETH JOHANNA BARGEUS.

uit dit huwelijk:

1.    DINGENAAR JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Kethel 11 aug. 1862, overl. Kethel 26 apr. 1864.

2.    JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Kethel 26 okt. 1863, overl. Kethel 16 dec. 1863.

3.    TRIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Kethel 24 nov. 1864, overl. Kethel 16 okt. 1865.

4.    ELIZABETH JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 15 mei 1866, overl. 22 dec. 1947.

5.    TRIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Kethel en Spaland 4 aug. 1867, overl. 11 mei 1969, huwt Berkel en Rodenrijs 7 apr. 1905 PIETER VERHOEFF, geb. Berkel en Rodenrijs 23 sept. 1842, overl. Berkel en Rodenrijs 8 juni 1922, zn. van LENA VERHOEFF.

6.    JOHN (JAN) VAN DER ENDE, sleeper, huwt  CORNELIA DE BAAT. volgt VIII.nk

7.    DINGEMAN VAN DER ENDE, geb. Kethel 28 apr. 1872, overl. Kethel 16 aor, 1873.

8.    DINGENAAR VAN DER ENDE, geb. Kethel 20 aug. 1873, overl. Kethel 2 dec. 1874.

9.    DINGENAAR VAN DER ENDE, huwt TEUNTJE VAN DORP. volgt VIII.nh

10.    CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Overschie 17 okt. 1876, overl. Overschie 26 juni 1877.

 

VII.j    ABRAM VAN DER ENDE, bouwmanskmecht, (zn. van VI.q)
geb. Reeuwijk, 21 juni 1833,
zn. van JAN (JOHANNES) VAN DEN ENDE en ANNA (JOHANNA) VAN UTRECHT
huwt Alphen 5 juni 1857
ADRIANA CORNELIA VAN DER HELM,
geb. Alphen 2 juli 1832,
dr. van WILLEM VAN DER HELM, inlandse kramer en GERTRUDIS VAN DEN ELSAKKER.

uit dit huwelijk:

1.    JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Alphen en Rietveld 14 sept. 1857, overl. Alphen 20 dec. 1857, 0 jr

2.    JOHANNA GERTRUDA VAN DER ENDE, geb. Alphen en Rietveld 19 dec. 1858, overl. Alphen 5 mei 1859, 0 jr.

3.    JOHANNA GEERTRUIDA VAN DER ENDE, geb. Aarlanderveen 27 sept. 1860, overl. Aarlanderveen 7 okt. 1860.

4.    GERTRUDIS VAN DER ENDE, geb. Aarlanderveen 29 maart 1862, overl. Aarlanderveen 3 juni 1862.

5.    JANNETJE VAN DER ENDE, geb. Aarlanderveen 14 okt. 1863, overl. Aarlanderveen 9 juni 1864.

6.    JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Aarlanderveen 29 dec. 1864, overl. Aarlanderveen 16 juni 1865.

7.    JAN JOHANNES WILHELMUS GERARDUS VAN DER ENDE, geb. Aarlanderveen 23 jan. 1866, overl. Aarlanderveen 31 maart 1866.

8.    APOLONIA VAN DER ENDE, geb. Aarlanderveen 20 feb 1867, overl. Aarlanderveen 4 aug. 1867.

9.    GERTRUDIS VAN DER ENDE, geb. Aarlanderveen 20 feb. 1867, overl. Aarlanderveen 12 juli 1867.

10.    WILLEM VAN DER ENDE, geb. Aarlanderveen 22 juni 1868, overl. Aarlanderveen 31 juli 1868

11.    Een dood geboren kind van het vrouwelijk geslacht, geb. Aarlanderveen 16 sept. 1871.

 

VII.k JAN VAN DEN ENDE, schipper, (zn. van VI.d)
geb. Wateringen 25 april 1838,
overl. 's-Gravenzande 22 maart 1921,
zn. van THOMAS VAN DEN ENDE en ADRIAANTJE HUIJSMAN,
huwt 's-Gravenzande 13 juni 1862,
CORNELIA VOOGT,
geb. 's-Gravenzande 11 febr. 1841,
overl. 's-Gravenzande 9 jan. 1913,
dr. van JAN VOOGT en PIETERNELLA LAPLACE.

uit dit huwelijk:

1. THOMAS VAN DEN ENDE, huwt PIETJE SOLLEVELD. volgt VIII.o

2. JAN VAN DEN ENDE, huwt LENA VAN DE VELDE.  volgt VIII.p

3. PIETER VAN DER ENDE, huwt JACOBA JOHANNA VAN ANTWERPEN. volgt VIII.q

4. ADRIANUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 27 maart 1870, overl. s-Gravenzande 29 maart 1870.

5. ELIZA VAN DEN ENDE, huwt NEELTJE VAN DER KRUIJK.  volgt VIII.r

6. 5 maart 1871 te 's-Gravenzande een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

7. PIETERNELLA ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 10 febr. 1874, overl. s- Gravenzande 17 juli 1943, huwt s-Gravenzande 21 april 1893 BOR VAN BOKHORST, machinist, geb. Enkhuizen, 28 mei 1872, zn. van AALBERT VAN BOKHORST, varensgezel en AALTJE JONGERDEN, ( Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding 20 maart 1905), Huwt 2e s-Gravenzande 6 juli 1906 MARINUS PIETER JOHANNES VOOIS, wednr. van JAAPJE VAN DER ENDE, geb. Monster 7 aug. 1875, overl. 's-Gravenzande 22 febr. 1963, zn. van MARTINUS WILHELMUS PIETER VOOIS, koopman en MARIA VAN GAALEN.

8. ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt PIETERNELLA HAARING. volgt VIII.s

9. WILLEMINA ANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 7 mei 1879, overl. 's- Gravehage 6 jan. 1951, huwt 's-Gravenzande 11 mei 1906 JOHAN BOKSMAN, geb. Naaldwijk 14 sept. 1882, zn. van TEUNIS BOKSMAN en ANTJE DE LIJSTER.

10. ARIE VAN DEN ENDE, huwt GERRITJE MEIJNDERS. volgt VIII.t

11. JOHAN VAN DEN ENDE, huwt NEELTJE SUZANNA JOHANNA DEE.  volgt VIII.te

12. 6 aug. 1884 te 's-Gravenzande een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

VII.l GERRIT VAN DEN ENDE, (zn. van VI.d)
geb. Naaldwijk 1 febr. 1841,
overl. 's-Gravenzande 16 aug. 1931,
zn. van THOMAS VAN DEN ENDE en ADRIAANTJE HUIJSMAN.
huwt 1e 's-Gravenzande 9 mei 1862,
HENDRIKA VAN DEN BERG, dienstbode (1862),
geb. 's-Gravenzande 31 jan. 1845,
overl. s-Gravenzande 18 nov 1902, 57 jr,
dr. van LEENDERT VAN DEN BERG en PIETERNELLA BOSZ.
huwt 2e 's-Gravenhage 28 feb. 1906,
CATHARINA FRANCINA BERNARDINA DE JONG, wed. van Willem Frederik van Ewijck,
geb. 's-Gravenhage 26 jun 1857,
overl. 's-Gravenzande 7 febr. 1935,
dr .van HERMANUS DE JONG en ELISABETH JOHANNA MONGRIEL

uit het eerste huwelijk:

1. ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 31 okt. 1862, overl. s-Gravenzande 23 juli 1865.

2. 19 april 1865 te 's-Gravenzande een doodgeboren kind van het mannelijk geslacht.

3. LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt JACOBA WIJNAND. volgt VIII.h

4. ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 22 nov. 1868, overl. Naaldwijk 3 juni 1928, huwt s-Gravenzande 7 mei 1886 LEENDERT VAN DER NOLL, geb. 's-Gravenzande 22 jan. 1864, overl. Naaldwijk 28 okt. 1942, 78 jr, zn. van CORNELIS VAN DER NOLL en WILHELMINA VAN DER HOEVEN.

5. THOMAS VAN  DEN ENDE, huwt AALTJE TUK. volgt VIII.i

6. ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt MARIA VAN DER WIJDEN. volgt VIII.j

7. PIETER VAN DEN ENDE, huwt 1e MARIA WILHELMINA VAN GEEST, huwt 2e THEODORA FRANSINA GARVELINK. volgt VIII.k

8. 29 jan. 1878 te 's-Gravenzande een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht.

9. ELIZA VAN DEN ENDE, huwt MAARTJE VAN DOP.  volgt VIII.l

10. MONDINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 april 1882, overl. Rotterdam 1 aug. 1918, huwt s-Gravenzande 19 mei 1899 GERARDUS VOOGD, zetschipper, geb. 's-Gravenzande 11 sept. 1878, zn. van JAN VOOGD en JOHANNA DE BLOOIS.

11. TEUNTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 28 febr. 1885, overl. s-Gravenzande 20 april 1885.

12. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 okt. 1886, overl. s-Gravenzande 26 febr. 1909, huwt 's-Gravenzande 17 mei 1907 MARINUS BOERS, geb. 's-Gravenzande 22 jan. 1884, overl. Rockanje 18 jan. 1968, zn. van BENJAMIN BOERS en ANTJE VAN DER MEER. Hij huwt 2e s- Gravenzande 18 mei 1911 ADRIANA VERSTEEG, geb. Zwijndrecht ca 1878, overl. Delft 10 feb. 1933, dr. van ARIE VERSTEEG en CORNELIA GEERTRUI VAN PELT. Hij huwt 3e S.M.MEIJER, overl. voor 1968.

VII.m PIETER VAN DER ENDE, zn. van VI.d)
geb. Naaldwijk 3 sept. 1843,
overl. 's-Gravenzande 7 sept. 1913,
zn. van THOMAS VAN DEN ENDE en ADRIAANTJE HUIJSMAN,
huwt 's-Gravenzande 26 okt. 1866,
MAARTJE DE KIEWIT,
geb. 's-Gravenzande 29 mei 1846,
overl. 's-Gravenzande 17 april 1922,
dr. van GERRIT DE KIEWIT en GERRITJE VAN DEN BOS.

uit dit huwelijk:

1. ADRIANA VAN DER ENDE, geb, 's-Gravenzande 21 juni 1867, overl. s-Gravenzande 28 april 1894, huwt 's-Gravenzande 25 mei 1888 ADRIANUS VOOGD, geb, 's-Gravenzande 26 juni 1867, overl. s-Gravenzande 3 nov. 1952, 85 jr, zn. van GERARDUS VOOGD en GEERTRUIDA VAN DER ENDE. Hij huwt 2e 's-Gravenzande 14 aug 1891 MARIA OVERSLOOT, geb. s-Gravenzande 9 dec 1861, overl. s-Gravenzande 29 juni 1932, dr. van ADRIANUS OVERSLOOT en JAAPJE DE KIEWIT.

2. GERRITJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 14 nov. 1868, overl. s-Gravenzande 8 juli 1899, huwt 's-Gravenzande 14 juni 1889 JAN VELLEKOOP, geb. Hillegersberg, overl. 's-Gravenzande 12 jan. 1950, zn. van PIETER VELLEKOOP en WILLEMIJNTJE TOUW. Hij huwt 2e s-Gravenzande 24 nov. 1899 ADRIANA VAN DER KAAIJ, geb. s-Gravenzande 11 maart 1868, overl. s-Gravenzande 25 juni 1944, 76 jr, dr. van THEODORUS VAN DER KAAIJ en MAGDALEENTJE VAN GEEST.

3. GEERTJE VAN DER ENDE, geb.'s-Gravenzande 28 febr. 1871, overl. s-Gravenzande 31 okt. 1898, huwt 's-Gravenzande 25 nov. 1892 CORNELIS VELLEKOOP, geb. 's- Gravenzande 29 sept. 1871, overl. s-Gravenzande 29 okt. 1957, 86 jr, zn. van PIETER VELLEKOOP en WILLEMIJNTJE TOUW. Hij huwt 2e ELISABETH KALSHOVEN, geb. Ter Aar ca. 1881, overl. s-Gravenzande 12 mei 1928, dr. van WILLEM KALSHOVEN en GEERTRUI VAN LEEUWEN, huwt 3e Monster 25 nov. 1899 NEELTJE BOERS, geb. Monster 23 april 1879, overl. s-Gravenzande 15 okt. 1922, 43 jr, dr. van FRANCISCUS BOERS en ANTJE CORNELIA KRUK

4. THOMAS VAN DER ENDE, huwt NEELTJE BOERS. volgt VIII.u

5. GERRIT WALING VAN DER ENDE, huwt 1e MARIA DE JONG, huwt 2e CATHARINA MARIA SOMVORDE. volgt VIII.v

6. JAAPJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 maart 1876, overl. s-Gravenzande 1 mei 1901, huwt 's-Gravenzande 1 juni 1900 MARINUS PIETER JOHANNES VOOIS, geb. Monster 7 aug. 1875, overl. 's-Gravenzande 22 febr. 1963, zn. van MARTINUS WILHELMUS PIETER VOOIS, koopman en MARIA VAN GAALEN. Hij huwt 2e s- Gravenzande 6 juli 1906 PIETERNELLA ADRIANA VAN DER ENDE, gescheiden echtgenote van BOR VAN BOKHORST, dr. van JAN VAN DEN ENDE en CORNELIA VOOGT.

7. MAARTJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 maart 1878, overl. s-Gravenzande 1 april 1879.

8. PIETER VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 16 nov. 1879, overl. s-Gravenzande 19 maart 1891.

9. MAARTJE KLAZINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 6 mei 1881, overl. s- Gravenzande 26 jan. 1902, huwt s-Gravenzande 8 febr. 1901 JOHANNES HOOGENRAAD, geb. 's-Gravenzande 9 juni 1876, overl. Den Haag 28 juni 1949, zn. van ARIE HOOGENRAAD en KLAASJE STOKDIJK. Hij huwt 2e CATHARINA AALBREGT.

10. ELISABETH VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 28 okt. 1882, overl. s-Gravenzande 27 mei 1883.

VII.n CORNELIS VAN DER ENDE, (zn. van VI.d)
geb. Naaldwijk 20 maart 1848,
overl. Delft 28 juli 1934,
zn. van THOMAS VAN DEN ENDE en ADRIAANTJE HUIJSMAN,
huwt 's-Gravenzande 21 nov. 1873,
MARIA WILHELMINA AALBREGT,
geb. 's-Gravenzande 7 nov. 1851,
overl. 's-Gravenzande 27 maart 1920,
dr. van GERARDUS PIETER AALBREGT, schoenmaker en PETRONELLA MIDDENDORP.

uit dit huwelijk:

1. PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 febr. 1874, overl. Vlaardingen 26 juli 1955.

2. THOMAS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 april 1875, overl. Delft 4 feb. 1887, 11 jr.

3. ADRIANA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 11 jan. 1877, overl. s-Gravenzande 29 juli 1877.

4. GERARDUS PIETER VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 13 febr. 1878, overl. s- Gravenzande 10 juli 1878.

5. GERARDUS PIETER VAN DER ENDE, huwt SINA OVERSLOOT.  volgt VIII.w

6. ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 17 okt. 1880, overl. s-Gravenzande 23 dec. 1884.

7. CORNELIS MARINUS VAN DER ENDE, huwt 1e FRANCINA CORNELIA OTTEVANGER, huwt 2e TRIJNTJE BOSCHMA. volgt VIII.x

8. ADRIANA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 15 sept. 1883, overl. s-Gravenzande 16 juli 1884.

9. MARINUS VAN DER ENDE, huwt KLAZINA BOERS. volgt VIII.y

10. ADRIANUS VAN DER ENDE, huwt CATHARINA DE WILD. volgt VIII.z

11. THOMAS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 9 sept. 1887, overl. s-Gravenzande 17 okt. 1889.

12. ELIZA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 14 juni 1889, overl. s-Gravenzande 27 mei 1890.

13. ADRIANA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 28 jan. 1891, overl. s-Gravenzande 4 okt. 1891.

14. MARIA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 28 jan. 1891, overl. s- Gravenzande 15 juli 1891.

15. THOMAS VAN DER ENDE, huwt WILHELMINA OTTEVANGER. volgt VIII.za

16. ADRIANA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 10 sept. 1895, overl. Den Haag 5 jan 1968, huwt 's-Gravenzande 17 nov. 1916 JOHANNES VAN DIJK, geb. 's-Gravenzande 28 sept. 1891, overl. Den Haag 28 okt. 1961, zn. van GERRIT VAN DIJK en LEENTJE VAN RIJN.

VII.o ADRIANUS VAN DER ENDE, broodbakker, (zn. van VI.f)
geb. Naaldwijk 20 april 1825,
overl. Naaldwijk 5 mei 1892,
zn. van JAN GERRITSE VAN DEN ENDE en JOSINA CAMFFERMAN.
huwt Naaldwijk 15 dec. 1849,
WILHELMINA CATHARINA LALLEMAN,
geb. Naaldwijk 30 jan. 1824,
overl. Naaldwijk 5 jan. 1892,
dr. van ELIZA LALLEMAN en NEELTJE VAN DER HOEVEN.

uit dit huwelijk:

1. JOSINA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 13 febr. 1850, overl. 's-Gravenhage 18 feb. 1901, huwt 1e Naaldwijk 16 okt. 1880 JAN VAN DER LUGT, geb. De Lier 22 sept. 1857, overl. Naaldwijk 6 juni 1883, 25 jr., zn. van ADAM VAN DER LUGT en MARIA SCHREVELIUS. Huwt 2e Naaldwijk 27 nov. 1886 WILLEM VAN DEN BOS, geb. Naaldwijk 14 dec. 1854, overl. 's-Gravenhage 28 jan. 1935, wednr. van GRIETJE VAN DER SPEK, zn. van GERRIT VAN DEN BOS en TRIJNTJE VAN DAM.

2. ELIZA CORNELIS VAN DER ENDE, huwt GERRITJE VERHAGEN. volgt VIII.ba

3. JOANNES JACOBUS VAN DER ENDE, huwt GEERTRUIDA TAAL.  volgt VIII.bb

4. ARIE CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 31 mei 1857, overl. 's-Gravenhage 14 nov. 1920, ongehuwd.

5. JACOBUS ADRIANUS VAN DER ENDE, huwt ANNA MARIA BARBARA VAN DER GAAG. volgt VIII.bc

6. NEELTJE WILHELMINA  CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 8 sept. 1861, overl. Naaldwijk 22 mei 1890.

7. ADRIANUS WILLEM KAREL VAN DER ENDE, huwt JERINA SCHEFFERS. volgt VIII.bd

8. WILHELMINA CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 8 juli 1865, overl. Naaldwijk 18 juli 1941, 76 jr, huwt Naaldwijk 5 april 1890 JOHANNES MARINUS SCHILD, brievenbesteller, geb. 's-Gravenhage ca. 1865, zn. van JOHANNES SCHILD, metselaar en MARIA ELISABETH KoNIG. Zij huwt 2e na 1894 TEUNIS VAN DE MERVE, tuinier, geb. Numansdorp 7 feb. 1871, overl. Naaldwijk 11 feb. 1965, zn. van DIRK VAN DE MERVE en CORSTINA VAN DER HEIDEN..

VII.oa    JACOBUS VAN DER ENDE, molenaarsknecht (1846), zn. van VI.f
geb. Naaldwijk 9 april 1819,
overl. Zwijndrecht 15 sept. 1913,
zn. van JAN GERRITSE VAN DEN ENDE en JOSINA CAMFFERMAN,
huwt 1e Gouda 11 nov. 1846
JOSINA BELONJE, naaister,
geb. Gouda 17 april 1826,
overl. Gouda 15 mrt 1854, 27 jr
dr. van GERARDUS BELONJE pijpenfabrikant en MARIA SMIT,
huwt 2e Zwijndrecht 13 okt. 1854
LENA VOGEL,
geb. Zwijndrecht 14 mrt. 1833,
overl. Zwijndrecht 24 feb. 1901,
dr. van JAN JANSZ. VOGEL en AAGJE SCHOUTEN.

uuit het eerste huwelijk:

1.    Een doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht, geb. Gouda, 15 sept. 1847.

2.    JOZINA MARIA VAN DER ENDE, overl. Gouda, 16 april 1851. 0 jr.

3.    JOZINA MARIA VAN DER ENDE, overl. Gouda 30 jan. 1852. 0 jr.

uit het tweede huwelijk:

4.    JAN VAN DER ENDE, geb. Zwijndrecht 22 juni 1855, overl. Zwijndrecht 18 april 1876, 22 jr.

5.    ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. Zwijndrecht 23 jan 1857, overl. Zwijndrecht 12 april 1857.

6.    AAGJE VAN DER ENDE, geb. Zwijndrecht 13 aug. 1858, overl. Aarlanderveen 4 april 1932, huwt Zwijndrecht 26 mei 1887 ARIE STEPHANUS SCHULLER, geb. Aarlanderveen 15 jan. 1860, overl. Alphen aan den Rijn 15 aug. 1953, zn. van LEENDERT SCHULLER en CORNELIA HOOGENDIJK.

7.    JACOBUS VAN DER ENDE, geb. Zwijndrecht 17 feb. 1860, overl. Zwijndrecht 9 april 1860.

8.    JOZINA VAN DER ENDE, geb. Zwijndrecht 5 april 1861, overl. 's-Gravenhage 25 okt. 1953, huwt Zwijndrecht 24 mei 1883 MARINUS VADER, directeur normaalschool, geb. Cats 3 juli 1859, overl. Velsen 24 apr. 1920, zn. van PIETER VADER en GRIETJE BAKKER.

9.    JACOBUS VAN DER ENDE, geb. Zwijndrecht 15 juni 1863, overl. Zwijndrecht 25 sept. 1863.

10.    GOVERINA VAN DER ENDE, geb. Zwijndrecht 24 okt. 1864, overl. Zwijndrecht 28 jan. 1865.

11.    LENA JACOBA VAN DER ENDE, geb. Zwijndrecht 12 okt. 1866, overl. Zwijndrecht 28 sept. 1931, huwt Zwijndrecht 30 sept.1908 JAN SCHULLER, geb. Zwijndrecht 29 okt. 1859, overl. Dordrecht 27 nov. 1940, zn. van HENDRIK SCHULLER en ADRIAANTJE KRAAIJEVELD. Hij huwt 1e JACOBA LEONORA VAN DER KRAAN, overl. Zwijndrecht 18 juli 1901, 41 jr, dr. van HENDRIK VAN DER KRAAN en ADRIANA VAN RIETSCHOTEN.

12.    PIETER VAN DER ENDE, geb. Zwijndrecht 3 april 1870, overl. Zwijndrecht 3 nov. 1872.

13.    GOVERINA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Zwijndrecht 31 mei 1873, overl. Zwijndrecht 3 jan. 1877.

14.    JACOBUS VAN DER ENDE, geb. Zwijndrecht 22 dec. 1875, overl. Zwijndrecht 24 nov. 1876.

15.    JAN VAN DER ENDE,  huwt  SIENA KWIKKERS.  volgt VIII.oa

 

VII.p GERRIT VAN DER ENDE, (zn. van VI.h),
geb. Naaldwijk 29 aug. 1815,
overl. 's-Gravenzande 30 jan. 1908,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en MEINSJE VAN DER KLAAUW.
huwt 's-Gravenzande 16 juli 1841,
JOANNA VOSKAMP, wed. van GERRIT MIDDELBURG,
geb. Naaldwijk 14 febr. 1810,
overl. 's-Gravenzande 13 jan. 1882,
dr. van JOANNIS VOSKAMP, arb. en BEELETJE VAN EIJCK.
zij huwt 1e 's-Gravenzande 27 juli 1833 GERRIT MIDDELBURGH, wednr van Neeltje van Galen, geb. Leiden 7 mrt 1764, overl. 's-Gravenzande 29 aug. 1838, 74 jr,
zn. van CORNELIS MIDDELBURGH en CATRINA PIKET

uit dit huwelijk:

1. PIETER VAN DER ENDE, huwt  MARIA VAN DEN BERGH. volgt VIII.pa

2. JOHANNES VAN DER ENDE, huwt KLAASJE OUWENDIJK.  volgt VIII.pb

3. MAARTEN VAN DER ENDE, huwt LEENTJE VAN STAALDUINEN. volgt VIII.pc

VII.q LEENDERT VAN DEN ENDE, (zn. van VI.h),
geb. 's-Gravenzande 10 sept. 1819,
overl Rotterdam 24 dec. 1906,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en MEINSJE VAN DER KLAAUW,
huwt 1e 's-Gravenzande 17 juli 1846
LEUNTJE DE ZEEUW,
geb. De Lier 17 juni 1817,
overl. s-Gravenzande 11 nov. 1846, 29 jr.
dr. van PIETER DE ZEEUW en JANNETJE VAN HAARE.
huwt 2e 's-Gravenzande 18 okt. 1850,
DIRKJE VAN RUIVEN, dienstbode,
geb. 's-Gravenzande 3 jan. 1828,
overl. 's-Gravenzande 5 nov. 1888,
dr. van PETRUS JOHANNES VAN RUIVEN, arb. en JANNETJE VALSTAR.

uit het tweede huwelijk:

1. PIETER VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 13 jan. 1851, overl. s-Gravenzande 26 jan. 1851.

2. PETRUS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 6 jan. 1852, overl. s- Gravenzande 27 jan. 1853.

3. PETRUS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 15 mrt. 1854, overl. s- Gravenzande 20 dec. 1862.

4. MEINSJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 11 dec. 1856, huwt s-Gravenzande 30 aug. 1878 JACOBUS HUIS, arb., geb. 's-Gravenzande 4 juli 1857, overl. s-Gravenzande 19 jan. 1880, zn. van JACOBUS HUIS, arb. en JELTJE VAN GEEST, huwt 2e 's- Gravenzande 9 febr. 1883 DIRK DEKKER, visser, geb. Heinenoord, ca. 1861, zn. van AART DEKKER, voerman en ELIZABETH OOSTERMAN.

5. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 mrt. 1862, overl. s-Gravenzande 18 dec. 1864.

6. PETRUS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 4 mrt. 1863, overl. s- Gravenzande 18 dec. 1864.

7. PIETER VAN DEN ENDE, huwt METJE DEKKER. volgt VIII.qa

8. PETRUS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 15 juni 1867, overl. s- Gravenzande 4 april 1873.

VII.r CORNELIS VAN DEN ENDE, arb. (zn. van VI.h),
geb. 's-Gravenzande 6 nov. 1823,
overl. 's-Gravenzande 23 juli 1904,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en MEINSJE VAN DER KLAAUW.
huwt 's-Gravenzande 26 okt. 1855,
MAGDALENA SOLLEVELD,
geb. 's-Gravenzande 19 okt. 1825,
overl. 's-Gravenzande 15 mei 1908,
dr. van HENDRIK SOLLEVELD en LIJNTJE RUINAART.

uit dit huwelijk:

1. PIETER VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 10 dec. 1856, overl. s-Gravenzande 19 febr. 1860.

2. 12 mei 1858 aangegeven te 's-Gravenzande een doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht.

3. HENDRIK PIETER VAN DEN ENDE, huwt MAGDALENA HAMEL. volgt VIII.ra

4. PIETER MAARTEN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 juni 1863, overl. s- Gravenzande 27 dec. 1863.

5. LIJNTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 25 sept. 1864, overl. Zevenhuizen 24 juli 1905, huwt Rijswijk Z-H 10 mei 1893 PIETER HORDIJK, geb. Zevenhuizen 5 juli 1859, overl. Zevenhuizen 22 nov. 1930, zn. van PIETER HORDIJK en JAAPJE DE VRIES.

6. MENSJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 7 febr. 1866, overl. Rotterdam 12 mei 1938, huwt s-Gravenzande 16 sept. 1887 GERRIT VAN OOSTEN, geb. Naaldwijk 3 sept. 1864, sluiswachter bij de N.S. te Hoek van Holland, overl. Naaldwijk 29 okt. 1930, zn. van FRANS VAN OOSTEN en NEELTJE VAN DIEN.

7. PIETER VAN DEN ENDE, huwt ADRIANA VELLEKOOP. volgt VIII.rb

8. LEENDERT VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 28 sept. 1869, overl. s-Gravenzande 15 okt. 1886.

VII.s JAN VAN DEN ENDE, koopman. (zn. van VI.i),
geb. Naaldwijk 28 febr. 1827,
overl. Monster 5 jan. 1905,
zn. van NICOLAAS VAN DER ENDE en GRIETJE KOOLE.
huwt Monster 1 april 1854,
ANTJE DE KIEWIT, dienstbode
geb. 's-Gravenzande 26 sept. 1829,
overl. Monster 12 nov. 1903,
dr. van JACOBUS DE KIEWIT, koopman en JAAPJE DOORDUIJN.

uit dit huwelijk:

1. GRIETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 juni 1854, overl. 's-Gravenhage 17 sep 1919, huwt 's-Gravenhage 9 mei 1883 PHILIPPUS LUDOVICUS KNIJFF, korporaal tamboer, geb. Nijmegen ca. 1839, overl. 's-Gravenhage 5 jan 1908, zn. van GRADUS KNIJFF en DERKJE BIEKES. Hij huwt 1e JOHANNA MARIA VOS.

2. JAAPJE VAN DEN ENDE, geb. Monster 10 mei 1856, huwt Monster 7 juli 1882 SIJBRANDUS LIEUWMA, soldaat, geb. Sexbierum, ca. 1859, zn. van HARMEN LIEUWMA en JOHANNA WILHELMINA LE NOBLE.

3. CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 18 sept. 1858, overl. Monster 25 mrt. 1941, huwt Monster 3 juni 1882 ANTHONY NIEUWENHUIJZEN, geb. Monster 29 okt. 1855, overl. Monster 27 okt. 1928, zn. van HENDRIK JOHANNES NIEUWENHUIJZEN en FRANCINA VAN SPRONSEN.

4. NICOLAAS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 18 jan. 1864, overl. Monster 22 dec. 1870.

5. JACOBA VAN DEN ENDE, geb. Monster 18 maart 1866, overl. 's-Gravenhage 19 aug. 1956, huwt Monster 30 aug. 1903 CORNELIS ADRIANUS KEIJZER, koopman, geb. Monster 17 okt. 1866, wednr. van CORNELIA MIDDELBURG, zn. van CORNELIS KEIJZER en ADRIANA JOHANNA ZEEMAN.

6. ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Monster 12 april 1870, huwt Monster 26 juli 1899 CORNELIS WILHELMUS SMITS, kruidenier, geb. Onswedde, zn. van ROELAND SMITS, onderwijzer, en PIETERNELLA VAN VUGT.

7. NICOLAAS VAN DER ENDE, huwt FRANCINA DE HOOG.  volgt VIII.sa

8. ANTJE VAN DEN ENDE, geb. Monster 17 juni 1875, overl. Monster 22 juni 1875.

VII.t MAARTEN VAN DER ENDE, koopman, winkelier, (zn. van VI.i),
geb. 's-Gravenzande 6 juli 1828,
overl. Naaldwijk 23 dec. 1880,
zn. van NICOLAAS VAN DER ENDE en GRIETJE KOOLE.
huwt 's-Gravenzande 7 nov. 1862,
GRIETJE VAN OOSTEN,
geb. 's-Gravenzande 20 mei 1836,
overl. Naaldwijk 10 aug. 1916,
dr. van WILLEM VAN OOSTEN, verver, en JANNETJE BOON.

uit dit huwelijk:

1. NICOLAAS VAN DER ENDE, huwt AGATHA CORNELIA DE ZOETE. volgt VIII.ta

2. JANNETJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 17 juli 1865, overl. Naaldwijk 26 juli 1952, huwt Naaldwijk 16 mei 1885, GERRIT LAARMAN, nachtwaker, geb. Naaldwijk 18 maart 1850, overl. Naaldwijk 2 jan. 1934, 83 jr, zn. van DIRK LAARMAN, arb. en NEELTJE VREUGDENHIL. Hij huwt 1e Naaldwijk 24 mei 1874 GERARDA ANTOINETTA VAN MOOK, geb. Woerden 27 sept. 1848, overl. Naaldwijk 26 nov. 1882, dr. van HUIBERT VAN MOOK en GRADA MOL

3. ADRIANUS VAN DER ENDE, huwt STIJNTJE VAN VLIET.  volgt VIII.tc

4. GRIETJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 9 febr. 1871, overl. Schiedam 17 okt. 1940, huwt 1e  Schiedam 15 okt. 1890 JAN HOOGENBOOM, stoker, geb. Geervliet ca. 1863, zn. van DIRK HOOGENBOOM en JANNETJE VAN DER SLUIJS, huwt 2e  Rotterdam 2 nov. 1927  BERNARDUS SUVAAL,  geb. Rotterdam 27 sept. 1876, overl. na 1940, zn. van DANIEL WILLEM SUVAAL en ALIDA VAN KRAAIJKAMP. Hij huwt 1e Rotterdam 23 mrt 1898 Catharina Boerstra geb. Rotterdam, dr. van RINZR BOERSTRA en CATHARINA COOLSBERGEN.

5. WILHELMINA CORNELIA VAN DER ENDE, dienstbode, geb. Naald wijk 5 febr. 1875, overl. Naaldwijk 25 dec. 1891.

6. JAN VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 28 febr. 1877, overl. Naaldwijk 3 april 1878.

VII.ta CLAZINA VAN DER ENDE, (dr. van VI.i),
geb. Naaldwijk 9 febr. 1832,
overl. 's-Gravenzande 15 juli 1894,
dr. van NICOLAAS VAN DER ENDE en GRIETJE KOOLE,
huwt 1e 's-Gravenzande 15 nov. 1861,
JOHANNES LAGERWIJ, arb.
geb. 's-Gravenzande 25 dec. 1836,
overl. s-Gravenzande 17 jan. 1865, 28 jr.
zn. van WILLEM LAGERWIJ en WILLEMEINTJE VAN GINKEL
huwt 2e
DIRK VAN DER KAAY, wednr. van ELIZABETH WIJNANDS,
geb. 's-Gravenzande 16 febr. 1831,
zn. van LEENDERT VAN DER KAAY en MARIA TAMMARIJN.
Hij huwt 3e s-Gravenzande 1 feb. 1895 JACOBA IMMERZEEL, geb. s-Gravenzande 17 mei 1852, overl. Monster 7 okt. 1937, dr. van BARTHOLOMEUS IMMERZEEL en KLAZINA MOOR, wed. van ARIE BOERS

geboren te 's-Gravenzande 4 juni 1857 in onecht

1. ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt MARIA SOLLEVELD. volgt VIII.tb.

VII.tb CORNELIS VAN DER ENDE, (zn. van VI.i)
geb. Maasland 7 nov. 1825,
overl. Pijnacker 21 dec. 1857,
zn. van KLAAS (NICOLAAS) VAN DER ENDE en GRIETJE KOOLE.,
huwt Pijnacker 3 mei 1856,
WILLEMIJNTJE VLAARDINGERBROEK,
geb. Pijnacker 29 mei 1833,
overl. Nootdorp 27 dec. 1910,
dr. van ABRAHAM VLAARDINGERBROEK en JANNETJE DE GROOT.
Zij huwt 2e Pijnacker 1 okt. 1859 PIETER CORNELIS VAN ROSMALEN, geb. Pijnacker 7 jan. 1830, overl. Nootdorp 5 okt. 1902, zn. van PIETER VAN ROSMALEN en ADRIANA VAN DEN BERG.

uit dit huwelijk:

1. ABRAHAM VAN DER ENDEN, huwt MARIA VELLEKOOP. volgt VIII.td

2. CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Pijnacker 30 maart 1858, overl. Pijnacker 19 april 1924, 66 jr, huwt PIETER LIEFHEBBER, gemeente werkman, geb. Enkhuizen, ca. 1856,overl. Nootdorp 28 jan. 1911, zn. van GERBRAND LIEFHEBBER en REIMPJE KANS.

VII.u PIETER VAN DER ENDE, arb., (zn. van VI.i),
geb. 's-Gravenzande 24 mei 1833,
overl. 's-Gravenzande 24 juli 1888,
zn. van NICOLAAS VAN DER ENDE en GRIETJE KOOLE,
huwt 's-Gravenzande 8 aug. 1862,
CATHARINA VAN DIJK, dienstbode,
geb. 's-Gravenzande 9 dec. 1837,
overl. s-Gravenzande 2 dec. 1914, 76 jr
dr. van BERNARDUS VAN DIJK en ADRIANA JISTORIUS.

uit dit huwelijk:

1. MARGARETHA KLAZINA VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 26 maart 1863, overl. 's-Gravenhage 28 feb. 1943, huwt s- Gravenzande 11 nov. 1887 PETRUS ZWART, geb. Haarlemmermeer, overl. voor 1943, zn. van TEUNIS ZWART en PIETERNELLA RUTTE.

2. BERNARDUS VAN DER ENDE, huwt 1e ELIZABETH VAN DER WEL, huwt 2e ANNA KOK.volgt VIII.ud

3. ADRIANA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 sept. 1865, overl. s-Gravenzande 22 nov. 1865.

4. CORNELIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 nov. 1866, overl. Monster 18 juli 1933, huwt 's-Gravenzande 25 nov. 1887 CORNELIS MARINUS VAN DER SAR, koopman, geb. 's-Gravenzande 23 juli 1866, overl. Monster 6 mei 1945, zn. van CORNELIS VAN DER SAR, tuinder en JANNETJE VAN DER GAAG.

5. ADRIANUS VAN DER ENDE, huwt WILHELMINA OUWENDIJK. volgt VIII.ua

6. 26 jan. 1870 te 's-Gravenzande, 1 doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht.

7. NICOLAAS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 febr. 1871, overl. s-Gravenzande 6 sept. 1871.

8. CLASINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 15 juli 1872, overl. s-Gravenhage 12 sept. 1966, huwt s-Gravenzande 3 juni 1892 JOHANNES VAN RIJN, arb., geb. 's- Gravenzande 6 juni 1870, overl. s-Gravenhage 12 aug. 1958, zn. van CORNELIS VAN RIJN en ANTJE HAARING.

9. LEENDERT VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 26 okt. 1873, overl. s-Gravenzande 13 sept. 1874.

10. LEENTJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 18 juli 1875, overl. s-Gravenzande 15 sept. 1875.

11. LEENDERT VAN DER ENDE, huwt GEERTJE HAARING. volgt VIII.ub

12. NIKOLAAS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 aug. 1878, overl. Monster 4 febr. 1950, ongehuwd.

13. JOHANNES VAN DER ENDE, huwt ARENDJE MOOR. volgt VIII.uc.

14. ADRIANA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 jan. 1881, overl. s-Gravenzande 4 maart 1882.

VII.v MINUS VAN DEN ENDE, arb. (zn. van VI.i),
geb. 's-Gravenzande 25 juni 1836,
overl. 's-Gravenzande 28 febr. 1902,
zn. van NICOLAAS VAN DER ENDE en ADRIAANTJE VAN DER HOUWEN.
huwt 's-Gravenzande 28 okt. 1864,
LEENTJE VAN DIJK,
geb. 's-Gravenzande 17 maart 1841,
overl. 's-Gravenzande 24 nov. 1909,
dr. van BERNARDUS VAN DIJK, arb. en ADRIANA JUSTORIUS.

uit dit huwelijk:

1. NICOLAAS VAN DEN ENDE, huwt 1e HELENA GERARDA JONNA HAK, huwt 2e ARINA BOS. volgt VIII.va

2. BERNARDUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 7 dec. 1867, overl. s-Gravenzande 4 okt. 1868.

3. BERNARDUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 18 maart 1871, overl. s-Gravenzande 28 aug. 1871.

4. BERNARDUS VAN DEN ENDE, huwt JACOBA ZEEMAN.  volgt VIII.vb

5. ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA JACOBA DIJKSHOORN. volgt VIII.vc

6. LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt 1e LENA SCHELLEVIS, huwt 2e JOHANNA SCHELLEVIS. volgt VIII.vd

7. ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 april 1885, overl. s-Gravenzande 22 maart 1966, huwt 's-Gravenzande 28 mei 1909 GERRIT VAN DER ENDE (IX.pb), geb. 's- Gravenzande 31 aug. 1883, overl. ald. 30 sept. 1933, zn. van JOHANNES VAN DER ENDE en KLAASJE OUWENDIJK.

VII.w GERRIT VAN DEN ENDE, arb. (zn. van VI.i),
geb. 's-Gravenzande 7 dec. 1837,
overl. 's-Gravenzande 25 mei 1901,
zn. van NICOLAAS VAN DER ENDE en ADRIAANTJE VAN DER HOUWEN.
huwt 's-Gravenzande 25 febr. 1865,
LENA VAN DER MEER, dienstbode,
geb. Rozenburg 29 dec. 1841,
overl. 's-Gravenzande 14 jan. 1904,
dr. van PIETER VAN DER MEER en ELISABETH KOPPENOL.

uit dit huwelijk:

1. ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 17 april 1865, overl. Rozenburg 5 juni 1865.

2. NICOLAAS VAN DEN ENDE, huwt WILLEMINA VAN DER HOEVEN. volgt VIII.wa

3. ELIZABETH VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 25 febr. 1868, overl. s-Gravenzande 15 jan. 1940, huwt 's-Gravenzande 8 nov. 1892 JOHANNES DRANKIER, geb. 's- Gravenzande 7 dec. 1860, overl. s-Gravenzande 1 febr. 1947, zn. van HENDRIK DRANKIER en LENA GRIMMELIJKHUIZEN.

4. PIETER VAN DEN ENDE, huwt ELISABETH STEEVENS. volgt VIII.wb

5. ADRIANUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 13 april 1872, overl. s-Gravenzande 27 april 1873.

6. ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt NEELTJE SUZANNA NOORDERMEER. volgt VIII.wc

7. ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 31 maart 1877, overl. s-Gravenzande 21 okt. 1877.

8. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 12 nov. 1882, overl. s-Gravenzande 9 nov. 1956, huwt 's-Gravenzande 10 okt. 1902 JACOB VAN DER MEER, exportslager, geb. 's-Gravenzande 10 april 1878, overl. s-Gravenzande 6 sept. 1947, zn. van PIETER VAN DER MEER en CORNELIA VAN RUIVEN.

VII.x THOMAS VAN DEN ENDE, arb., (zn. van VI.i),
geb. 's-Gravenzande 16 mei 1840,
overl. Loosduinen 4 juni 1914,
zn. van NICOLAAS VAN DER ENDE en ADRIAANTJE VAN DER HOUWEN,
huwt 's-Gravenzande 15 mei 1868,
KAATJE SIJNTJE DE MUNNIK, dienstbode,
geb. 's-Gravenzande 1 febr. 1845,
overl. Den Haag 17 april 1928,
dr. van JOCHEM DE MUNNIK, arb., en MARIJTJE VAN ZANTEN.

uit dit huwelijk:

1. ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 16 okt. 1868, overl. Den Haag 1 jan. 1946, huwt Loosduinen 17 juni 1896 BASTIAAN VAN OOSTEN, geb. Loosduinen 4 okt. 1868, timmerman, overl. Den Haag 21 jan. 1933, zn. van MARTINUS VAN OOSTEN en WILHELMINA DE HAAN.

2. MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 16 dec. 1870, overl. 's-Gravenhage 21 dec. 1926, huwt. s-Gravenzande 10 juli 1891 DIRK VAN DER HEIDE, geb. Monster 27 okt. 1866, overl. 's-Gravenhage 30 nov. 1920, 54 jr, zn. van WILLEM VAN DER HEIDE en HENDRIKA WESTMAN.

3. NICOLAAS VAN DEN ENDE, huwt 1e CATHARINA JOHANNA KRAUSS, huwt 2e SIENTJE VAN DER LELIE. (volgt VIII.zx)

4. JOCHEM VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 juli 1875, overl. s-Gravenzande 7 jan. 1896.

5. THOMAS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 3 febr. 1878, overl. s-Gravenzande 13 mei 1888.

6. STIJNTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 febr. 1880, overl. s-Gravenzande 22 april 1889.

VII.y JAN VAN DEN ENDE, koopman, (zn. van VI.i),
geb. 's-Gravenzande 12 juni 1844,
overl. 's-Gravenzande 6 aug. 1897,
zn. van NICOLAAS VAN DER ENDE en ADRIAANTJE VAN DER HOUWEN.
huwt 's-Gravenzande 20 okt. 1871,
ADRIANA VAN DEN ENDE,
geb. 's-Gravenzande 27 juli 1851,
overl. 's-Gravenzande 23 sept. 1884,
dr. van ELIZA VAN DEN ENDE en WILHELMINA ANNA MARIA VOOGD.

uit dit huwelijk:

1. NICOLAAS VAN DEN ENDE, huwt SUSANNA VAN DEN BOS. volgt VIII.ya

2. WILLEMINA ANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 4 maart 1874, overl. Hoek van Holland 10 okt. 1924, huwt s- Gravenzande 31 juli 1896 PIETER VAN DIJK, geb. 's-Gravenzande 20 aug. 1869, overl. Hoek van Holland 23 okt. 1948, zn. van GERRIT VAN DIJK, arb. en CATHARINA PAARDEKOPER.

3. ELIZA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 27 nov. 1876, overl. s-Gravenzande 10 sept. 1885.

4. ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 22 april 1878, overl. Den Haag 14 dec. 1905, dienstbode, ongehuwd.

5. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 april 1879, overl. s-Gravenzande 9 jan. 1881.

6. JAN VAN DEN ENDE, huwt LEENTJE MONDT.  volgt VIII.yb

VII.z ARIE VAN DER ENDE, veekoopman, geref, (zn. van VI.j),
geb. Naaldwijk 18 sept. 1826,
overl. Naaldwijk 5 dec. 1913,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en GRIETJE MOSTERD.
huwt Maasland 28 jan. 1853,
BAARTJE VAN BUUREN,
geb. Maasland 18 okt. 1829,
overl. Naaldwijk 23 dec. 1918,
dr. van SIMON VAN BUUREN en JAANTJE DEKKER.

uit dit huwelijk:

1. GRIETJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 24 april 1853, overl. Naaldwijk 6 aug. 1854,

2. SIMON VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 29 juli 1854, overl. Naaldwijk 4 dec. 1854.

3. GRIETJE VAN DER ENDE, huwt 2e PIETER VAN SANTEN, huwt 2e PIETER VAN EIJK. volgt VIII.zaa

4. SIMON VAN DER ENDE, huwt JANNETJE VAN LENTEREN. volgt VIII.zm

5. ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 4 april 1858, overl. Naaldwijk 19 nov. 1858.

6. ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 23 sept. 1859, overl. Maasland 18 dec. 1939, huwt Naaldwijk 19 mei 1883 ARIE HERBERT, arb. geb. De Lier 27 jun 1851, overl. Delft 20 okt. 1918, zn. van ARIE HERBERT en MARIA VAN SANTEN. Hij huwde 1e Naaldwijk 18 mei 1878 CORNELIA IMMERZEEL, geb. Naaldwijk 22 aug. 1855, overl. Naaldwijk 3 april 1882, 26 jr, dr. van LEENDERT IMMERZEEL en MARIA VAN DEN BERG.

7. PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 24 jan. 1861, overl. Naaldwijk 27 okt. 1861.

8. PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 1 mei 1862, overl. De Lier 27 okt. 1948, huwt Naaldwijk 12 mei 1888 BENJAMIN VAREKAMP,veehouder, geb. Rozenburg 20 mei 1863, overl. De Lier 22 maart 1928, 64 jr, zn. van TEUNIS VAREKAMP, arb., en LEUNTJE QUAK.

9. PIETER VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 10 sept. 1863, overl. Naaldwijk 2 nov. 1863.

10. PIETER VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 23 okt. 1864, overl. Naaldwijk 19 aug. 1865.

11. Geb. te Naaldwijk 2 april 1866 een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

12. PIETER VAN DER ENDE , huwt CORNELIA MARIA VAN GENT. (volgt VIII.zp)

13. ARIE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 6 nov. 1868, overl. Naaldwijk 1 juni 1869.

14. MAARTEN VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 22 juni 1870, overl. Naaldwijk 27 nov. 1870.

15. MAARTEN VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 6 juli 1871, overl. Naaldwijk 20 sept. 1871.

16. ARIE VAN DER ENDE,  huwt JOHANNA VIS. volgt VIII.zb

 

VII.za JACOBUS VAN DER ENDE, koopman (zn. van VI.j),
geb. Maasland 21 maart 1833,
overl. Maassluis 27 febr. 1905,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en GRIETJE MOSTERD.
huwt Maassluis 8 mei 1861,
JANNETJE KOORNNEEF, winkelierster, weduwe van JACOB STIGTER.
geb. Naaldwijk 30 aug. 1826,
overl. Maassluis 12 mei 1904,
dr. van LEENDERT KOORNNEEF en PIETERTJE VREUGDENHIL.

uit dit huwelijk:

1. PIETER VAN DER ENDE, huwt JOHANNA KRUIS. volgt VIII.zc

2. PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 10 april 1863, overl. Schiedam 4 okt. 1944, 81 jr, huwt Maassluis 10 mei 1888 PIETER VAN DER HOEVEN, metselaar, geb. Naaldwijk 21 nov. 1863, overl. voor 1944, zn. van LEENDERT GERARDUS VAN DER HOEVEN en HUIBERDINA VAN SANTEN.

3. LEENDERT VAN DER ENDE, geb. Maassluis 12 jan. 1865, overl. Maassluis 13 jan 1866.

4. LEENDERT VAN DER ENDE, geb. Maassluis 22 febr. 1866, overl. Maassluis 10 apr. 1867.

5. MARGARETHA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 4 maart 1867,overl. Maassluis 4 juni 1870, overl. Maassluis 10 juni 1870.

6. HELENA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 25 sept. 1868, huwt Maassluis 12 jan. 1893 JACOBUS HILBRAND HEIKO BOELSEN, zeeman, geb. Logd in Duitsland 20 dec. 1868, zn. van HINDERK BOELSEN en TETJELINA BRuNS.

7. LEENDERT VAN DER ENDE, huwt ANTJE SMINK. volgt VIII.zj

uit haar vorig huwelijk:

LEENDERT STIGTER, geb, Maassluis 1 aug. 1849, overl. ald. 5 juli 1871.

VII.zb LEENDERT VAN DER ENDE, (zn. van VI.j) veldarb.,Geref.
geb. Maasland 26 nov. 1840,
overl. Naaldwijk 28 maart 1914,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en GRIETJE MOSTERD.
huwt Maasland 21 mei 1864,
ANTJE VAN HEUL,
geb. Maasland 14 okt. 1839,
overl. Naaldwijk 12 sept. 1911,
dr. van LAURENS VAN HEUL en ANTJE KOOLE.

uit dit huwelijk:

1. PIETER VAN DER ENDE, huwt JOHANNA VAN DER KUIL. volgt VIII.zd

2. LOURENS VAN DER ENDE, huwt PIETERNELLA BOERS.  volgt VIII.zk

3. LEENDERT VAN DER ENDE, huwt JANNETJE VREUGDENHIL.  volgt VIII.ze

4. ANTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 3 aug. 1870, huwt Maasland 17 nov. 1893 LOURENS BRINKMAN, koopman, groentenhandelaar, geb. Maasland 3 jan. 1866, overl. Maassluis 24 dec. 1929, zn. van JACOB BRINKMAN, olieslagersknecht en PLEUNTJE DE RAVE.

5. GRIETJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 4 mei 1872, overl. Rotterdam 15 maart 1934, huwt Maasland 22 mei 1896 AART VAN ROON, winkelier, geb. Maasland 7 sept. 1872, overl. Maasland 25 jan. 1945, zn. van JAN VAN ROON, bouwman en CENTJE DEKKER

6. MIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 1 april 1874, overl. Naaldwijk 25 dec. 1927, huwt Naaldwijk 23 febr. 1907 JOHANNES PRINS, boerenarb., geb. Maasland 8 okt. 1872, overl. Delft 12 okt. 1952, zn. van BARTHOLOMEUS PRINS, arb. en FRANCINA VAN DEN BERG.

7. GERRIT VAN DER ENDE, huwt ADRIAANTJE VAN BUUREN. volgt VIII.zn

8. ARIE VAN DER ENDE, huwt MARIA  LANGENBERG. volgt VIII.zl

9. JACOBUS VAN DER ENDE, huwt MAARTJE DE BLOOIS. volgt VIII.zf

VII.zc AREND VAN DER ENDE, (zn. van VI.k)
geb. Naaldwijk 24 mei 1829,
overl. Naaldwijk 3 sept. 1860,
zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en ANTJE VAN WINGERDEN.
huwt Naaldwijk 7 aug. 1852,
ANTJE SCHOENMAKER, dienstbode (1852).
geb. Naaldwijk 26 nov. 1829,
overl. Naaldwijk 5 febr. 1897, 49 jr,
dr. van ARIE SCHOENMAKER en MAARTJE VAN DAM.
Zij huwt 2e Naaldwijk 19 sept. 1863 PIETER VAN DER WAL, timmermansknecht, geb. Bodegraven 24 apr. 1812, overl. Naaldwijk 24 sept. 1880, zn. van JAN VAN DER WAL en JANNETJE SNEL, Hij huwde eerder HILLEGONDA PETRONELLA SNEL.

uit dit huwelijk:

1. CORNELIS JACOBUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 13 jan. 1853, overl. Naaldwijk 8 maart 1853.

2. MARIA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 13 jan. 1855, overl. Naaldwijk 21 april 1868.

3. CORNELIS ANTHONIE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 10 aug. 1857, overl. Naaldwijk 26 aug. 1857.

4. AREND ARIE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 4 mei 1861, overl. Naaldwijk 7 sept. 1861.

VII.zd ARIE VAN DER ENDE, arb., koetsier, huisknecht (1912), ( zn. van VI.k),
geb. Naaldwijk 2 okt. 1842,
overl. Naaldwijk 26 juni 1926,
zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en ANTJE VAN WINGERDEN.
huwt Naaldwijk 20 mei 1871,
GERRITJE BURGER,
geb. Naaldwijk 22 april 1847,
overl. Naaldwijk 6 sept. 1898, 51 jr.
dr. van CORNELIS BURGER, kledermaker en ADRIANA MONNA.

uit dit huwelijk:

1. CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 25 mei 1872, overl. Naaldwijk 26 juli 1872.

2. CORNELIS VAN DER ENDE, huwt CORNELIA ANTONIA DE ZOETE. volgt VIII.zg

3. ADRIANUS JOHANNES VAN DER ENDE, huwt NEELTJE VAN DER SMIENT.  volgt VIII.zh

4. GERARD VAN DER ENDE, huwt CORNELIA KUIJVENHOVEN. volgt VIII.zi

5. ADRIANA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 22 april 1885, overl. Naaldwijk 21 dec. 1965, huwt Naaldwijk 20 april 1912 JACOBUS JOHANNES VOORBERG, huisschilder, geb. Naaldwijk 31 aug. 1886, overl. Delft 7 mei 1953, zn. van JAN VOORBERG, veldwachter en ANTOINETTA FREDERICA VAN DEN BERGH.

6. JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 7 dec. 1886, overl. Naaldwijk 18 maart 1887.

7. JOHANNA VAN DER ENDE, geb.Naaldwijk 9 nov. 1888.

VII.ze   ARIJ VAN DEN ENDE, houtzager, (zn. van VI.ca)
geb. Maassluis 19 maart 1811,
overl. Maassluis 18 feb. 1889,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en BARBERA VERMAAS.
huwt Maassluis 3 mei 1837
JACOBA SLOOT,
geb. Maassluis 20 juni 1816,
overl. Maassluis 6 april 1883, 67 jr,
dr. van JAN SLOOT, timmerman en MARIA ZWARTEWAAL.

uit dit huwelijk:

1.    PIETER VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA VAN BLITTERSWIJK. volgt VIII.zr

2.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 12 mei 1843, overl. Maassluis 19 juli 1843

3.    MARIA VAN DEN ENDE,dienstbode,  geb. Maassluis 16 okt 1845, overl. Edam 23 feb. 1934, huwt Edam 21 juli 1872 JACOB VELDHUIZEN , scheepstimmermansknecht, geb. Edam ca. 1834, overl. Edam 4 dec. 1910, zn. van CORNELIS VELDHUIZEN en TRIJNTJE NIEUWENHOF.

4.     JOHANNES (JAN) VAN DEN ENDE, huwt GERRITJE (GERARDINA) WEEDA (WEDA)volgt VIII.zs

 

VII.zf   JACOB VAN DEN ENDE, schippersknecht (zn. van VI.ca)
geb. Maassluis 24 feb. 1818,
overl. Maassluis 13 nov. 1887,
zn van PIETER VAN DEN ENDE en BARBERA VERMAAS,
huwt Maassluis 10 juli 1844,
BRUINA VAN DER HOFF, dienstbode,
geb. Rozenburg 8 juli 1822,
overl. Maassluis 23 dec. 1906, 84 jr,
dr. van ARIJ VAN DER HOFF en ARIAANTJE NOORDAM

uit dit huwelijk:

1.    BARBERA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 30 okt. 1844, overl. Maassluis 5 feb. 1845.

2.    ARIE VAN DER ENDE, huwt 1e CORNELIA VAN LOON, huwt 2e ANNA MARIA AGNES PELLENS. volgt VIII.zt

3.    BARBERA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 6 dec. 1846, overl. Maassluis 24 jan. 1847.

4.    ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. Maassluis 6 maart 1849, overl. De Lier 19 jan. 1878, huwt Maassluis 19 okt. 1870 ARIE VERMEER, arbeider, won. te Naaldwijk, geb. 's-Gravenzande 3 juni 1848, overl. 's-Gravenzande 29 mei 1931, zn. van JAN VERMEER en TRIJNTJE KEMMERS. Hij huwt 2e De Lier 15 nov. 1878 JANNETJE VAN DER STOK, geb. De Lier 6 juli 1851, overl. 's-Gravenzande 10 juli 1933, dr. van HENDRIK VAN DER STOK, metselaar en MARIA VAN DER MAREL.

5.    PIETER VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 11 sep. 1850, overl. Maassluis 3 maart 1854.

6.    PIETER VAN DER ENDE, huwt PETRONELLA (PIETERNELLA) DEN HEIJER. volgt VIII.zo

7.    ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 26 maart 1859, overl. Maassluis 12 sept. 1866.

8.    BRUINA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 20 aug. 1863, overl. Maassluis 23 sept. 1866.

9.    BRUINA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 4 dec. 1866 huwt Maassluis 7 juni 1888 JAN GROENEWEGEN, huisschilder, geb. Maassluis 15 feb 1864, overl. Rotterdam 7 april 1938,  zn. van NICOLAAS GROENEWEGEN, broodbakker en CORNELIA DE LOOPER.

 

VII.zg   GERRIT VAN DER ENDE, broodbakker, bouwknecht (zn. van VI.j)
geb. Naaldwijk 2 sep. 1824,
overl. Brielle 5 juli 1882,
zn. van PIETER ARIESZ. VAN DER ENDE en GRIETJE MOSTERT
huwt Oostvoorne 2 jan. 1852
JANNETJE ELDERKAMP,
geb. Oostvoorne 8 okt. 1827,
overl. Brielle 1 sept. 1870, 42 jr.
dr. van GERRIT ELDERKAMP en CORNELIS SCHIPPER.

uit dit huwelijk:

1.              PIETER VAN DER ENDE, geb. Oostvoorne 7 mei 1852, overl. Oostvoorne 9 maart 1853.

2.              CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Oostvoorne 11 juli 1853, overl. Brielle 19 maart 1854.

3.              Geb. Brielle 14 aug. 1854 een levenloos geb. dochter.

4.              PIETER VAN DER ENDE, geb. Brielle 23 dec. 1855, overl. Brielle 25 dec. 1855.

5.              PIETER VAN DER ENDE, geb. Brielle 9 jan. 1858, overl. Brielle 3 okt. 1858.

6.              CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Brielle 21 feb. 1860, huwt Brielle 12 mei 1880 ANTONIE JOHANNES VAN EIJSDEN, geb.Brielle 15 dec. 1857, zn. van KAREL LIBERTUS VAN EIJSDEN, winkelier en TEUNTJE MARIA OUDWATER.

7.              PIETER VAN DER ENDE, geb. Brielle 19 dec. 1863, overl. Brielle 9 jan. 1864.

8.              GERRIT VAN DER ENDE, geb. Brielle 19 dec. 1863, overl. Brielle 8 jan. 1864.

9.              PIETER GERRIT VAN DER ENDE, geb. Brielle 29 mei 1866, overl. Brielle 28 dec. 1868.

 

VII.zh   JOHANNES SALOMON VAN DER ENDE, (zn. van VI.ga)
geb. Voorburg 27 feb. 1838,
overl Beilen 23 apr. 1926,
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en WILHELMINA HENDRICA VAN DER VIN.
huwt Voorburg 5 dec. 1862,
FRANCINA JOHANNA MARGARETHA NIET,
geb. Voorburg 9 dec. 1838,
overl. Rijswijk 21 nov. 1904,
dr van JOHANNES FRANCISCUS NIET en APOLONIA VAN VEEN.

uit dit huwelijk:

1.    LEENDERT GERARDUS VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 21 febr. 1863, overl. Rijswijk Z-H 15 juni 1863.

2.    LEENDERT GERARDUS VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 26 maart 1864, overl. Rijswijk Z-H 21 juli 1867.

3.   GERARDUS JOHANNES VAN DER ENDE, huwt 1e  JOHANNA HENDRIKA GERRITSEN, huwt 2e PIETERNELLA MARIA CORNELIA MOJEL. volgt VIII..ai

4.    DIRK LEENDERT VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 19 sept. 1866, overl. Rijswijk Z-H 22 jan. 1867.

5.    APOLONIA WILHELMINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 23 okt. 1867.

6.    ANNA MARGARETHA VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 25 april 1869, huwt Rijswijk Z-H 9 sept. 1891 FRANCISCUS LUDOVICUS BIESAARD, goudsmitsknecht, geb. 's Hertogenbosch ca 1863, zn. van PETRUS BIESAARD en HENDRIKA VAN OUDEWATER.

7.    MARIA  JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 11 dec. 1870, overl. Roterdam 3 apr. 1958, huwt Rijswijk Z-H 14 maart 1894 JOHANNES GEORGE WILLEBRAND, brandersknecht, geb. Oud- en Nieuw Mathenesse ca. 1860, overl. Rotterdam 15 juli 1945, zn. van THEODORUS JOSEPHUS WILLEBRAND en THEODORA COMBRINK.

8.    MARIA FRANCINA VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 3 april 1872, overl. 's-Gravenhage 17 juni 1949, huwt Rijswijk Z-H 9 okt. 1895 JOHANNES ADRIANUS VAN DER LINDEN, loodgieter,  geb. 's-Gravenhage 10 febr. 1872, overl. 's-Gravenhage 30 aug. 1939, zn. van ADRIANUS JOHANNES  VAN DER LINDEN, metselaar en ANNA MARIA VAN HEIJNINGEN.

9.    WILHELMINA HENDRIKA VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 11 sept. 1873, overl. Rijswijk Z-H 18 jan 1874.

10.    FRANCINA JOHANNA MARGARETHA VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 16 jan. 1875, overl. Delft 27 jan. 1928, huwt Rijswijk Z-H 16 mei 1900 JACOBUS HENDRIKUS TOEN, houtzager, geb. Delft 28 jan. 1873, overl. Delft 4 okt. 1923, zn. van JOHANNES TOEN, tabaksorteerder en ADRIANA WILHELMINA JONGELEEN.

11.    WILHELMINA CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 20 feb. 1877, overl. Rijswijk Z-H 21 juni 1878.

12.    JOHANNES FRANCISCUS VAN DER ENDE, huwt  MARGARETHA CHRISTINA VAN DER BOON.  volgt VIII.ah

13.    WILHELMINA CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 28 dec. 1879, overl. Rijswijk Z-H 15 dec. 1880.

14.    LEENDERT VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 17 mei 1883, overl. Rijswijk Z-H 12 mrt 1887.

VII.zi   LEENDERT VAN DER ENDE, (zn. van VI.ga)
geb. Voorburg 1 nov 1843,
overl. Rotterdam 15 okt. 1888
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en WILHELMINA HENDRICA VAN DER VIN.
huwt 1e Voorburg 2 feb 1868
HILLEGONDA KEMPE,
geb. Stompwijk 24 juni 1839,
overl. Voorburg 29 juni 1868,
dr. van CHRISTOFFEL HENDRIK KEMPE en RENSKE POSTUMA.
huwt 2e Pijnacker 1 mei 1869,
SARA VONK,
geb. Hazerswoude 30 juli 1843,
overl. Rotterdam 26 aug. 1918,
dr. van  KLAAS (NICOLAAS) VONK en MARIA VAN DER SPEK

uit het eerste huwelijk:

1.    LEENDERT JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Voorburg 17 juni 1868, overl. Voorburg 8 juli 1868.

2.    Een doodgeboren kind, geb. Voorburg 17 juni 1868.

uit het tweede huwelijk:

1.   WILHELMINA MARIA HENDRIKA VAN DER ENDE, geb. Voorburg 23 feb.1870, overl. Rotterdam 12 feb. 1946, 75 jr, huwt 1e Rotterdam 27 april 1892 ARNOLDUS VAN RIET, geb.   Batenburg ca. 1869, overl. Rotterdam 22 nov. 1895, zn. van ARNOLDUS VAN RIET en ANTONIA VAN GENT, huwt 2e Rotterdam 28 juni 1911 JAN DEVENTER, geb. Sliedrecht ca. 1856, overl. Rotterdam 22 jan. 1920, zn. van ARIE DEVENTER en KRINA KROS, hij huwt 1e Lijdia de Koning, geb. Sliedrecht , overl. Rotterdam 31 jan. 1911, dr. van Barend de Koning en Aagje Hartog.

 

VIII. JOHANNES VAN DEN ENDE, (zn. van VII.), bouwman,
geb. 's-Gravenzande 27 okt. 1835,
overl. Hoek van Holland gem. Rotterdam 13 jan. 1920, 84 jr,
zn. van BENJAMIN VAN DEN ENDE en CATHARINA PETRONELLA MARGARETHA STOUTHANDEL.
huwt 's-Gravenzande 7 juni 1861,
JANNETJE ZEELENBERG,
geb. 's-Gravenzande 13 dec. 1835,
overl. 's-Gravenzande 28 mei 1903, 67 jr
dr. van JAN ZEELENBERG en AAGJE VELLEKOOP.

uit dit huwelijk:

1. AAGJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 4 maart 1862, overl. s-Gravenzande 17 jan. 1866.

2. CATHARINA PETRONELLA MARGARETHA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 jan. 1864, overl. s-Gravenzande 24 mei 1931, huwt 's-Gravenzande 12 nov. 1886 LEENDERT NOORDAM, tuinder, geb. 's-Gravenzande 21 juni 1864, overl. s-Gravenzande 31 mei 1947, zn. van GERRIT NOORDAM en NEELTJE VAN STAALDUINEN.

3. Geb. te 's-Gravenzande 4 mei 1865, een doodgeboren kind van het mannelijk geslacht (tweeling met nr. 4).

4. BENJAMIN VAN DEN ENDE, huwt SOPHIA VAN NIEUWKERK. volgt IX.

5. AAGJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 14 nov. 1866, overl. s-Gravenzande 20 maart 1868.

6. AAGJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 23 juni 1868, overl. Naaldwijk 24 sept. 1963, huwt s-Gravenzande 7 okt. 1892 JACOB VAN NIEUWKERK, geb. s-Gravenzande 23 dec. 1869, tuindersgezel (1892), overl. Naaldwijk 12 dec. 1940, 70 jr., zn. van LEENDERT VAN NIEUWKERK, tuinder en CORNELIA BROBBEL DORSMAN.

7. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 26 dec. 1869, overl. s-Gravenzande 28 april 1873.

8. JAN VAN DEN ENDE, huwt GERRITJE VAN NIEUWKERK. volgt IX.ab

 

9. JACOBA FREDERIKA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 13 febr. 1873, overl. Monster 15 juli 1924, huwt 's-Gravenzande 18 dec. 1896, GERRIT VAN NIEUWKERK, tuindersgezel, geb. 's-Gravenzande 6 maart 1871, overl. Leersum 19 sept. 1950, zn. van JACOB VAN NIEUWKERK, tuinder en NEELTJE VAN STAALDUINEN.

10. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 18 maart 1875, overl. Delft 29 sept. 1958, huwt 's-Gravenzande 20 aug. 1897 CORNELIS CAMFFERMAN, tuinder, geb. Naaldwijk 18 maart 1871, overl. Naaldwijk 1 febr. 1949, zn. van ARIE CAMFFERMAN en ANNA-IDA VAN DER BOOM.

11. JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt CATHARINA CORNELIA VAN DER WEL. volgt IX.ac

12. DIENA CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 31 okt. 1877, overl. Hoek van Holland 9 jan 1948, huwt 's- Gravenzande 9 nov. 1900 ADRIANUS DANIEL LEERDAM, bouwmansgezel (1900), geb. s- Gravenzande 2 dec. 1873, overl. Hoek van Holland 10 okt. 1947, zn. van FRANS LEERDAM, bouwman en ANTJE DE KIWIT.

13. CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 27 dec. 1878, overl. Den Haag 6 sept. 1922, huwt s-Gravenzande 6 mei 1904 DIRK VAN VELDEN, tuinder, geb. Monster 14 dec. 1878, overl. Poeldijk 24 nov. 1963, zn. van DIRK VAN VELDEN, tuinder en ANTJE VAN HARMELEN, hij huwt 2e Monster 22 april 1925 WILLEMINA ADRIANA BRINKMAN, geb. Maasland 9 dec. 1884, overl. Ter Heijde aan Zee 30 mrt 1967, dr. van DIRK BRINKMAN en MAARTJE VAN DER BURG.

VIII.a GERRIT VAN DER ENDE, (zn. van VII.a), vrachtrijder,
geb. Naaldwijk 9 okt. 1889,
overl. Delft 2 dec. 1970,
zn. van ARIE VAN DER ENDE en ALIDA CORNELIA VAN DER ROEST.
huwt Naaldwijk 27 sept. 1917,
JOHANNA BROEKMAN,
geb. Naaldwijk 11 jan. 1896,
overl. Naaldwijk 29 juni 1991.
dr. van HENDRIK BROEKMAN en MARIA NOORDAM.

uit dit huwelijk:

1. ALIDA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 jan. 1918, huwt Naaldwijk 23 maart 1943 HENDRIK DE LIEFDE, geb. Naaldwijk 9 sept. 1917, zn. van HENDRIK DE LIEFDE en LAURINA CATHARINA KLEER. (6 mei 1943 nr. Deventer).

2 ARIE VAN DER ENDE, huwt BERBER JAARSMA. volgt IX.a

3. HENDRIK VAN DER ENDE, huwt JANTJE MULDER. volgt IX.ah

4. JOHAN VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 4 okt. 1922, overl. Naaldwijk 8 april 1990, huwt Naaldwijk 12 dec. 1956, LIJNTJE KLAARTJE PLEUNE, geb. Brouwershaven 6 mei 1925, overl. 13 febr. 1998, dr. van JOHANNIS CORNELIS PLEUNE en J. BRAAM. (geen Kinderen).

5. MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 26 nov. 1926, overl. Delft 24 nov. 2010, huwt Naaldwijk 9 sept. 1954 JOHANNES PRONK, geb. Monster 23 jan. 1929, overl. Utrecht 23 okt. 1979, zn. van ARIE PRONK, kolenhandelaar en LENA LOOIJEN.

6. JACOBA ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 6 april 1929, huwt Naaldwijk 9 okt. 1952 CORNELIS ADRIAAN VAN DER NOLL, geb. Rotterdam 30 sept. 1925, (9 okt. 1952 nr. Haarlem).

7. CLAZINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 29 sept. 1930, huwt Naaldwijk 28 febr. 1957 WILLEM MOLENAAR, geb. 's-Gravenzande 30 mei 1927, zn. van JAN MOLENAAR en ELIZABETH VAN DER MAREL.

8. DIRK VAN DER ENDE, huwt GEBIENA LOUISE KREMER. volgt IX.ai

VIII.ab JACOB VAN DER ENDE, vrachtrijder, tuinder, veehouder, Ned-Herv. (zn. van VII.a),
geb. Naaldwijk 28 jan. 1892,
overl. Delft 1 juni 1962, 70 jr
zn. van ARIE VAN DER ENDE en ALIDA CORNELIA VAN DER ROEST.
huwt Naaldwijk 12 juni 1918,
CORNELIA ARINA BOEKESTEIN,
geb. Naaldwijk 12 febr. 1888,
overl. Naaldwijk 24 okt. 1959, 71 jr
dr. van LEENDERT BOEKESTEIN, tuinier en ANTJE BOON.

uit dit huwelijk:

1. ANNA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 23 febr. 1919, overl. Naaldwijk 15 maart 1919.

2. ARIE VAN DER ENDE, huwt KLAZINA JOHANNA VAN EENDENBURG. volgt IX.ak

3. LEENDERT VAN DER ENDE, huwt JANNETJE CORNELIA VAN VELDEN. volgt IX.aj

4. ANNA MARIE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 24 mei 1925.

5. ALIDA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 13 maart 1928, overl. Maasdijk 23 aug. 1999, huwt LEENDERT VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 30 juni 1923, zn. van LEENDERT VAN DER ENDE (IX.zf), en JANNETJE HUIS.

VIII.ac ARIE VAN DEN ENDE, voormansknecht, (zn. van VII.f),
geb. 's-Gravenzande 1 juni 1841,
overl. 's-Gravenzande 18 okt. 1869,
zn. van THOMAS VAN DEN ENDE en MARIA (MAARTJE) VAN DEN BEUKEL,
huwt Naaldwijk 12 mei 1866,
ADRIANA VAN DER KRUK,
geb. Naaldwijk 25 jan. 1843,
overl.
dr. van WILLEM VAN DER KRUK, metselaar en MARIA HAKVOORT.

uit dit huwelijk

1. MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 10 maart 1867.

2. WILLEM VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 29 juli 1868, overl. s-Gravenzande 8 sept. 1870.

VIII.ad LEENDERT VAN DEN ENDE, (zn. van VII.f),
geb. 's-Gravenzande 27 maart 1844,
overl. 's-Gravenzande 11 okt. 1929,
zn. van THOMAS VAN DEN ENDE en MARIA (MAARTJE) VAN DEN BEUKEL,
huwt Naaldwijk 12 mei 1866,
PHILIPPINA HELENA VAN DEN BOS,
geb. 's-Gravenzande 15 april 1845,
overl. 's-Gravenzande 15 dec. 1917,
dr. van HENDRIK VAN DEN BOS en CORNELIA JANSEN.

uit dit huwelijk:

1. THOMAS VAN DEN ENDE, huwt BATJE VAN DER WEIDEN. volgt IX.ba

2. HENDRIK VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA OVERSLOOT. volgt IX.bb

3. CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 28 juli 1874, overl. s-Gravenzande 4 aug. 1874.

4. MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 dec. 1871, overl. Hoek van Holland 28 febr. 1962, 90 jr, huwt 's-Gravenzande 16 aug. 1895 CORNELIS KARDOL, spoorbeambte, geb. s-Gravenzande 9 feb. 1868, overl. 's-Gravenhage 14 feb. 1954, zn. van JACOBUS HENDRIK KARDOL en JANNETJE VAN DEN BERGH.

5. CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 april 1876, overl. s-Gravenzande 14 aug. 1876.

6. CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 22 juni 1877, overl. Delft 10 jan. 1958, huwt 's-Gravenzande 21 okt. 1910 MAARTEN GERARD LALLEMAN, timmerman, geb. Monster 7 april 1881, overl. 's-Gravenzande 24 dec. 1931, zn. van CORNELIS LALLEMAN, metselaar en PETRONELLA CORNELIA VAN SPRONSEN.

7. ANTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 5 juli 1879, overl. s-Gravenzande 10 dec. 1911, huwt 's-Gravenzande 25 okt. 1901 CORNELIS LEGUIT, schilder, geb. Oosthuizen, overl. 's-Gravenzande 18 jan. 1944, zn. van PIETER LEGUIT, koopman en GEERTJE BUITENHUIS. Hij huwt 2e GEERTJE WAGEMAKER, geb. Twisk ca, 1877, overl. s- Gravenzande 19 mei 1949, 72 jr, dr. van MEINDERT WAGEMAKER en WILLEMPJE LEEN.

8. PHILIPPINA HELENA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 4 juni 1881, overl. Naaldwijk 30 aug. 1910, huwt 's-Gravenzande 6 april 1906 PIETER ARIE VAN HOEVEN, loodgieter, geb. Naaldwijk 18 aug. 1880, overl. Naaldwijk 19 nov. 1952, zn. van HERMANUS VAN HOEVEN, loodgieter en WIJNANDA ADRIANA PIJNACKER.

9. ARIE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 25 maart 1888, overl. Wassenaar 25 juli 1900, 12 jaar (Verdronken samen met Johannes Voorberg, 9 jr, die hij te hulp schoot)

VIII.ae ARIE VAN DER ENDE, mandemaker, boodschaploper, (zn. van VII.ab),
geb. Delft 30 juli 1865,
overl. Delft 12 febr. 1936,
zn. van GERRIT VAN DER ENDE en ANTHONIA STEYGER,
huwt Naaldwijk 22 juni 1889,
KLAZINA MIDDENDORP,
geb. Naaldwijk 18 mei 1861,
overl. Leiden 22 dec. 1946,
dr. van JOOST MIDDENDORP en DIRKJE BOKSMAN.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT VAN DER ENDE, huwt PIETERNELLA SOPHIA VAN DER ENDE. volgt IX.ad

2. JOOST VAN DER ENDE, huwt FRANCINA VREUGDENHIL. volgt IX.ae

VIII.af LAURENS NICOLAAS VAN DER ENDE,los werkman,  (zn. van VII.ab),
geb. Delft 23 maart 1867,
overl. Rotterdam 11 juli 1949,
zn. van GERRIT VAN DER ENDE en ANTHONIA STEYGER,
huwt Rotterdam 25 maart 1896,
SIJKE BAAN,
geb. Rotterdam 24 sept 1869,
overl. Rotterdam 1 mei 1945,
dr. van CORNELIS JOHANNIS BAAN en MARTJE VAN OOSTVEEN.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT VAN DER ENDE, bootwerker, geb. Rotterdam 16 nov. 1896, huwt 1e Rotterdam 30 okt. 1918 KLAZINA STAM, geb. Egmond aan Zee ca. 1902, overl. Rotterdam 23 juni 1921, 19 jr, , dr. van JACOB STAM en MARIJTJE STAM, huwt 2e Rotterdam 24 mei 1922  BASTIAANTJE DE JONG, geb. Klaaswaal  4 jan.1900, dr. van KRIJN DE JONG en LIJNTJE DE JONG.

2. MARTJE ANTHONIA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 12 maart 1898, overl. Rotterdam 24 april 1898.

3. CORNELIS JOHANNIS VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 26 febr. 1899.

4. LAURENS NICOLAAS VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 22 dec. 1901, huwt Rotterdam 9 juni 1926 WOUTERINA LIEBREGTS, geb. Rotterdam 21 mrt   1907, dr. van WOUTER LIEBREGTS en PIETERNELLA AGRIDIA CORNELISSE. Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding 5 jan  1932 te Rotterdam. Zij huwt 2e Rotterdam 11 jan. 1933 Hendrik van Oijen, geb. Rotterdam 16 juli 1904, zn. van Dirk van Oijen en Bastiana Kooijmans, gescheiden echtgenoot van Johanna Wilhelmina van Huuksloot Kuilenburg.

5. MARTJE ANTONIA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 13 febr. 1906, huwt Rotterdam 13 mei 1925 ANTONIUS VONK, geb. Rotterdam 27 nov. 1903 (erkenning door de ouders op 27 nov. 1907, achternaam kind was Verschuren) , zn. van JOHANNES CORNELIS VONK en CHRISTINA CORNELIA VERSCHUREN.

VIII.ag JACOB VAN DER ENDE,), koopman, (zn. van VII.ab
geb. Delft 3 maart 1875,
overl. Rotterdam 28 jan. 1909,
zn. van GERRIT VAN DER ENDE en ENGELTJE KOPPENOL,
huwt Delft 2 nov. 1898,
JOHANNA KOOLSCHIJN,
geb. Delft 5 maart 1877,
overl. Tacoma Washington (U.S.A.) 17 jan. 1960,
dr. van PIETER KOOLSCHIJN en JOSINA CLASINA VAN DER BLANK.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT PIETER JACOBUS VAN DER ENDE, huwt EDITH CHRISTINE PATTISON. volgt IX.af

2. JOSINA CLASINA ENGELINA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 2 febr. 1905, overl. Oakland, California (U.S.A.) 24 okt. 1949.

VIII.ah    JOHANNES FRANCISCUS VAN DER ENDE kappersleerling, reclamabezorger,  (zn. van VII.zh)
geb. Rijswijk Z-H 29 mei 1878,
zn. van JOHANNES SALOMON VAN DER ENDE en FRANCINA JOHANNA MARGARETHA NIET
huwt Delft 28 juni 1905
MARGARETHA CHRISTINA VAN DER BOON,
geb. s-Gravenhage 9 mei 1882,
dr.  van PIETER VAN DER BOON, metselaar  en REGINA JACOBA OUDEMOOLEN.

 

Uit dit huwelijk:

1.    JOHANNES SALOMON VAN DER ENDE, huwt LAMBERTA WILHELMINA KREMER.  (volgt IX.al)

2.    REGINA JACOBA VAN DER ENDE,  werkster, geb. Rijswijk 18 dec. 1909.

3.    PIETER VAN DER ENDE, kruideniersbediende, broodbezorger,  geb. Rijswijk 22 okt 1911.

4.    MARGARETHA VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H. ca. 1917, overl. Rijswijk Z-H 30 apr. 1918.

5.    LEENDERT VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H. ca 1917, overl. Rijswijk Z-H. 15 feb. 1919.

6.    FRANCINA JOHANNA MARGARETHA VAN DER ENDE, geb. Rijswijk 26 aug. 1913.

7.    FRANCISCUS JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Rijswijk 26 okt 1915.

 

VIII.ai    GERARDUS JOHANNES VAN DER ENDE, koopman, winkelier, (zn. van VII.zh)
geb. Rijswijk Z-H 31 juli 1865,
overl. Rijswijk Z-H 11 okt. 1940,
zn. van JOHANNES SOLOMON VAN DER ENDE en FRANCINA JOHANNA MARGARETHA NIET,
huwt Voorburg 14 mei 1890
JOHANNA HENDRIKA GERRITSEN,
geb. Den Haag 4 jan. 1870,
overl. "s=Gravenhage  9 juli 1891, 21 jr
dr. van CORNELIS MATTHEUS GERRITSEN en JOHANNA FRDERIKA TREEP,
huwt 2e Rijswijk 9 nov. 1892,
PETRONELLA  MARIA CORNELIA MOJEL, dienstbode,
geb. Rotterdam 8 feb.1871,
dr. van JOHANNES ALBERTUS MOJEL, werkman en PIETERNELLA CORNELIA LAANEN.

uit het tweede huwelijk:

1.    JOHANNES SALOMON VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 31 jan. 1894, overl. Rijswijk Z-H 18 mrt 1894.

2.    JOHANNES ALBERTUS VAN DER ENDE, kelner, geb. Rijswijk Z-H 22 okt. 1895, huwt Rijswijk Z-H 11 okt. 1922 MARIA THEODORA VAN DER MEIJDEN, geb. 's-Gravenhage ca. 1900, dr. van FRANCISCUS JACOBUS VAN DER MEIJDEN en WILHELMINA VAN DINTER.

3.    MARIA ANTHONIA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 13 aug. 1901, overl. 19 sept.1949, begr. Roosendaal, huwt Krommenie 16 april 1921 MAARTEN POULAIN, geb. Krommenie ca. 1901, zn. van LOUIS POULAIN en GUURTJE KOUTEN, zij huwt 2e JACOB WINTER.

4.    GERARDUS JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Rijswijk Z-H 2 dec. 1904.

 

VIII.b KLAAS (NICOLAAS) VAN DER ENDE, schipper, Ned-Herv. (zn. van VII.b),
geb. Naaldwijk 22 sept. 1857,
overl. Naaldwijk 14 jan. 1937,
zn. van JOOST VAN DER ENDE en ADRIANA VAN OOSTEN,
huwt Naaldwijk 12 april 1879,
ADRIANA VAN DIJK,
geb. Naaldwijk 16 mei 1852,
overl. Naaldwijk 11 juli 1938,
dr. van THEODORA VAN DIJK.

uit dit huwelijk:

1. ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 5 juni 1879, huwt Naaldwijk 6 sept. 1902 JAN TEUNIS VAN DOESBURG, gemeentewerker, geb. 's-Gravenhage 13 dec. 1881,  zn. van GERRIT VAN DOESBURG, tuinman en GERRITJE IKING.

2. JOOST VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 5 juni 1879, overl. Naaldwijk 24 aug. 1879.

3. DOORTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 4 aug. 1880, overl. Naaldwijk 31 okt. 1880.

4. JOOST VAN DER ENDE, huwt HELENA IMMERZEEL. volgt IX.b

5. WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 20 nov. 1883, overl. Naaldwijk 21 febr. 1914, huwt Naaldwijk 18 dec. 1909, STEPHANUS KLEIN, schipper, lorrekoopman, geb. s-Gravenhage 18 sept. 1888, overl. Voorburg 22 juli 1944, zn. van STEPHANUS KLEIN, voerman en ELISABETH JOHANNA ALIDA GROENEVELD.

6. PIETER VAN DER ENDE, huwt 1e GERRITJE VAN DER KAAIJ, huwt 2e GIJSBERDINA KRAAIJVELD. volgt IX.bc

7. GERARDUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 6 nov. 1886, overl. Naaldwijk 21 maart 1887.

8. GEERTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 5 febr. 1888, huwt Leiden 7 juli 1913 PETRUS DE ROMIJN, sigarenmaker, geb. Leiden ca. 1881, overl. Leiden 18 mei 1954, zn. van LUCAS DE ROMIJN en PIETERNELLA ZWANENBURG.

9. WILLEM VAN DER ENDE, huwt JOHANNA WILHELMINA ZWAARD. volgt IX.c

10. HENDRIK VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 2 april 1893, huwt 's-Gravenzande 26 okt. 1934 ELIZABETH VAN DER POT, geb. 's-Gravenzande 29 sept. 1895, overl. Delft 21 jan. 1969, dr. van JAN VAN DER POT en ELIZABETH VAN DER EIJK.

11. AAGJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 1 mei 1896, overl. Naaldwijk 15 jan. 1920, huwt Naaldwijk 1 dec. 1917 PIETER JOHANNES HENDRIK SMIEMANS, verzekeringsagent, huisschilder, geb. Maasland 5 feb. 1896, overl. Den Haag 19 juni 1922, 26 jr., zn. van JACOB SMIEMAN, metselaar en WILHELMINA VAN DEN BERG.

Overl. Naaldwijk (Kerkstraat 33) 8 juli 1901, ADRIANA VAN DER ENDE, 3 maanden oud, geb. Naaldwijk 27 maart 1901, dr. van ADRIANA VAN DER ENDE, dienstbode, (aangeg. door NICOLAAS VAN DER ENDE, grootvader, 44 jr, schippersknecht.

VIII.ba ELIZA CORNELIS VAN DER ENDE, broodbakker, (zn. van VII.o),
geb. Naaldwijk 7 maart 1852,
overl. Den Haag 19 juni 1918,
zn. van ADRIANUS VAN DER ENDE en WILHELMINA CATHARINA LALLEMAN,
huwt Naaldwijk 5 aug. 1876,
GERRITJE VERHAGEN,
geb. Naaldwijk 8 febr. 1852,
overl. Den Haag 23 juni 1943,
dr. van GERRIT VERHAGEN en GERRITJE NOORDERVLIET.

uit dit huwelijk:

1.    WILHELMINA CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Schoonhoven 27 mei 1877, overl. Den Haag 4 febr. 1962, 84 jr.

2.    GERARDUS VAN DER ENDE, geb. Schoonhoven 12 juli 1879, overl. Schoonhoven 12 aug. 1905, huwt Oudewater 23 feb. 1905 JANNA WILHELMINA ROOZENBOOM, geb. Oudewater 30 aug.1881, dr. van MARTINUS ROOZENBOOM en JOHANNA VAN DAM. Zij huwt 2e Oudewater 19 sept. 1907 STEVEN HENDRIKUS VAN OS, geb. Gouda ca. 1881, zn. van JACOBUS VAN OS en SUZANNA VERHOEFF.

3.    ADRIANA VAN DER ENDE, onderwijzeres, geb. Schoonhoven 28 febr. 1880, overl. Den Haag 25 juli 1931.

4.    GERARDINA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Schoonhoven 1 dec. 1881, huwt KEES ROSS

5.    ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. Schoonhoven 11 feb. 1884, overl. 's-Gravenhage 28 aug. 1963, huwt R.E.M.ADAM, overl. voor 1963.

6.    ELIZA CORNELIS VAN DER ENDE, huwt AGATHA RENSJE BERG. volgt IX.bf

7.    GERRITJE VAN DER ENDE, geb. Schoonhoven 22 jan. 1888, huwt ...DUBEL.

8.    JOZINA NEELTJE VAN DER ENDE, geb. Schoonhoven 20 april 1889, huwt MAARTEN DEKKER.

9.    CATHARINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Schoonhoven 2 feb. 1891, overl. Schoonhoven 28 mei 1892,

10.    JOHANNES JACOBUS VAN DER ENDE, huwt MAGTELTJE STOUT. volgt IX.bg

11.     CATHARINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Schoonhoven 5 febr. 1895.

12. NEELTJE WILHELMINA CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Schoonhoven 21 april 1897, huwt A. PASMAN.

 

VIII.bb JOANNES JACOBUS VAN DER ENDE, scheepsbouwer, Geref. (zn. van VII.o).
geb. Naaldwijk 4 sept. 1854,
overl. Den Haag 23 okt. 1919,
zn. van ADRIANUS VAN DER ENDE en WILHELMINA CATHARINA LALLEMAN,
huwt Den Haag 11 juni 1879
GEERTRUIDA TAAL,
geb. Scheveningen 30 sept. 1856,
overl. Enkhuizen 3 apr 1942, 85 jr.
dr. van JOB TAAL, koopman en ADRIANA KETTING.

uit dit huwelijk:

 

1.    ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. Scheveningen 2 mrt 1880, overl. 's-Gravenhage 6 juni 1882.

2.    ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. Scheveningen 2 jan. 1883,  overl. Scheveningen 26 feb. 1885.

3.    JOB VAN DER ENDE, scheepsmaker, geb. Scheveningen 8 dec. 1884, overl. 1971, huwt 's-Gravenhage 13 okt. 1909 JOHANNA DE JONGE, dameskleedermaakster, geb. Scheveningen ca. 1884, dr. van ALBERT DE JONGE, koffiehuisbediende en ZUZANNA ENGELINA HOLSBERGEN. volgt IX.cg

4.    ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. Scheveningen 25 sept. 1886, overl. Scheveningen 16 okt. 1886.

5.    ADRIANUS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA ZUURMOND. volgt IX.ca

6.    ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Scheveningen 21 okt. 1891, overl. 's-Gravenhage 11 aug. 1902.

7    .JOANNES JACOBUS VAN DER ENDE, huwt ALIDA ZWAAN.  volgt IX.cd

VIII.bc JACOBUS ADRIANUS VAN DER ENDE, , broodbakker, Ned-Herv. (zn. van VII.o)
geb. Naaldwijk 15 mei 1859,
overl. 's-Gravenhage 26 jan 1942,
zn. van ADRIANUS VAN DER ENDE en WILHELMINA CATHARINA LALLEMAN,
huwt
ANNA MARIA BARBARA VAN DER GAAG,
geb. Voorburg 9 mei 1864,
overl. voor 1942,
dr. van WILLEM VAN DER GAAG en ELISABET ENGELINA DE COCQ.

uit dit huwelijk:

1. ADRIANUS WILLEM VAN DER ENDE, huwt ADRIAANTJE VAN DIJK.  volgt IX.cf

2.  ELISABETH ENGELINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 3 juni 1891, overl. 's-Gravenhage 9 juni 1891.

3. WILLEM ADRIANUS VAN DER ENDE, broodbakker, geb. 's-Gravenhage 9 dec. 1892, overl. 's-Gravenhage 18 juli 1950, ongehuwd.

4. WILLEM KAREL VAN DER ENDE, geb. Den Haag 27 dec. 1893, huwt 's-Gravenhage 11 aug. 1920 HERMINA JOHANNA MARIA VAN TOER, geb. 's-Gravenhage ca 1869, dr. van LAMBERTUS JACOBUS VAN TOER en HERMINA JOHANNA ARNTZEN.

5 JOHANNES VAN DER ENDE, timmerman, geb. Den Haag 17 sept. 1900, huwt 's-Gravenhage 30 mei 1928 LAMBERTA JACOBA VAN TOER, geb, 's-Gravenhage ca. 1908, dr. van WILLEM FREDERIK KAREL VAN TOER chauffeur en HENDRIKA BRONS.

VIII.bd ADRIANUS WILLEM KAREL VAN DER ENDE, broodbakker, Ned-Herv, (zn. van VII.o)
geb. Naaldwijk 10 sept. 1863,
overl. Naaldwijk 29 jan 1942,
zn. van ADRIANUS VAN DER ENDE en WILHELMINA CATHARINA LALLEMAN,
huwt Naaldwijk 16 juni 1892,
JERINA SCHEFFERS,
geb. Naaldwijk 4 jan. 1866,
overl. Naaldwijk 30 nov. 1943, 77 jr.,
dr. van REINIER SCHEFFERS, winkelier en MAARTJE WESSTEIN, winkelierster.

uit dit huwelijk:

1. REINIER MAARTEN VAN DER ENDE, brievenbesteller, geb. Naaldwijk 3 april 1894, overl. s-Gravenzande 30 juni 1987, huwt Amsterdam 25 april 1929 REINA JOHANNA METTAU, geb.Amsterdam 21 maart 1900, overl. Wassenaar 23 feb. 1952, dr. van PIETER METTAU, kantoorbediende en CAROLINA JOSINA BREEN.(10 maart 1917 nr. A'dam).

2. ADRIANUS VAN DER ENDE, huwt MARIA CHRISTINA EVERDINA VAN SOLDT. volgt IX.bd

3. WILHELMINA CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 7 april 1895, huwt Naaldwijk 11 aug. 1927, JAN MOELKER, chauffeur WSM, geb. Tholen 12 juni 1895, overl.  's-Gravenhage 4 maart 1976, zn. van JACOB MOELKER, landbouwer en ADRIANA MARIA FIERENS.

4. MAARTEN REINIER VAN DER ENDE, schoenmaker, geb. Naaldwijk 10 sept. 1896, overl. Naaldwijk 14 aug. 1988, tr. ANTJE BLOM, geb. Monnikendam 15 juni 1917, overl. Delft 1 juli 1959, dr. van DIRK BLOM en ANNETJE DE WAART

5. ELIZA CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 13 aug. 1898, overl. Naaldwijk 26 nov. 1898.

6. MAARTJE JERINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 22 okt. 1899, huwt Naaldwijk 13 jan 1922 FREDERIK ALEXANDER HoHLE. geb. Amsterdam ca. 1896,. zn. van WILLEM RICHARD HOHLE en ENGELINA GEERTRUIDA SNEL.

7. JOZINA NEELTJE WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 29 april 1901, overl. Honselersdijk 18 febr, 1986, huwt Naaldwijk 9 juli 1927 ABRAHAM BURGERDIJK, geb. s-Gravenzande 9 sept. 1901, overl. voor 1986, zn. van HUIBERT BASTIANUS BURGERSDIJK en KLASINA KUIPER.

8. NEELTJE ELIZA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 16 dec. 1902, huwt Naaldwijk 1 sept. 1927 HENDRIKUS JACOBUS HAZEU, tuinder, geb. Rotterdam 17 dec. 1904, zn. van ISAAC ABRAM HAZEU en HENDRIKA JACOBA WESTERVELD. (huwelijk ontbonden door echtscheiding 20 sept. 1940)

9. ELIZA CORNELIS VAN DER ENDE, broodbakker, geb. Naaldwijk 13 dec. 1904, overl. Delft 17 dec. 1964.

VIII.be WILLEM VAN DER ENDE, schipper, Ned-Herv. (zn. van VII.b),
geb. Naaldwijk 13 sept. 1860,
overl. Naaldwijk 5 febr. 1921,
zn. van JOOST VAN DER ENDE en ADRIANA VAN OOSTEN,
huwt Naaldwijk 16 sept. 1899,
CORNELIA VAN DER POST,
geb. Naaldwijk 23 nov. 1857,
overl. 's-Gravenhage 28 dec. 1929, 72 jr.
dr. van PIETER VAN DER POST, schipper en BARBARA WESTEIN.

uit dit huwelijk:

1. JOOST VAN DER ENDE, huwt AALTJE STOLZE. volgt IX.be

VIII.c JOHANNES VAN DEN ENDE, (zn. van VII.c),
geb. 's-Gravenzande 12 dec. 1848,
overl. Rotterdam 22 juli 1938,
zn. van ARIE VAN DEN ENDE en MONDINA VAN DEN BERG,
huwt 's-Gravenzande 24 mei 1872,
AGATHA BOON,
geb. 's-Gravenzande 8 nov. 1851,
overl. Rotterdam 6 sept. 1924,
dr. van JOHANNES BOON en JOHANNA PETRONELLA MONKIEL.

uit dit huwelijk:

1. ARIE VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA JACOBA VAN WILLIGEN. volgt IX,cb

2. JOHANNES VAN DEN ENDE, bootwerker, huwt MARIA SEEKLES,  volgt IX.ce

3. MONDINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 16 dec. 1875, overl. s-Gravenzande 1 okt. 1891.

4. JACOBUS VAN DEN ENDE,bootwerker,  geb. 's-Gravenzande 28 aug. 1877,overl. Rotterdam 19 dec. 1945,  huwt Rotterdam 7 juni 1905 PETRONELLA VAN KEULEN, geb. Tiel 7 apr.1876, overl. Rotterdam 13 mrt 1949, dr. van REINIER VAN KEULEN en WILLEMINA CHRISTINA DROGGELMAN.

5. PIETER VAN DEN ENDE, bootwerker, handelaar in groenten, geb. 's-Gravenzande 22 okt. 1878, overl. 's-Gravenhage 9 juli 1953, huwt Rotterdam 26 maart 1902 DIRKJE VAN WILGEN, geb. Delfshaven 3 juni 1874, overl. 's-Gravenhage ca. 1958, dr. van CORNELIS VAN WILGEN en LENA JONGELEEN.

6. JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 27 jan. 1880, overl. s-Gravenzande 9 jan. 1881.

7. JOHANNA PETRONELLA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 8 nov. 1881, overl. 's-Gravenhage 22 fber. 1952, huwt 's- Gravenzande 1 dec. 1899, GERARDUS KOENE, geb. 's-Gravenzande 13 jan. 1879, zn. van JOHANNES BERTUS KOENE, zeeman, en ANTONIA VOOGD.

8. WILLEMINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 3 aug. 1883, huwt Rotterdam 7 sept. 1904, ABRAHAM VAN DRIEL, letterzetter, geb. Delfshaven 1 sept. 1880, overl. Rotterdam 9 jan. 1919, zn. van CORNELIS WILLEM VAN DRIEL en JACOBA JOHANNA DE RIDDER.

9. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 8 april 1885, huwt Rotterdam 1 okt. 1913 HUBERTUS ANTHONIUS TENWOLDE, conducteur, geb. Delfshaven 17 jan.  1882,  overl. Rotterdam 14 juli 1958, zn. van HENDRIKUS TENWOLDE en CATHARINA MARIA TOUW.

10. JOHAN VAN DEN ENDE, huwt  ADRIANA BAKKER. volgt IX.ch.

11. THOMAS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 13 jan. 1888, overl. 's-Gravenzande 15 jan. 1889.

12. JANNA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 maart 1889, overl. Rotterdam 7 juni 1956, huwt Rotterdam 9 maart 1910 DIRK LEONARD PHILIPSE, huisschilder, geb. Den Helder 20 juni 1885, zn. van DIRK PHILIPSE en GERDINA CHRISTINA MARIA MAAS.

13. AGATHA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 26 juni 1890, overl. s-Gravenzande 19 jan. 1892.

14. LEENDERT VAN DEN ENDE, expeditiebeambte, geb. 's-Gravenzande 27 maart 1892, huwt Delft 17 juni 1921 WILHELMINA JOHANNA MARIA SCHILLING, geb. Delft 9 mei 1893, dr. van JOHAN WOLFGANG SCHILLING, kommies bij de plaatselijke belastingen  en MARIA JOHANNA PAULUSSEN.

15. JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt 1e MAGDALENA NIJMAN, huwt 2e PIETJE ARIA NIJMAN. volgt IX.cc

VIII.d THOMAS VAN DEN ENDE, varensgezel, (zn. van VII.c),
geb. 's-Gravenzande 26 aug. 1853,
overl. 's-Gravenzande 25 maart 1936,
zn. van ARIE VAN DEN ENDE en MONDINA VAN DEN BERG,
huwt 's-Gravenzande 6 april 1877,
MAARTJE OUWENDIJK,
geb. 's-Gravenzande 20 dec. 1854,
overl. 's-Gravenzande 23 dec. 1932,
dr. van JAN OUWENDIJK en LIJNTJE STOUT.

uit dit huwelijk:

1. THOMAS ARIE LEENDERT, geb. 's-Gravenzande 10 juni 1876, (gewettigd 6 april 1877), overl. s-Gravenzande 15 sept. 1955.

2. JAN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 9 okt. 1877, overl. s-Gravenzande 1 jan. 1878.

3. MONDINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 16 febr. 1879, overl. s-Gravenzande 7 nov. 1951, huwt 's-Gravenzande 23 mei 1902 LEENDERT VAN DER WEL, geb. s- Gravenzande 1 febr. 1878, overl. s-Gravenzande 23 juli 1960, zn. van ARIE VAN DER WEL en MARIA VAN DER KAAIJ.

4. JAN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 30 juni 1880, overl. s-Gravenzande 15 aug. 1880.

5. JAN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 16 aug. 1881, overl. s-Gravenzande 29 juli 1948.

6. LEENTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 okt. 1883, huwt 's-Gravenzande 25 jan. 1907 LEENDERT VAN OOIJEN, geb. Herwijnen, 24 okt. 1879, zn. van LEENDERT VAN OOIJEN en GERRITJE FREDERIKS.

7. JACOBUS VAN DEN ENDE, huwt PIETJE VAN DER WEL. volgt IX.da

8. ARIE VAN DEN ENDE, huwt DIRKJE PIJL. volgt IX.db

9. JANSJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 27 febr. 1893, overl. s-Gravenzande 19 dec. 1898.

10. MAARTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 11 jan. 1898, overl. Den Haag 28 mei 1955, huwt s-Gravenzande 12 jan. 1922 THEODOR VAN CRONENBERG, bankwerker, geb. te Linden (Duitsland) 6 aug. 1894, overl. Delft 1 nov. 1962, zn. van GERHARD CRONENBERG, mijnwerker en EGBERDINA VAN VREDEN.

VIII.e LEENDERT VAN DEN ENDE, (zn. van VII.c),
geb. 's-Gravenzande 14 april 1867,
overl. Rotterdam 5 jan. 1956,
zn. van ARIE VAN DEN ENDE en MONDINA VAN DEN BERG,
huwt 1e 's-Gravenzande 24 juni 1892,
GERRITJE SMITS,
geb. Vlaardingen 22 dec. 1867
overl. Rotterdam 6 mrt 1913, 45 jr
dr. van TEUNIS SMITS en CHRISTINA PENNING.
huwt 2e Rotterdam 11 feb. 1914,
ELIZABETH MAARTJE ROWEL,
geb. Delfshaven 21 jan. 1868,
overl. Rotterdam 10 okt 1948,
dr. van JOHANNES HERMANUS ROWEL en MARGARETHA VAN OSSANE.
Zij huwt 1e  Rotterdam 16 jul 1890 Reinier Huijksloot, geb. Delfshaven ca. 1866, overl. Rotterdam 8 mei 1902, zn. van Reinier van Huijksloot en Jannetje van der Linden

uit het eerste  huwelijk:

1. ARIE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 4 aug. 1893, huwt Rotterdam 16 april 1919 MARGARETHA ADELINA WUSTROW, geb. Rotterdam 25 aug.1898, dr. van FREDERIK WILLEM WUSTROW en MARGARETHA SCHENKEVELD. Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding op 23 dec 1933 te Rotterdam. Hij huwt 2e Rotterdam 5 juli 1934 ELIZABETH CHRISTINA VAN WANKUM, geb. Amsterdam ca 1897, overl. Rotterdam 30 dec. 1958, dr. van VOLKERT JOHANNES VAN WANKUM en JOHANNA FRANCINA RECTOR.

2. CHRISTINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 22 jan. 1895, huwt Rotterdam 17 nov. 1915 PIETER JACOBUS BAANS, geb. Delft 30 mei 1887, zn. van JACOBUS PHILIPPUS BAANS en JOHANNA PHILIPPINA CAROLINA SCHILLING.

3.    GRIETJE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 13 mei 1903, huwt Rotterdam 1 nov. 1922 HENDRIK SLUITER, geb. Gouda ca. 1900, zn. van JOHANNES MARINUS SLUITER en JOHANNA VAN EIJK.

VIII.f  THOMAS VAN DER ENDE, (zn. van VII.h),
geb. 's-Gravenzande 14 jan. 1857,
overl. 's-Gravenzande 25 juni 1880,
zn. van JAN VAN DER ENDE en PIETERNELLETJE LAGERWEIJ,
huwt 's-Gravenzande 20 juni 1879,
PIETJE VAN DER SAR,
geb. 's-Gravenzande 13 aug. 1853,
overl. Naaldwijk 21 april 1930.
dr. van JAN NICOLAAS ADRIANUS VAN DER SAR en CATHARINA VAN DER MAREL.
Zij huwt 2e Naaldwijk 14 dec. 1895 IZAAK VINGERLING, geb. Zuidland ca 1853, overl. Naaldwijk 26 dec. 1926, zn. van LEENDERT VINGERLING en MARTIJNTJE BUBBERMAN.
Hij was eerder gehuwd te Naaldwijk 19 juni 1880 met ADRIANA MARIA RUINARD, geb. Naaldwijk 22 feb. 1856, overl. Naaldwijk 16 juni 1893, dr. van NICOLAAS RUINARD en JOHANNA VAN DER BOOM.

uit dit huwelijk:

1. JAN VAN DER ENDE, huwt AAFJE VAN RIJN. volgt IX.fa

VIII.g WILLEM VAN DER ENDE, opperman, Ned-Herv. (zn. van VII.h),
geb. 's-Gravenzande 25 juni 1861,
overl. Naaldwijk 31 maart 1941,
zn. van JAN VAN DER ENDE en PIETERNELLETJE LAGERWEIJ,
huwt 's-Gravenzande 6 juni 1884,
JANNA VAN RIJN,
geb. 's-Gravenzande 21 mei 1864,
overl. Naaldwijk 21 sept. 1947, 83 jr.
dr. van CORNELIS VAN RIJN en ANTJE HAARING.

uit dit huwelijk:

1. JAN VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 14 okt. 1884, overl. s-Gravenzande 18 dec. 1884.

2. CORNELIS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 3 nov. 1885, huwt Naaldwijk 18 juni 1910 FRANCINA DE BLOOIS, geb. Naaldwijk 8 april 1885, overl. mrt 1964, dr. van JOHANNES DE BLOOIS, tuinder en GRIETJE DOORDUIN.

3. PIETERNELLA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 27 aug. 1887, overl. Wateringen 4 jan. 1983, 95 jr, huwt 's-Gravenzande 4 febr. 1910 CORNELIS ZONNEVELD, geb. Naaldwijk 16 febr. 1884, overl. Wateringen 12 april 1950, zn. van PIETER ZONNEVELD en ADRIANA VLASVELD.

4. JAN VAN DER ENDE, huwt TRIJNTJE SOPHIA VAN VEEN. volgt IX.ga

5. ANTJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 11 nov. 1890, overl. s-Gravenzande 11 sept. 1971, huwt 's-Gravenzande 20 aug. 1909 JAN VAN HASENBROEK, geb. s- Gravenzande 18 febr. 1889, overl. s-Gravenzande 4 maart 1943, zn. van ADRIANUS VAN HASENBROEK en MARIA KUIPER.

6. THOMAS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 28 juni 1892, overl. s-Gravenzande 23 febr. 1893.

7. THOMAS WILLEM VAN DER ENDE, huwt CORNELIA KOPPERT. volgt IX.gb

8. MARIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 29 mei 1895, overl. s-Gravenzande 2 aug. 1895.

9. WILLEM VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 14 juni 1898, huwt 9 maart 1929 te Mr. Cornelis (Indonesie) met ... Wartina (geslachtsnaam).

10. ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 17 febr. 1900, overl. s-Gravenzande 23 febr. 1900.

11. CORNELIA WILLEMINA VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 17 febr. 1900, overl. s- Gravenzande 17 maart 1900.

12. ADRIANUS VAN DER ENDE, huwt ENGELTJE VAN BEEK. volgt IX.gc

13. GERRIT VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 7 juli 1902, overl. s-Gravenzande 18 sept. 1902.

14. CORNELIS VAN DER ENDE, huwt CORNELIA VOOIJS. volgt IX.gd

VIII.h LEENDERT VAN DEN ENDE, koopman, (zn. van VII.l),
geb. 's-Gravenzande 12 juli 1866,
overl. 's-Gravenzande 13 juli 1911,
zn. van GERRIT VAN DEN ENDE en HENDRIKA VAN DEN BERG,
huwt Naaldwijk 21 mei 1887,
JACOBA WIJNAND,
geb. Naaldwijk 11 nov. 1863,
overl. s-Gravenzande 25 april 1929,
dr. van MARTINUS WIJNAND en ALIDA DE BRUIN.
Zij huwt 2e s-Gravenzande 20 dec. 1912 BENJAMIN BOERS, geb. s-Gravenzande 20 feb. 1860, overl. s-Gravenzande 1 okt. 1926, 66 jr, zn. van FRANS BOERS en MAARTJE NIEUWLAND.
Hij was eerder gehuwd te s-Gravenzande 28 aug. 1890 met ADRIANA BOERS, geb. s-Gravenzande 13 nov. 1861, overl. s-Gravenzande 9 aug. 1904, dr. van JOHANNES BOERS en JACOBA VAN GEEST.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 31 okt. 1888, overl. s-Gravenzande 7 febr. 1889.

2. MARTINA ALIDA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 9 aug. 1890, overl. s- Gravenzande 18 sept. 1890.

3. HENDRICA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 29 juli 1891, overl. 's-Gravenzande 4 febr. 1989, huwt 's-Gravenzande 19 aug. 1910 FRANS BOERS, geb. s-Gravenzande 26 sept. 1886, overl. s-Gravenzande 21 juli 1965, 78 jr, zn. van ABRAHAM BOERS en ADRIANA HENDRINA TUK.

4. 19 april 1893 geb te Naaldwijk een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

VIII.i THOMAS VAN DEN ENDE, , broodbakker, schipper, (zn. van VII.l)
geb. 's-Gravenzande 26 maart 1871,
overl. Rijsbergen 1 mei 1933,
zn. van GERRIT VAN DEN ENDE en HENDRIKA VAN DEN BERG,
huwt 's-Gravenzande 13 april 1894,
AALTJE TUK,
geb. 's-Gravenzande 22 mei 1865,
overl. 's-Gravenzande 4 febr. 1953, 87 jr.
dr. van ARIE TUK en MAGDALENA VAN DAALEN.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT VAN DEN ENDE, huwt JANNETJE BOXHOORN. volgt IX.ia

2. ARIE VAN DEN ENDE, huwt DINGENA BREEMAN. volgt IX.ib

3. MAGDALENA VAN DEN ENDE, N-H. geb. 's-Gravenzande 4 nov. 1898, overl. Naaldwijk 26 dec. 1984, huwt Naaldwijk 12 juni 1919 ADRIANUS DE ZEEUW, loswerkman, geb. Maasland 9 juli 1893, overl. Maasdijk 1 juni 1964, zn. van PIETER DE ZEEUW en CORNELIA MOSTERT.

4. ARENDJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 16 maart 1902, overl. 's-Gravenzande 17 aug. 1994, huwt Naaldwijk 3 jan. 1924 ARIE VERMEER, geb. s-Gravenzande 25 dec. 1900, overl. 4 juli 1965. zn. van JOHANNES VERMEER en CATHARINA VAN DER WEL.

5. HENDRIKA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 16 maart 1902, overl. s-Gravenzande 2 april 1988, huwt Naaldwijk 3 juni 1926 ARIE VAN DER WIJDEN, geb. 's-Gravenzande 1 aug. 1901, overl. vr 1988, zn. van LEENDERT VAN DER WIJDEN arb. en PIETJE STORM.

6. LEENDERT VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 29 okt. 1903, overl. Delft 19 nov. 1934, huwt WILLEMPJE DE KIEWIT, geb. Heenvliet 15 dec. 1903.

VIII.j ADRIANUS VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van VII.l),
geb. 's-Gravenzande 26 dec. 1874,
overl. Naaldwijk 26 maart 1951,
zn. van GERRIT VAN DEN ENDE en HENDRIKA VAN DEN BERG,
huwt 's-Gravenzande 18 maart 1898,
MARIA VAN DER WIJDEN,
geb. 's-Gravenzande 6 dec. 1873,
overl. Maasdijk 29 jan. 1962,
dr. van HENDRIK VAN DER WIJDEN en FRANCINA VAN RIJN.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT VAN DEN ENDE, tuinder, Ned-Herv.,geb. 's-Gravenzande 31 juli 1899, huwt JACOBA KNOPPERT, geb. 's-Gravenzande 14 nov. 1900, dr. van ARIE WILLEM KNOPPERT en JACOBA SOLLEVELD. (geen kinderen)

2. HENDRIK VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 febr. 1901.

3. FRANCINA WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 20 aug. 1904, overl. 14 okt 1986, huwt Naaldwijk 3 sept. 1930 NICOLAAS HERMANUS SWART, electromonteur, geb. Haarlem ca. 1904, overl. De Lier 3 okt. 1991, zn. van JAN SWART, huisschilder en CATHARINA CORNELIA VAN BERLOO. (nr. De Lier).

4. HENDRIK VAN DEN ENDE, huwt MARIA VALSTAR. volgt IX.ja

5. JAN VAN DEN ENDE, huwt JACOBA MOSTERD. volgt IX.jb

6. HENDRICA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 26 juni 1911, huwt KLAAS DE HOOG, geb. Naaldwijk 28 sept. 1908, overl. Naaldwijk 3 febr. 1996, zn. van KLAAS DE HOOG, tuinder en LEENTJE VAN DAM.

VIII.k PIETER VAN DEN ENDE, Ned-Herv. (zn. van VII.l)
geb. 's-Gravenzande 26 dec. 1874,
overl. Naaldwijk 19 april 1946,
zn. van GERRIT VAN DEN ENDE en HENDRIKA VAN DEN BERG,
huwt 's-Gravenzande 6 okt. 1899,
MARIA WILHELMINA VAN GEEST,
geb. Naaldijk 6 april 1875,
overl. Hoek van Holland gem Rotterdam 18 febr. 1934,
dr. van ADRIANUS VAN GEEST en MAGDALENA DE KONING.

uit dit huwelijk:

1. WOUTER VAN DEN ENDE,huwt CHRISTINA VAN DER STELT.  volgt IX.k

2. HENDRIKA MAGDALENA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 26 juni 1900, overl. s- Gravenzande 14 maart 1981, huwt Hoek van Holland, gem. Rotterdam 2 sept. 1925 MARINUS VAN DER WEL, tuinder, geb. s-Gravenzande 2 nov. 1897, zn. van KLAAS VAN DER WEL, vrachtrijder en MAARTJE KUIPER.

(Uit het bev. reg van Naaldwijk: PIETER VAN DER ENDE, geb.
's-Gravenzande 26-12-1874, Ned-Herv. Leeweg 6, is gehuwd
met THEODORA FRANSINA GARVELINK, geb. Gendingen 8 okt. 1877,
gescheiden echtgen. van JAN BERKELAAN).

 

VIII.l ELIZA VAN DEN ENDE, , horlogemaker, krantenbezorger. (zn. van VII.l)
geb. 's-Gravenzande 24 sept. 1879,
overl. Naaldwijk 15 mei 1954,
zn. van GERRIT VAN DEN ENDE en HENDRIKA VAN DEN BERG,
huwt 's-Gravenzande 21 aug. 1903
MAARTJE VAN DOP,
geb. 's-Gravenzande 1 juni 1878,
overl.
dr. van MARINUS VAN DOP en GRIETJE VAN DER WEIJDEN.

uit dit huwelijk:

1. HENDRIKA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 12 nov. 1903, overl. s-Gravenzande 1 jan. 1904.

2. GRIETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 16 april 1905, overl. Naaldwijk 22 nov. 1929, huwt Naaldwijk 14 okt. 1925 LEENDERT MEIJBURG, geb. Naaldwijk 18 mei 1888, zn. van PIETER MEIJBURG en WILLEMINA HUISMAN.

3. HENDRIKA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 juni 1906, huwt Naaldwijk 21 nov. 1929 LEENDERT VAN MARION, metselaar, geb. Oostvoorne 7 sept. 1901, zn. van ADRIANUS VAN MARION, timmerman en PLEUNTJE POLDERVAART.

4. MARINUS VAN DEN ENDE,  huwt ENGELINA NOORDAM. volgt IX.la

5. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 7 juli 1910, overl. Naaldwijk 5 jan. 2001, huwt Naaldwijk 1 okt 1931 MARINUS NOORDAM, geb.Loosduinen 20 mei 1903, overl. Leiden 20 aug. 1965, zn. van ABRAHAM NOORDAM en ENGELINA DE BRUIN.

6. GERRIT VAN DEN ENDE, huwt MARIA ROSALIA NUMAN. volgt IX.ld

7. ABRAM VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA KOPPEJAN. volgt IX.lc

8. LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt MAARTJE VOOIS. volgt IX.lb

9. AAFJE VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 26 dec. 1918, overl. 's-Gravenzande 12 aug. 2009, huwt 12 dec. 1946 JAN BEEKENKAMP, overl. 1977

10. MONDINA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 26 dec. 1918, overl. Naaldwijk 18 juni 1920.

11. MAARTJE VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 26 dec. 1918, overl. Naaldwijk 22 juni 1931.

12. THOMAS VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 25 nov. 1921, huwt 1961 GEERTRUIDA VERBAAN, geb. ca 1934.

VIII.m JACOBUS VAN DEN ENDE, veldwachter (zn. van VII.d),
geb. 's-Gravenzande 7 febr. 1861,
overl. Naaldwijk 7 dec. 1931,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en JANNETJE IMMERZEEL,
huwt 's-Gravenzande 6 nov. 1885,
WILHELMINA BOON,
geb. 's-Gravenzande 1 nov. 1862,
overl. Leiden 17 nov. 1920,
dr. van MAARTEN BOON en MAARTJE DE JONG.

uit dit huwelijk:

1. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 8 maart 1886, overl. Naaldwijk 16 mei 1934, huwt Wateringen 24 jan. 1912 ADRIANUS ALBLAS, geb. Wateringen 25 april 1883, zn. van ADRIANA ALBLAS.

2. MAARTEN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 23 sept. 1887.

3. PIETERNELLA JACOBA VAN DEN ENDE, geb. Sprang N-B. 5 febr.1889, overl. Naaldwijk18 nov. 1957, huwt Wateringen 16 dec. 1914 LEENDERT VAN ZANTEN, geb. 's- Gravenzande 17 sept. 1890, overl. Den Haag 5 maart 1970, zn. van MARTINUS VAN ZANTEN en ADRIANA WILLEMINA KLEER.

4. PIETER WILHELM VAN DEN ENDE, huwt MARIA VAN ZANTEN. volgt IX.m

5. MAARTEN VAN DEN ENDE, 42, loswerkman, geb. Sprang 7 juni 1895, overl. De Lier 14 juli 1937, ongehuwd.

6. MAARTJE VAN DEN ENDE, geb Sprang 26 okt. 1897, overl. Delft 19 jan. 1950, huwt Wateringen 19 juli 1923 LEENDERT VAN DER STOK, tuinder, geb. De Lier 28 nov. 1895, zn. van HENDRIK WILLEM VAN DER STOK en MARIA VAN LEERDAM.

7. JAN VAN DEN ENDE, tuinder, geb. Sprang 2 sept. 1899, overl. Wateringen 24 april 1953, huwt Wateringen 27 aug. 1924 CATHARINA ADRIANA NOWEE, geb. Wateringen 16 juli 1900, dr. van ADRIANUS NOWEE en JANNETJE VOGELZANG.

8. JACOBUS VAN DEN ENDE, huwt GERARDA JOHANNA MEIJBURG. volgt IX.ma

VIII.ma JAN VAN DEN ENDE, arb., (volgt VIII.ma)
geb. 's-Gravenzande 5 juni 1870,
overl. 's-Gravenzande 28 maart 1960,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en JANNETJE IMMERZEEL,
huwt 's-Gravenzande 23 aug. 1901,
GEERTRUIDA DRANKIER,
geb. 's-Gravenzande 31 mei 1872,
overl. 's-Gravenzande 20 juli 1964,
dr. van HENDRIK DRANKIER, opzichter en LENA GRIMMELIJKHUIZEN.

uit dit huwelijk:

1. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. Monster 28 okt. 1901, overl. Wateringen 28 mei 1986, huwt Wateringen 17 nov. 1927 GERRIT DIRK MARKUS, tuinder, geb. Ouderkerk aan de IJssel, 14 okt. 1897, overl.vr 1986, zn. van JACOBUS MARKUS, landbouwer en ADRIANA WILHELMINA ANKER.

2. HELENA VAN DEN ENDE, N-H., geb. Monster 14 aug. 1903, overl. Delft 27 dec. 1959, huwt Wageningen 6 aug. 1931 JOHANNES LEENDERT KET, geb. 's-Gravenzande 25 sept. 1901, zn. van JOHANNES KET en TRIJNTJE VOSKAMP.

3. PETRONELLA HENDRIKA VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 2 dec. 1915, huwt 31 aug. 1944 GERARDUS. J. NICOLAAS, geb. 4 jan. 1915.

VIII.n ARIE VAN DER ENDE, Geref, schipper, (zn. van VII.e),
geb. 's-Gravenzande 15 juli 1870,
overl. 's-Gravenhage  11 sept 1942,
zn. van DIRK VAN DER ENDE en CLAZINA VAN DEN BEUKEL,
huwt 1e 's-Gravenzande 30 aug. 1889,
GRIETJE VAN DER KAAIJ,
geb. 's-Gravenzande 14 juni 1870,
overl. 's-Gravenzande 30 maart 1894,
dr. van DIRK VAN DER KAAIJ en CLASINA VAN DER ENDE.
huwt 2e 's-Gravenzande 10 mei 1895,
SWAANTJE MEIJER,
geb. Enkhuizen ca. 1863,
overl. Voorburg 14 feb 1951,
dr. van HENDRIK MEIJER, schipper en MARIJTJE GROENEWOUD.

uit het eerste huwelijk:

1. CLASINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 23 febr. 1890.

2. KLAASJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 9 juni 1891, huwt 's-Gravenzande 25 juni 1914 LEENDERT KEIJZER, koopman, geb. Stad aan t Haringvliet ca 1888, overl. Voorburg 24 maart 1947, zn. van LEENDERT KEIJZER, koopman en HESTER ANNA JOHANNA SEBASTIANA VAN DER SNOEK.

3. DIRK VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 29 sept. 1892, overl. s-Gravenzande 7 mei 1894.

uit het tweede huwelijk:

4. DIRK VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 april 1896, overl. Wassenaar 20 juni 1978, huwt Hillegersberg 27 aug. 1930 , HILDEGARD HELENE CHARLOTTE. SCHDDEKOPF. geb. Berlijn-Charlottenburg in Duitschland 3 juli 1902, dr. van  JOHANNES LUDWIG GEORG  SCHDDEKOPF en ELSA CHARLOTTE MARIA GERDES  (geen kinderen).

5. MARIJTJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 4 nov. 1897, overl. s-Gravenzande 4 april 1899, 1 jr. en 5 mnd.

VIII.na    JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE, (zn. van VII.ie)
geb. Berkel en Rodenrijs 6 jan. 1866,
overl. Berkel 2 mei 1937,
zn. van CORNELIS PIETER VAN DEN ENDE en CORNELIA VRIJENHOEK,
huwt 1e Berkel en Rodenrijs 25 aug. 1893
MARIA UITDENBOGERD,
geb. Berkel en Rodenrijs 5 jan. 1868,
overl. Berkel en Rodenrijs 1 juni 1898,
dr. van MATTHIJS UITDENBOGERD en MAGDALENA STEENWIJK.
huwt 2e Berkel en Rodenrijs 3 mei 1901,
ADRIANA PETRONELLA 't HART
geb. Berkel en Rodenrijs 22 juli 1878,
overl. Rotterdam 23 mei 1933,
dr. van MARTINUS 't HART en ADRIANA PETRONELLA SONNEVELD.

uit het eerste huwelijk:

1.    CORNELIS PIETER VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 26 mei 1894, huwt Overschie 4 okt. 1917 GEERTRUIDA HARTOG, geb. Overschie 11 feb. 1895, dr. van LEENDERT HARTOG en LIJDIA UIT DEN BOGERD.

2.    MAGDALENA VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 26 juli 1895, huwt Berkel en Rodenrijs 29 aug. 1924 TEUNIS BOERE, geb. Reeuwijk ca. 1900, zn. van PIETER BOERE en HUIBERTJE DEN HERTOG.

3.    MATHIJS VAN DEN ENDE, huwt WILHELMINA BEERMANN, volgt IX.ea

4.    CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 12 mei 1898, overl. Berkel en Rodenrijs 5 sept. 1898.

uit het tweede huwelijk:

5.    MARTINUS VAN DEN ENDE, geb. 1901

6.    CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. 1902

7.    JACOBUS VAN DEN ENDE, geb. 1904

8.    MARTINA VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs ca. 1907, huwt Berkel en Rodenrijs 16 mrt 1934 ARIE VAN DER VORM, geb. Pijnacker ca. 1904, zn. van OTTO VAN DER VORM en PIETERNELLA LAMENS.

9.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 15 jan. 1909, huwt Rotterdam 14 sept. 1934 GERRIT KLOMPENHOUWER, geb. Rotterdam 8 okt 1901, zn. van GERRIT KLOMPENHOUWER en CORNELIA NEELTJE VAN 't HOF

10.    LEENDERT VAN DEN ENDE, geb. 1911

11.   WIM VAN DEN ENDE, geb. 1914.

12.    SJAAN VAN DEN ENDE, geb. 1917.

13.    MARGRIETHA PIETERTJE VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 1 nov. 1918.

14.    CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. 1920

VIII.nb    JACOB VAN DEN ENDE, (zn.van VII.ie)
geb. Berkel en Rodenrijs 18 feb. 1874,
overl. Overschie 25 mei 1922, 48 jaar,
zn. van CORNELIS PIETER VAN DEN ENDE en CORNELIA VRIJENHOEK
huwt Berkel en Rodenrijs 16 aug. 1900
ADRIANA VAN DER SPEK,
geb. De Lier 23 apr. 1877,
overl. Overschie 22 aug. 1960, 83 jaar, door een ongeval.
dr. van ALDERT VAN DER SPEK en HENDRIKA BOEKESTEIN.

uit dit huwelijk:

1.    CORNELIS PIETER VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijis 12 aug. 1901, overl. Overschie 22 aug. 1960, 59 jaar, door een ongeval.

2.    HENDRIKA CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 20 juli 1902, huwt DIRK STEENWIJK, geb. Berkel en Rodenrijs 5 nov. 1892, overl. Rotterdam 8 juli 1959, zn. van GERRIT STEENWIJK en  CATHARINA BIJSTERVELD.

3.    CORNELIA HENDERIKA VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 29 feb. 1904, overl. Overschie 30 jan. 1922, 17 jaar.

4.    MARGRIETHA PIETERNELLA VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 22 aug 1905, overl. Overschie 11 nov. 1918.

5.    ALDERINA VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 3 april 1908.

6.    ADRIAN VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 10 nov. 1909.

7.    JACOB VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs ca. 1913, overl. Berkel en Rodenrijs 27 juli 1914.

8.    JAAPJE VAN DEN ENDE, geb. ca 1915, overl. Overschie 17 mrt 1917.

VIII.nc    CORNELIS PIETER VAN DEN ENDE, (zn. van VII.if)
geb. Berkel en Rodenrijs 23 dec. 1872,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en MARIA OVERHAND,
huwt Berkel en Rodenrijs 7 okt. 1898
SOPHIA VLOK,
geb. Hillegersberg 21 dec. 1874,
overl. Berkel en Rodenrijs 27 mei 1941,
dr. van DIRK VLOK en GEERTRUIDA DE JONG.

uit dit huwelijk:

1.    MARIE VAN DEN ENDE, geb. Hillegersberg 9 juni 1895, (erkend bij het huwelijk) huwt Bergschenhoek 25 mei 1916 ADRIANUS VEENMAN, geb. Bergschenhoek 10 juni 1894, zn. van JAN VEENMAN en ELISABETH VERHEUL.

2.    GEERTRUIDA VAN DER ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs 2 mrt 1899, huwt Berkel en Rodenrijs 26 juni 1925 LUCAS GRABIJN, geb. Delft 3 jan. 1901, zn. van JACOBUS JOHANNES GRABIJN en MARIA CATHARINA ROSSEL.

3.    DIRKJE VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs ca. 1902, overl. Berkel en Rodenrijs 13 apr. 1903.

4.    PIETERNELLA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs ca 1902, huwt Rotterdam 3 jan. 1923 PIETER LEENDERT MOLENAAR, geb. Rotterdam 7 aug. 1898, zn. van PIETER MOLENAAR en PIETERTJE HESS.

5.    DIRKJE VAN DEN ENDE, geb. Berkel en Rodenrijs ca. mrt 1911, overl. Berkel en Rodenrijs 18 aug. 1911.

VIII.nd    JAN VAN DER ENDE, bode, wonende in Waddinxveen, (zn. van VII.ig)
geb. Oudshoorn 21 juli 1865,
overl. Gouda 23 dec. 1932,
zn. van WILHELMUS VAN DEN ENDE en WILLEMIJNTJE DE JEU,
huwt Waddinxveen 13 maart 1890
SOPHIA PLOMP,
geb. Waddinxveen 15 juni 1873,
overl. Gouda 21 aug. 1950,
dr. van CORNELIS PLOMP en JOHANNA GERLINA HOOGENBOOM.

uit dit huwelijk:

 

1.   WILLEMIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Oudshoorn 10 juli 1890, huwt Waddinxveen 17 mei 1911 JAN DE JONG, geb Gouda ca. 1885, zn. van BARTHOLOMEUS DE JONG en CORNELIA DE JONG

2.    CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Waddinxveen ca. 1892, huwt Gouda 30 juni 1915  GIJSBERTA MARTINA DE WAAL, geb. Gouda ca. 1897, dr. van HENDRIKUS KAREL DE WAAL en JUDITH DUBBEL.

3.    WILHELMUS VAN DER ENDE, geb. Waddinxveen ca 1895, huwt Gouda 13 jan. 1926 MARGARETHA CORNELIA VAN LEEUWEN, geb. Gouda ca. 1895, overl. Gouda  28 okt 1926, dr. van FRANCISCUS JOHANNES VAN LEEUWEN en CORNELIA CATHARINA VAN LEEUWEN, huwt 2e Langerak 6 juni 1928 ARIGJE GOUDRIAAN, geb. Langerak ca. 1901, overl Gouda 31 mei 1947, 46 jr. dr. van BAREND GOUDRIAAN en NEELTJE GELDERBLOM.

4.     JOHANNA GERLINA VAN DER ENDE, geb. ca 1897, overl. Waddinxveen 9 jan. 1898, 1 jr.

5.    GERRITJE VAN DER ENDE, geb. ca. 1897, overl. Waddinxveen 16 dec. 1899.

6.   JOHANNA GERLINA VAN DER ENDE,  overl. Waddinxveen 10 aug. 1901, 0 jr.

7.    JOHANNA GERLINA VAN DER ENDE, geb. Waddinxveen ca. 1903, huwt Reeuwijk 15 feb 1924 DIRK  KALSHOVEN, geb. Reeuwijk ca. 1903, zn. van CORNELIS KALSHOVEN en ANTJE BALVERT.

8.    JAN VAN DER ENDE, geb. Waddinxveen ca. 1906, huwt Nieuwerkerk aan den IJssel 26 mei 1932 NIESJE VISSER, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel ca. 1908, dr. van  ANDRIES VISSER en WILLEMINA VAN DER KAA.

9.    MARINUS VAN DER ENDE, geb. ca. 1907, overl. Waddinxveen  4 dec. 1907.

 

VIII.ne    WILHELMUS VAN DER ENDE, fabrieksarbeider, (zn. van VII.ig)
geb. Oudshoorn 13 juli 1872,
zn. van WILHELMUS VAN DEN ENDE en WILLEMIJNTJE DE JEU,
huwt Alphen 25 aug. 1898,
FRANCIENTJE VAN MUIJEN,
geb. Alpen 18 okt. 1876,
dr. van JACOBUS VAN MUIJEN en GIJSJE DEN DUNNE.

uit dit huwelijk:

1.    GIJSJE VAN DER ENDE, geb. Oudshoorn 31 dec. 1898.

2.    WILLEM VAN DER ENDE, geb. Oudshoorn 6 aug. 1900.

3.    JACOBUS VAN DER ENDE, geb. Oudshoorn 30 juni 1902.

4.    WILLEMIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Oudshoorn 1 apr. 1905, overl. Delft 3 okt. 1994, huwt Delft 23 nov. 1932 JACOBUS VAN KAMPEN, geb. Hoogvliet ca. 1905, zn. van CORNELIS VAN KAMPEN en AALTJE DE MAN.

5.    JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Alphen aan den Rijn 3 aug. 1911, huwt Delft 15 juni 1938 WILHELMUS MARTINUS STALMAN, geb. Delft 10 okt. 1910, overl. Delft 7 dec. 1986, zn. van WILHELM STALMAN en CATHARINA CLAZINA MIDDENDORP.

6.    FRANCIENTJE VAN DER ENDE, geb. 10 dec. 1913, overl. 19 nov. 1998, huwt CORNELIS BLONK, overl. 1986.

VIII.nf    PIETER VAN DER ENDE,sleper,  (zn. van VII.ij)
geb. Berkel en Rodenrijs 7 aug. 1861,
overl. Rotterdam 22 mrt 1929,  67 jr,
zn. van WILLEM VAN DER ENDE en MARIA KLAPWIJK,
huwt Rotterdam 18 feb. 1885,
JOHANNA ADRIANA MARIA VAN DEN ENDE,
geb. Rotterdam 17 nov. 1861,
overl. Rotterdam 19 mrt 1942, 80 jr,
dr. van MATTHEUS CORNELIS VAN DEN ENDE en GIJSBERTHA JOHANNA MARIA ZWARTEVELD.

uit dit huwelijk:

1.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 17 juli 1885, overl. Rotterdam 16 dec. 1959, huwt Rotterdam 18 aug. 1909 HENDRIK CIEREMANS, plantsoenwerker, geb. Rotterdam 8 dec. 1884, zn. van JAN CIEREMANS en MARIA JOSEPHINA BEEN.

2.    MATTHEUS CORNELIS VAN DER ENDE, huwt  PIETERNELLA MAGDALENA VAN ROOIJEN..volgt IX.ec

3.    TRIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 1 feb. 1888.

4.    CORNELIS DIRK VAN DER ENDE, tramconducteur, geb. 28 aug. 1890, huwt Rotterdam 20 juni 1917 ELSJE RAVENSBERGEN, geb. Gouda ca 1894, dr. van HENDRIK DIRK RAVENSBERGEN en FRANCINA JOHANNA VAN LEEUWEN.

5.    ALIDA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 9 april 1892.

6.    WILLEM VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 17 nov. 1893, huwt Rotterdam 12 mei 1920, ANPLONA BOLKENBAAS, geb.Kralingen 13 april 1894, dr. van OLIVIER BOLKENBAAS en JACOBA KLOMPE.

7.    GIJSBERTHA JOHANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 24 sept. 1895.

8.    CATHARINA PIETERNELLA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 28 apr. 1898, huwt Rotterdam 27 sept. 1922 JAN HENDRIK LUIJENDIJK, geb. Kralingen 15 dec.1894, zn. van PETRUS LUIJENDIJK en KRIJNTJE VAN DER LINDE.

9.    PIETER JOHANNES VAN DER ENDE, huwt AAGJE VERHOEV. volgt IX.ed

10.  JOHANNA ADRIANA MARIA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 7 aug. 1903.

 

VIII.ng    DINGENAAR VAN DER ENDE, vervoerde zand en grind, (zn. van  VII.ij)
geb. Berkel 26 dec. 1863,
overl. Rotterdam 27 okt. 1942,
zn. van WILLEM VAN DER ENDE en MARIA KLAPWIJK,
huwt Rotterdam 10 aug. 1887,
KRIJNA DE BRUIN.
geb. Kralingen 2 dec. 1865,
overl. Rotterdam 29 sept. 1950,
dr. van ARIE DE BRUIN en KRIJNA VAN DER TORRE.

uit dit huwelijk:

1.    WILLEM VAN DER ENDE, huwt CORNELIA DEBORA DEKKER. volgt IX.eg

2.    ARIE VAN DER ENDE, geb. Hillegersberg 14 nov. 1889, huwt Rotterdam 6 dec. 1916 AAGJE JACOBA CORNELIA MIJSBERGH, geb. Rotterdam 29 jan. 1887, overl. Rotterdam 28 juli 1937, 50 jr, dr. van WILLEM MIJSBERGH en AAGJE DE WOLF. Hij huwt 2e Hillegersberg 6 april 1938 MARIA JACOMINA WELTER, geb. Delft 29 okt 1893, dr. van DIRK JOHANNES WELTER en JACOMINA SCHNELL.

3.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Hillegersberg 28 dec. 1890, overl. 's-Gravenhage 31 okt. 1976, huwt Rotterdam 25 sept. 1918 KORNELIS JAKOB VAN SEVENTER, aannemer, geb. Rotterdam 4 dec. 1891, overl. 's-Gravenhage 28 mei 1967, zn. van JAKOB VAN SEVENTER en MAARTJE DE GAST.

4.    DINGENAAR VAN DER ENDE, geb. Hillergersberg 11 mei 1893, overl. Hillegersberg 28 mrt 1894.

5.    KRIJNA VAN DER ENDE, geb. Hillegersberg 16 dec. 1894, huwt Rotterdam 2 feb. 1921 JAN ROELOF SMIT, geb. Haarlem ca. 1895, zn. van GERARDUS JOHANNES SMIT en WILHELMINA GEERTRUIDA PRENT.

6.    ALIDA VAN DER ENDE, geb. Hillegersberg 5 mei 1896, huwt Rotterdam 6 aug. 1924 HENDRIK CORNELIS MESSER, geb. Hillegersberg 11 mrt 1893, zn. van PIETER FRANCOIS MESSER en MEGCHELINA PAULINA MOENS.

7.    DINGENAAR VAN DER ENDE, geb. Hillegersberg 28 mei 1898, overl. Hillegersberg 8 sept. 1898.

8.    PIETERNELLA ANNA VAN DER ENDE, geb. Hillegersberg 26 sept. 1899, huwt Rotterdam 4 nov. 1925 WOUTER VAN DER MEER, geb. Rotterdam 5 dec. 1893, zm. van RIEMER VAN DER MEER en HENDRIKA JACOBA FRIELINK.

9.    DIRKJE VAN DER ENDE, geb. Hillegersberg 5 mei 1901, huwt Rotterdam 14 juli 1926 HENDRIK VAN VLIET, geb. Schiedam 1 jan. 1898, zn. van ARIE VAN VLIET en PIETERNELLA ELISABETH DAANE.

10.    MARIANNA VAN DER ENDE, geb. Hillegersberg 3 mrt 1903, huwt Rotterdam 17 nov. 1926 HARMEN REITSMA, geb. Leeuwarden 4 juli 1898, zn. van JAN REITSMA en  JITSKE JOHANNA CROOIJ.

11.    DINGENAAR VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 21 sept. 1905.

12.    LENA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 27 mei 1907.

13.    JOHANNA ADRIANA MARIA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 31 mei 1909.

 

VIII.nh    DINGENAAR VAN DER ENDE, (zn. van VII.ik)
geb. Overschie 11 feb. 1875,
overl. Redondo Beach, Los Angeles 15 okt. 1957,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en MAGDALENA VOLLEBREGT,
huwt Overschie 17 mei 1899,
TEUNTJE VAN DORP,
geb. Kethel 19 mei 1874,
overl. Redondo Beach, Los Angeles 3 juli 1967,
dr. van CORNELIS VAN DORP en MAGDALENA MAAN.

uit dit huwelijk:

1.    CORNELIUS VAN DER ENDE, geb. Schiedam 29 jan. 1900, overl. Los Angeles 20 mrt 1973.

2.    MAGDALENA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 27 aug. 1902.

3.    MAGDALENA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 10 mei 1906, overl. Redondo Beach, Los Angeles 29 mrt 1973.

 

VIII.ni    CORNELIS VAN DER ENDE,sleeper, (zn. van VII.ij)
geb. Pijnacker 16 mei 1871,
zn. van WILLEM VAN DER ENDE en MARIA KLAPWIJK,
huwt Rotterdam 13 mei 1896
HELENA ADRIANA BOEREN,
geb. Rotterdam 1 juli 1872,
overl. Rotterdam 15 apr. 1950,
dr. van ABRAHAM BOEREN en CORNELIA ADRIANA LAMBERT.

 

uit dit huwelijk:

1.    MARIA VAN DER ENDE, geb. Hillegersberg 20 apr. 1897, huwt Rotterdam 27 dec. 1917 ARY DE GEUS, geb. Rotterdam 12 apr. 1893, zn. van ARY DE GEUS en MAAIJKE VAN WEEL.

2.    ABRAHAM VAN DER ENDE, huwt PIETERNELLA CORNELIA SEVERIJN. volgt IX.ni

3.    CORNELIA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Hillegersberg 25 feb. 1903, huwt Rotterdam 23 mei 1934 DANIEL ROMIJN, geb. Kralingen ca 1890, zn. van ALBERTUS ROMIJN en JANNIGJE VAN DER BOM.

4.    WILLEMINA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 7 aug. 1905, huwt Rotterdam 7 jan. 1931 WILLEM LODEWIJK VAN DER WAL, geb. Rotterdam 20 jan. 1903, zn. van WILLEM LODEWIJK VAN DER WAL en WILLEMINA MARIA VAN KLOOSTER.

5.    ALIDA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 2 jan. 1909.

6.    WILLEM JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 9 sept. 1915.

 

VIII.nj    GERRIGJE VAN DER ENDE, (dr. van VII.ig)
geb. Koudekerk 16 maart 1879,
overl.Haarlemmermeer 9 mei 1958,
dr. van WILHELMUS VAN DER ENDE en WILLEMIJNTJE LE JEU,
huwt Oudshoorn 11 nov 1909
MAARTEN KAARS,
geb. Aalsmeer 23 mei 1872,
overl. Haarlemmermeer 20 maart 1945
hij huwt 1e MARIE SCHILDERS.

geboren in onecht:

1.    JOHAN HARRY VAN DER ENDE, geb. Leiden 20 maart 1905, overl. Oldenzaal 4 mei 2007, huwt Oldenzaal 24 sept. 1927 CORNELIA MENSINK, geb. Hattem 15 nov. 1907, overl. Oldenzaal 5 dec. 2007. volgt IX.na

2.    CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Leiden 12 jan. 1908, huwt NICOLAAS G TAS, geb. 13 juli 1903, overl. 7 aug. 1969.Geemigreerd naar Zuid Afrika.

 

VIII.nk  JOHN (JAN) VAN DER ENDE, sleeper, (zn. van VII.ik)
Geb. Kethel 23 jan. 1870
Overl. Salt Lake City1 jan. 1953
Zn van CORNELIS VAN DER ENDE en MAGDALENA VOLLBREGT,
Huwt Kethel 27 aug. 1903
CORNELIA DE BAAT,
Geb. Heinenoord 31 mei 1878
Dr. van CORNELIS DE BAAT en MAARTJE MAASKANT.

Uit dit huwelijk:

1.    MAGDALENA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 20 juni 1904.

2.    CORNELIA ELISABETH JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 4 nov. 1914.

 

VIII.o THOMAS VAN DEN ENDE, schipper, (zn. van VII.k),
geb. 's-Gravenzande 8 juli 1862,
overl. 's-Gravenzande 26 maart 1920,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en CORNELIA VOOGT,
huwt 's-Gravenzande 31 dec. 1884
PIETJE SOLLEVELD,
geb. 's-Gravenzande 12 aug. 1865,
overl. 's-Gravenzande 22 april 1941,
dr. van PIETER SOLLEVELD en MARIA ZONNEVELD.

uit dit huwelijk:

1. CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 30 jan. 1887, overl. s-Gravenzande 9 sept. 1930, 43 jr,  (in het kraambed), huwt s-Gravenzande 16 maart 1906 FRANK VAN DEN BOS, tuinarb., geb. s-Gravenzande 2 sept. 1884, overl. Vlaardingen 12 dec. 1978, 94 jr, zn. van EVERT VAN DEN BOS en MARIA VAN OOSTEN. Hij huwt 2e s-Gravenzande 7 feb. 1936 MAGDALENA SPOOR, geb. Vlaardingen 20 nov. 1895, overl. Vlaardingen 20 jan. 1960, 64 jr., dr. van JOHANNES BERNARDUS SPOOR, arbeider en LAMBERDINA MARIA BRAVENBOER.

2. MARIA VAN DEN ENDE, geb.'s-Gravenzande 23 nov. 1888.

3. LEENTJE VAN DEN ENDE, N-H., geb. 's-Gravenzande 11 maart 1891, overl. Delft 7 okt. 1962, huwt 's-Gravenzande 18 aug. 1911 GERRIT DE KIEWIT, geb. 's-Gravenzande 25 maart 1889, overl. s-Gravenzande 28 mei 1973, zn. van GERRIT DE KIEWIT en ANNA KLAZINA VERHOOG.

4. JAN VAN DEN ENDE, huwt BASTIAANTJE SCHADDELEE.  volgt IX.ob

5. PIETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 22 dec. 1894, huwt 's-Gravenzande 20 aug. 1915 LEENDERT DE KONING, geb. 's-Gravenzande 20 aug. 1888, zn. van PIETER DE KONING en LEENTJE SOLLEVELD.

6. JAN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 febr. 1897, overl. s-Gravenzande 18 okt. 1899.

7. JAN VAN DEN ENDE, schippersknecht, geb. 's-Gravenzande 4 jan. 1900, overl. s- Gravenzande 13 maart 1917.

8. 15 febr. 1902 te 's-Gravenzande een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

9. JACOBA PIETERNELLA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 20 maart 1904, overl. Delft 13 sept. 1952, huwt 's-Gravenzande 11 juni 1926 ARIE VELLEKOOP, geb. Maassluis 10 juni 1903, overl. Nordseebad Wangerooge (Duitsland) 25 april 1945, zn. van HENDRIK VELLEKOOP, timmerman en NEELTJE VISSER.

10. MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 juli 1906, overl. 's-Gravenhage 26 april 1929, ongehuwd.

11. PIETER VAN DEN ENDE, huwt JANNETJE LOOIJEN. volgt IX.oa

12. WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 10 juni 1910, overl. s-Gravenzande 7 sept, 1910.

VIII.oa     JAN VAN DER ENDE, (zn. van VII.oa)
geb. Zwijndrecht 17 nov. 1877,
zn. van JACOBUS VAN DER ENDE en LENA VOGEL,
huwt Dordrecht 4 dec. 1902
SIENA KWIKKERS,
geb. Dordrecht 4 mrt. 1873,
dr. van ARNOLDUS KWIKKERS en LEENTJE VLEESENBEEK.

uit dit huwelijk:

1.    JACOBUS ARNOLDUS VAN DER ENDE, geb. Dordrecht 1 sept. 1903.

 

VIII.p JAN VAN DEN ENDE, N-H., schipper, (zn. van VII.k),
geb. 's-Gravenzande 13 sept. 1864,
overl. 's-Gravenzande 26 juni 1941, (darm carcinoom)
zn. van JAN VAN DEN ENDE en CORNELIA VOOGT,
huwt 's-Gravenzande 15 maart 1886,
LENA VAN DE VELDE,
geb. Brouwerhave 2 dec. 1864,
overl. 's-Gravenzande 16 mei 1941,
dr. van ZEGER VAN DE VELDE en JANNA DE MOLDER

uit dit huwelijk:

1. JAN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 27 juni 1886, overl. 's-Gravenzande 31 juli 1890.

2. ABRAHAM VAN DEN ENDE, huwt ZOETJE DIRKSE SNEEP. volgt IX.p

VIII.pa PIETER VAN DER ENDE, schipper, (zn. van VII.p),
geb. 's-Gravenzande 4 nov. 1841,
overl. Dordrecht 23 juni 1885,
zn. van GERRIT VAN DER ENDE en JOANNA VOSKAMP,
huwt 's-Gravenzande 22 aug. 1873,
MARIA VAN DEN BERGH,
geb. 's-Gravenzande 3 maart 1844,
overl.
dr. van ARIE ANTONIE VAN DEN BERGH en JANNETJE MOOR, broodbakkerin.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 2 maart 1874, overl. 's-Gravenzande 21 juli 1874.

2. JANNETJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 12 mei 1875, overl. Rijswijk 1 mrt 1964,huwt Delft 17 mei 1899 PIETER CORNELIS DE MAN, geb. s-Gravendeel 13 jan. 1875, overl. Delft 25 feb. 1933, 58 jr, zn. van PIETER DE MAN en PIETERTJE VALK.

3. 9 aug. 1876 te 's-Gravenzande een levenloos kind van het mannelijk geslacht. (om 5 uur).

4. 9 aug. 1876 te 's-Gravenzande een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht. (om 6 uur).

5. 26 mei 1877 te 's-Gravenzande een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht.

6. 26 aug. 1878 te 's-Gravenzande een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

7. 23 sept. 1879 te 's-Gravenzande een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht.

8. 17 okt. 1880 te 's-Gravenzande een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

VIII.pb JOHANNES VAN DER ENDE, arb., (zn. van VII.p),
geb. 's-Gravenzande 29 dec. 1843,
overl. 's-Gravenzande 27 maart 1906,
zn. van GERRIT VAN DER ENDE en JOANNA VOSKAMP,
huwt 's-Gravenzande 21 mei 1869,
KLAASJE OUWENDIJK, dienstbode (1869),
geb. 's-Gravenzande 26 april 1846,
overl. 's-Gravenzande 6 febr. 1894,
dr. van JACOB OUWENDIJK en MAARTJE HERBERT.

uit dit huwelijk:

1. JOHANNA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 febr. 1870, overl. 's-Gravenzande 19 maart 1894.

2. JACOB VAN DER ENDE, huwt JAAPJE LOOIJE. volgt IX.pa

3. GERRITJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 26 jan. 1874, overl. 's-Gravenzande 18 nov. 1941 (levercarcinoom), huwt 's-Gravenzande 14 mei 1897 ANTONIE SCHELLEVIS, arb., geb. 's-Gravenzande 16 okt. 1870, overl. Honselersdijk 9 nov. 1956, zn. van DIRK SCHELLEVIS, metselaarsknecht en JOHANNA VAN GEEST.

4. MAARTJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 4 maart 1876, overl. 's-Gravenzande 6 maart 1958, huwt 's-Gravenzande 12 mei 1899 BERTUS CORNELIS VAN DER KRUK, tuinder, bollenboer, geb. 's-Gravenzande 14 juli 1872, overl. s-Gravenzande 14 sept. 1958, zn. van BERTUS VAN DER KRUK en NEELTJE VAN DER NOL.

5. PAULINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 23 febr. 1879, overl. 's-Gravenzande 27 febr. 1894.

6. PIETJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 15 april 1881, huwt 's-Gravenzande 24 juni 1904 ALEXANDER STOLZE, arb., geb. s-Gravenzande 31 okt. 1879, zn. van WIGGERT STOLZE, arb. en DIRKJE VAN DER NOL.

7. GERRIT VAN DER ENDE, huwt ADRIANA VAN DEN ENDE. volgt IX.pb

8. ADRIANA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 15 mei 1885, overl. Naaldwijk 29 jan. 1943, huwt s-Gravenzande 18 dec. 1908 GERARD BEIJER, timmerman, geb. 's- Gravenzande 30 sept. 1885, overl. 's-Gravenzande 3 febr. 1972, zn. van CORNELIS BEIJER en CORNELIA OVERKLEEFT. Hij huwt 2e MARIA VAN DER SPEK, geb. Vlaardingen 27 juli 1902, dr. van PIETER ARIJ VAN DER SPEK en ANNA BOTH.

9. PIETER VAN DER ENDE, huwt NEELTJE GUIJT. volgt IX.pc

VIII.pc MAARTEN VAN DER ENDE, arb., winkelier, vrachtrijder, (zn. van VII.p),
geb. 's-Gravenzande 28 sept. 1851,
overl. 's-Gravenzande 8 sept. 1939,
zn. van GERRIT VAN DER ENDE en JOANNA VOSKAMP,
huwt 's-Gravenzande 6 april 1877,
LEENTJE VAN STAALDUINEN,
geb. 's-Gravenzande 12 febr. 1853,
overl. 's-Gravenzande 11 jan. 1916,
dr. van CORNELIS VAN STAALDUINEN, bouwman, aardappelteelder, en JAAPJE RUINARD.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 29 juli 1877, overl. Den Haag 31 aug. 1898. (ongehuwd).

2. CORNELIS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 okt. 1878, overl. 21 okt. 1878.

3. CORNELIS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 sept. 1880, overl. 's-Gravenzande 30 april 1881.

4. JAAPJE CORNELIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 14 apr. 1883, overl. 's- Gravenzande 16 dec. 1964. (ongehuwd).

5. CORNELIS VAN DER ENDE, huwt ANNA BENJAMINA VAN GEEST. volgt IX.pd

6. PIETER VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 13 juni 1886, overl. 's-Gravenzande 14 sept. 1886.

7. 28 jan. 1888 te 's-Gravenzande een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht.

8. JOHANNA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 juli 1892, overl. 's-Gravenzande 15 mei 1893.

9. JOaNNA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 5 juli 1893, overl. 's-Gravenzande 16 juli 1893.

VIII.q PIETER VAN DEN ENDE, schipper, (zn. van VII.k),
geb. 's-Gravenzande 15 okt. 1867,
overl. 's-Gravenzande 2 mei 1897,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en CORNELIA VOOGT,
huwt 's-Gravenzande 20 sept. 1889,
JACOBA JOHANNA VAN ANTWERPEN,
geb. Monster 14 jan. 1864,
overl. 's-Gravenzande 9 sept, 1946,
dr. van MAARTEN VAN ANTWERPEN, koetsier en MARIA CORNELIA VAN SPRONSEN.

uit dit huwelijk:

1. CORNELIA MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 10 dec. 1889, overl. 's- Gravenzande 17 febr. 1978, huwt 's-Gravenzande 30 juli 1914 JACOB VAN DER NOL, geb. 's-Gravenzande 20 sept. 1884, overl. 's-Gravenzande 11 sept. 1962, zn. van MAARTEN VAN DER NOL en CORNELIA WILLEMINA VAN RIJN.

2. MAARTEN JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt LENA DEDERT. volgt IX.qa

3. JAN VAN DEN ENDE, koopman in tuinbouwben.heden, Ned-Herv, geb. 's-Gravenzande 30 mei 1892, overl. 's-Gravenzande 6 april 1974, huwt Hekendorp 21 febr. 1929 ANNIGJE SCHILT, geb. Hekendorp 21 sept. 1900, overl. s-Gravenzande 28 okt. 1979, dr. van WILLEM MIJNDERT SCHILT en JOHANNA DERKSEN.

4. DAAM VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 22 nov. 1893, overl. 's-Gravenzande 29 mei 1894.

5. DAAM VAN DEN ENDE, huwt MAARTJE VAN DOP. volgt IX.qb

6. PIETER VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 15 dec. 1896, overl. 's-Gravenzande 6 juli 1897.

VIII.qa PIETER VAN DEN ENDE, arb., (zn. van VII.q),
geb. 's-Gravenzande 15 dec. 1864,
overl. 's-Gravenhage 19 feb. 1945,
zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en DIRKJE VAN RUIVEN,
huwt Heinenoord 14 nov. 1890
METJE DEKKER,
geb. Heijnenoord 30 juni 1853,
overl. vr 1945
dr. van AART DEKKER en ELIZABETH OOSTERMAN

uit dit huwelijk:

1. 23 april 1892 te 's-Gravenzande een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

2. LEENDERT AART VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 4 dec. 1893, overl. s- Gravenzande 21 maart 1894.

3. DIRKJE ELISABETH CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Dubbeldam 18 okt. 1895, overl. s- Gravenhage 23 jan. 1915.

VIII.r ELIZA VAN DEN ENDE, schipper, (zn. van VII.k),
geb. 's-Gravenzande 5 maart 1871,
overl. Den Haag 4 maart 1930,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en CORNELIA VOOGT,
huwt Monster 21 mei 1892,
NEELTJE VAN DER KRUIJK,
geb. Monster 10 dec. 1870,
overl. Loosduinen 9 juli 1942,
dr. van WILLEM VAN DER KRUIJK en NEELTJE DE JONG.

uit dit huwelijk:

1. JAN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 april 1893, overl. Monster 8 okt. 1893.

2. NEELTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 18 dec. 1894, overl. Monster 4 dec. 1949, huwt Monster 3 jan. 1914 CORNELIS ZEEMAN, geb. Monster 26 juni 1892, zn. van CORNELIS ZEEMAN, zeeman en CORNELIA JACOBA STORM.

3. CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 6 juli 1897, overl. Delft 30 mei 1954, huwt Monster 17 sept. 1919 GERRIT VAN DER MEER, tuinder, geb. 's-Gravenzande, 8 maart 1895, overl. Naaldwijk 25 juli 1998, zn. van CORNELIS VAN DER MEER, tuinder en CORNELIA AALBREGT. Hij huwt 2e K DEN HOLLANDER.

4. WILLEM VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 29 april 1899, overl. 's-Gravenzande 24 mei 1900.

VIII.ra HENDRIK PIETER VAN DEN ENDE, arb., (zn. van VII.r),
geb. 's-Gravenzande 26 okt. 1860,
overl. 's-Gravenzande 23 jan. 1955,
zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en MAGDALENA SOLLEVELD,
huwt 's-Gravenzande 21 mei 1886,
MAGDALENA HAMEL,
geb. 's-Gravenzande 11 febr. 1860,
overl. 's-Gravenzande 13 dec. 1950,
dr. van JAN HAMEL en MARIA LANKESTER.

uit dit huwelijk:

1. CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 29 juni 1886, overl. s-Gravenzande 28 aug. 1886.

2. JAN LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt BASTIAANTJE BOON. volgt IX.ra

3. MAGDALENA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 10 okt. 1889, overl. 's-Gravenzande 29 sept. 1892.

4. MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 23 nov. 1891, overl. Naaldwijk 20 dec. 1986, huwt s-Gravenzande 18 mei 1923, IJSBRAND DE BLOOIS, tuinder, geb. Naaldwijk 3 febr. 1893, zn. van JOHANNES DE BLOOIS, tuinder en GRIETJE DOORDUIN.

5. CORNELIS LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt MARGARETHA MARIA VAN DEN BERG. volgt IX.rb

6. MAGDALENA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 17 febr. 1896, overl. Naaldwijk 18 maart 1991, huwt 's-Gravenzande 1 okt. 1931 PIETER JAN LAGENDIJK, monteur, geb. Naaldwijk 19 jan. 1895, zn. van APLONIUS BASTIAAN LAGENDIJK, machinist en CORNELIA VAN DER GRIEND.

7. PIETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 18 aug. 1898, overl. 1979, huwt 's- Gravenzande 19 april 1918 KAREL DE BLOOIS, veldarb. geb. Naaldwijk 9 sept. 1896, overl. Naaldwijk 14 maart 1992, zn. van JOHANNES DE BLOOIS, tuinder en GRIETJE DOORDUIN.

8. MINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 28 maart 1901, overl. s-Gravenzande 18 nov. 1998, huwt 's-Gravenzande 3 nov. 1926 IZAK CORNELIS DE VOOGD, geb. 's- Gravenzande 20 aug. 1896, overl. s-Gravenzande 13 aug. 1986, zn. van JORIS DE VOOGD en CORNELIA VAN DE PANNE.

VIII.rb PIETER VAN DEN ENDE, arb., (zn. van VII.r),
geb. 's-Gravenzande 20 aug. 1868,
overl. 's-Gravenzande 14 mei 1958,
zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en MAGDALENA SOLLEVELD,
huwt 's-Gravenzande 12 april 1906,
ADRIANA VELLEKOOP,
geb. 's-Gravenzande 24 nov. 1870,
overl. 's-Gravenzande 27 juni 1950,
dr. van JOHANNES VELLEKOOP en ANTJE VAN DAM.

uit dit huwelijk:

1. CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt ANTJE AALTJE SMIT. volgt IX.rc

2. JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 16 dec. 1908, overl. s-Gravenzande 18 nov. 1909.

VIII.s ADRIANUS VAN DEN ENDE, schipper, vrachtrijder, (zn. van VII.k),
geb. 's-Gravenzande 12 dec. 1876,
overl. 's-Gravenzande 9 juli 1949,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en CORNELIA VOOGT,
huwt 's-Gravenzande 15 okt 1897,
PIETERNELLA HAARING,
geb. 's-Gravenzande 4 sept. 1880,
overl. 's-Gravenzande 10 febr. 1962,
dr. van HENDRIK HAARING en FRANCINA DE WILDE.

uit dit huwelijk:

1. CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 14 mei 1898, overl. 's-Gravenzande 5 aug. 1898.

2. HENDRIK VAN DEN ENDE, huwt NEELTJE VAN KLEIJ. volgt IX.sb

3. CORNELIA FRANCINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 17 okt. 1902, overl. 's- Gravenzande 16 jan. 1992, huwt 's-Gravenzande 12 okt. 1928 TEUNIS ADRIANUS VALSTAR, geb. Naaldwijk 24 juni 1902, overl. s-Gravenzande 10 febr 1971, zn. van PIETER VALSTAR en NEELTJE PETRONELLA BOKSMAN.

4. FRANCINA PHILIPPINA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 15 maart 1905, overl. 's- Gravenzande 24 mei 1951, ongehuwd.

5. PIETERNELLA ADRIANA GEERTRUIDA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 5 okt. 1906, overl. Delft 7 mei 1971, huwt 's-Gravenzande 28 maart 1930 MARINUS VAN DEN BERG, vrachtrijder, geb. Monster 21 juni 1899, overl. Rijswijk 12 jan. 1991, zn. van CORNELIS VAN DEN BERG en DIRKJE KEIJZER.

6. PHILIPPINA ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 30 mei 1909, overl. 's- Gravenzande 28 okt. 1982, huwt 's-Gravenzande 21 nov. 1930 FOP GROENEWOUD, chauffeur, geb. Strijen 13 sept. 1904, overl. s-Gravenzande 20 dec. 1982, zn. van ANDREAS GROENEWOUD en LENA JANNIGJE KOOIJ.

VIII.sa NICOLAAS VAN DER ENDE, koopman, (zn. van VII.s),
geb. Monster 23 mei 1872,
overl. Monster 11 juli 1947,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en ANTJE DE KIEWIT,
huwt Monster 20 febr. 1897,
FRANCINA DE HOOG,
geb. Naaldwijk 3 dec. 1878,
overl. Den Haag 29 maart 1956,
dr. van HENDRIK WILHELMUS DE HOOG, tuinier en FRANCINA STOKDIJK.

uit dit huwelijk:

1. ANTJE VAN DER ENDE, geb. Monster 11 juli 1897, huwt Monster 11 aug. 1921 CORNELIS SCHIPPER, onderwijzer, geb. Oud Beijerland 25 dec. 1896, zn. van KAREL SCHIPPER, vlasser en JOHANNA VAN DER LINDEN.

2. FRANCINA VAN DER ENDE, geb. Monster 12 dec. 1898, overl. Monster 20 juli 1986, huwt Monster 30 sept. 1920 CORNELIS MARINUS VAN DEN ENDE, (X.au) winkelier, geb. 's- Gravenzande 18 sept. 1895, overl. 's-Gravenhage 8 jan. 1967, zn, van BENJAMIN VAN DEN ENDE, tuinder en SOPHIA VAN NIEUWKERK.

3. JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Monster 6 aug. 1901, overl. Monster 5 april 1911.

4. HENDRIKA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Monster 1 jan. 1904, overl. Bussum 3 nov. 1997, huwt Monster 10 okt, 1929, HUBRECHT ADRIAAN FOSSEN, onderwijzer, geb. Breda 20 april 1904, zn. van JOSIAS FOSSEN en LIJSJE VAN TOOM.

5. MARGARETHA JACOBA VAN DER ENDE, geb. Monster 28 juni 1906, overl. 's- Gravenzande 12 april 1997, huwt Monster 23 febr. 1928 PHILIPPUS JACOBUS VAN ANTWERPEN, winkelier, geb. Monster 1 febr. 1902, overl. 's-Gravenzande 16 juni 1989, zn. van FRANS VAN ANTWERPEN, tuinder en GERRITJE LOOIJEN.

6. JAN VAN DER ENDE, geb. Monster 7 mei 1908, overl. Monster 29 maart 1986, huwt Naaldwijk 6 april 1933 CORNELIA JACOBA HEMPELMAN, geb. Naaldwijk 14 maart 1911, overl. Monster 18 jan. 2005, dr. van ARIE HEMPELMAN en JAAPJE VAN DER MEER. (geen kinderen).

7. HENDRIKUS WILHELMUS VAN DER ENDE, huwt 1e ELIZABETH NONHOF, huwt 2e LEENTJE JACOBA VAN SPRONSEN. volgt IX.s

8. JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Monster 1 mei 1912, overl. Den Haag 4 april 2002, huwt Monster 6 sept. 1934 TEUNIS VAN DEN DOOL, agent van politie, geb. Monster 23 juli 1909, overl. 2 juni 1999, zn. van TEUNIS CORNELIS VAN DOOL, koopman en ANTJE VAN BOMMEL.

9. NICOLAAS VAN DER ENDE, geb. Monster 7 juni 1914, overl. Monster 20 aug. 1919.

10. FRANS NICOLAAS VAN DER ENDE, huwt 1e MAARTJE VAN DEN ENDE, huwt 2e BATJE MAGDALENA ELISABETH MIDDELBURG. volgt IX.sa

11. JACOBUS VAN DER ENDE, huwt WILLEMINA STORM. volgt IX.sc

12. HESTERINA PAULINA ELISABETH VAN DER ENDE, geb. Monster 8 sept. 1920, huwt Monster 11 febr. 1943 LEENDERT KUIPER, transportarb., geb. 's-Gravenzande 7 mei 1916, overl. Delft 5 aug. 1985, zn. van JAN JOP KUIPER, tuinarb., en GERRITJE OUWENDIJK.

VIII.t ARIE VAN DEN ENDE, Chr.Geref. voerman, (zn. van VII.k),
geb. 's-Gravenzande 19 mei 1881,
overl. 's-Gravenzande 2 febr. 1951,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en CORNELIA VOOGT,
huwt 's-Gravenzande 12 aug. 1904,
GERRITJE MEIJNDERS,
geb. 's-Gravenzande 29 dec. 1883,
overl. ca. dec. 1961
dr. van ARIE MEIJNDERS, schipper en ADRIANA ANNA MARIA HASENBROEK.

uit dit huwelijk:

1. PIETER VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 26 okt. 1904, overl. 's-Gravenzande 30 maart 1905.

2. ADRIANA ANNA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 18 maart 1906, Overl. Den Haag 1972, huwt 's- Gravenzande 24 aug. 1928 JOHANNES VAN DER HUT, loswerkman, geb. Loosduinen 10 okt. 1902, overl. Guiltford 1975, zn. van MARTINUS THEODORUS VAN DER HUT en CATHARINA HOOGDUIN.

3. PIETER VAN DEN ENDE, huwt JANNETJE NIEUWENHUIZEN. volgt IX.tc

4. JANNETJE CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 3 aug. 1910, overl. De Lier 31 juli 1999, huwt 's-Gravenzande 4 maart 1927 GERRIT VOS, geb. Almkerk 22 nov. 1904, overl. Delft 9 okt. 1988, zn. van KRIENUS VOS, grondwerker en NEELTJE VAN WIJK.

5. CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 2 maart 1913, huwt 's-Gravenzande 31 juli 1931 ALEXANDER DE JONG, chauffeur, geb. 's-Gravenzande 26 juli 1909, overl. 's- Gravenhage 3 nov. 1992, zn. van MAARTEN DE JONG, rijwielhandelaar en ALDERINA LOOIJEN. (Dit huwelijk is 9 sept. 1952 ontbonden door echtscheiding). Hij huwt 2e CATHARINA CORNELIA VAN DER KRUIJK.

6. HENDRIKA WILHELMINA VAN DEN ENDE, Chr. Geref. geb. 's-Gravenzande 28 mei 1916, overl. Monster 18 mei 1988, huwt Monster 5 aug. 1942 JASPARIS BREDEROO, tuinder, geb. Monster 12 febr. 1915, zn. van MARINUS PIETER NICOLAAS BREDEROO en WILLEMPJE DEN BESTEN.

7. NAATJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 5 maart 1920, overl Naaldwijk 10 feb. 2000, huwt 's-Gravenzande 11 nov. 1938 HENRI DE JONG, houtfabrieksarb. , geb. Naaldwijk 14 jan 1916, overl. Naaldwijk 17 maart 1990, zn. van THEODORUS HERMANUS DE JONG, expediteur en PIETERNELLA VAN VLEUTEN.

ARIE VAN DEN ENDE, Chr.Geref., geb. Leiden 2 april 1926, zn. van ADRIANA ANNA MARIA VAN DEN ENDE (18-3-1906).

 

VIII.ta NICOLAAS VAN DER ENDE, mandenmaker, (zn. van VII.t),
geb. 's-Gravenzande 7 maart 1863,
overl. Naaldwijk 18 nov. 1937,
zn. van MAARTEN VAN DER ENDE en GRIETJE VAN OOSTEN,
huwt Naaldwijk 5 nov. 1887,
AGATHA CORNELIA DE ZOETE,
geb. Monster 11 april 1860,
overl. Naaldwijk 15 aug. 1933, 73 jr.
dr. van SAMUEL DE ZOETE, metselaarsknecht en MARGARETHA MARIA VAN DER HOEVEN.
Zij huwt 1e Naaldwijk 22 mei 1880, HENDRIK VALSTAR, geb. Naaldwijk 29 nov. 1859, overl. s-Gravenhage 15 dec. 1886, zn. van HENDRIK VALSTAR en NEELTJE VERHEUL.

uit dit huwelijk:

1. MAARTEN VAN DER ENDE, huwt LENA BAKKENES. volgt IX.tb

2. PIETERNELLA SOPHIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 12 juli 1890, huwt Naaldwijk 16 sept. 1916 GERRIT VAN DER ENDE, (IX.ad),geb. Naaldwijk 12 mei 1890, overl. Naaldwijk 29 okt. 1966, zn. van ARIE VAN DER ENDE, mandenmaker en KLAZINA MIDDENDORP.

3. ADRIANUS VAN DER ENDE, huwt JUDINA JOHANNA VERWEIJ DE WINTER. volgt IX.ta

VIII.tb ADRIANUS VAN DEN ENDE, havenarbeider, (zn. van VII.ta),
geb. 's-Gravenzande 4 juni 1857,
overl. Hoek van Holland 2 mei 1935
zn. van KLAZINA VAN DEN ENDE, (dr. van VI.i).
huwt 's-Gravenzande 17 mei 1884,
MARIA SOLLEVELD,
geb. 's-Gravenzande 25 dec. 1861,
overl. Hoek van Holland 25 dec 1925
dr. van LEENDERT SOLLEVELD en DIRKJE OUWENDIJK.

uit dit huwelijk:

1. KLAZINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 28 dec. 1884, overl. 's-Gravenzande 6 jan. 1885.

2. LEENDERT VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 26 febr. 1886, overl. Rotterdam 8 okt. 1936.

3. KLAZINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 sept. 1887, huwt Hoek van Holland, gem. Rotterdam 24 nov. 1916 FREDERIK VAN DEN BERGH, geb. Naaldwijk 28 nov. 1887, zn. van FREDERIK  VAN DEN BERGH en ELISABETH ZONNEVELD.

4. GERRITJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 22 jan. 1889, overl. Delft 18 febr. 1971, huwt Kalamazoo V.S. 20 aug. 1914 KAREL FREDERIK BENARD, geb. 's-Gravenzande 15 jan. 1886, overl. Hoek van Holland 8 nov. 1949, zn. van ARIE BENARD, timmerman en CAROLINA ELISABETH VAN VARIK.

5. 22 mei 1891 te 's-Gravenzande een levenloos geboren drieling.

6. DIRK VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 maart 1893, overl. Hoek van Holland 24 maart 1924.

7. ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt 1e ANNA WESTERTERP, huwt 2e .........VAN HUFFEL.(volgt IX.th)

8. SIMON VAN DEN ENDE, huwt 1e ELISABETH JULIANA VAN DER HUCHT, huwt 2e KAATJE TAS. volgt IX.te

9. GRIETJE JACOBA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 9 jan. 1899, overl. Hoek van Holland 1 apr. 1928, 29 jr

10. FRANK VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 3 febr. 1902, huwt Hoek van Holland 31 okt. 1928 ADRIANA PIETERNELLA ROELANDS, geb. Rotterdam 29 jun 1904, dr. van WILLEM ROELANDS en WILHELMINA ZOETEMEIJER.
                        uit dit huwelijk:  1. ADRIANUS VAN DEN ENDE, heb. Hoek van Holland ca. 1932, overl. Rotterdam 15 juni 1933, 11 mnd.

11.    WILLEM VAN DEN ENDE, onderwijzer, geb. 's-Gravenzande ca. 1904, huwt 's-Gravenhage 27 mei 1931 JOHANNA COENRADINA GREBEL, geb. Zutphen ca. 1905, dr. van TEUNIS HENDRIK GREBEL en ANTJE JANSEN.

VIII.tc ADRIANUS VAN DER ENDE, agent van politie (zn. van VII.t),
geb. Naaldwijk 1 sept. 1868,
overl. St. Maartensdijk 5 juli 1951,
zn. van MAARTEN VAN DER ENDE en GRIETJE VAN OOSTEN,
huwt Naaldwijk 26 april 1890,
STIJNTJE VAN VLIET,
geb. Naaldwijk 26 jan. 1867,
overl. Naaldwijk 20 mei 1943,
dr. van MARTINUS VAN VLIET, arb. en ANNA LUIJENDIJK.

uit dit huwelijk:

1. MAARTEN CORNELIS VAN DER ENDE, huwt CATHARINA JANNEKE DE KONING. volgt IX.ti

2. MARTINUS VAN DER ENDE, huwt ADRIANA VERSTRATE. volgt IX.tj

3. NICOLAAS VAN DER ENDE, huwt JOANNA MARIA LIEKENS. volgt IX.tk

4. CORNELIS VAN DER ENDE, huwt WILHELMINA CORNELIA LAARMAN. volgt IX.tl

5. GRIETJE VAN DER ENDE, geb. Middelburg 9 febr. 1899, overl. Bergen op Zoom 25 sept. 1985,huwt Middelburg 12 juni 1918 ADRIAAN LOUIS KAMPMAN, brievenbesteller, geb. Middelburg 11 mei 1891, overl. 30 mei 1944, zn. van ADRIAAN LOUIS KAMPMAN en PIETERNELLA VOS.

6. ANNA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Middelburg 11 juli 1900.

7. JANNETJE SUSANNA VAN DER ENDE, geb. Middelburg 9 okt, 1901, overl. Bergen op Zoom 6 jan. 1985.

                                                        13 juni 1945 naar St. Maartensdijk

VIII.td ABRAHAM VAN DER ENDEN, (zn. van VII.tb)
geb. Pijnacker 17 jan. 1857,
overl. Delft 18 april 1931, 74 jr.
zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en WILLEMIJNTJE VLAARDINGERBROEK.
huwt Nootdorp 30 mei 1879
MARIA VELLEKOOP,
geb. Nootdorp 17 jan. 1857,
overl. na 1931,
dr. van CORNELIS VELLEKOOP, arbeider en JOHANNA HORDIJK.

uit dit huwelijk:

1. WILLEMIJNTJE VAN DEN ENDEN, geb. Nootdorp 15 aug 1878, huwt Delft 8 juni 1898 BARTHOLOMEUS LEGET, geb. Leiden ca 1876, zn. van BARTHOLOMEUS LEGET en GEERTRUIDA SUSANNA VAN DISSEL.

 

2. JOHANNA VAN DEN ENDEN, geb. Nootdorp 11 nov. 1880, overl. Nootdorp 20 feb. 1881.

 

3. CORNELIS VAN DER ENDEN, huwt MATHILDA CLASINA PLOOS VAN AMSTEL. volgt IX.tf

4. JOHANNA VAN DEN ENDEN, geb. Hof van Delft 9 jan. 1884, overl. Hof van Delft 4 aug. 1884, 6 mnd.

5. PHILIPPUS JOHANNES VAN DER ENDEN, huwt 1e MARIA FREDERIKA VAN BRUGGEN, huwt 2e MARIA ELISABETH BOSKAMP. volgt IX.tg

6. JOHANNA VAN DER ENDEN, geb. Hof van Delft 19 okt. 1887, huwt Delft 19 sept. 1913 PIETER WIJNMALEN, geb. Delft 2 april 1887, overl. Delft 17 okt. 1954, zn. van JACOBUS JOHANNES CHRISTIANUS WIJNMALEN en FRANCINA WILHELMINA VAN UNNIK.

7. JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Delft 7 juni 1889, overl. Delft 2 dec. 1890, 19 mnd.

8. JOHANNES VAN DEN ENDEN, geb. Delft 21 jan 1891, overl. Delft 14 juli 1896, 5 jr.

VIII.te JOHAN VAN DEN ENDE, voerman, (zn. van VII.k)
geb. 's-Gravenzande 31 jan. 1883,
overl. Rotterdam 14 sept. 1959
zn. van JAN VAN DEN ENDE, schipper en CORNELIA VOOGT,
huwt 1e Leiden 15 juni 1904
NEELTJE SUZANNA JOHANNA DEE,
geb. Leiden 13 juni 1883.
dr. van JOHANNES DEE, loodgieter en NEELTJE SUSANNA JOHANNA CLOOS.
huwt 2e Leiden 26 nov. 1924
 LAMBERTA ELISA JOHANNA ALIDA HOORN
geb. Leiden 20 dec. 1888.
dr. van ANDRIES HOORN, timmerman en LAMBERTA ELISA JOHANNA RAAFF
zij huwt 1e  Leiden 30 april 1913 Nicolaas Nieuwenhuizen, scheepmaker, geb. Leiderdorp 18 nov. 1889, overl. Rotterdam 23 mei 1922, zn. van Willem Nieuwenhuizen en Maria Piket.

uit het eerste huwelijk:

1.    JAN VAN DEN ENDE, groentekoopman, geb. Leiden 28 juli 1904, huwt Leiden 21 maart 1928 TEUNTJE CLASINA VAN BEEK, geb. Warmond ca. 1903. dr. van JACOB GERRIT VAN BEEK en DIRKJE BRUINIER.

2.    NEELTJE SUSANNA JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Leiden 1 jul.1906, huwt Leiden 1 nov. 1933 WILLEM LEENDERT JOHANNES DE NIE, chauffeur, geb. Leiden 18 mrt 1902, zn. van WILLEM DE NIE en ANTJE VAN DUIJVENBOODEN.

4.    PIETER VAN DEN ENDE, geb. Leiden 30 nov. 1909.

5.    JOHAN VAN DEN ENDE, geb. Leiden 13 mrt. 1911.

6. ALBERTUS VAN DER ENDE, geb. Delft 11 nov. 1912, huwt Rotterdam 27 feb 1935  ADRIANA CATHARINA VERBURG, geb. Rotterdam ca. 1915, dr. van ANTHONIJ ADRIAAN VERBURG en WILLEMPJE OOSTERHOUT.

7. CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Leiden ca 1914, overl. Hof van Delft 14 maart 1915.

uit het tweede huwelijk:

8.    CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Leiderdorp 5 aug. 1917.

9.    STEVEN VAN DEN ENDE, geb. Leiderdorp 28 dec. 1919.

10.    ANDRIES VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 20 sept. 1925.

 

VIII.u THOMAS VAN DER ENDE, Geref., tuinder, (zn. van VII.m),
geb. 's-Gravenzande 14 sept. 1872,
overl. Monster 29 sept. 1932,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en MAARTJE DE KIEWIT,
huwt 's-Gravenzande 21 mei 1897,
NEELTJE BOERS,
geb. 's-Gravenzande 25 okt. 1874,
overl. Monster 22 mei 1955,
dr. van ARIE BOERS, tuinder en TRIJNTJE HANEMAAIJER.

uit dit huwelijk:

1. MAARTJE FRANCINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 april 1898, huwt Monster 11 mei 1921 DIRK VOSKAMP, tuinder, geb. Dirksland ca. 1897, overl. Rotterdam 31 aug. 1944, zn. van DIRK VOSKAMP, koopman en NEELTJE SOLLEVELD.

2. ARIE BENJAMIN VAN DER ENDE, huwt 1e CORNELIA RUINARD, huwt 2e JACOBA KEIZER. volgt IX.ui

3. PIETER VAN DER ENDE, huwt FRANCINA ADRIANA VOSKAMP. volgt IX.ug

4. BENJAMIN VAN DER ENDE, geb. Hof van Delft 15 april 1903, overl. Monster 24 nov. 1918.

5. THOMAS GERRIT WALING VAN DER ENDE, huwt CORNELIA VOOGT. volgt IX.ua

6. TRIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Hof van Delft 28 sept. 1906, overl. Sassenheim 5 dec. 1991, huwt Monster 21 maart 1935 CORNELIS DE KONING, tuinder, geb. Monster 24 sept. 1903, overl. 19 dec. 1990, zn. van JOCHEM DE KONING, manufacturier en CATHARINA BOERS.

7. GERARDUS ADRIANUS JACOBUS VAN DER ENDE, huwt 1e ELISABETH WILHELMINA KOENRAADS, huwt 2e MARIA BOEV. volgt IX.ud

8. PLEUN PIETER VAN DER ENDE, huwt MARIA JOHANNA CHRISTINA VAN DER WEES. volgt IX.ue

9. ADRIAAN VAN DER ENDE, huwt JOHANNA VAN VLIET. volgt IX.uf

10. NEELTJE MARIA WILLEMINA VAN DER ENDE, geb. Monster 20 jan. 1916, overl. Monster 24 dec. 1916.

11. NEELTJE MARIA WILLEMINA VAN DER ENDE, (Geref.), geb. Monster 8 okt. 1917, overl. Portland U.S.A. 15 aug. 1964, huwt Naaldwijk 5 mei 1943 EVERT JAN BRANDERHORST, geb. Naaldwijk 17 maart 1915, zn. van HERMAN BRANDERHORST en EVERDINA DEN DAAS. (10 febr. 1961 nr. U.S.A. Portland Oregon.

12. BENJAMIN VAN DER ENDE, huwt ELISABETH VAN DER KAAIJ. volgt IX.uh

VIII.ua ADRIANUS VAN DER ENDE, (zn. van VII.u),
geb. 's-Gravenzande 13 jan. 1868,
overl. 's-Gravenzande 23 dec. 1918,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en CATHARINA VAN DIJK,
huwt 's-Gravenzande 31 mei 1895,
WILHELMINA OUWENDIJK,
geb. 's-Gravenzande 3 febr. 1871,
overl. 's-Gravenzande 22 april 1903, 32 jr + 2 mnd
dr. van JACOB OUWENDIJK en JACOBA VAN DER KRUK.

uit dit huwelijk:

1. PIETER VAN DER ENDE , geb. 's-Gravenzande 18 april 1896.

2. JACOBA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 8 sept. 1897, overl. Monster 20 dec. 1934, huwt Monster 6 jan. 1921 ARIE JACOBUS DIJKHUIZEN, geb. Monster 31 dec. 1896, overl. 's-Gravenzande 7 mei 2000, zn. van MARTINUS DIJKHUIZEN, zeeman en PIETERNELLA HENDRIKA WILHELMINA ZEEMAN, hij huwt 2e Monster 15 april 1937 ADRIANA SLINGERLAND, geb. Kralingen 19 sept 1893.

3. 6 okt. 1898 te 's-Gravenzande een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

4. CATHARINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 5 okt. 1899, overl. Poeldijk 7 febr. 1989, huwt Monster 13 maart 1924 WILLEM DIJKHUIZEN, geb. Monster 22 aug. 1898, overl. vr 1989, zn. van LEENDERT JACOBUS DIJKHUIZEN en MARIA STORM.

5. JACOBUS VAN DER ENDE, huwt DINA ZEEMAN. volgt IX.ub

VIII.ub LEENDERT VAN DER ENDE, Ned. Herv., vischventer, varensgezel, (zn. van VII.u),
geb. 's-Gravenzande 5 maart 1877,
overl. 's-Gravenzande 26 dec. 1943,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en CATHARINA VAN DIJK,
huwt 's-Gravenzande 27 sept. 1899,
GEERTJE HAARING,
geb, Monster 17 juli 1875,
overl. 's-Gravenzande 21 juni 1962,
dr. van CORNELIS HAARING, aschophaler en SOPHIA FRANCINA SCHELLEVIS.

uit dit huwelijk:

1. CORNELIS PIETER VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 okt. 1900, huwr Rotterdam 22 aug. 1934 BERDIENA WILHELMINA PETERSEN, geb. Tiel ca. 1902, dr. van JOHANNES EVERARDUS VINCENTIUS PETERSEN en JANTJE VAN GROOTVELD

2. PIETER VAN DER ENDE, huwt JANNETJE BIJL. volgt IX.uc

3. CATHARINA SOPHIA VAN DER ENDE, N-H., geb. s-Gravenzande 23 mei 1904, huwt 's- Gravenzande 14 mei 1926 GERARDUS HOKKE, veldarb., geb. Naaldwijk 15 juli 1907, zn. van JAN HOKKE bootwerker en ELISABETH VAN DEN BOOGERD. (1944 naar Vlaardingen).

4. GEERLOF VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 11 dec. 1905, overl. Naaldwijk 24 okt. 1985, ongehuwd.

5. SOPHIA FRANCINA VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 30 jan. 1909, overl. 's- Gravenzande 27 okt. 1955, ongehuwd.

6. PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 13 sept. 1910, overl. Den Haag 28 nov. 1941, huwt 's-Gravenzande 28 sept. 1939 HENDRIK JACOBUS VALK, tuinarb., geb. Naaldwijk 27 jan. 1912, zn. van DANIEL VALK, melkslijter en MARIA PIETERNELLA VAN DER POST. Hij huwt 2e Naaldwijk 10 aug. 1943 GEERTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 28 aug. 1913, dr. van JOOST VAN DER ENDE (IX.b) en HELENA IMMERZEEL.

7. MARGARETHA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 11 aug. 1912., huwt Hoek van Holland 20 sept. 1935  GERBEN SMID, geb Hoek van Holland ca. 1914, zn. van TJIP SMID en MAGDALENA BISSCHOP

8. LEENDERT VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 juni 1915, overl. 's-Gravenzande 14 okt. 1986, huwt 's-Gravenzande 18 dec. 1963 MARIA ADRIANA VENROOIJ, huishoudster, geb. Rosmalen, gehuwd geweest met FREDERIK FRANCISCUS WEBER en met WALTHERUS VAN ES, dr. van JOHANNES VENROOIJ en ADRIANA ROVERS.

9. GEERTRUIDA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 18 okt. 1916, overl. Ter Heijde aan zee 29 juli 1991, huwt 's-Gravenzande 27 mei 1938 WILLEM DE ZOETE, schilder, geb. Monster 1 juni 1911, overl. Ter Heijde aan Zee, 15 maart 1997, zn. van CORNELIS DE ZOETE en WILHELMINA BROEKMAN.

10. 24 dec. 1918 te 's-Gravenzande een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

VIII.uc JOHANNES VAN DER ENDE, arb., (zn. van VII.u),
geb. 's-Gravenzande 3 jan. 1880,
overl. Rijswijk10 maart 1953,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en CATHARINA VAN DIJK,
huwt 's-Gravenzande 25 aug. 1905,
ARENDJE MOOR,
geb. 's-Gravenzande 30 aug. 1882,
overl. 's-Gravenzande 9 aug. 1926,
dr. van ARIE MOOR, tuinder en WILHELMINA VAN DER MEER.

uit dit huwelijk:

1. CATHARINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 5 jan. 1906, overl. 's-Gravenzande 5 nov. 1907.

2. CATHARINA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 21 aug. 1908, huwt 's- Gravenzande 4 maart 1927 DIRK VAN DER KADEN, tuinarb., geb. Naaldwijk 16 okt. 1906 zn. van JOHANNES ADRIANUS VAN DER KADEN en ARENDJE DE MOS, dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding op 7 jan. 1936. Zij huwt 2e 's-Gravenzande 24 maart 1938 JACOBUS AALBREGT, wednr. van GERRITJE MARIA VELLEKOOP, visventer, geb. 's- Gravenzande 2 nov. 1897, zn. van GERRIT AALBREGT en CATHARINA MOOR. Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding op 22 juli 1941.

3. WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 5 juni 1913, overl. Pijnacker 5 mei 1992, huwt 's-Gravenzande 21 okt. 1931 JACOB VERKADE, koopman, geb. Maasland 1 aug. 1912, zn. van ARIE AREND VERKADE, tuinder en MARIA JOHANNA VAN DEN BERG.

4. PIETER VAN DER ENDE, N-H., kistenmaker, geb. 's-Gravenzande 28 maart 1916, overl. Rijswijk 30 okt. 1975, huwt Delft 2 april 1948 JOHANNA VAN DER VELDEN, geb. Delft 3 sept. 1921, dr. van JACOB VAN DER VELDEN en GEERTRUIDA PENNING. (1943 naar Delft).
Uit dit huwelijk:

                a.    Een levenloos kind van het mannelijk geslacht, geb. Rijswijk Z-H 14 juni 1949.
                        b.    ANNEKE VAN DER ENDE
                                c.    JAN VAN DER ENDE

 

VIII.ud    BERNARDUS VAN DER ENDE, arbeider, agent van politie, (zn. van VII.u)
geb. 's-Gravenzande 9 maart 1864,
overl. Haarlem 2 aug. 1944
zn. van PIETER VAN DER ENDE en CATHARINA VAN DIJK,
huwt 1e 's-Gravenhage 7 okt. 1891
ELIZABETH VAN DER WEL,
geb. 's-Gravenzande 29 juni 1870,
overl Hoek van Holland 7 aug. 1921
dr.. van BERTUS VAN DER WEL, schipper en ENGELINA VAN DER SAR.
Hij huwt 2e Hoek van Holland 23 juli 1924
ANNA KOK,
geb. Sneek 1 mrt 1877.
dr. van KLAAS KOK en HERMINA VAN KAMMEN

uit het eerste huwelijk:

1.    PIETERNELLA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 22 juni 1891, huwt Hoek van Holland 21 juni 1918 HENDRIK VAN WIJNGAARDEN, geb. 's-Gravenzande 17 aug. 1893, zn. van ARIE VAN WIJNGAARDEN en MARIA NADERON.

2.    ENGELINA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 19 mei 1893, huwt Hoek van Holland 12 okt. 1917 ANDRIES VAN MASTRIGT, geb. Hardinxveld 11 okt. 1893, zn. van ADRIANUS ANTONIE VAN MASTRIGT en LENA DEN HAAN.

3.    BERNARDUS VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 11 feb. 1895.

4.    ALBERTUS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA VAN DER STELT . volgt IX.uj

5.    CATHARINA JANNETJE VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 21 feb. 1899, overl. Rotterdam 11 febr. 1901.

6.    MARINUS VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 16 apr. 1902.

 

VIII.v GERRIT WALING VAN DER ENDE, tuinder, (zn. van VII.m),
geb. 's-Gravenzande 2 april 1874,
overl. 's-Gravenzande 2 sept. 1959, 85 jr,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en MAARTJE DE KIEWIT,
huwt 1e Monster 25 april 1896,
MARIA DE JONG,
geb. Monster 18 febr. 1877,
overl. 's-Gravennzande 27 okt. 1943,
dr. van PIETER DE JONG, koopman en NEELTJE LOOIJEN.
huwt 2e Rotterdam 4 juli 1945,
CATHARINA MARIA SOMVORDE.
geb. Hillegersberg 25 sept, 1898,
 

uit het eerste huwelijk:

1. MAARTJE FRANCINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 15 sept. 1896, overl. 's- Gravenzande 23 juni 1899.

2. PIETER VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 16 nov. 1897, huwt Monster 2 febr. 1923 APLONIA GROENHEIJDEN, geb. Wateringen 19 juni 1900, dr. van LEENDERT GROENHEIJDEN rietdekker en CORNELIA FRANCINA LAARMAN.

3. THOMAS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 31 aug. 1899, overl. 's-Gravenzande 8 mei 1923.

4. MAARTJE FRANCINA VAN DER ENDE, geb.'s-Gravenzande 23 nov. 1900, overl. 's- Gravenzande 7 dec. 1900.

5. MAARTJE FRANCINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 11 dec. 1901, huwt 's-Gravenzande 4 maart 1921 HENDRIK KAMSTEEG, geb. Delft 30 apr.1896, zn. van GIJSBERTUS MARINUS KAMSTEEG en GERARDA JUSTINA VAN ZELM

6. ADRIANA GEERTRUIDA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 13 sept. 1903, overl. De Lier 6 okt. 1942, huwt 's Gravenzande 31 aug. 1927 CORNELIS HUIBERT ZUUR, installateur, geb. Stompwijk 25 april 1899, overl. De Lier 7 jan. 1976, zn. van HUIBERT ZUUR, kassenbouwer en MARIA ANTONIA VAN NELLEN.

7. PIETER MAARTEN VAN DER ENDE, huwt LEENTJE PAKVIS. volgt IX.va

8. GERRIT WALING VAN DER ENDE, huwt JOHANNA GEERTRUIDA HOOGENRAAD. volgt IX.vb

9. NEELTJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 5 maart 1908, overl. Naaldwijk 29 april 1991, huwt s-Gravenzande THOMAS MARINUS LOBERT, geb. 's-Gravenzande 2 sept. 1904, overl. Delft 22 juli 1962, zn. van ANTHONIE LOBERT en CORNELIA VAN DER NOL.

10. MAARTEN MARINUS VAN DER ENDE, huwt MARTINA WILHELMINA OVERSLOOT. volgt IX.vc

11. GERARD VAN DER ENDE, huwt LEENTJE JANSEN. volgt IX.vd

12. DIRK VAN DER ENDE, huwt CORNELIA NEELTJE BURGER. volgt IX.ve

13. MARINUS VAN DER ENDE, huwt JACOBA BOERS. volgt IX.vf

14. MARIA VAN DER ENDE, Chr. Geref.,geb. 's-Gravenzande 23 nov. 1915, overl. s- Gravenzande 17 juli 2003, huwt 's-Gravenzande 25 okt. 1939 JACOB VAN DALEN, geb. 's-Gravenhage 22 mei 1913, zn. van WILLEM VAN DALEN, petroleumhandelaar en NEELTJE DE WILDE. (Getuige bij het huwelijk: Pieter van der Ende, 41 jr. , groentehandelaar wonende te Rotterdam, broer van de bruid).

15. JACOB VAN DER ENDE, huwt DIEUWKE VAN DER WAL. volgt IX.vg

16. HENDRIK VAN DER ENDE, huwt MARIA GEERTRUIDA PANIS. volgt IX.vj

VIII.va NICOLAAS VAN DEN ENDE, tuinarb. (zn. van VII.v),
geb. 's-Gravenzande 1 maart 1865,
overl. Hoek van Holland 7 dec. 1937,
zn. van MINUS VAN DEN ENDE en LEENTJE VAN DIJK,
huwt 's-Gravenzande 18 okt. 1912,
HELENA GERARDA JOaNNA HAK,
geb. Maurik 8 aug. 1869,
overl.'s-Gravenzande 4 feb. 1918,
dr. van DIRK LODEWIJK HAK en NIESKE VAN DIJK.
Hij huwt 2e Hoek van Holland 26 sept. 1919
ARINA BOS,
geb. Sliedrecht 25 juni 1873,
dr. van KORS BOS en PAUWELINA VAN WIJNGAARDEN.

 

uit het eerste huwelijk:

1. MINUS DIRK LODEWIJK VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 aug. 1913.

VIII.vb BERNARDUS VAN DEN ENDE, Ned-Herv. zeeman, (zn. van VII.v),
geb. 's-Gravenzande 20 sept. 1872,
overl. Monster 7 aug. 1937,
zn. van MINUS VAN DEN ENDE en LEENTJE VAN DIJK,
huwt Monster 21 dec. 1901,
JACOBA ZEEMAN, dienstbode (1901),
geb. Monster 14 okt. 1881,
overl.
dr. van HENDRIK ZEEMAN, zeeman en CORNELIA STORM.

uit dit huwelijk:

1. MARINUS VAN DEN ENDE, huwt DIRKJE STORM. volgt IX.ag

2. CORNELIA HENDRIKA VAN DEN ENDE, geb. Monster 24 aug.1904. (1943 naar Opsterland).

3. LEENDERT VAN DEN ENDE, zeeman, geb. Monster 22 juni 1908.

4. HENDRIK VAN DEN ENDE, geb. Monster 13 mei 1922, overl. Monster 10 jan. 1929.

VIII.vc ADRIANUS VAN DEN ENDE, exportslager, (zn. van VII.v),
geb. 's-Gravenzande 16 aug. 1878,
overl. 's-Gravenzande 11 april 1961,
zn. van MINUS VAN DEN ENDE en LEENTJE VAN DIJK,
huwt Naaldwijk 26 febr. 1910,
JOHANNA JACOBA DIJKSHOORN,
geb. Naaldwijk 19 juli 1888,
overl.  's-Gravenzande 1970, 81 jr,
dr. van MARINUS CORNELIS DIJKSHOORN, schipper en HENDRIKA SMIT.

uit dit huwelijk:

1. LEENTJE HENDRIKA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 12 dec. 1910, huwt 's- Gravenzande 7 mei 1936 JAN DE JONG, bakker, geb. Dockum, zn. van HERMANUS DE JONG en FROUKJE DOUMA.

2. MARINUS CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt BASTIAANTJE LUIJENDIJK. volgt IX.vh

VIII.vd LEENDERT VAN DEN ENDE, exportslager, Hed. Herv.(zn. van VII.v),
geb. 's-Gravenzande 4 april 1881,
overl. Delft 18 sept. 1970,
zn. van MINUS VAN DEN ENDE en LEENTJE VAN DIJK,
huwt 1e 's-Gravezande 23 febr. 1906,
LENA SCHELLEVIS,
geb. 's-Gravenzande 15 april 1880,
overl. 's-Gravezande 7 jan. 1909, 28 jr
dr. van DIRK SCHELLEVIS, metselaar en JOHANNA VAN GEEST.
huwt 2e 's-Gravenzande 8 april 1910,
JOHANNA SCHELLEVIS,
geb. 's-Gravenzande 20 nov. 1888,
overl
dr. van DIRK SCHELLEVIS, metselaar en JOHANNA VAN GEEST.

uit het tweede huwelijk:

1. MINUS VAN DEN ENDE, huwt 1e KLARA PETRONELLA VAN DER KADEN, huwt 2e JANNA NIEUWLAND. volgt IX.vi

2. JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 4 nov. 1920, overl. Monster 17 dec. 2001, huwt 's-Gravenzande 17 febr. 1949 CORSTIAAN VOOIS, petroleumventer, geb. Monster 21 jan. 1920, overl. Monster 17 juni 2006, zn. van MARINUS VOOIS, incasseerder en EVA CATHARINA STORM.

3. LEENTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 4 nov. 1920, overl. 's-Gravenzande 7 nov. 1920. (Tweeling met nr. 2).

VIII.w GERARDUS PIETER VAN DER ENDE, zn. van VII.n),
geb. 's-Gravenzande 25 febr. 1879,
overl. 's-Gravenzande 6 jan. 1962,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en MARIA WILHELMINA AALBREGT,
huwt 's-Gravenzande 23 febr. 1906,
SINA OVERSLOOT,
geb. Monster 30 okt. 1869,
overl. 's-Gravenzande 27 okt. 1952,
dr. van ARIE OVERSLOOT en ALIDA VAN DER KRUK.
Zij huwde 1e CORNELIS VAN RIJN, geb. 's-Gravenzande 7 febr. 1866, overl. ald. 13 sept. 1902, zn. van CORNELIS VAN RIJN en ANTJE HAARING.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT VAN DER ENDE, huwt 1e ANNA VAN DER SPOEL, huwt 2e HEINTJE JANSEN. volgt IX.wa

2. CORNELIS VAN DER ENDE, huwt MARIA ADRIANA STANS. volgt IX.wb

3. SINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 4 dec. 1907, huwt 's-Gravenzande 17 febr. 1928 ADRIAAN OTTO, schipper, geb. Naaldwijk 27 maart 1905, overl. ca sept. 1965, zn. Van JOHANNES CORNELIS OTTO, landarb. en LENA VAN DOP.

4. MARINUS VAN DER ENDE, huwt JACOBA CORNELIA HOOGENRAAD. volgt IX.wc

5. JOHANNES VAN DER ENDE, huwt TEUNA TON. volgt IX.wd

6. PIETER VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 13 dec. 1914, overl. 's-Gravenzande 24 febr. 1915.

VIII.wa NICOLAAS VAN DEN ENDE, koetsier, petroleumventer, Ned-Herv. (zn. van VII.w),
geb. 's-Gravenzande 9 okt. 1866,
overl. Naaldwijk 6 jan. 1929,
zn. van GERRIT VAN DEN ENDE en LENA VAN DER MEER,
huwt 's-Gravenzande 13 mei 1892,
WILLEMINA VAN DER HOEVEN,
geb. 's-Gravenzande 19 aug. 1871,
overl. De Lier 4 april 1934,
dr. van DIRK VAN DER HOEVEN en JANNETJE VAN DEN BERG.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT VAN DEN ENDE, huwt JANNETJE JANSEN. volgt IX.wh

2. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 8 jan. 1894, huwt De Lier 25 nov. 1915 GERRIT DE BRUIN, werkman, geb. De Lier 5 april 1891, overl. 26 sept. 1968, zn. van HENDRIK DE BRUIN, werkman en GEERTJE VREUGDENHIL.

3. LENA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 20 nov. 1895, overl. Naaldwijk 11 maart 1896.

4. DIRK VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 12 aug. 1898, overl. Naaldwijk 29 aug. 1898,

5. LENA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 19 juni 1901, overl. Naaldwijk 5 juli 1901.

6. DIRK VAN DEN ENDE, huwt 1e JOHANNA ANTONIA PIETERNELLA KUNST, huwt 2e HENDRIKA JACOBA VAN DER STEEN. volgt IX.wi

7. LENA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 11 sept. 1904, overl. 's-Gravenzande 14 april 1982, huwt Naaldwijk 28 juli 1927 GERARD MIDDENDORP, metselaar, geb. Naaldwijk 11 nov. 1899, overl. Delft 29 juni 1963, zn. van REINIER MIDDENDORP en MARRIGJE DE LIEFDE.

8. PHILIPPUS VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA SPAANS. volgt IX.wj

9. PIETER VAN DEN ENDE, huwt LEENTJE KOENE. volgt IX.wk

10. WILLEMINA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 27 juli 1913, overl. Naaldwijk 8 april 1992, huwt 2 nov. 1932 JAN KLAPWIJK, geb. 7 feb. 1907, overl. 15 feb. 1991, zn. van DIRK KLAPWIJK en PETRONELLA VAN VLIET.

VIII.wb PIETER VAN DEN ENDE,schipper,  Ned-Herv., (zn. van VII.w),
geb. 's-Gravenzande 4 jan. 1870,
overl. Rotterdam 23 apr. 1917, 47 jr
zn. van GERRIT VAN DEN ENDE en LENA VAN DER MEER,
huwt 's-Gravenzande 9 mei 1902 ,
 JOHANNA ELISABETH STEEVENS, (RK),
geb. Zaltbommel 19 maart 1878,
overl. Rotterdam 22 april 1956.
dr. van MICHAEL GERARDUS STEEVENS, kastelein en JOHANNA FLESKENS.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT VAN DEN ENDE, geb. Zaltbommel 5 juni 1903.

2. JOHANNA ELISABETH VAN DEN ENDE, geb. Den Haag 31 mei 1904, huwt Rotterdam 17 okt. 1923 CORNELIS MOUTHAAN, geb. 27 feb. 1899, zn. van WILLEM GERRITSE MOUTHAAN en ANTONETTA GOVERS.

3. MICHAEL GERARDUS VAN DEN ENDE, huwt ADRIANA JOHANNA BERGHUIS (volgt IX.yl)

4. PIETER VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 12 febr. 1907, overl. 's Hertogenbosch 19 juli 1912, 5 jr.

5. LENA VAN DEN ENDE, geb. Vlaardingen 23 juli 1908.

6. JACOBA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 1 mei 1910, huwt Rotterdam 20 sept. 1933 PETRUS JOHANNES WILHELMUS JANSEN, geb. Rotterdam 22 okt 1905, zn. van PETRUS JOHANNES WILHELMUS JANSEN en JOHANNA OVERGAAUW  .

7.    PIETJE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 1 juli 1914, huwt Rotterdam 17 april 1937 HENDRIK CORNELIS BOOSE, geb. Rotterdam 29 sept. 1913, zn. van JOHANN BOOSE en MARIA CORNELIA VAN WINDEN.

8.    JAN WILLEM VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam ca 1916, overl. Rotterdam 18 mei 1917, 8 mnd.

VIII.wc ADRIANUS VAN DEN ENDE, Cafehouder. (zn. van VII.w),
geb. 's-Gravenzande 17 dec. 1873,
overl. Naaldwijk 30 juni 1951,
zn. van GERRIT VAN DEN ENDE en LENA VAN DER MEER,
huwt Naaldwijk 23 mei 1903,
NEELTJE SUZANNA NOORDERMEER, dienstbode (1903),
geb. Rockanje 16 jan. 1872,
overl.
dr. van KORNELIS NOORDERMEER en KORNELIA KLEIJBURG.

uit dit huwelijk:

1. MAGDALENA CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 1 nov. 1905, overl. 's- Gravenzande 6 jan. 1988, huwt Naaldwijk 23 mei 1928 GERRIT VAN STAALDUINEN, tuinarb., geb. s-Gravenzande 4 juli 1901, overl. 29 juli 1968, zn. van LEENDERT VAN STAALDUINEN en GERRITJE DE KIEWIT.

2. CORNELIA GERRITJE VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 26 jan. 1907, overl. 's- Gravenzande 31 maart 1942, (longtuberculose), huwt Naaldwijk 21 mei 1930 JOHANNES MARINUS LANGENBERG, geb. 's-Gravenzande 28 sept. 1903, zn. van HENDRIK LANGENBERG, arb. en ALIDA DE BLOOIS.

3. GERRIT VAN DEN ENDE, rijwielhersteller, geb. Naaldwijk 24 jan. 1908, overl. Naaldwijk 19 nov. 1990, huwt Naaldwijk 29 sept. 1943 MARGARETHA HENDRICA VALSTAR, geb. Naaldwijk 29 jan. 1910, overl. Naaldwijk 7 nov. 1989, dr. van JOHANNES VALSTAR en HENDRIKA WILHELMINA ZWAANSWIJK. (geen kinderen).

4. CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt ADRIANA DIRKJE LANGENBERG. volgt IX.wl

5. ELISABETH VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 21 aug. 1909. overl. Naaldwijk 2 febr. 1996 (ongehuwd).

VIII.x CORNELIS MARINUS VAN DER ENDE, arb., Ned-Herv. (zn. van VII.n),
geb. 's-Gravenzande 10 jan. 1882,
overl. Delft 21 juli 1962,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en MARIA WILHELMINA AALBREGT,
huwt 1e 's-Gravenzande 31 maart 1905
FRANCINA CORNELIA OTTEVANGER,
geb. 's-Gravenzande 21 juli 1886,
overl. 's-Gravenzande 1 febr. 1920,
dr. van HUIBERT OTTEVANGER, stoker en WILHELMINA ZWAAN.
huwt 2e 's-Gravenzande 6 mei 1927,
TRIJNTJE BOSCHMA, (wed. van MEINDERT VAN DER SCHAAF),
geb. Baarderadeel 25 mei 1876,
overl. 's-Gravenzande 29 sept. 1930, 54 jr.
dr. van SIJMEN RINTJES BOSCHMA en JELTJE MEINTES RUITINGA.

uit het eerste huwelijk:

1. CORNELIS VAN DER ENDE, huwt PIETERTJE VAN DER SPOEL. volgt IX.xa

2. WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 15 dec. 1907, overl. 29 maart 1974, huwt s-Gravenzande 8 jan. 1926 WIGGERT STOLZE, geb. s-Gravenzande 28 sept. 1905, overl. 11 aug. 1993, zn. van WILLEM STOLZE en NEELTJE VAN DEN BERG. Hij huwt 2e PIETERNELLA ELIZABETH ROELAND, overl. 13 maart 1990.

3. HUIBERT VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 29 aug. 1909, overl. 's-Gravenzande 29 april 1910.

4. HUIBERT VAN DER ENDE, huwt JAAPJE VAN DER ENDE. volgt IX.xb

5. MARINUS WILLEM VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 18 febr. 1913, overl 's- Gravenzande 27 okt. 1997. (ongehuwd).

6. THOMAS VAN DER ENDE, huwt ANNIE VREUGDENHIL. volgt IX.xd

7. MARTINUS CORNELIS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 12 sept. 1916, overl. 's- Gravenzande 20 juli 1983. (ongehuwd).

8. ADRIANUS VAN DER ENDE, huwt HERMINA VAN OOSTEN. volgt IX.xe

9. FRANCINA OTTEVANGER, geb. 's-Gravenzande 25 aug. 1921, huwt 's-Gravenzande 29 aug. 1945 ADRIANUS MARINUS DE GEUS, smid, geb. Monster 25 april 1920, zn. van HENDRIK DE GEUS en MARIA CHRISTINA VAN DEN BOS.
(FRANCINA OTTEVANGER is een dochter van CORNELIS MARINUS VAN DER ENDE en WILHELMINA OTTEVANGER (ongehuwd).
Wilhelmina Ottevanger trouwt later met  Thomas van der Ende, de broer van Cornelis Marinus

VIII.y MARINUS VAN DER ENDE, (zn. van VII.n), tuinder,
geb. 's-Gravenzande 29 nov. 1884,
overl. Den Haag 18 nov. 1966,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en MARIA WILHELMINA AALBREGT,
huwt 's-Gravenzande 14 sept. 1906,
KLAZINA BOERS,
geb. 's-Gravenzande 11 okt. 1885,
overl. s-Gravenzande 6 sept 1977,
dr. van ARIE BOERS en JACOBA IMMERZEEL.

uit dit huwelijk:

1. CORNELIS VAN DER ENDE, tuinder, Geref, geb. 's-Gravenzande 14 febr. 1907, overl. 's- Gravenzande 3 april 1968, huwt 's-Gravenzande 3 juli 1931 MARIA HOOGSTAD, geb. Delft 2 jan. 1906, overl. 's-Gravenzande 19 aug. 1996, dr. van WILLEM HOOGSTAD en PETRONELLA LUIJENDIJK. (geen kinderen).

2. JACOBA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 3 maart 1908, overl. 's-Gravenzande 5 juni 1959, huwt 's-Gravenzande 20 dec. 1929 EVERT VAN DEN BOS, geb. 's- Gravenzande 8 okt. 1907, zn. van FRANK VAN DEN BOS en CORNELIA VAN DEN ENDE.

3. ARIE VAN DER ENDE, huwt PIETERNELLA VAN DER HOEVEN.  volgt IX.ya

4. DIRK VAN DER ENDE, huwt ADRIANA VREUGDENHIL, volgt IX.yg

5. MARINUS WILLEM VAN DER ENDE, huwt HENDRINA SONNEVELD. volgt IX.yj

6. MARIA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 30 juli 1913, overl. Naaldwijk 25 okt. 1938. (ongehuwd).

7. KLAZINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 29 jan. 1915, overl. Naaldwijk 10 okt. 1995, huwt s-Gravenzande 31 maart 1939 JAN LANDMETER, postbesteller, geb. Spijkenisse 12 juni 1916, overl. Naaldwijk 20 juli 1997, zn. van ADRIANUS LANDMETER en NEELTJE VAN BODEGOM.

8. THOMAS VAN DER ENDE, huwt WILLEMINA VAN DER SAR. volgt IX.yb

9. JACOBUS VAN DER ENDE, huwt ALETTA PELLIKAAN. volgt IX.yi

10. ADRIANA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 13 maart 1920, huwt 's-Gravenzande 15 nov. 1944 HEINRICH JOHANNES OTTO, loswerkman, geb. Eschendorf, Duitsland, zn. van JOHANNES OTTO, wever en GEERTRUIDA HENRIKA BERNARDINA SCHOT.

11. JOHANNA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 5 april 1923, overl. 's-Gravenzande 22 dec. 1924.

12. ADRIANUS VAN DER ENDE, huwt JURRINA MARIA ZEGWAARD. volgt IX.yh

13. JOHANNES VAN DER ENDE, huwt MARIA OVERKLEEFT. volgt IX.yc

14. MARINUS VAN DER ENDE, M. VAN 't GELOOF, volgt IX. yk

15. ALEXANDER VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 28 juli 1930., overl. 7 naart 1972.

VIII.ya NICOLAAS VAN DEN ENDE, arb., (zn. van VII.y),
geb. 's-Gravenzande 7 okt. 1872,
overl. 's-Gravenzande 27 febr. 1906,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en ADRIANA VAN DEN ENDE,
huwt 's-Gravenzande 5 juni 1896,
SUSANNA VAN DEN BOS,
geb. 's-Gravenzande 10 nov. 1874,
overl. s-Gravenzande 17 juni 1952, 77 jr,
dr. van FRANS VAN DEN BOS en ADRIANA OVERSLOOT.

uit dit huwelijk:

1. JAN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 27 sept. 1896, overl. 's-Gravenzande 8 juli 1898.

2. FRANS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 30 dec. 1897, overl. 's-Gravenzande 17 maart 1975, ongehuwd.

3. ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 3 juli 1899, overl. Naaldwijk 25 dec. 1982, huwt s-Gravenzande 27 juni 1919 KRIJN OUWENDIJK, veldarb. geb. 's- Gravenzande 8 aug. 1894, overl. 's-Gravenzande 19 april 1965, zn. van GERRIT OUWENDIJK en ELISABETH STOORVOGEL.

4. ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 7 juni 1901, overl. 's-Gravenzande 10 febr. 1958, huwt 's-Gravenzande 20 nov. 1925 PIETER VELLEKOOP, veldarb., geb. 's- Gravenzande 15 sept. 1900, zn. van JAN VELLEKOOP, arb. en ADRIANA VAN DER KAAIJ.

5. JAN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 12 aug. 1903, overl. 's-Gravenzande 24 sept. 1981. ongehuwd.

6. NICOLAAS VAN DEN ENDE, tuinder, geb. s-Gravenzande 14 maart 1906, overl. 's- Gravenzande 23 sept. 1991, 85 jr., huwt 's-Gravenzande 18 mei 1955 GRIETJE VAN DER MEER, geb. 's-Gravenzande 5 nov. 1909, overl. 10 juni 1986, dr. van JACOB VAN DER MEER en JANNETJE VAN DER ENDE. (geen kinderen)

VIII.yb JAN VAN DEN ENDE, arb., (zn. van VII.y),
geb. 's-Gravenzande 28 aug. 1882,
overl.
zn. van JAN VAN DEN ENDE en ADRIANA VAN DEN ENDE,
huwt 's-Gravenzande 29 april 1904,
LEENTJE MONDT,
geb. 's-Gravenzande 15 nov. 1886,
overl.
dr. van REINIER MONDT, arb. en LEENTJE VAN DER HOEVEN.

uit dit huwelijk:

1. JAN VAN DEN ENDE, huwt GERRITJE VAN DER KNIJFF. volgt IX.yd

2. REINIER VAN DEN ENDE, huwt ERELTJE JONKMAN. volgt IX.ye

3. NICOLAAS VAN DEN ENDE, huwt ROOKJE AALBREGT. volgt IX.yf

4. LEENTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 13 aug. 1913, overl. Naaldwijk 23 april 2004, huwt 's-Gravenzande 10 sept. 1937 PIETER VAN DER ENDE,(X.bl). transportarb., veilingknecht, geb. Naaldwijk 29 okt. 1909, overl. Naaldwijk 9 aug. 1984, zn. van JOOST VAN DER ENDE, schipper, pakhuisknecht en HELENA IMMERZEEL.

VIII.z ADRIANUS VAN DER ENDE, (zn. van VII.n), veldarbeider,
geb. 's-Gravenzande 12 febr 1886,
overl. 's-Gravenzande 26 aug. 1946,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en MARIA WILHELMINA AALBREGT,
huwt 's-Gravenzande 9 juli 1909
CATHARINA DE WILD,
geb. 's-Gravenzande 10 febr. 1888,
overl. Musselkanaal 27 maart 1969, 81 jr
dr. van CORNELIS DE WILD, timmerman en GRIETJE VAN DIJK.

uit dit huwelijk:

1. 14 dec. 1909 te 's-Gravenzande een levenloos kind.

2. CORNELIS VAN DER ENDE, huwt FRANCINA STORM. volgt IX.za

3. ADRIANA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 28 aug. 1919, huwt Borger 29 mei 1943 JAN BEUKER. (naar Borger)

VIII.za THOMAS VAN DER ENDE, koopman, (zn. van VII.n),
geb. 's-Gravenzande 28 maart 1893,
overl.  na 1963
zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en MARIA WILHELMINA AALBREGT,
huwt 's-Gravenzande 2 sept. 1927,
WILHELMINA OTTEVANGER,
geb. 's-Gravenzande 19 dec. 1897,
overl. Delft 22 aug. 1963
dr. van HUIBERT OTTEVANGER en WILHELMINA VAN DER ZWAAN.

uit dit huwelijk:

1. MARIA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 4 aug. 1928, overl. 's-Gravenzande 20 nov. 2007, huwt 's- Gravenzande 3 mei 1950 ANTONIUS DEKKERS, schoenmaker, geb. s-Gravenmoer 1 aug. 1925, overl. Den Haag 1 aug. 2001, zn. van HERMANUS DEKKERS, schoenmaker en MARIA NEDERVEEN.

VIII.zaa GRIETJE VAN DER ENDE, (dr. van VII.z),
geb. Naaldwijk 17 dec. 1855,
overl. Zuilen 4 okt. 1936,
dr. van ARIE VAN DER ENDE en BAARTJE VAN BUUREN,
huwt 1e Naaldwijk 3 nov. 1888,
PIETER VAN SANTEN, bouwman,
geb. Maasland 25 juni 1837,
overl. Maasland 6 okt. 1896,
zn. van JACOB VAN SANTEN en NEELTJE KUIVENHOVEN.
huwt 2e Naaldwijk 8 mei 1901,
PIETER VAN EIJK, tuinder,
geb. Pernis ca. 1839,
zn. van ADRIANUS VAN EIJK en GEERTRUI GROENEWEG, wednr. van INGETJE VAN DER SCHEE.

geboren in onecht :

1. KLAASJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 27 mei 1880, overl. Naaldwijk 4 sept. 1880.

zw2

2. ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 18 nov. 1882.

VIII.zb ARIE VAN DER ENDE, tuinarb. koopman, Ned. Herv., (zn. van VII.z)
geb. Naaldwijk 14 nov. 1872,
overl. 's-Gravenzande 29 jan. 1945, (aangeg. Nldw)
zn. van ARIE VAN DER ENDE en BAARTJE VAN BUUREN,
huwt Rotterdam 25 okt. 1899,
JOHANNA VIS,
geb. Charlois (Rotterdam) 18 febr. 1873,
overl. Maasdijk 28 mei 1953, 80 jr,
dr. van JACOB VIS en JENNEKE DE JONG

uit dit huwelijk:

1. BAARTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 5 mei 1900, overl. Maasdijk 26 maart 1988, 87 jr., huwt De Lier 4 mei 1923 ABRAHAM BIJL, geb. De Lier 4 febr. 1894, overl. 5 nov. 1977, zn. van PIETER BIJL en MARIA HOOGSTAD.

2. JACOB VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 14 dec. 1901, overl. 's-Gravenzande 20 maart 1984, 82 jr., ongehuwd.

3. JENNEKE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 19 dec. 1902.

4. JOHANNA VAN DER ENDE, huishoudster, geb. Naaldwijk 6 febr. 1904, overl. 's- Gravenzande 13 juli 1991, 87 jr, ongehuwd.

5. PIETJE VAN DER ENDE, dienstbode, geb. Naaldwijk 5 april 1905, overl. De Lier 20 dec. 1995, 90 jr. huwt De Lier 17 juli 1930 JACOBUS VERHOOG, tuinder, vrachtrijder, geb. De Lier 30 aug. 1905, overl. Delft 1 mei 1982, zn. van JOHANNES JACOBUS VERHOOG, tuinder en WILHELMINA STOLZE.

6. ELISABETH VAN DER ENDE, dienstbode, geb. Naaldwijk 16 nov. 1906, overl. Maasdijk 27 nov. 1988, 82 jr., ongehuwd.

7. ARIE VAN DER ENDE, huwt KLAZINA DE JONG. volgt IX.zo

8. 23 juli 1909 te Naaldwijk een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht.

9. ADRIANA MARGARETHA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 23 juli 1909, overl. s- Gravenzande 6 nov. 1994, huwt CHRISTIAAN BOERS, overl. 22 aug 1985.

10. GRIETJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 5 okt. 1910, overl. De Lier 16 mei 1984, huwt Naaldwijk 23 jan. 1935 KRIJN KEIJZER, geb. De Lier 22 nov. 1909, overl. De Lier 19 april 2003, zn. van PIETER WILLEM KEIJZER, koopman en HELENA LUIJENDIJK.

11. ARINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 1 nov. 1911, overl. Naaldwijk 17 febr. 1994, 82 jr., ongehuwd.

12. HEILTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 28 juni 1913, overl. aldaar 30 dec. 1914.

13. HEILTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 22 april 1915, overl. Maasdijk 16 sept. 1981, 66 jr., huwt PETER VAN DER WAL.

14. SIMON VAN DER ENDE, huwt ELSJE VAN DER HOEK. volgt IX.zp

15. JANNETJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 7 nov. 1919, overl. Naaldwijk 18 april 1966, huwt Naaldwijk 12 juni 1947 AALBERT MARINUS VAN DER LINDEN, tuinder, geb. Vlaardinger- Ambacht 18 maart 1921.

VIII.zc PIETER VAN DER ENDE, zeeman, politieagent,(zn. van VII.za)
geb. Maassluis 12 sept. 1861,
overl. Rotterdam 14 mei 1945,
zn. van JACOBUS VAN DER ENDE en JANNETJE KOORNNEEF,
huwt Maassluis 30 april 1884,
JOHANNA KRUIS, dienstbode,
geb. Maassluis 21 april 1863,
overl. Rotterdam 18 sept. 1931,
dr. van JAN KRUIS, zalmvisser en JOHANNA REEDIJK.

uit dit huwelijk:

1. JANNETJE VAN DER ENDE, geb. Maassluis 5 aug. 1884, overl. Rotterdam 28 aug. 1908, huwt Rotterdam 23 mei 1906 PIETER JAN VAN VLIET, gemeenteambtenaar, geb. Rotterdam 5 maart 1883, over Rotterdam 11 febr. 1945, zn. van HENDRIK VAN VLIET, grondwerker bij de gemeente en FRANCINA JOHANNA VERGOED. Hij huwt 2e Rotterdam 21 okt. 1910 NEELTJE VAN DEN BOSCH, geb. Rotterdam 12 juli 1881, dr. van GERRIT VAN DEN BOSCH en NEELTJE PLAK.

2. JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 25 juli 1885, overl. Rotterdam 19 april 1905

3. JACOBA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 25 jan. 1887, overl. Maassluis 29 juli 1887.

4. JACOBUS VAN DER ENDE, huwt AALTJE SCHILDWACHT. volgt IX.zb

5. JAN VAN DER ENDE, huwt 1e ELIZABETH SNOEK, huwt 2e CORNELIA DEN BRAASEM. volgt IX.zc

6. PIETER VAN DER ENDE, geb. Maassluis 23 maart 1894, overl. Maassluis 8 juli 1896.

7. PIETER VAN DER ENDE, huwt MARIA KRINA DE VOS. volgt IX.zd

VIII.zd PIETER VAN DER ENDE, (zn. van VIIzb), landarbeider
geb. Naaldwijk 8 maart 1865,
overl. Delft 6 febr. 1954,
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en ANTJE VAN HEUL,
huwt Maasland 18 jan 1889,
JOHANNA VAN DER KUIL
geb. Maasland 20 mei 1866,
overl. Naaldwijk 2 jan. 1933,
dr. van ARIE VAN DER KUIL, vlasser en ELIZABETH LOK

uit dit huwelijk:

1. ANTJE VAN DER ENDE, dienstbode (1912) geb. Maasland 26 april 1889, overl. Delft 8 okt. 1964, huwt Naaldwijk 21 nov. 1912 TEUNIS VAN DIJK, tuinder, geb. Maasland, 7 sept. 1886, overl. Delft 1 mei 1938, zn. van HUIBREGT VAN DIJK en JACOBA QUAK, tuinierster.

2. ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 12 febr. 1891, overl. Rotterdam 22 aug. 1926, huwt Rozenburg 5 dec. 1912 JORIS KLEIJWEGT, geb. Rozenburg 23 maart 1891, overl. Rotterdam 26 sept. 1967, zn. van CORNELIS KLEIJWEGT en BAALTJE ELISABETH VAN DAM. Hij huwt 2e JOHANNA VAN DER LEE

3. LEENTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 12 dec. 1892, overl. 8 juni 1970, ongehuwd.

4. ARIE VAN DER ENDE, huwt LENA HESS. volgt IX.zq

5. LEENDERT VAN DER ENDE, huwt NEELTJE KOOL. volgt IX.zr

6. JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 21 sept 1899, overl. Naaldwijk 15 feb. 1984, huwt Maasland 2 juni 1938  CORNELIS VAN DER SCHEE.

7. PIETER VAN DER ENDE, huwt HENDRIKA VAN INGEN. volgt IX.ze

8. VINCENT VAN DER ENDE, huwt 1e LEENTJE CATHARINA GEERTRUIDA KOOL, huwt 2e IJETJE PRINS. volgt IX.zs

9. Naaldwijk 21 dec. 1906, Maasdijk 36 aangeg. een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

VIII.ze LEENDERT VAN DER ENDE, tuinarb. Ned. Herv., (zn. van VII.zb),
geb. Naaldwijk 16 aug. 1868,
overl. Naaldwijk 3 jan. 1944,
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en ANTJE VAN HEUL,
huwt Naaldwijk 25 aug. 1894,
JANNETJE VREUGDENHIL,
geb. Naaldwijk 23 dec. 1866,
overl. Naaldwijk 15 dec. 1934,
dr. van JOHANNES VREUGDENHIL, vrachtrijder en PETRONELLA VAN DER LUGT.

uit dit huwelijk:

1. ANTJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 1 jan. 1895, overl. 's-Gravenzande 20 juli 1895.

2. PIETERNELLA VAN DER ENDE, costuumnaaister, geb. 's-Gravenzande 22 aug. 1896, overl. Naaldwijk 11 aug. 1961.

3. LEENDERT VAN DER ENDE, huwt 1e JANNETJE HUIS, huwt 2e WILHELMINA BIJL. volgt IX.zf

VIII.zf JACOBUS VAN DER ENDE, tuinder, Ned. Herv., (zn. van VII.zb),
geb. Naaldwijk 26 jan. 1883,
overl. Delft 5 okt. 1925,
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en ANTJE VAN HEUL,
huwt Vlaardingen 18 nov. 1908
MAARTJE DE BLOOIS,
geb. Maasland 30 aug. 1889,
overl.
dr. van MAARTEN DE BLOOIS, koopman en NEELTJE MOSTERT.
Zij huwt 2e Naaldwijk 25 aug. 1927 PIETER LEENDERT VAN DER WEL, tuinder, geb. 's-Gravenzande 1 nov. 1885, zn. van JAN VAN DER WEL en ELIZABETH SOLLEVELD.

uit dit huwelijk:

1. ANTJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 14 febr. 1909, overl. 's-Gravenzande 9 maart 1980, huwt 's-Gravenzande 10 sept. 1931 GERRIT SONNEVELD, tuinder, geb. 's- Gravenzande 18 febr. 1905, overl./begr. 's-Gravenzande 18 jan. 1994, zn. van PIETER SONNEVELD en PIETERNELLA VAN TRIGT.

2. MAARTEN VAN DER ENDE, huwt MAGDALENA VAN DEN ENDE. volgt IX.zg

3. LEENDERT LOUWRENS VAN DER ENDE, huwt PIETERTJE NOORDAM. volgt IX.zh

4. NEELTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 4 jan. 1915, overl. s-Gravenzande 21 juni 1985 huwt Naaldwijk 6 mei 1943 MARINUS VAN MEIJEREN, geb. Capelle aan de IJsel 8 nov. 1913, overl. Naaldwijk 14 aug. 1997.

5. LOUWRENS VAN DER ENDE, huwt FRANCINA HERMINA OOSTERMAN. volgt IX,zi

6. 11 nov. 1919 te Naaldwijk een levenloos geboren kind van het vrouwelijk geslacht.

7. MAARTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 16 nov. 1921, overl. Monster 17 mei 1989, huwt Naaldwijk 22 maart 1950 FLOOR PRONK, geb. Monster 21 nov. 1921, overl. Naaldwijk 27 nov. 2003, zn. van ARIE PRONK, kolenhandelaar en LENA LOOIJEN.

VIII.zg CORNELIS VAN DER ENDE, melkboer, mandenmaker, Ned. Herv., (zn. van VII.zd),
geb. Naaldwijk 22 juni 1874,
overl. Delft 9 maart 1953
zn. van ARIE VAN DER ENDE en GERRITJE BURGER,
huwt Naaldwijk 19 april 1902,
CORNELIA ANTONIA DE ZOETE, dienstbode (1902),
geb. 's-Gravenzande 23 juni 1877,
overl. Den Haag 16 april 1950,
dr. van JOHANNES DE ZOETE, arb. en MAGDALENA VAN NELLE.

uit dit huwelijk:

1. GERRITJE MAGDALENA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 4 nov. 1904.

2. JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE, huwt CLASINA GEERTRUIDA FRANCINA BEEKHUIZEN. volgt IX.zu

3. 16 okt. 1910 te Naaldwijk een levenloos geboren tweeling van het mannelijk geslacht.

4. ADRIANA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 16 nov. 1912, huwt JACOB VAN WINGERDEN, geb. Naaldwijk 27 dec. 1914, zn. van CORNELIS VAN WINGERDEN en CORNELIA JOHANNA WIJNMALEN.

27 april 1923 naar Loosduinen.

VIII.zh ADRIANUS JOHANNES VAN DER ENDE, rijwielhersteller, timmerman, (zn. van VII. zd),
geb. Naaldwijk 14 jan. 1880,
overl. Naaldwijk 28 jan. 1948,
zn. van ARIE VAN DER ENDE en GERRITJE BURGER,
huwt Naaldwijk 25 febr. 1905,
NEELTJE VAN DER SMIENT,
geb. Naaldwijk 12 sept. 1878,
overl. Naaldwijk 24 dec. 1958,
dr. van JAN VAN DER SMIENT en ANTJE VAN HEEL.

uit dit huwelijk:

1. GERRITJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 18 febr. 1906, overl. Deventer 20 juli 1986, 80 jr, huwt 1e Naaldwijk 28 feb. 1926  LEENDERT JACOBUS DE ZOETE, broodbakker, kruidenier, geb. Loosduinen 1 nov 1904, overl. Naaldwijk 3 mei 1947, zn. van PIETER DE ZOETE en NEELTJE VAN DER GAAG. Huwt 2e Naaldwijk 17 okt. 1952 SYTZE TUINMAN, geb. Buitenpost (Fr) 15 aug. 1907, overl. Deventer 10 juni 1978, 70 jr

2. JAN ARIE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 11 aug. 1910, overl. Naaldwijk 18 dec. 1910.

3. ANTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 19 juli 1913, overl. Delft 18 april 1967, 53 jr, huwt Naaldwijk 7 maart 1944 WILLEM DIJKHUIZEN, geb. Naaldwijk 15 maart 1913, overl. Naaldwijk 18 april 1979, 66 jr, zn. van NICOLAAS CORNELIS DIJKHUIZEN, tuinarbeider en CORNELIA WESTHOFF.  Hij huwt 2e Neeltje Cornelia van der Meer.

VIII.zi GERARD VAN DER ENDE, kruidenier, handelsagent (1906), Ned. Herv., (zn. van VII.zd),
geb. Naaldwijk 26 mei 1882,
overl. Naaldwijk 4 sept. 1933,
zn. van ARIE VAN DER ENDE en GERRITJE BURGER,
huwt Naaldwijk 11 aug. 1906,
CORNELIA KUIJVENHOVEN,
geb. Naaldwijk 23 febr. 1881,
overl. 16 nov 1956, begr.Naaldwijk,
dr. van PIETER KUIJVENHOVEN, koopman en JAABJE ZONNEVELD.

uit dit huwelijk:

1. GERARDA JACOBA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 28 april 1907, overl. Delft 9 febr. 1973, huwt Naaldwijk 4 sept. 1929 HUIBREGT JACOB TROOST, geb. s-Gravenzande 5 sept. 1901, zn. van DIRK TROOST, bouwman en AAGJE SONNEVELD.

2. JACOBA GERARDA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 12 jan. 1910, overl. Monster 24 jan. 1966, huwt Naaldwijk 7 maart 1934, DIRK VREUGDENHIL, geb. Naaldwijk 23 jan. 1908, zn. van JAN VREUGDENHIL, tuinder en IDA LEERDAM.

3. ADRIE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 29 dec. 1921, overl. 's-Gravenzande 31 jan. 2013, huwt Naaldwijk 25 april 1946 FRANS WILLEM GERRIT DE JONG, geb. 's-Gravenzande 10 okt. 1921, overl. Den Haag 13 jan. 2002, zn. Van KAREL DE JONG, tuinder en FRANCINA VAN STRAALEN.

VIII.zj LEENDERT VAN DER ENDE, schilder, zn. van VII.za)
geb. Maassluis 24 mei 1871,
overl. Rotterdam 29 okt. 1953, 82 jr
zn. van JACOBUS VAN DER ENDE en JANNETJE KOORNNEEF,
huwt Maassluis 15 febr. 1897,
ANTJE SMINK,
geb. Nijeholtwolde 27 dec. 1871,
overl. Rotterdam 10 aug. 1958,
dr. van KOOP SMINK, veenwerker en TJITSKE VAN DER DUIM.

uit dit huwelijk:

1. JANNETJE VAN DER ENDE, winkeljuffrouw, geb. Maassluis 10 nov. 1898, huwt Rotterdam 15 okt. 1924 DIRK MULTEM, geb. Rotterdam 17 mei 1897, zn. van ARIE CORNELIS MULTEM en OTTELINA VOGELEZANG.

2. KOOP WILLEM VAN DER ENDE, kantoorbediende, geb. Maassluis 6 okt. 1900.

3. JACOBUS VAN DER ENDE, huwt WILHELMINA RITMEESTER. volgt IX.zj

4. LEONARD JAN VAN DER ENDE, geb. Maassluis 10 sept. 1909, overl. ca 1981.

5. ANNA TJITSKE VAN DER ENDE, geb. Maassluis 16 dec. 1911, overl. ca. 1996, huwt L. MAAS.

6. HELENA PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 10 maart 1914, overl. Rotterdam 7 aug. 2007, huwt JOHANNES ADRIANUS BORGHSTIJN.

VIII.zk LOURENS VAN DER ENDE, Geref. boerenarb, (zn. van VII.zb),
geb. Naaldwijk 3 okt. 1866,
overl. Naaldwijk 19 okt. 1910, 44 jr.,
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en ANTJE VAN HEUL,
huwt 's-Gravenzande 10 jan. 1890,
PIETERNELLA BOERS,
geb. 's-Gravenzande 18 sept. 1868,
overl. Naaldwijk 5 mei 1930, 61 jr.
dr. van ARIE BOERS en TRIJNTJE HANEMAAIJER.

uit dit huwelijk:

1. ANTJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 24 febr. 1890, overl. Delft 12 febr. 1950, huwt De Lier 27 mei 1910 ARIE HERBERT, geb. 's-Gravenzande 25 nov. 1885, overl. Naaldwijk 14 feb. 1967, zn. van ARIE HERBERT, arb. en ADRIAANTJE VAN DER ENDE.

2. ARIE VAN DER ENDE, huwt JAANTJE MAARTJE VAN STAALDUINEN. volgt IX.zk

3. TRIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Maasland 10 febr. 1895, overl. Delft 3 dec. 1963, huwt Naaldwijk 5 juni 1919 MARTINUS VAN DER LELY, geb. Naaldwijk 16 okt. 1892, overl. Naaldwijk 22 april 1936, zn. van JAN VAN DER LELY en GEERTJE VAN DER POL.

4. LEENTJE VAN DER ENDEN, geb. Naaldwijk 3 jan. 1899, overl. Maasdijk 8 juli 1988, huwt Naaldwijk 23 juni 1921 MARTINUS VELLEKOOP, Drager van de ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in Zilver, geb. Oudshoorn 25 jan. 1898, overl. Maasdijk 24 jan. 1992, zn. van MAARTEN VELLEKOOP en GERRITJE SONNEVELD.

5. MARIA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 20 sept. 1901, huwt Naaldwijk 18 nov. 1927 WILLEM JOHANNES SCHRAAGE, stoffeerder, geb. s-Gravenhage ca. 1898, zn. van LEENDERT JOHANNES JOSEPH SCHRAAGE en GEURTJE TERLAAK.

6. PIETERNELLA VAN DER ENDEN, geb. Naaldwijk 11 sep. 1903, overl. Delft 6 sep. 1952, huwt 14 april 1932 AREND BREEMAN, geb. Ooltgensplaat ca.1903, overl. Naaldwijk 19 sep. 1944, zn. van CORNELIS BREEMAN en LENA DE VOS.

7. LOURINA VAN DER ENDEN, geb. Naaldwijk 20 nov. 1905, overl. 14 aug. 2000, huwt Naaldwijk 7 sept. 1927 GIJSBERTUS HOFMAN, tuinarb., geb. Naaldwijk 25 feb. 1904, overl. 17 juni 1977, zn. van WILLEM HOFMAN, tuinder en PIETERTJE OUWENDIJK.

8. ANNA VAN DER ENDEN, geb. Naaldwijk 2 mei 1908, overl. 's-Gravenzande 14 juni 1990, huwt 30 april 1931 LEENDERT CORNELIS HANEMAAIJER, geb. Naaldwijk 18 nov. 1908, overl. 10 juni 1985, zn. van MAURITS ADRIANUS HANEMAAIJER, landbouwer en JOBJE VAN DIJK.

VIII.zl ARIE VAN DER ENDE, Geref., boerenknecht, (zn. van VII,zb),
geb. Naaldwijk 6 mei 1880,
overl. Maasdijk 28 feb. 1968, 87 jr,
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en ANTJE VAN HEUL,
huwt 's-Gravenzande 3 mei 1907,
MARIA LANGENBERG,
geb. 's-Gravenzande 20 dec. 1882 (Ned-Herv)
begr. Maasdijk 19 feb. 1951,
dr. van PIET LANGENBERG en JOHANNA VAN DEN BOS.

uit dit huwelijk:

1. ANTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 12 aug. 1908, overl. s-Gravenzande 30 sept. 1991, ongehuwd.

2. JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 15 aug. 1909, overl. Maasdijk 9 maart 1988.

3. LEENTJE LOURINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 3 mei 1912 overl. 21 sept. 1972, huwt ARIE VERKADE, geb, Vlaardingen 15 nov. 1909, overl. Naaldwijk 13 sept. 1999, zn. van WILLEM VERKADE en GERRITJE MARTINA MOSTERT, hij huwt 2e ANTJE CORNELIA HOFMAN, overl. 5 maart 1999.

4. PIETER VAN DER ENDE, huwt DAMMERINA BOENDER. volgt IX.zl

VIII.zm SIMON VAN DER ENDE, Geref., warmoezier, (zn. van VII.z),
geb. Naaldwijk 30 jan. 1857,
overl. Naaldwijk 24 juli 1936, 79 jr.
zn van ARIE VAN DER ENDE en BAARTJE VAN BUUREN.
huwt Naaldwijk 6 sept. 1879,
JANNETJE VAN LENTEREN,
geb. Naaldwijk 24 maart 1855,
overl. Naaldwijk 22 april 1926, 71 jr.,
dr. van EVERT VAN LENTEREN, tuinier en GRIETJE DRoGE.

uit dit huwelijk:

1. ARIE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 8 dec. 1879, overl. Naaldwijk 12 jan. 1880.

2. ARIE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 26 dec. 1880, overl. Naaldwijk 24 april 1881.

3. GRIETJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 31 jan. 1882, overl. 's-Gravenzande 25 nov. 1973, huwt Naaldwijk 17 aug. 1911 PIETER VAN DER LUGT, tuinarb., geb. Naaldwijk 13 juli 1887, overl. Naaldwijk 31 okt. 1965, zn. van JAN VAN DER LUGT, groentenkoopman en JACOBA VAN STAALDUINEN.

4. ARIE VAN DER ENDE, koopman, geb. Naaldwijk 18 sept. 1884, overl. Naaldwijk 10 aug. 1907, 22 jr.

5. JANNETJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 22 juni 1886, overl. Naaldwijk 7 dec. 1950, huwt Naaldwijk 17 aug. 1911 ARIE VAN DER MEER, tuinarb. geb. Naaldwijk 10 aug. 1887, overl. Naaldwijk 9 juli 1973, 85 jr, zn. van FRANK VAN DER MEER, tuinder en MARIANNA BOUWMAN. Hij huwt 2e ALIDA HELENA HOEK

6. SIMON VAN DER ENDE, huwt ANNA STEENKS. volgt IX.zm

7. BAARTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 2 okt. 1890, huwt Naaldwijk 23 april 1919 CORNELIS HEUS, geb. s-Gravenzande 23 juni 1888, zn. van PIETER HEUS en ELIZABETH CORNELIA HOEFMAN.

8. EVERARDUS VAN DER ENDE, huwt PIETERNELLA VAN DEN AKKER. volgt IX.zn

VIII.zn GERRIT VAN DER ENDE, (zn. van VII.zb)
geb. Naaldwijk 1 juni 1876,
overl.
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en ANTJE VAN HEUL.
huwt Rozenburg 21 april 1904
ADRIAANTJE VAN BUUREN,
geb. Rozenburg 20 okt. 1879,
overl. Vlaardingen 8 maart 1952
dr. van KLAAS VAN BUUREN, arbeider en GEERTRUI VAN SPRONSEN.

uit dit huwelijk:

1.     LEENDERT NICOLAAS VAN DER ENDE, geb. Maasland 27 sept 1904, overl. Vlaardingen 20 apr 1913.

2.    GEERTRUI VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 13 dec. 1906 huwt B. KRUIDHOF.

3.    A.G. VAN DER ENDE, huwt A. PL VAN DER WAAL

4.     LEENDERT NICOLAAS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA PET. (volgt IX.zt)

5.     GERRIT K. VAN DER ENDE, huwt Schiedam 21 mei 1947  PIETERNELLA BOUMAN.

6      KLAAS GERRIT VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 22 jan. 1919, overl. Vlaardingen 9 mei 1919.

7.     KlAZINA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. ca. 1921, overl. Vlaardingen 19 aug. 2006, huwt B. STANS

VIII.zo  PIETER VAN DER ENDE, zeeman, (zn. van VII.zf)
geb. Maassluis 18 aug 1855,
overl. Deb Helder 1 mrt 1932
zn van JACOB VAN DER ENDE en BRUINA VAN DER HOFF,
huwt 1e Maassluis 9 dec 1880
PETRONELLA DEN HEIJER, dienstbode afk. van 's-Gravenhage,
geb. 's-Gravenhage ca. 1858
overl. Maassluis 24 jan. 1895,
dr. van ARIE DEN HEIJER, zeeman en WILLEMPJE VAN DER HARST
hij huwt 2e Maassluis 11 mei 1899
DINEL STUUT, wed. van ALBERTUS VRIELINK,
geb. Finsterwolde 11 jan. 1859
overl. Maassluis 1 juni 1924,
dr. van WARNTJE STUUT en ANNA WEZEMAN.

 

uit het eerste huwelijk:

1.              JACOB VAN DER ENDE, huwt MARTHA RIETDIJK. volgt IX.zv

2.              PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 25 aug. 1885, overl. Maassluis 4 nov. 1889.

3.              WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 9 jan. 1889.

4.              ARIE VAN DER ENDE, huwt GEERTRUIDA MAGDALENA KRUININGER. volgt IX.zy

 

VIII.zp    PIETER VAN DER ENDE, (zn. van VII.z)
geb. Naaldwijk 8 nov. 1867,
zn. van ARIE VAN DER ENDE en BAARTJE VAN BUUREN
huwt Rotterdam 9 sept. 1896,
CORNELIA MARIA VAN GENT,
geb. Charlois ca. 1871,
overl. Rotterdam 9 nov 1960
dr. van MAARTEN VAN GENT en STIJNTJE BLOK.
zij huwt 2e Jan van Elderen.

uit dit huwelijk:

1.    ARIE VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 23 feb. 1897.

2.    STIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 25 sept. 1898.

 

VIII.zr    PIETER VAN DEN ENDE, (zn. van VIIze)
geb. Maassluis 21 juli 1838,
overl.
zn. van  ARIJ VAN DEN ENDE en JACOBA SLOOT,
huwt Amsterdam 7 okt 1863,
CORNELIA VAN BLITTERSWIJK,
geb. Amsterdam ca. 1842,
overl.
dr. van JACOB LEVINUS VAN BLITTERSWIJK en JOHANNA STROOTMAN

 

uit dit huwelijk:

1.    ARIE VAN DEN ENDE, huwt TRIJNTJE HINLOPEN, volgt IX.ym

2.    JOHANNA VAN  DEN ENDE, geb. Spaarndam 6 nov. 1867, huwt Amsterdam 11 aug. 1910 BERNARDUS VAN DER VELDEN, werkman, geb. Amsterdam ca. 1867, zn. van BERNARDUS VAN DER VELDEN en CATHARINA VAN DUUREN.

3.    PIETER VAN DEN ENDE, huwt MARIA WILHELMINA HELENA HOOGENDONK, volgt IX.yn

 

VIII.zs    JOHANNES (JAN) VAN DEN ENDE, touwslager, koopman, voorganger eigen kerkgenootschap, zn. van VII.ze)
geb. Amsterdam 26 april 1858,
overl. Delft 30 okt. 1940, 80 jr, (won. Schiedam)
zn. van ARIJ VAN DEN ENDE en JACOBA SLOOT
huwt Maassluis 15 mei 1878
GERRITJE (GERARDINA) WEEDA (WEDA), dienstbode,
geb. Maassluis 17 jan. 1860
overl. Rotterdam 11 feb. 1937,  77 jr
dr. van WILLEM WEEDA (WEDA), visser en ARENDJE KLUITENBURG.
 

uit dit huwelijk:

1.    ARIE VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 27 juni 1878, overl. Rotterdam 24 feb. 1881.

2.    JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt MARIA CATHARINA RENOLDINA EMELIA VAN ZANTEN.volgt IX.zza

3.    WILLEM VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 24 dec. 1881, overl. Maassluis 11 maart 1882.

4.    ARY VAN DEN ENDE, huwt PIETERNELLA JOHANNA SCHEEPBOUWER. volgt IX.zx

5.    WILLEM VAN DEN ENDE, huwt  JOHANNA SCHOUTEN, volgt IX.zz

6.    JACOBUS VAN DEN ENDE, huwt HENDRIKA FRANKEN. volgt IX.zw

7.    ARENDJE VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 15 juni 1888, overl. Rotterdam 22 sept. 1922, huwt Rotterdam 18 sept. 1912 PETRUS DIEDERIK REMEEUS, geb. Rotterdam 9 jan. 1887, zn. van GEORGE REMEEUS en KLAASJE KOSTER, hij huwt 2e Rotterdam 11 juli 1923, ANNEGIEN POMPER, geb. Vries ca 1893, dr. van HENDRIK POMPER en TEUNTIEN BRUINS.

8.    PIET VAN DEN ENDE,scheepsbouwer,  geb. Maassluis 9 apr 1891, overl. Rotterdam 14 nov. 1918, 27 jr.

9.    CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 21 april 1894, huwt Rotterdam 18 maart 1914 CORNELIS PIETER DEN HERDER, geb. Kralingen 1 feb.1895, zn. van JAN DEN HERDER en ROOKJE MARIA VAN DRONGELEN.

10.    ANDRIES PIETER VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 22 juli 1895, overl. Maassluis 16 dec. 1896.

11.    ANDRIES PIETER VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 13 nov. 1898, overl. Rotterdam 20 sept. 1899.

 

VIII.zt    ARIE VAN DER ENDE, koopman, (zn. van VII.zf)
geb. Maassluis 5 nov. 1845,
overl. Maassluis 3 dec. 1902
zn. van JACOB VAN DEN ENDE en BRUINA VAN DER HOF,
huwt 1e Oud Beijerland 17 nov. 1870
KORNELIA VAN LOON,|
geb. Oud Beijerland 20 aug. 1847
overl.Stratum 7 aug. 1899,
dr. van HERMANUS VAN LOON en NEELTJE STEENHOEK
huwt 2e Stratum 11 jan. 1902
ANNA MARIA AGNES PALLENS,
geb. Neerpelt, Belgie 19 maart 1870,
overl. Vugt 18 aug. 1957,
dr. van PETER ANTOON PALLENS, dagloner en PETRONELLA DRIESSEN, dagloonster.

uit het eerste huwelijk:

1.    HERMANUS VAN DER ENDE, zeeman, koopman, geb. Oud Beijerland 1 feb. 1873, overl. Vlaardingen 17 juli 1942, huwt MAARTJE VAN DER MEIJDEN, geb. ca. 1879, overl. Vlaardingen 18 dec. 1944.(geen kinderen)

2.    JACOB VAN DER ENDE, koopman, geb. Gouda 5 nov. 1875.

3.    JACOBA VAN DER ENDE, dienstbode, geb. Woensel 8 feb. 1878, huwt WILLEM VAN BEELEN, cafehouder.

4.    BERDINA VAN DER ENDE, dienstbode, geb. Stratum 19 maart 1881, overl. 's-Gravenhage 19 okt. 1941, huwt 's-Gravenhage 7 nov. 1906 WILLEM FREDERIK VAN LEEUWEN, loopknecht, geb. 's-Gravenhage 11 juli 1883, overl. 's-Gravenhage 22 april 1952, zn. van CORNELIS VAN LEEUWEN, timmerman en JOHANNA CHRISTINA HAGENDOORN.

5.    STEINTJE VAN DER ENDE, geb. Stratum 17 juli 1882, overl. Stratum 14 juli 1898.

6.    ELISABETH VAN DER ENDE, geb. Stratum 23 okt. 1883.

7.    LIEDEWY VAN DER ENDE, geb. Stratum 31 jan. 1885, overl. Dordrecht 14 nov. 1967, huwt Lisse 26 okt. 1910 HENDRIK OVERDUIN, geb. Doorn 15 apr. 1886, overl. na 1967, zn. van JAKOBUS OVERDUIN en ELIZABETH CATHARINA SELIER.

8.    PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Stratum 28 mei 1887, overl. Ravensbrck voor 1945.

9.    ARIE VAN DER ENDE, geb. Stratum 9 nov. 1889, overl. Stratum 16 juli 1890.

10.  ARIE VAN DER ENDE, geb. Stratum 25 juni 1891, overl. Stratum 8 aug. 1891.

uit het tweede huwelijk:

11.    PETRONELLA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Stratum 21 okt. 1902.

 

VIII.zx    NICOLAAS VAN DEN ENDE, warmoezier, (zn. van VII.x)
geb. 's-Gravenzande 20 sept. 1872,
overl. Venlo 7 dec 1937,
zn. van THOMAS VAN DEN ENDE en KAATJE STIJNTJE DE MUNNIK,
huwt 1e Loosduinen 13 sept. 1899,
CATHARINA JOHANNA KRAUSS,
geb. Amsterdam ca. 1874,
overl. Loosduinen 8 feb. 1905, 31 jr,
dr. van FRIEDRICH AUGUST KRAUS en JOHANNA FREDERIKA CATHARINA KOCH,
huwt 2e Den Haag 13 sept. 1905
SIENTJE VAN DER LELIE,
geb. Leiden 9 juli 1873,
overl. Venlo 24 mei 1939,
dr. van DANIEL VAN DER LELIE, koperslager  en SIENTJE PRINS.

Uit het eerste huwelijk:

1.    CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 4 juli 1900, overl. Loosduinen 17 aug. 1900.

Uit het tweede huwelijk:

2.    SIENTJE KAATJE VAN DEN ENDE, geb. Loosduinen 5 feb. 1907, overl. Wissenkerke 8 nov.1986, huwt SAMUEL ALBURG, overl. vr 1986.

3.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Loosduinen 25 aug. 1909.

4.    ANTONIA VAN  DEN ENDE, geb. Venlo ca 1916, overl. Venlo 7 apr 1917, 1 jr.

 

IX. BENJAMIN VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van VIII.),
(foto)
geb. 's-Gravenzande 4 mei 1865,
overl. Den Haag 26 jan. 1961,
zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en JANNETJE ZEELENBERG,
huwt 's-Gravenzande 17 okt. 1890,
SOPHIA VAN NIEUWKERK,
geb. 's-Gravenzande 7 dec. 1865,
overl. 's-Gravenzande 3 april 1928,
dr. van HENDRIK VAN NIEUWKERK en CORNELIA MARIA VAN HEES.

uit dit huwelijk:

1. JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt NAATJE VAN DEN BOS. volgt X.

2. HENDRIK VAN DEN ENDE, huwt GERRITJE VAN BAALEN. volgt X.as

3. BENJAMIN VAN DEN ENDE, huwt 1e HILLEGONDA WILHELMINA SCHEFFERS, huwt 2e MARIA ZWARTS. volgt X.at

4. CORNELIS MARINUS VAN DEN ENDE, huwt FRANCINA VAN DER ENDE. volgt X.au

5. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 22 sept. 1899, overl. Naaldwijk 3 maart 1937, huwt s-Gravenzande 26 aug. 1925, ELIZA JOHANNES VAN DUYN, tuinder, geb. Naaldwijk 23 april 1891, zn. van JACOB VAN DUYN en MARGARETHA CORNELIA VALSTAR,

6. COENRAAD VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 3 mei 1903, overl. 's-Gravenzande 30 aug. 1903.

7. MARIA CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 6 febr. 1906, overl. Maasland 9 maart 1995, huwt 's-Gravenzande 16 febr. 1927 MARINUS STOLK, amtbenaar ter secretarie, geb. Zwartewaal 22 sept. 1899, overl. Naaldwijk 29 jan. 1984, zn. van ARIE STOLK, koopman en MARIA BLAAK.

8. COENRAAD VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA MARIE BAZUIN. volgt X.av

IX.a ARIE VAN DER ENDE, tankstationexploitant. (zn. van VIII.a),
geb. Naaldwijk 18 dec. 1919,
overl. Naaldwijk 28 nov. 1993,
zn. van GERRIT VAN DER ENDE en JOHANNA BROEKMAN,
huwt Groningen 30 jan. 1945,
BERBER JAARSMA ,
geb. Groningen 7 juni 1923,
overl. Naaldwijk 9 sept. 2012,
dr. van SEYTZE JAARSMA en BERBER SCHUIL.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT VAN DER ENDE, huwt NAATJE VAN DEN ENDE. volgt X.a

2. BERBER VAN DER ENDE, geb. Groningen 25 april 1947, overl. 's-Gravenzande 10 mei 1983, huwt Naaldwijk 10 dec. 1970 PIETER VAN STAALDUINEN, geb. s-Gravenzande 24 okt. 1947, hij huwt 2e Schipluiden 23 nov. 1984 MIEKE VAN LEEUWEN (gescheiden), huwt 3e VALERIE (vertrokken naar Frankrijk)

3. JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 19 okt. 1952, huwt Naaldwijk 19 okt. 1972 JOHANNES PIETER VAN VELDEN, geb. Naaldwijk 27 maart 1947, overl. Naaldwijk 11 sept. 2015, zn. van PIETER JOHANNES VAN VELDEN, tuinder en AAGJE LANKESTER.

4. MARJOLEIN VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 20 maart 1958, huwt Naaldwijk 19 mei 1978 ANTHONIUS FRANCISCUS GOUTIER, geb. ..... 15 okt. 1954, zn. van ANTONIUS FRANCISCUS GOUTIER en E.M. DE GRAAFF.

IX.ab JAN VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van VIII),
geb. 's-Gravenzande 7 aug. 1871,
overl. 's-Gravenhage 26 apr. 1937,
zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en JANNETJE ZEELENBERG,
huwt 's-Gravenzande 8 febr. 1895,
GERRITJE VAN NIEUWKERK,
geb. 's-Gravenzande 17 juni 1871,
overl. 's-Gravenzande 9 maart 1923, 51 jr.
dr. van LEENDERT VAN NIEUWKERK, tuinder en CORNELIA BROBBEL DORSMAN.

uit dit huwelijk:

1. JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA JOHANNA VAN DEN EIJKEL. volgt X.af

2. CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 28 nov. 1896, overl. 's-Gravenzande 19 febr. 1900.

3. CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 jan. 1902, overl. 's-Gravenzande 5 jan. 1969, huwt s-Gravenzande 29 april 1925 HENDRIK 't HART, tuinder, geb. 's- Gravenzande 7 mei 1894, overl. s-Gravenhage 3 mei 1966, zn. van LEENDERT ENGEL 't HART, landbouwer en NEELTJE NOORDAM.

4. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 15 juni 1903, overl. s-Gravenzande 22 nov. 2000, huwt 's-Gravenzande 24 nov. 1927 JAN TROOST, rijwielhandelaar, geb. Monster 28 okt. 1902, zn. van WILLEM TROOST, sigarenhandelaar en ISABELLA VAN DER HOUT.

5. LEENTJE VAN DEN ENDE, onderwijzeres, geb. 's-Gravenzande 17 dec. 1905.

6. GERRITJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 15 aug. 1910, overl. s-Gravenzande 9 april 2001, huwt 's-Gravenzande 12 maart 1931 LEENDERT ARNOUD HOEK, tuinder, geb. 's-Gravenzande 10 maart 1905, zn. van JOOST HOEK, tuinder en NEELTJE VAN STRALEN.

IX.ac JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE, winkelier, (zn. van VIII),
geb. 's-Gravenzande 8 aug. 1876,
overl. Delft 2 maart 1939,
zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en JANNETJE ZEELENBERG,
huwt 's-Gravenzande 12 sept 1902,
CATHARINA CORNELIA VAN DER WEL,
geb. 's-Gravenzande 18 juli 1878,
overl. 's-Gravenzande 12 maart 1941,
dr. van KLAAS VAN DER WEL, vrachtrijder en MAARTJE KUIPER.

uit dit huwelijk:

1. JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 31 mei 1903, overl. 's-Gravenzande 10 jan. 1905.

2. NICOLAAS VAN DEN ENDE,  huwt ANTHONIA ANTJE VAN SPRONSEN. volgt X.ab

3. 22 april 1905 te 's-Gravenzande een levenloos kind van het vrouwelijk geslacht.

4. JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt 1e IJKJE ZIJLSTRA, huwt 2e JACOBA JOHANNA VERLAAN. volgt X.ac

5. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 7 dec. 1909, overl. Drachten 25 jan. 2008, huwt 's-Gravenzande 13 juli 1938 PIER PIETER DE GROOT melkslijter, geb. Noorddijk, overl. Drachten 16 nov. 1986, zn. van PIETER DE GROOT, landbouwer en JANKE LUINSTRA.

6. JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt NEELTJE VAN DER WEL. volgt X.ad

7. MAARTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 5 febr. 1916, huwt 's-Gravenzande 14 aug. 1941 FRANS NICOLAAS VAN DER ENDE, boekhouder (IX.sa), geb. Monster 18 febr. 1916, overl. 's-Gravenzande 19 maart 1992, zn. van NICOLAAS VAN DER ENDE, commisionaris en FRANCINA DE HOOG. Hij huwt 2e 's-Gravenzande 21 dec. 1976 BATJE MAGDALENA ELISABETH MIDDELBURG, geb. Naaldwijk 28 aug. 1916, dr. van LEENDERT MIDDELBURG en ALEXANDRINA JACOMINA PAULINA VAN DER WEIDEN.

8. PIETER VAN DEN ENDE, huwt GRIETJE VAN REE. volgt X.ae

IX.ad GERRIT VAN DER ENDE, handelaar in zuivelprodukten, Ned-Herv., (zn. van VIII.ae)
geb. Naaldwijk 12 mei 1890,
overl. Naaldwijk 29 okt. 1966,
zn. van ARIE VAN DER ENDE en KLAZINA MIDDENDORP,
huwt Naaldwijk 16 sept. 1916,
PIETERNELLA SOPHIA VAN DER ENDE,
geb. Naaldwijk 12 juli 1890,
overl.
dr. van NICOLAAS VAN DER ENDE en AGATHA CORNELIA DE ZOETE.

uit dit huwelijk:

1. ARIE VAN DER ENDE, huwt CORNELIA HENDRINA VAN NIEUWKERK. volgt X.ba

2. NICOLAAS ARIE VAN DER ENDE, huwt GEERTJE VAN WEZEL. volgt X.bb

IX.ae JOOST VAN DER ENDE, Ned-Herv., Hoofdkantonnier Prov. Waterstaat (zn. van VIII.ae),
geb. Naaldwijk 9 jan. 1893,
overl. Zoetermeer 8 jan 1971,
zn. van ARIE VAN DER ENDE en KLAZINA MIDDENDORP,
huwt Naaldwijk 6 juli 1918,
FRANCINA VREUGDENHIL,
geb. Naaldwijk 7 maart 1891,
overl.
dr. van FRANS VREUGDENHIL en ANNA JANSEN.

uit dit huwelijk:

1. KLAZINA VAN DER ENDE, dienstbode, geb. Naaldwijk 1 febr. 1919, huwt G. VAN SON. ( 4 juli 1939 nr Zoetermeer).

2. ANNA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 21 febr. 1922, huwt W.B. VAN DER VOORN

IX.af GERRIT PIETER JACOB VAN DER ENDE, (zn. van VIII.ag),
geb. Rotterdam 16 aug. 1901,
overl.
zn. van JACOB VAN DER ENDE en JOHANNA KOOLSCHIJN,
huwt San Mateo, California 14 mei 1927,
EDITH CHRISTINE PATTISON,
geb. San Mateo 2 mei 1902,
overl.
dr. van ARTHUR JOSEPH PATTISON en ANNIE EDNA WEBBER.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT PIETER VAN DER ENDE, huwt CAROL GRACE CLAYTOR. volgt X.bp

2. SHIRLEY NAN VAN DER ENDE, geb. San Mateo, California 14 febr. 1931, huwt WILLIAM EMERSON BARRERE, geb. Seattle, Washington 19 aug. 1927, zn. van WALTER PERRY BARRERE en MARION LEONE LANTMAN.

IX.ag MARINUS VAN DEN ENDE, arb., (zn. van VIII.vb),
geb. Monster 29 sept. 1902,
overl.
zn. van BERNARDUS VAN DEN ENDE en JACOBA ZEEMAN,
huwt Monster 1 nov. 1928,
DIRKJE STORM,
geb. Monster 1 mei 1907,
overl.
dr. van DIRK STORM en DIRKJE ZEEMAN.

uit dit huwelijk:

1. BERNARDUS VAN DEN ENDE, huwt ELISABETH HARMKEN WAMSTEKER. volgt X.ax

IX.ah HENDRIK VAN DER ENDE, slager, (zn. van VIII.a),
geb. Naaldwijk 8 mei 1921,
overl. Groningen 9 mei 1995,
zn. van GERRIT VAN DER ENDE en JOHANNA BROEKMAN,
huwt                     8 juli 1948
JANTJE MULDER,
geb. Zuidlaren 16 april 1928,

uit dit huwelijk:

1. GERRIE VAN DER ENDE, huwt RITA MARRINK. volgt X.bm

2. FREDDIE VAN DER ENDE, huwt REINA KLUITER. volgt X.bn

3. ARIE VAN DER ENDE, huwt HILDE GROENWOUD. volgt X.bo

4. JAN VAN DER ENDE, geb. Groningen 16 dec. 1956.

5. JOHAN VAN DER ENDE, geb. Groningen 2 april 1959.

IX.ai DIRK VAN DER ENDE, (zn. van VIII.a),
geb. Naaldwijk 17 nov. 1937,
zn. van GERRIT VAN DER ENDE en JOHANNA BROEKMAN,
huwt Naaldwijk 19 maart 1971
GEBIENA LOUISE KREMER,
geb. 's-Gravenhage 7 juli 1941,
dr. van WILLEM EGBERT KREMER en ANNA SCHRAA.

Dit huwelijk is in 1991ontbonden door echtscheiding.

uit dit huwelijk:

1. INGRID MARJOLIJN VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 15 mei 1972.

2. AAFKE MACHTELD VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 11 dec. 1974.

IX.aj LEENDERT VAN DER ENDE, tuinder, (zn. van VIII.ab),
geb. Naaldwijk 13 mei 1922,
overl. Berkel en Rodenrijs 25 april 2011
zn. van JACOB VAN DER ENDE en CORNELIA ARINA BOEKESTEIN.
huwt
JANNETJE CORNELIA VAN VELDEN,
geb. Naaldwijk 6 mei 1923,
overl. Naaldwijk 3 juni 2002
dr. van JOHANNES VAN VELDEN en NEELTJE KUIVENHOVEN.

uit dit huwelijk:

1. JACOB JOHANNES VAN DER ENDE, huwt  FRANCINE GERRITJE MIDDELBURG. volgt X.bq

2. NEELTJE CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 27 feb. 1952, huwt ARJEN DE FREL.

IX.ak    ARIE VAN DER ENDE, tuinder, Ned-Herv. (zn. van VIII.ab)
geb. Naaldwijk 1 maart 1920,
overl. Oostvoorne 12 feb. 1999,
zn. van JACOB VAN DER ENDE en CORNELIA ARINA BOEKESTEIN
huwt Naaldwijk 27 nov. 1946
KLAZINA JOHANNA VAN EENDENBURG,
geb. Oostvoorne 3 mei 1921
dr. van JOHANNES WILLEM VAN EENDENBURG en ANTJE VAN DER LELIJ

uit dit huwelijk:

1.    CORNELIA ARINA VAN DER ENDE, geb. Oostvoorne 14 nov. 1950, huwt Oostvoorne 29 juli 1992 KRUIN FRANS VAN BUUREN, geb. Oostvoorne 23 feb. 1931, overl. Oostvoorne 21 okt. 2007, zn. van LEENDERT VAN BUUREN en WIJNTJE KRUIK.

2.    JOHANNES WILLEM VAN DER ENDE, huwt MARIA GOUDSWAARD.  volgt X.bu

3.    ANNEMARIE (AMY) VAN DER ENDE, geb. Oostvoorne 2 juli 1956, huwt  Rozenburg 1 apr. 1993 CORNELUS ADRIANUS THEODORUS (CEES) DE BLAAIJ, geb. Fijnaard en Heijningen 5 feb. 1956, zn. van PIETER JOHANNES ELISABETH DE BLAAIJ en MARIA ELISABETH JONGMANS..

IX.al        JOHANNES SALOMON VAN DER ENDE, (zn. vam VIII.ah),
geb. Rijswijk Z-H 16 mei 1906,
overl. 21 juni 1977,
zn. van JOHANNES FRANCISCUS VAN DER ENDE en MARGARETHA CHRISTINA VAN DER BOON
huwt 's-Gravenhage 28 okt 1931
LAMBERTA WILHELMINA KREMER
geb. Groningen ca. 1907,
overl. vr 1977,
dr. van RUDOLPHUS FRANCISCUS KREMER, electromonteur en JOHANNA CATHARINA GOOS

uit dit huwelijk:

1.   JOHANNES FRANCISCUS VAN DER ENDE, geb. ca. 1933, overl. Winterswijk 16 feb. 1945.

2.    RUDOLF FRANS VAN DER ENDE, geb. Gouda ca. 1943, overl. Groningen 17 mei 1945.

 

IX.b JOOST VAN DER ENDE, schipper, N-H. (zn. van VIII.b),
geb. Naaldwijk 4 okt. 1881,
overl. Naaldwijk 11 mei 1963,
zn. van KLAAS (NICOLAAS) VAN DER ENDE en ADRIANA VAN DIJK,
huwt Naaldwijk 21 sept. 1907,
HELENA IMMERZEEL,
geb. Naaldwijk 25 nov. 1878,
overl. Naaldwijk 1970, 91 jr.
dr. van PIETER IMMERZEEL en GEERTJE VAN DER TUIN.

uit dit huwelijk:

1. NICOLAAS VAN DER ENDE, huwt MAAIKE ELISABETH ROOS. volgt X.b

2. PIETER VAN DER ENDE, huwt LEENTJE VAN DEN ENDE. volgt X.bl

3. ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 16 nov. 1911, overl. 27 maart 1982, huwt LEENDERT VAN GAALEN, bierbottelaar, geb. Monster 3 april 1913, overl. 's-Gravenzande 10 nov. 1991

4. GEERTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 28 aug. 1913, huwt Naaldwijk 10 aug. 1943 HENDRIK JACOBUS VALK, geb. Naaldwijk 27 jan. 1912, zn. van DANIEL VALK, tuinarb. en MARIA PIETERNELLA VAN DER POST. Hij huwt 1e 's-Gravenzande 28 sept 1939 PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 13 sept. 1910, overl. Den Haag 28 nov. 1941, dr. van LEENDERT VAN DER ENDE (VIII.ub) en GEERTJE HAARING.

5. HENDRIK VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 20 mei 1915, overl. Naaldwijk 11 sept. 1915.

6. HENDRIK VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 23 juni 1916, overl. Naaldwijk 24 febr. 1917.

7. WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 27 okt. 1917, overl. Rijswijk feb. 2007, huwt 8 juli 1953 AART WILLEM AALBERTS, geb. ca. 1918, overl. Naaldwijk 29 mei 1992.

IX.ba THOMAS VAN DEN ENDE, spekslager, (zn. van VIII.ad),
geb. 's-Gravenzande 30 aug. 1866,
overl. 's-Gravenzande 21 mei 1952,
zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en PHILIPPINA HELENA VAN DEN BOS,
huwt 's-Gravenzande 30 okt. 1891,
BATJE VAN DER WEIDEN,
geb. 's-Gravenzande 11 juli 1868,
overl. s-Gravenzande 6 dec. 1951, 83 jr.
dr. van ALEXANDER VAN DER WEIDEN en JACOMINA SOLLEVELD.

uit dit huwelijk:

1. HELENA PHILIPPINA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 22 dec. 1892, overl. 's- Gravenzande 22 aug. 1918.

2. WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 juli 1894, overl. 's-Gravenzande 22 sept. 1896.

3. LEENDERT VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 16 nov. 1895, overl. 's-Gravenzande 20 okt. 1915.

4. WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 9 okt. 1897, overl. 's-Gravenzande 8 sept. 1906.

5. ARIE ALEXANDER VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 16 sept. 1906, overl. 's- Gravenzande 22 maart 1913.

6. ALEXANDER JACOBUS ANTON VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 16 okt. 1911, overl. Den Haag 6 juli 1919.

IX.bb HENDRIK VAN DEN ENDE, koopman  (zn. van VIII.ad),
geb. 's-Gravenzande 29 febr. 1868,
overl. 's-Gravenzande 31 mei 1939, (maagkanker)
zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en PHILIPPINA HELENA VAN DEN BOS,
huwt 's-Gravenzande 22 mei 1891,
JOHANNA OVERSLOOT,
geb. 's-Gravenzande 3 april 1868,
overl. 's-Gravenzande 12 dec. 1937,
dr. van ARIE OVERSLOOT en ALIDA VAN DER KRUK.

uit dit huwelijk:

1. LEENDERT VAN DEN ENDE, koopman en graanhandelaar, geb. 's-Gravenzande 20 juli 1891, huwt Naaldwijk 3 jan. 1918 PIETERNELLA JOHANNA SCHEFFERS, geb. Naaldwijk 9 april 1893, dr. van WILLEM SCHEFFERS en TEUNTJE ROELS. Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding 3 april 1936 Naaldwijk.

2. ALIDA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 febr. 1893, overl.'s-Gravenzande 16 aug. 1992, huwt 's-Gravenzande 11 aug. 1915 ABRAHAM VAN DOORNE, tuindersgezel, geb. 's-Gravenzande 15 jan. 1889, overl. s-Gravenzande 7 juli 1974, zn. van HENDRIK ARIE VAN DOORNE, tuinder en GERRITJE VAN STAALDUINEN.

3. HELENA PHILIPPINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 7 jan. 1895, overl. Naaldwijk 30 maart 1991, huwt 's-Gravenzande 13 febr. 1919 JAN JACOBUS SCHEFFERS, tuinder, geb. Naaldwijk 20 april 1895, overl. s-Gravenzande 28 okt. 1961, zn. van WILLEM SCHEFFERS, tuinder en TEUNTJE ROELS.

4. ARIE VAN DEN ENDE, huwt NEELTJE MARIA SCHEFFERS. volgt X.aq

5. ARIE HENDRIK VAN DEN ENDE, graanhandelaar, geb. 's-Gravenzande 14 sept. 1903, huwt s-Gravenhage 23 nov. 1938 JOHANNA ANTONIA GEERTRUIDA KROUWEL, geb. s- Gravenhage 3 okt. 1904, overl. 1 dec 1993.

IX.bc PIETER VAN DER ENDE, tuinarb., wonende te Loosduinen, (zn. van VIII.b),
geb. Naaldwijk 5 okt. 1885,
overl.
zn. van KLAAS (NICOLAAS) VAN DEN ENDE en ADRIANA VAN DIJK,
huwt Naaldwijk 20 maart 1908,
GERRITJE VAN DER KAAIJ,
geb. 's-Gravenzande 14 nov. 1889,
overl. Den Haag 1 dec. 1931,
niet erkende dochter van TRIJNTJE VAN DER KAAIJ.
Hij huwt 2e Loosduinen 15 april 1936
GIJSBERDINA KRAAIJVELD,
geb. Den Haag 31 juli 1907.

uit het eerste huwelijk:

1.     NICOLAAS VAN DER ENDE, huwt HENDRIKA PAULINA VAN DER MEER. volgt X.bs

2.     TRIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 2 juni 1912.

3.    JOOST VAN DER ENDE, tuindersknecht, geb. IJsselmonde 27 dec. 1916.

4.    JOHANNES VAN DER ENDE, tuinder, geb. Loosduinen 16 mei 1921, overl. 's-Gravenhage 23 mrt 1945, ongehuwd.

uit het tweede huwelijk:

5.    GIJSBERTJE CLASINA VAN DER ENDE, geb. Den Haag 20 dec. 1933.

6.    RIKA VAN DER ENDE, geb. Loosduinen 11 maart 1937.

7.    ANNA CATHARINA VAN DER ENDE, geb. Loosduinen 10 aug. 1939.

 

IX.bd ADRIANUS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.bd),
geb. Naaldwijk 25 febr. 1893,
overl. Den Haag 5 juni 1982,
zn. van ADRIANUS WILLEM KAREL VAN DER ENDE en JERINA SCHEFFERS,
huwt 's-Gravenhage 1 okt 1919,
MARIA CHRISTINA EVERDINA VAN SOLDT,
geb. 's-Gravenhage 19 mei 1895,
overl. Den Haag 20 dec. 1956
dr. van HENDRICUS ADRIANUS VAN SOLDT en EVERDINA WILHELMINA ELISABETH LEDDY.

uit dit huwelijk:

1.    JERINA EVERDINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 26 apr 1920.

2.    HENDRIKCUS ADRIANUS VAN DER ENDE, bakkersknecht. geb. 's-Gravenhage 4 okt. 1922.

3.    ADRIANUS WILLEM KAREL VAN DER ENDE, operazanger (Mario Farendi), huwt 1e A.M.A. van OORT, huwt 2e ?? (volgt X.bx)

4.    CORNELIS JOHANNES VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 25 dec. 1925.

5.    REINIER MAARTEN VAN DER ENDE, soldaat bij de Kon. Landmacht, geb. 's-Gravenhage 21 jan. 1927, overl. Djokjakarta Indonesie 21 feb. 1949.

IX.be JOOST VAN DER ENDE, Ned-Herv., arb., (zn. van VIII.be),
geb. Naaldwijk 3 nov. 1899,
overl. Naaldwijk 14 jan. 1950,
zn. van WILLEM VAN DER ENDE en CORNELIA VAN DER POST.
huwt Naaldwijk 14 nov. 1925,
AALTJE STOLZE,
geb. 's-Gravenzande 4 juli 1903,
overl. Naaldwijk 10 febr. 1991,
dr. van LUCAS LEENDERT STOLZE en AALTJE BAKKENES,
Zij huwt 2e ADRIAAN MOOR.

uit dit huwelijk:

1. WILLEM VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 7 jan. 1927, overl. Naaldwijk 29 juli 1931, 4 jr.

2. TEUNIS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 5 maart 1930, overl. Den Haag 27 april 1930, 1 maand oud.

3. CORNELIS VAN DER ENDE, filmlaborant, geb. Naaldwijk 5 maart 1930, huwt 's- Gravenzande 28 mei 1958 PETRONELLA VAN DEN BERG, geb. 's-Gravenzande 28 sept. 1931, dr. van JAN GERRIT VAN DEN BERG, tuinder en PIETJE VAN DER NOL.

Echtscheiding van dit huwelijk Rechtbank s-Gravenhage 28 mei 1984.

IX.bf    ELIZA CORNELIS VAN DER ENDE, onderwijzer, (zn. van VIII.ba)
geb. Schoonhoven ca 1886, ,
zn. van ELIZA CORNELIS VAN DER ENDE en GERRITJE VERHAGEN
huwt 's-Gravenhage 20 okt. 1916
AGATHA RENSJE  BERG.
geb. Amsterdam ca 1889,
dr. van KLAAS BERG en REIKSKE ELIZABETH WINKELMAN.

uit dit huwelijk:

1.    ELIZA CORNELIS VAN DER ENDE, huwt REGINA MARIA DIJKMAN, volgt X.bv

 

IX.bg    JOHANNES JACOBUS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.ba)
geb. Schoonhoven 17 okt. 1892,
overl. Schoonhoven 29 maart 1972,
zn. van ELIZA CORNELIS VAN DER ENDE en GERRITJE VERHAGEN
huwt  Nieuwpoort 4 aug. 1921
MAGTELTJE STOUT,
geb. Nieuwpoort 15 sept 1893,
overl. Katwijk aan Zee 5 okt. 1977,
dr. van JACOB STOUT en HILLEGONDA BOER.

uit dit huwelijk:

1.    GERRITJE VAN DER ENDE

2.    JACOB VAN DER ENDE, huwt Schoonhoven 9 juni 1969 J.C.M. (COBY) KROUWEL.
uit dit huwelijk: a: JACOBY MAGTELTJE GERRITJE VAN DER ENDE

 

IX.c WILLEM VAN DER ENDE, vrachtrijder, los werkman, Ned-Herv., (zn. van VIII.b),
geb. Naaldwijk 12 febr. 1891
overl.
zn. van KLAAS (NICOLAAS) VAN DER ENDE en ADRIANA VAN DIJK,
huwt Maassluis 3 juni 1915
JOHANNA WILHELMINA ZWAARD,
geb. Maassluis 23 juli 1896, (R-K),
overl.
dr. van WILLEM ZWAARD en JOHANNA VAN DEN BOSCH

uit dit huwelijk:

1. ADRIANA KLAZINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 24 jan. 1918, Ned-Herv., overl. s- Gravenzande 23 mei 2002, huwt Naaldwijk 2 dec. 1947 DIRK LANGENBERG, geb. 's- Gravenzande 30 okt.1909, overl. vr 2002, zn. van HENDRIK LANGENBERG, veldarb. en WILLEMINA LOBERT.

2. JOHANNA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 23 nov. 1921, overl. Naaldwijk 17 nov. 2000, huwt JACOBUS DE LIJSTER, overl. Naaldwijk 28 sept. 2005.

3. AAGJE WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. . 13 sept. 19..

4. WILLEM JOHANNES VAN DER ENDE, huwt EDNA MAY SABIN. volgt X.cf

IX.ca ADRIANUS VAN DER ENDE, scheepsbouwkundige, (zn. van VIII.bb),
geb. Scheveningen 24 dec. 1888,
overl. 's-Gravenhage 23 mrt 1945,
zn. van JOANNA JACOBUS VAN DER ENDE en GEERTRUIDA TAAL,
huwt Den Haag 16 juni 1909,
JOHANNA ZUURMOND,
geb. Scheveningen 30 juni 1887,
overl. Scheveningen 18 juli 1973,
dr. van ROCHUS ZUURMOND, vrachtschipper en CLASINA ANNA KORPORAAL.

uit dit huwelijk:

1. JOANNES JACOBUS VAN DER ENDE, huwt J.J.KEUS. (volgt X.cg)

2. ROCHUS VAN DEN ENDE, scheepstimmerman, huwt KLAZINA VAN DER DEIJL. (volgt X.ch)

IX.cb ARIE VAN DEN ENDE, bootwerker, (zn. van VIII.c)
geb. s-Gravenzande 27 okt. 1872,
overl. Rotterdam 19 mei 1922,
zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en AGATHA BOON,
huwt s-Gravenzande 14 aug. 1896,
JOHANNA JACOBA VAN WILLIGEN,
geb. Rotterdam 1 juni 1873,
overl. Rotterdam 22 okt. 1942, 70 jr,
dr. van LAMBERTUS VAN WILLIGEN en PETRONELLA VAN KEULEN.

uit dit huwelijk:

1. PETRONELLA AGATHA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 15 okt.1897, overl. 9 mei 1989, huwt Rotterdam 2 aug. 1916 JACOBUS JOHANNES VAN MAAREN, geb. Schiedam 1 dec 1890, overl. 28 jan. 1988, zn. van ARIE VAN MAAREN en THERESIA JOSEPHINA THIJSSEN.

2.    AGATHA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 21 sept. 1898, overl. Rotterdam, overl. Rotterdam 17 jan. 1904, 5 jr.

3.    JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 16 sept. 1899, overl. Rotterdam 13 okt. 1899.

4. LAMBERTUS VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 3 okt. 1900, huwt Rotterdam 13 aug. 1919 JOHANNA MAHN, geb. Rotterdam 2 jan. 1901, dr. van CHRISTIAAN MAHN en FRANCINA PETERS.

5.    JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt 1e JOANNA MARIA SLUIJTER,  huwt 2e JELSJE VAN DER SPOEL. (volgt X.ck)

6.    LEENDERT VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 6 nov. 1902, overl. Rotterdam 22 nov. 1902.

7. JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 5 mrt. 1904, overl. Rotterdam 20 april 1925, 21 jaar, huwt Rotterdam 11 juli 1923, JOHANNA FREDERIKA VAN HOEK, geb. Rotterdam 29 apr.1898, dr. van WILLEM VAN HOEK en MEINTJE VOOGDT.

IX.cc JOHANNES VAN DEN ENDE,boekhouder,  (zn. van VIII.c)
geb. s-Gravenzande 13 mei 1894,
overl. Voorburg 28 april 1944,
zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en AGATHA BOON,
huwt 1e Rotterdam 26 aug. 1920
MAGDALENA NIJMAN,
geb. Ridderkerk  12 juli 1893,
overl., Rotterdam 8 april 1922,
dr. van GERRIT JAN NIJMAN en HUIBERTJE LAGENDIJK.
huwt 2e Rotterdam 20 sep. 1923,
PIETJE ARIA NIJMAN,
geb. Ridderkerk  28 dec.1895
dr. van GERRIT  JAN NIJMAN en HUIBERTJE LAGENDIJK.

uit het eerste huwelijk:

1.    Een levenloos geboren kind van het mannelijk geslacht, geb. Rotterdam 14 feb. 1922

uit het tweede huwelijk:

2. NELLY VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam ca 1928, overl. 10 maart 1998, huwt Voorburg WILLEM ROOS, huisarts te Den Haag, geb. ca. 1924, overl. 25 jan. 1995, zn. van WILLEM ROOS en EMMA ALETTA RINSES.

2. MAGDALENA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam, huwt Voorburg HENDRIK BEREND WOLTHOORN, geb. Den Haag, zn. van TIJPKO WOLTHOORN en ISABELLA MAGDALENA WOLF.

 

IX.cd JOANNES JACOBUS VAN DER ENDE, reder, (zn. van VIII.bb)
geb. Scheveningen 4 sept. 1894,
overl. Enkhuizen 17 sept. 1950, 56 jr.
zn van JOANNES JACOBUS VAN DER ENDE, SCHEEPSBOUWER en GEERTRUIDA TAAL,
huwt Enkhuizen 16 okt. 1919,
ALIDA ZWAAN,
geb. Enkhuizen 10 aug. 1897,
overl. Crimsby Canada 11 juni 1986
dr. van RIJKENT ZWAAN, zaadhandelaar en ELBREG KOOLHAAS.

uit dit huwelijk:

1.    JOANNES JACOBUS VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 30 sept. 1924, overl. Enkhuizen 7 dec 1930,  6 jr.

 

IX.ce     JOHANNES VAN DEN ENDE, bootwerker,( zn. van VIII.c),
geb. 's-Gravenzande 14 okt. 1874,
overl. Rotterdam 31 mrt 1958, 83 jr,
zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en AGATHA BOON,
huwt Rotterdam 2 sept. 1903
MARIA SEEKLES,
geb. 's-Gravenzande 24 aug. 1879,
dr. van SIPKE SEEKLES en GREETJE POST.

uit dit huwelijk:

1.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 27 maart 1916.

 

IX.cf    ADRIANUS WILLEM VAN DER ENDE, broodbakker, (zn. van VIII.bc)
geb. Den Haag 4 aug. 1890,
overl. s-Gravenhage 25 mei 1955,
zn. van JACOBUS ADRIANUS VAN DER ENDE, broodbakker en ANNA MARIA BARBARA VAN DER GAAG
huwt  's-Gravenhage 8 sept. 1915
ADRIAANTJE VAN DIJK,
geb. Middelharnis 30 nov.1890,
overl. 's-Gravenhage 14 juni 1966, 75 jr.
dr. van STOFFELTJE VAN DIJK, arbeider en ELIZABETH CORNELIA RAZENBERG.

uit dit huwelijk:

1.    ADRIANUS GERARDUS VAN DER ENDE, huwt MARIA HUBERTINA. PELLAERS.(volgt X.kc)

2.    HANS VAN DER ENDE.geb 4 dec. 1924, overleden. , huwt ?
        kinderen:  1.    PATRICIA VAN DER ENDE
                        2.    ANNEMIEKE VAN DER ENDE, overleden.
                        3.    PETRA VAN DER ENDE

 

IX.cg    JOB VAN DER ENDE, scheepsmaker, (zn. van VIII.bb)
geb. Scheveningen 8 dec. 1884,
overl. 1971,
zn. van JOANNES JACOBUS VAN DER ENDE en GEERTRUIDA TAAL,
huwt 's-Gravenhage 13 okt. 1909
JOHANNA DE JONGE, dameskleedermaakster,
geb. Scheveningen 23 mrt 1885,,
dr. van ALBERT DE JONGE, koffiehuisbediende en ZUZANNA ENGELINA HOLSBERGEN.

uit dit huwelijk:

1.    JOANNES JACOBUS VAN DER ENDE, geb. Scheveningen 5 april 1910.

2.    ALBERT VAN DER ENDE, geb. Scheveningen 30 mrt 1912.

3.    JOB VAN DER ENDE, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel  9 april 1914.

4.    JOHANNA ZUZANNA VAN DER ENDE, geb. Nieuwerkerk aan de IJssel  12 april 1915, overl. Utrecht 11 feb. 1938, huwt GERRIT STUIJ.

5.    ADRIAAN VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 11 juni 1920.

6.    JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Soest 2 juni 1923.

7.    GERTH VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 28 jan. 1925.

 

IX.ch    JOHAN VAN DEN ENDE ( zn. van VIII.c),
geb. 's-Gravenzande 18 juli 1886, 
overl.
zn. vam JOHANNES VAN DEN ENDE en AGATHA BOON,
 huwt Rotterdam 12 feb. 1908
ADRIANA BAKKER,
geb. Bergambacht ca. 1887,
 dr. van JAN BAKKER en MARRIGJE DUBBELDAM,

uit dit huwelijk:

1.    JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 6 nov. 1908.

2.    JAN VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 27 jan. 1910, huwt Rotterdam 12 juli 1933 DIRKJE HOEFNAGEL, geb. Rotterdam 22 feb. 1911, dr. van JOHANNES HOEFNAGEL en JOHANNA TREFFERS.

3.    MARRIGJE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 27 sept. 1912.

 

IX.da JACOBUS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.d), tuinder,
geb. 's-Gravenzande 20 nov. 1885,
overl. 's-Gravenzande 4 maart 1974,
zn. van THOMAS VAN DEN ENDE en MAARTJE OUWENDIJK,
huwt 's-Gravenzande 3 juni 1910,
PIETJE VAN DER WEL,
geb. 's-Gravenzande 2 okt. 1886,
overl. 's-Gravenzande 15 jan. 1957,
dr. van ARIE VAN DER WEL, veldarb. en PIETJE KOORNNEEF.

uit dit huwelijk:

1. THOMAS VAN DEN ENDE, huwt ANNA VAN DIJK. volgt X.bc

2. PIETERNELLA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 9 aug. 1927, overl. 's-Gravenzande 9 mei 2013, huwt 's-Gravenzande 27 sept. 1961 JOHANNES LEERTOUWER, schilder, geb. Delft 2 nov. 1923, overl. Schipluiden 13 april  2007, zn. van JACOBUS LEERTOUWER, schilder en ELISABETH WITVELD. (1961 naar Schipluiden).

IX.db ARIE VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.d),
geb. 's-Gravenzande 7 jan.1890,
overl.
zn. van THOMAS VAN DEN ENDE en MAARTJE OUWENDIJK,
huwt 's-Gravenzande 17 nov. 1921,
DIRKJE PIJL.
geb. Oud-Beijerland 14 okt. 1887,
overl.
dr. van GERRIT PIJL en CORNELIA VERLINDE.

uit dit huwelijk:

1. MAARTJE CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 9 nov. 1922, overl. Amsterdan 7 april 1962, huwt WOUTER VAN DIEPEN.

2. GERRIT THOMAS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 8 juli 1924.

3. THOMAS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 6 juli 1930.

IX.ea    MATHIJS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.na)
geb. Berkel enn Rodenrijs 16 juli 1896,
zn. van JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE en MARIA UITDENBOGERD,
huwt Rotterdam 5 dec. 1923,
WILHELMINA BEERMANN,
geb. Rotterdam 18 aug.1903,
dr. van WILHELMUS BEERMANN en WILHELMINA CORNELIA KEUKELAAR.

uit dit huwelijk:

1.    MARIA VAN DEN ENDE, geb. 2 apr. 1925, huwt JOHN HOEFSLOOT.

2.    WILLEM VAN DEN ENDE, huwt C. SPEKvolgt X.da

3.    JACOBA (CO) VAN DEN ENDE, huwt DIRK VERMEULEN, geb. 21 mrt 1926.

4.    ANNIE VAN DEN ENDE, overl. Rotterdam, huwt MARINUS BOM, geb. 14 juni 1927.

5.    WILHELMINA (MIEN) VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 9 mei 1930, overl. Rotterdam 24 mrt 2005, huwt JAN GROENEWEG, geb. 8 okt. 1925, overl. Rotterdam 23 aug. 2005.

6.    SJAAN VAN DEN ENDE, geb. 4 aug. 1931, huwt ADRIAAN NEDERHOF.

7.    FAT VAN DEN ENDE, huwt GERDA VAN DALEN.volgt X.db

8.    DINA VAN DEN ENDE, geb. 28 aug. 1935, overl. Rotterdam 18 feb. 2004, huwt F.M. DAMEN , geb. 27 feb. 1934, overl. Rotterdam 17 sept. 1971.

9.    MATTHIJS VAN DEN ENDE, huwt SLAAN KLOET. volgt X.dc

10.    LENIE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 13 mrt 1943, huwt GERASIMUS KAMBITSIS, geb. 10 okt. 1932.

 

IX.ec    MATTHEUS CORNELIS VAN DER ENDE, ( zn. van VIII.nf)
geb. Rotterdam 2 nov. 1886,
overl. Rotterdam 29 okt. 1918, 31 jr,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en JOHANNA ADRIANA MARIA VAN DEN ENDE
huwt Rotterdam 30 okt. 1912
PIETERNELLA MAGDALENA VAN ROOIJEN,
geb. Berkel en Rodenrijs 8 april 1887,
overl. Rotterdam 13 juni 1945, 58 jr, wonende te Bussum,
dr. van PIETER VAN ROOIJEN en MAGDALENA LANS,
zij huwt 2e Rotterdam 15 sept. 1920 FRANCISCUS JOHANNES VAN DER HAM, geb. Haarlem ca. 1872, zn. van FRANCISCUS JOHANNES VAN DER HAM en HENDRIKA BAALBERGEN.

uit dit huwelijk:

1.    MAGDALENA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 7 sept. 1913.

 

IX.ed    PIETER JOHANNES VAN DER ENDE, stucadoor, (zn. van VIII.nf)
geb. Rotterdam 31 okt. 1900,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en JOHANNA ADRIANA MARIA VAN DEN ENDE,
huwt Schiedam 15 juni 1927,
AAGJE VERHOEV,
geb. Schiedam 4 sep. 1901,
overl. Maarssen 3 mei 1995,
dr. van JACOBUS VERHOEV en TRIJNTJE OLIE

uit dit huwelijk:

1.    M.C. VAN DER ENDE, huwt D. ORTMANN.

2.    JOHANNA ADRIANA MARIA VAN DER ENDE, geb. Schiedam 5 mei 1928, huwt F. BRANDENBURG.

3.    TRIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Schiedam 6 aug. 1932, huwt P.C. VAN DER GAAG.

 

IX.eg    WILLEM VAN DER ENDE,besteller,  (zn. van VIII.ng)
geb. Hillegersberg 20 aug. 1888,
zn. van DINGENAAR VAN DER ENDE en KRIJNA DE BRUIN
huwt 1e Rotterdam 29 nov. 1916,
CORNELIA DEBORA DEKKER,
geb. Rotterdam 14 dec. 1880,
overl. Rotterdam 28 apr. 1938,
dr. van LEENDERT DEKKER en DEBORA HANSWIJK.
huwt 2e Rotterdam 17 aug. 1939
ANNA H.C.BERNING

uit het eerste  huwelijk:

1.    RIJNA VAN DER ENDE

IX.fa JAN VAN DER ENDE, (zn. van VIII.f), arb.,
geb. 's-Gravenzande 26 febr. 1880,
overl. 's-Gravenzande 26 jan. 1961,
zn. van THOMAS VAN DER ENDE en PIETJE VAN DER SAR,
huwt Naaldwijk 5 okt. 1901,
AAFJE VAN RIJN,
geb. Rotterdam 22 jan. 1880,
overl. 's-Gravenzande 9 juni 1958,
dr. van ARIE VAN RIJN, arb. en MENSJE VAN DOP.

uit dit huwelijk:

1. THOMAS ARIE VAN DER ENDE, huwt JOHANNA QUAK.  volgt X.fa

2. MENSJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 10 juli 1911, overl. Naaldwijk 1 april 2002, huwt 's-Gravenzande 9 maart 1944 ABRAHAM BOM, tuinarb., geb. De Lier 30 okt. 1907, zn. van WILLEM BOM en MAARTJE DEGELING.

3. ARIE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 28 aug. 1913, overl. Den Haag 18 sept. 1961.

4. PIETER VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 febr. 1919, huwt JOHANNA ELISA VAN BALEN, volgt X.fb

5. AAFJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 27 febr. 1921, overl. Delft 13 sept. 2005, huwt 's-Gravenzande 9 mei 1946 MAURITS VOSKAMP, tuinder, geb. De Lier 16 aug. 1916, overl. Delft 11 juli 1980, zn. van LEENDERT VOSKAMP, tuinder en TRIJNTJE HANEMAAIJER.

IX.ga JAN VAN DER ENDE, (zn. van VIII.g), veldarb.,
geb. 's-Gravenzande 9 jan. 1889,
overl.
zn. van WILLEM VAN DER ENDE en JANNA VAN RIJN,
huwt 's-Gravenzande 3 dec. 1915,
TRIJNTJE SOPHIA VAN VEEN,
geb. 's-Gravenzande 13 nov. 1893,
overl.
dr. van ARIE VAN VEEN, schipper en NEELTJE VAN DER WEL.

uit dit huwelijk:

1. WILLEM VAN DER ENDE, huwt MARINA GERARDA DE RIJKE. volgt X.ga

IX.gb THOMAS WILLEM VAN DER ENDE, (zn. van VIII.g),
geb. 's-Gravenzande 8 febr. 1894,
overl. Rotterdam 11 juli 1971,
zn. van WILLEM VAN DER ENDE en JANNA VAN RIJN,
huwt 's-Gravenzande 27 okt. 1922
CORNELIA KOPPERT,
geb. 's-Gravenzande 17 aug. 1897,
overl.
dr. van DIRK KOPPERT en ELIZABETH SONNEVELD.

uit dit huwelijk:

1. WILLEM VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 25 juli 1923, overl. 's-Gravenzande 19 febr. 1924.

2. ELISABETH WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 4 sept. 1924, overl. Oss 14 febr. 2002, huwt 's- Gravenzande 17 sept. 1943 JOHANNES ANTONIUS GERARDUS DE VEER, fabrieksarb., geb. Oss 18 maart 1925 zn. van MARINUS GERARDUS DE VEER, grondwerker en HENRICA WILHELMINA VAN DEN HEIJDEN.

3. JANNA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 7 jan. 1927, huwt 's-Gravenzande 8 juli 1949 PIETER CORNELIS VLIELANDER, grondwerker, geb. Vlaardingen, 22 dec. 1919, gescheiden echtgenoot van JOHANNA ADRIANA VAN DER HAVE, zn. van PIETER VLIELANDER en MARIA VAN VOOREND. (naar Vlaardingen)

4. WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 18 juli 1928, huwt 's-Gravenzande 23 mei 1952 JOHANNES JACOBUS TETTEROO, tuindersgezel, geb. Monster 4 sept. 1925, zn. van MATHEAS HENDRICUS TETTEROO, tuinder en MARIA JOHANNA VIS.

5. DIRKJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 10 juni 1930, huwt Vlaardingen 5 okt. 1955 WILLEM VAN DER LUGT, geb. Vlaardingen 1 nov. 1931.

6. WILLEM VAN DER ENDE, huwt WILHELMINA MAGDALENA STOORVOGEL. volgt X.gb

IX.gc ADRIANUS VAN DER ENDE, tuinarbeider, (zn. van VIII.g), Geref.
geb. 's-Gravenzande 4 maart 1901,
overl.
zn. van WILLEM VAN DER ENDE en JANNA VAN RIJN,
huwt Naaldwijk 8 sept. 1937,
ENGELTJE VAN BEEK,
geb. Naaldwijk 1 juni 1906,
overl.
dr. van WILLEM VAN BEEK, tuinarb. en MARIA VAN DUIJN.

uit dit huwelijk:

1. MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 5 sept. 1938, huwt Naaldwijk 14 aug. 1963 WILLEM LOUTER, geb. De Lier 14 april 1939, zn. van JACOBUS LOUTER en HERMINA POOT.

2. JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 14 nov. 1939, huwt Naaldwijk 16 okt. 1962 WILLEM STOLK, geb. De Lier 13 maart 1934, zn. van ARIE STOLK, tuinder en CORNELIA KLEIJWEGT.

IX.gd CORNELIS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.g), Geref, arb.,
geb. 's-Gravenzande 21 dec. 1906,
overl. Monster 16 jan. 1990,
zn. van WILLEM VAN DER ENDE en JANNA VAN RIJN
huwt Monster 3 juli 1931,
CORNELIA VOOIJS,
geb. Monster 13 dec. 1908,
overl. Monster 14 aug. 1991
dr. van CORNELIS VOOIJS en LEENTJE STORM.

uit dit huwelijk:

1. JANNA VAN DER ENDE, geb. Monster 6 juli 1932, huwt Monster 25 mei 1954 CORNELIS VAN DER KRUK, tuinarb. geb. Naaldwijk 31 juli 1925, overl. Honselersdijk 8 dec. 1993, zn. van ARIE VAN DER KRUK en WILHELMINA VAN DER NOLL.

2. LEENTJE CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Monster 13 jan. 1935, huwt Monster 25 jan. 1961 HUBREGT VAN ZANTEN, geb. Wateringen 20 aug. 1932, zn. van ENGELBERTUS VAN ZANTEN, tuinder en CATO DELIA VAN DER MEER.

3. WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Monster 2 febr. 1937.

4. CORNELIA CLASINA VAN DER ENDE, geb. Monster 28 okt. 1943, huwt Monster 7 april 1965 JAN CORNELIS DE BLOEME, vrachtwagenchauffeur, geb. Monster 29 sept. 1939, zn. van ARIE DE BLOEME, bakker en GERDINA MARIA LOOIJE.

5. PIETERNELLA FRANCINA VAN DER ENDE, geb. Monster 27 jan. 1945, huwt Monster 23 dec. 1965 SAMUEL GROEN, geb. Naaldwijk 12 febr. 1943, zn. van CORNELIS DIRK GROEN en CORNELIA DANGERMAN.

6. CORNELIS VAN DER ENDE, huwt MARTHA MARIA VAN SPRONSEN. volgt X.am

7. WILLEM CORNELIS VAN DER ENDE, huwt ELISABETH BERTA KOSTER. volgt X.an

IX.ia GERRIT VAN DEN ENDE, Ned-Herv., tuinder, (zn. van VIII.i),
geb. 's-Gravenzande 22 aug. 1894,
overl. Maasdijk 18 jan. 1981,
zn. van THOMAS VAN DEN ENDE en AALTJE TUK,
huwt  1926
JANNETJE BOXHOORN,
geb. Zuidland 6 jan. 1895.
begr. Maasdijk 15 apr 1967.

uit dit huwelijk:

1. THOMAS VAN DEN ENDE , huwt E. VERWEY.  volgt X.ia

2. MARIA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 9 maart 1929, huwt A.L. BREGMAN.

3. SIRACH ANTHONIE VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 3 febr. 1931, huwt Wateringen 13 dec. 1962 PLEUNTJE VAN RAAMSDONK, geb. Oud Beijerland 28 jan. 1935, dr. van PIETER VAN RAAMSDONK en MARIA VAN PELT.

4. LEENDERT VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 27 sept. 1935.

IX.ib ARIE VAN DEN ENDE, Ned-Herv., tuinder, cafehouder, (zn. van VIII.i),
geb. 's-Gravenzande 26 jan. 1896,
overl. Naaldwijk 28 mei 1983,
zn. van THOMAS VAN DEN ENDE en AALTJE TUK,
huwt Naaldwijk 5 okt. 1916,
DINGENA BREEMAN,
geb. Oltgensplaat 29 sept. 1894,
overl. 9 mei 1983, begr. Maasdijk 13 mei 1983,
dr. van CORNELIS BREEMAN en LENA DE VOS.

uit dit huwelijk:

1. AALTJE VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 7 febr. 1917, huwt Naaldwijk 8 dec. 1942 ANTON VAN RIJ, geb. Naaldwijk 8 nov. 1914, zn. van CORNELIS VAN RIJ en ANTJE VAN DER MEER. (7 mei 1952 nr. Canada).

2. LENA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 1 mei 1925, huwt Naaldwijk 29 mei 1951 LAMBERTUS DE JONGSTE, geb. Naaldwijk 3 juli 1922, zn. van ARIE DE JONGSTE en ADRIAANTJE VAN DEN BOOGERD. (1957 naar Delft)

3. THOMAS VAN DEN ENDE, machinebankwerker, geb. Naaldwijk 16 april 1929. (7 jan. 1953 naar Nieuw Zeeland). huwt ?
uit deze relatie: a: PAUL VAN DEN ENDE
                               b: ANDREW VAN DEN ENDE
                               c: JILL VAN DEN ENDE

 

IX.ja HENDRIK VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van VIII.j),
geb. 's-Gravenzande 20 aug. 1904,
overl. 7 mei 1980,
zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en MARIA VAN DER WIJDEN,
huwt Monster 28 mei 1931,
MARIA VALSTAR,
geb. Wateringen 5 aug. 1906,
overl. Naaldwijk 2 aug. 1996,
dr. van LEENDERT VALSTAR, tuinder en TIJSJE KOOLE.

uit dit huwelijk:

1. MARIA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 5 okt. 1933, huwt Naaldwijk 30 okt. 1957 MARTINUS VELLEKOOP, geb. Naaldwijk 18 sept. 1931, zn. van MARINUS JOHANNES VELLEKOOP en WILLEMINA STEENKS.

2. LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt NEELTJE CORNELIA BOON. volgt X.ja

IX.jb JAN VAN DEN ENDE, Ned-Herv., tuinder, (zn. van VIII.j),
geb. Naaldwijk 4 juni 1909,
overl. Maasdijk 13 juni 1984,
zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en MARIA VAN DER WIJDEN,
huwt Monster 6 febr. 1935,
JACOBA MOSTERT,
geb. Monster 9 febr. 1909,
overl. 23 jan. 1984,
dr. van PIETER MOSTERT en LENA ALENBURG.

uit dit huwelijk:

1. ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt ANTJE WESTHOFF. volgt X.jd

2. HELENA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 17 jan. 1940, huwt Naaldwijk 28 dec. 1961 WILLEM VALSTAR, geb. 's-Gravenzande 31 okt. 1938, zn. van WILLEM VALSTAR, tuinder en JOHANNA STOKDIJK.

3. MARINUS VAN DEN ENDE, huwt ROELINA BOEKESTIJN. volgt X.jb

4. ROKUS PIETER VAN DEN ENDE, huwt ANTJE KOENE. volgt X.jc

 

IX.k    WOUTER VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.k)
geb. 's-Gravenzande 3 juli 1895, gewettigd bij huwelijk ouders 6 okt 1899 te 's-Gravenzande.
overl. Hoek van Holland 19 nov. 1930,
zn van PIETER VAN DEN ENDE en MARIA WILHELMINA VAN GEEST,
huwt Hoek van Holland 13 aug. 1920,
CHRISTINA VAN DER STELT,
geb. Giessendam ca 1897,
dr. van TEUNIS VAN DER STELT en PIETERTJE DE ROOIJ.

uit dit huwelijk:

1.    PIETER VAN DEN ENDE., huwt A.J. VERLINDE, (volgt X.k)

2.    FRANS HENDRIK VAN DEN ENDE.

IX.la MARINUS VAN DEN ENDE, Ned-Herv., fabrieksarb., (zn. van VIII.l),
geb. 's-Gravenzande 15 juni 1908,
overl. Den Haag 25 sept. 2000,
zn. van ELIZA VAN DEN ENDE en MAARTJE VAN DOP,
huwt Naaldwijk 6 febr. 1932,
ENGELINA NOORDAM,
geb. Loosduinen 3 nov. 1912,
overl.Den Haag 28 okt. 1997,
dr. van ABRAHAM NOORDAM en ENGELINA DE BRUIN

uit dit huwelijk:

1. ENGELINA MAARTJE VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 28 maart 1932, huwt MARINUS VAN DER CRAATS, overl. Eden

2. ELIZA VAN DEN ENDE, huwt PIETERNELLA ARINA VAN DER LINGEN. volgt X.li

3. ABRAHAM VAN DEN ENDE, huwt SARIEN DE ROOS. volgt X.ld

IX.lb LEENDERT VAN DEN ENDE, transportarb., (zn. van VIII.l),
geb. Naaldwijk 10 aug. 1917,
overl. Monster 21 aug. 1991,
zn. van ELIZA VAN DEN ENDE en MAARTJE VAN DOP,
huwt Monster 11 aug. 1939,
MAARTJE VOOIS,
geb. Monster 21 okt. 1917,
overl. Monster 8 sept. 1996,
dr. van MAARTEN VOOIS en LEENTJE LOOIJEN.

uit dit huwelijk:

1. ELIZA VAN DEN ENDE, huwt WILHELMINA RIJKJE VAN DER LEEDEN. volgt X.la

2. MAARTEN LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt ADRIANA CATHARINA HOFLAND. volgt X.lb

3. LEENTJE MAARTJE VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 29 mei 1948, huwt Monster 1967 W.A.(Wim) SCHMITS, geb. ca.1943.

4. MAARTJE LEENTJE VAN DEN ENDE, geb. Monster 7 juli 1954, huwt Harry

5. LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt CORA. volgt X.le

IX.lc ABRAM VAN DEN ENDE, Ned-Herv, bankwerker, tuinder, (zn. van VIII.l)
geb. 's-Gravenzande 29 juli 1914,
overl. Maasdijk 12 maart 1989,
zn. van ELIZA VAN DEN ENDE en MAARTJE VAN DOP.
huwt Naaldwijk 10 dec. 1942,
CORNELIA KOPPEJAN,
geb. Zoutelande 23 juni 1919,
overl. Naaldwijk 29 jan. 1997,
dr. van JACOBUS KOPPEKAN en TANNETJE VERHAGE.

uit dit huwelijk:

1. TANNETJE MAARTJE VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 19 sept 1945, huwt 1969 MARINUS STORM, geb. 's-Gravenzande 26 aug. 1942, zn. van WILLEM JACOBUS STORM en ARENDJE DE BOED.

2. ELIZA JACOBUS VAN DEN ENDE , huwt BETTY DE JONG. volgt X.lf

3. SJAAK VAN DEN ENDE, huwt GRE. volgt, X.lg

4. ABRAM VAN DEN ENDE, huwt NANDA LAMBOOIJ. volgt X.lc

5. MAARTEN ABRAHAM VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 5 jan. 1950, overl. Wassenaar 28 juli 1956, 6 jr.

IX.ld    GERRIT VAN DEN ENDE, postbode, (zn. van VIII.l
geb. 's-Gravenzande 8 juni 1913,
overl. Delft 1 juni 1976
zn. van ELIZA VAN DEN ENDE en MAARTJE VAN DOP
huwt
MARIA ROSALIA NUMAN.

uit dit huwelijk:

1.    LICHEL VAN DEN ENDE, kunstenaar.

 

IX.m PIETER WILHELM VAN DEN ENDE, tuinarbeider, (zn. van VIII.m)
geb. Sprang 19 sept. 1891,
overl. Pijnacker 2 jan 1949
zn. van JACOBUS VAN DEN ENDE en WILHELMINA BOON
huwt Wateringen 2 mei 1918
MARIA VAN ZANTEN,
geb. Wateringen 21 jan. 1896,
overl.Loosduinen 2 dec. 1977,
dr. van MARTINUS VAN ZANTEN, tuinarbeider en BARENDINA ELIZABET VALK.

Uit dit huwelijk:

1. JACOBUS VAN DEN ENDE, huwt GEERTRUIDA KOSTERING.  volgt  X.ma

2. MARTINUS VAN DEN ENDE, huwt ELISABETH VAN STEENBERGEN. volgt X.mb.

3. WILHELMINA BERENDINA VAN DEN ENDE, geb. Wateringen ca 1924, huwt PIETER 't HART, geb. Pernis

 

IX.ma JACOBUS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.m)
geb. Sprang 10 dec. 1900,
overl. Delft 23 maart 1933, 32 jr,
zn. van JACOBUS VAN DEN ENDE en WILHELMINA BOON,
huwt Wateringen 27 okt. 1927,
GERARDA JOHANNA MEIJBURG,
geb. Wateringen 8 maart 1904,
overl. Wateringen 12 jan 2002,
dr. van MAARTEN WILLEM MEIJBURG, tuinder, keurmeester van groenten en WILLEMINA KOPPENOL.

uit dit huwelijk:

1. JACOBUS MAARTEN VAN DEN ENDE, huwt JACOBA HOLLAAR. volgt X.lh

 

IX.na     JOHAN HARRY VAN DER ENDE, zn. van VIII.nj
geb. Leiden 20 maart 1905,
overl. Oldenzaal 4 mei 2007,
zn. van GERRIGJE VAN DER ENDE,
huwt Oldenzaal 24 sept. 1927
CORNELIA MENSINK,
geb. Hattem 15 nov. 1907,
overl. Oldenzaal 5 dec. 2007.

uit dit huwelijk:

1.    GERRIT VAN DER ENDE, huwt ALIDA GEERTJE HEININK (volgt X.na)

2.    GERRIE VAN DER ENDE, geb. Haarlemmermeer 14 feb 1933.

3.    JOHAN HARRIE VAN DER ENDE, geb. Haarlemmermeer 29 juni 1937, huwt REINA

 

IX.ni    ABRAHAM VAN DER ENDE, (zn. van VIII.ni)
geb. Hillegersberg 18 dec. 1898,
overl. Rotterdam 25 dec. 1967,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en HELENA ADRIANA BOEREN,
huwt Rotterdam 17 jan. 1923
PIETERNELLA CORNELIA SEVERIJN,
geb. Zevenbergen 22 dec.1897,
overl. Rotterdam 1 juni 1975,
dr. van MARINUS THEODORUS SEVERIJN en ELISABETH DIETVORS.

uit dit huwelijk:

1.    CORNELIS WILHELMUS VAN DER ENDE, geb. Rotterdam ca. 1923, overl. Rotterdam 23 april 1924.

 

IX.oa PIETER VAN DEN ENDE, (bierbottelaar, zn. van VIII.o),
geb.'s-Gravenzande 10 nov. 1908,
overl. 's-Gravenhage 22 jan. 1973,
zn. van THOMAS VAN DEN ENDE en PIETJE SOLLEVELD,
huwt Monster 25 juli 1929,
JANNETJE LOOIJEN,
geb. Monster 29 jan. 1910,
overl. Monster 15 sept. 1997,
dr. van JOHANNES LOOIJEN en CORNELIA ZEEMAN.

uit dit huwelijk:

1. THOMAS VAN DEN ENDE, huwt MARIA GERTRUDE HRTER. volgt X.aw

2. CORNELIA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 26 juni 1931, huwt Monster 7 sept. 1955 PIETER KOENEN, bierwacht, geb. 's-Gravenzande 24 febr. 1929, zn. van PIETER KOENEN, metselaar en KLAZINA BEEKENKAMP.

3. JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt JANNETJE ADRIANA DE WINTER. volgt X.az

IX.ob JAN VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.o)
geb. s-Gravenzande 6 sept. 1892,
overl. Rotterdam 23 feb. 1965,
zn van THOMAS VAN DEN ENDE en PIETJE SOLLEVELD,
huwt Werkendam 2 feb. 1917,
BASTIAANTJE SCHADDELEE,
geb. Werkendam 28 maart 1892,
overl. Rotterdam 31 dec. 1979,
dr. van PIETER SCHADDELEE en JANNIGJE JOHANNA VOGEL.

uit dit huwelijk:

1. PIETJE VAN DEN ENDE, geb. Werkendam ca 1917, overl. Delft 16 juli 1937.

2. ANNIGJE JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 6 april 1920, overl. Pernis 21 juni 1993, huwt CORNELIS BEEN.

3. THOMAS VAN DEN ENDE, geb. Delft 25 aug. 1928, overl. Delft 30 juni 2011, huwt Delft 24 juli 1953 WILHELMINA ATJE MARGARETHA KOSTERING, geb. Delft 6 aug. 1930, dr. van WILHELMUS HENDRIK KOSTERING en MARGARETHA MARIA ALIDA VAN DER WERF.

 

IX.p    ABRAHAM VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.p)
geb. 's-Gravenzande 22 okt. 1888,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en LENA VAN DE VELDE,
huwt Klundert 8 mei 1913
ZOETJE DIRKSE SNEEP,
geb. Oud Beijerland 10 maart 1891,
dr. van TEUNIS SNEEP en PIETERNELLA OUWELEEN.

uit dit huwelijk:

1.    LENA PIETERNELLA JANNA VAN  DEN ENDE, geb. Klundert 17 sept. 1914, huwt 's-Gravenzande, overl. Naaldwijk 15 sept. 1996, huwt Monster 1 mei 1942 REINIER DE JONG, tuinarbeider, geb. Monster 16 nov. 1917, overl. Naaldwijk 2 maart 1993, zn. van WILLEM DE JONG, tuinarbeider en WILEHLMINA MONDT.

 

IX.pa JACOB VAN DER ENDE, loswerkman, (zn. van VIII.pb),
geb. 's-Gravenzande 9 okt. 1871,
overl. Delft 15 nov. 1957,
zn. van JOHANNES VAN DER ENDE en KLAASJE OUWENDIJK,
huwt Monster 9 dec. 1899,
JAAPJE LOOIJE,
geb. Monster 27 okt. 1874,
overl.
dr. van MAARTEN LOOIJE en GEZINA VAN DEN BERG.

uit dit huwelijk:

1. JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Loosduinen 5 juni 1900, overl. Rotterdam 14 okt 1956.

2. MAARTEN VAN DER ENDE, huwt JACOMINA MARIA VAN DER WEIDEN. volgt X.bg

3. GERRIT VAN DER ENDE, huwt JANNETJE VAN OOSTEN. volgt X.bh

4. KLAASJE VAN DER ENDE, geb. Loosduinen 4 juni 1905, overl. s-Gravenzande 24 maart 2002, huwt 's-Gravenzande 5 sept. 1924 ARIE PIETER BOON, geb. 's-Gravenzande 30 nov. 1902, overl. 's-Gravenzande 8 sept. 1977, zn. van MAARTEN BOON, arb. en JOHANNA DE MUNNIK.

5. PIETER VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 16 febr. 1907, overl. 's-Gravenzande 22 mei 1979, huwt 's-Gravenzande 9 mei 1950 DIRKJE LOBERT, geb. s-Gravenzande 16 nov. 1906, overl. 's-Gravenzande 13 febr. 1997, gescheiden echtgenote van PETRUS WILHELMUS ONDERWATER, dr. van ADRIANUS LOBERT en WILLEMINA BOERS.

6. GEZINA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 31 aug. 1909, overl. 's- Gravenzande 22 dec. 1984, huwt 's-Gravenzande 1 maart 1940 DIRK KEMELING, tuinder, geb. 's-Gravenzande 16 nov. 1910, overl. s-Gravenzande 30 mei 1981, zn. van LEENDERT KEMELING, tuinder en GEERTJE MARIA LOOIJE.

7. JACOB VAN DER ENDE, geb. Loosduinen 1911, overl. Loosduinen 31 aug. 1911.

8. JAAPJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 7 sept. 1913, overl. 's-Gravenzande  7 sept. 1997, huwt 's-Gravenzande 20 sept. 1935 HUIBERT VAN DER ENDE, (IX.xb),koopman, geb. 's-Gravenzande 30 juli 1911, overl. s-Gravenzande 14 febr. 2000, zn. van CORNELIS MARINUS VAN DER ENDE en FRANCINA CORNELIA OTTEVANGER.

9. JOHANNA PAULINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 23 mei 1915, overl. 's-Gravenzande 2 aug. 2010, huwt 's- Gravenzande 18 juni 1946 LEENDERT HAARING, machinaal houtbewerker, geb. s- Gravenzande 25 april 1908, overl. 's-Gravenzande 8 mei 1983, zn. van ANTONIE HAARING, tuinarb. en GRIETJE VOOGD.

IX.pb GERRIT VAN DER ENDE, arb., (zn. van VIII.pb),
geb. 's-Gravenzande 31 aug. 1883,
overl. 's-Gravenzande 30 sept. 1933,
zn. van JOHANNES VAN DER ENDE en KLAASJE OUWENDIJK,
huwt 's-Gravenzande 28 mei 1909,
ADRIANA VAN DEN ENDE,
geb. 's-Gravenzande 21 april 1885,
overl. 's-Gravenzande 22 maart 1966,
dr. van MINUS VAN DEN ENDE, arb. en LEENTJE VAN DIJK.

uit dit huwelijk:

1. KLAASJE LEENTJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 9 jan. 1910, overl. Naaldwijk 31 okt. 1984, huwt 's-Gravenzande 25 sept. 1935 PHILIPPUS PIETER KLAPWIJK, electricien geb. 's-Gravenzande 2 april 1908, overl. 12 nov. 1982, zn. van HENDRICUS AART KLAPWIJK, schipper en TEUNA ADRIANA KOENE.

2. MINUS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 5 febr 1911, overl. s-Gravenzande 5 april 1913.

3. MINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 juli 1915, overl. 's-Gravenzande 7 jan. 2009, huwt 's-Gravenzande 23 sept. 1942 PETRUS NOORDAM, monteur, drager van de eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau in het zilver, geb. 's-Gravenzande 29 april 1916, overl. Monster 9 dec. 2002, begr. 's-Gravenzande 13 dec. 2002, zn. van MAARTEN NOORDAM, tuinarb. en MARIA VAN RIJN.

4. JOHANNES VAN DER ENDE, huwt NEELTJE VAN VEEN. volgt X.pc

IX.pc PIETER VAN DER ENDE, arb., (zn. van VIII.pb),
geb. 's-Gravenzande 18 juni 1887,
overl. 's-Gravenzande 11 nov. 1961,
zn. van JOHANNES VAN DER ENDE en KLAASJE OUWENDIJK.
huwt 's-Gravenzande 6 juni 1913,
NEELTJE GUIJT,
geb. 's-Gravenzande 23 okt. 1892,
overl.
dr. van MAARTEN GUIJT en MARIA KOOL.

uit dit huwelijk:

1. KLAASJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 maart 1914, overl. 's-Gravenzande 15 dec. 1979, huwt 's-Gravenzande 11 mei 1939 JACOB OUWENDIJK, houtfabrieksarb., geb. 's-Gravenzande 31 juli 1911, overl. s-Gravenzande 30 mei 1982, zn. van ARIE OUWENDIJK, fabrieksarb. en ADRIANA VAN DER HOEK.

IX.pd CORNELIS VAN DER ENDE, vrachtrijder, (zn. van VIII.pc),
geb. 's-Gravenzande 28 dec. 1884,
overl. 's-Gravenzande 5 jan. 1973,
zn. van MAARTEN VAN DER ENDE en LEENTJE VAN STAALDUINEN,
huwt 's-Gravenzande 3 sept. 1909,
ANNA BENJAMINA VAN GEEST,
geb. 's-Gravenzande 12 febr. 1886,
overl. 's-Gravenzande 22 april 1961,
dr. van WOUTER VAN GEEST, tuinder en FRANCINA BOON.

uit dit huwelijk:

1. LEENTJE FRANCINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 okt. 1909, overl Maasdijk 30 sept. 2000, huwt 's- Gravenzande 19 aug. 1936 LAURENS NOORDAM, tuinder, geb. 's-Gravenzande 18 okt. 1910, overl. 25 feb. 1987, zn. van ARIJ NOORDAM, bouwman en CATHARINA HELENA BIJL.

2. FRANCINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 22 okt. 1911, overl. Naaldwijk 23 jan. 2005, huwt 's-Gravenzande 29 april 1937 ADRIANUS VAN DAALEN, koopman, geb. Naaldwijk 17 aug. 1913, overl. 1996, zn. van GERARDUS VAN DAALEN, koopman en ANTJE VAN DER HOEVEN.

3. JAAPJE CORNELIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 1 febr. 1915, overl. s- Gravenzande 7 aug. 2003, huwt 's- Gravenzande 8 okt. 1941 FREDERIK NICOLAAS DE WITT, brood en banketbakker, geb. 's-Gravenzande 9 maart 1911, overl. 29 maart 1980, zn. van GERARD DIRK DE WITT, broodbakker en JOHANNA GROEN.

4. MAARTEN VAN DER ENDE, huwt HUIBERTJE VAN DER WEL. volgt X.pa

5. WOUTER VAN DER ENDE, huwt PIETERNELLA SOPHIA GROENHEIDE. volgt X.pb

6. GERRIT VAN DER ENDE, huwt NEELTJE DEN OUDEN. volgt X.pd

7. ANNA JOHANNA BENJAMINA VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 5 juli 1929, huwt 's- Gravenzande 26 jan. 1955 JACOBUS KNOPPERT, tuinder, geb. Monster 30 aug. 1927, overl. Monster 8 juni 1996, 68 jr, zn. van ARIE WILLEM KNOPPERT, tuinder en DIRKJE VAN STRAALEN.

IX.qa MAARTEN JOHANNES VAN DEN ENDE, veldarbeider, Ned. Herv. (zn. van VIII.q),
geb. 's-Gravenzande 5 april 1891,
overl. Den Haag 18 mei 1968,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en JACOBA JOHANNA VAN ANTWERPEN,
huwt 's-Gravenzande 4 maart 1920,
LENA DEDERT,
geb. Brielle, 19 april 1896
overl.
natuurlijke niet erkende dochter van ARENDJE DEDERT.

uit dit huwelijk:

1. PIETER VAN DEN ENDE, huwt ANNA ELISABETH VAN ZANTEN. volgt X.qa

2. LEENDERT JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt AALTJE HENDRIKA BOS. (volgt X.qb)

IX.qb DAAM VAN DEN ENDE, vrachtrijder, (zn. van VIII.q),
geb. 's-Gravenzande 17 febr. 1895,
overl. Delft 24 febr. 1957,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en JACOBA JOHANNA VAN ANTWERPEN,
huwt 's-Gravenzande 11 aug. 1927,
MAARTJE VAN DOP,
geb. 's-Gravenzande 19 aug. 1901,
overl.'s-Gravenzande 10 okt. 1983,
dr. van JORIS VAN DOP, tuinder en MARIA KET.

uit dit huwelijk:

1. PIETER VAN DEN ENDE, huwt GERRITJE HUIBERTJE LOUWEN. volgt X.ar

2. JORIS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 11 dec. 1932, overl. 's-Gravenzande 29 jan 1933.

IX.ra JAN LEENDERT VAN DEN ENDE, veldarbeider, (zn. van VIII.ra),
geb. 's-Gravenzande 16 jan. 1888,
overl. 's-Gravenzande 6 juni 1957,
zn. van HENDRIK PIETER VAN DEN ENDE en MAGDALENA HAMEL,
huwt 's-Gravenzande 18 nov. 1910,
BASTIAANTJE BOON,
geb. Scheveningen 1 maart 1886,
overl. 's-Gravenzande 27 okt. 1969,
dr. van PIETER BOON en FRANCINA RUIJGROK.

uit dit huwelijk:

1. MAGDALENA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 3 mei 1911, overl. Maasdijk 27 nov. 1986, huwt s-Gravenzande 4 dec. 1931 MAARTEN VAN DER ENDE (IX.zg), geb. 's- Gravenzande 4 juni 1910, overl. Maasdijk 1 febr. 1972, zn. van JACOBUS VAN DER ENDE en MAARTJE DE BLOOIS.

2. FRANCINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 26 sept. 1912, begr. Ter Heijde aan Zee 1 dec. 2005, huwt 's-Gravenzande 16 april 1941 NICOLAAS ZEEMAN, tuinarb. geb. Monster 16 maart 1913, overl. Ter Heyde aan Zee 7 juli 1996, zn. van NICOLAAS ZEEMAN, grondwerker en WILHELMINA STORM.

3. HENDRIKA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 17 sept. 1917, huwt JAN DE WAAL, geb. s-Gravenzande 21 maart 1918, overl. Maasdijk 20 mei 1991, zn. van ANTONIE PIETER DE WAAL en TRIJNTJE VOSKAMP.

4. PIETER VAN DEN ENDE, huwt ADRIANA FRANCINA TEBBENHOFF.  volgt X.ra

5. MARIE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 febr. 1922, overl. 's-Gravenzande 26 okt. 1924.

6. GERRIT VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 23 juni 1924, overl. 's-Gravenzande 23 aug. 1983, ongehuwd.

7. HENDRIK PIETER VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 13 maart 1927.

IX.rb CORNELIS LEENDERT VAN DEN ENDE, veldarbeider, (zn. van VIII.ra),
geb. 's-Gravenzande 21 maart 1894,
overl. 's-Gravenzande 2 dec. 1955,
zn. van HENDRIK PIETER VAN DEN ENDE en MAGDALENA HAMEL,
huwt 's-Gravenzande 19 juli 1918,
MARGARETHA MARIA VAN DEN BERG,
geb. 's-Gravenzande 14 sept. 1896,
overl. 's-Gravenzande 12 juni 1962
dr. van LEENDERT VAN DEN BERG en ADRIANA WILLEMINA ZWAARTMAN.

uit dit huwelijk:

1. MAGDALENA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 31 jan. 1919, huwt 's-Gravenzande 30 dec. 1948 JOHANNES CORNELIS KOENEN, tuinarb. geb. Monster 18 jan. 1919, overl. 's- Gravenzande 28 juli 1993, zn. van HENDRIK JOHANNES KOENEN en CORNELIA VAN SPRONSEN.

2. LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA VAN DER MEER. volgt X.bf

3. HENDRIK PIETER VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 15 juli 1929, overl. 's- Gravenzande 9 nov. 1940.

IX.rc CORNELIS VAN DEN ENDE, tuinarb. (zn. van VIII.rb),
geb. 's-Gravenzande 6 maart 1907,
overl. 's-Gravenzande 22 juni 1986,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en ADRIANA VELLEKOOP,
huwt Monster 14 aug. 1931,
ANTJE AALTJE SMIT, dienstbode,
geb. Warffum 26 nov. 1905,
overl. 's-Gravenzande 25 sept. 1996,
dr. van WIEBE SMIT en AALTJE BOLHUIS.

uit dit huwelijk:

1. PIETER JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt PETRONELLA JOHANNA WIEDMANN. volgt X.bi

2. AALTJE ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 22 dec. 1933, huwt 's- Gravenzande 11 juli 1950 HENDRICUS TORENSTRA, chauffeur, geb. 's-Gravenzande 14 nov. 1928, overl. s-Gravenzande 10 april 1999, zn. van NICOLAAS TORENSTRA, schilder en MAGDALENA VAN TRIGT.

3. CORNELIS ANNA VAN DEN ENDE, timmerman, geb. 's-Gravenzan de 1 dec. 1936, huwt 's- Gravenzande 23 maart 1972 THEODORA JOHANNA VAN PUFFELEN, geb. s-Gravenzande 2 jan. 1942, dr. van LEENDERT VAN PUFFELEN, gemeenteambtenaar en THEODORA JOHANNA OERLEMANS.

IX.s HENDRIKUS WILHELMUS VAN DER ENDE, koopman (zn. van VIII.sa),
geb. Monster 8 febr. 1910,
overl. Monster 8 mei 1993,
zn. van NICOLAAS VAN DER ENDE en FRANCINA DE HOOG,
huwt 1e Monster 29 juli 1937,
ELIZABETH NONHOF,
geb. Alblasserdam ca. 1913,
overl. 's-Gravenhage 15 aug. 1941,
dr. van CORNELIS JACOBUS NONHOF, scheepmaker en WILHELMINA TWIGT.
huwt 2e Monster 24 febr. 1944,
LEENTJE JACOBA VAN SPRONSEN,
geb. Monster 30 juni 1918,
overl. Terheyde aan Zee 31 juli 2006,
dr. van WILLEM VAN SPRONSEN, arb. en DIRKJE DIJKHUIZEN.

uit het eerste huwelijk geen kinderen.

uit het tweede huwelijk:

1. DIRKJE FRANCINA VAN DER ENDE, geb. Monster 2 aug. 1944, huwt Monster 10 april 1968 THOMAS VAN DER HOUT, geb. Monster 29 aug. 1940, zn. van MARTINUS VAN DER HOUT en WILHELMINA BOERS.

2. FRANCINA VAN DER ENDE, geb. Monster 29 aug. 1946, huwt Monster 1969 DIRK C VAN GAALEN, geb. Monster 3 nov. 1943, zn. van DIRK VAN GALEN en JOHANNA G  SCHALKE.

3. NICOLAAS VAN DER ENDE, huwt ADA VOOIS. volgt X.ay

IX.sa FRANS NICOLAAS VAN DER ENDE, boekhouder, (zn. van VIII.sa),
geb. Monster 18 febr. 1916,
overl. 's-Gravenzande 19 maart 1992,
zn. van NICOLAAS VAN DER ENDE en FRANCINA DE HOOG,
huwt 1e 's-Gravenzande 14 aug. 1941,
MAARTJE VAN DEN ENDE, dr. van IX.ac,
geb. 's-Gravenzande 5 febr. 1916,
overl.
dr. van JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE, winkelier en CATHARINA CORNELIA VAN DER WEL.
huwt 2e 's-Gravenzande 21 dec. 1976,
BATJE MAGDALENA ELISABETH MIDDELBURG, eerder gehuwd geweest met Gerrit Prins,
geb. Naaldwijk 28 aug. 1916,
overl. 's-Gravenzande 18 dec. 1998,
dr. van LEENDERT MIDDELBURG en ALEXANDRINA JACOMINA PAULINA VAN DER WEIDEN.

uit het eerste huwelijk:

1. NICOLAAS VAN DER ENDE, huwt NEL HARTEVELD. volgt X.sc

2. JACOBUS JOHANNES VAN DER ENDE, huwt LENIE CORNELIA BOERS. volgt X.se

3. FRANCINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 18 mei 1946, overl. Den Haag 27 dec. 1947.

4. CATHARINA CORNELIA VAN DER ENDE, analiste, geb. 's-Gravenzande 2 dec. 1947, huwt Nieuwegein 10 dec. 1976 KOSTAS DONIS, geb. Griekenland 16 jan. 1937.

5. FRANS NICOLAAS VAN DER ENDE, huwt SEBELIA KOPPERT. volgt X.sd

IX.sb HENDRIK VAN DEN ENDE, chauffeur, (zn. van VIII.s),
geb. 's-Gravenzande 20 juni 1899,
overl. Den Haag 10 april 1966,
zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en PIETERNELLA HAARING,
huwt Rotterdam 31 maart 1926,
NEELTJE VAN KLEIJ,
geb. Bleskensgraaf 3 okt. 1902.
overl. 's-Gravenzande 2 dec. 1973
dr. van KLAAS VAN KLEIJ en LENA BOER

uit dit huwelijk:

1. ADRIANUS VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA ALIDA BOEKESTEIN. volgt X.sa

2. LENA PIETERNELLA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 17 jan. 1929, huwt 's- Gravenzande 2 aug. 1950 CORNELIS VAN STAALDUINEN, tuinder, geb. 's-Gravenzande 5 dec. 1925, overl. 's-Gravenzande 1 juli 1995, zn. van MARINUS VAN STAALDUINEN, tuinder en KLAZINA GOVERINA VAN DER HOUT.

3. HENDRIK VAN DEN ENDE, huwt GIJSBERTHA MARTINA BLANKESTIJN. volgt X.sb

IX.sc JACOBUS VAN DER ENDE, onderwijzer, Ned-Herv., (zn. van VIII.sa),
geb. Monster 28 okt. 1917,
overl. Monster 13 dec. 1989,
zn. van NICOLAAS VAN DER ENDE en FRANCINA DE HOOG,
huwt Monster 8 nov. 1945,
WILLEMINA STORM,
geb. Loosduinen 20 jan. 1919,
dr. van GERARDUS STORM en WILLEMINA STORM.

uit dit huwelijk:

1. FRANCINA WILLEMINA (INEKE) VAN DER ENDE, geb. Bergschenhoek 21 sept. 1946, huwt ca. sept. 1967  LEEN WESTEIN, geb. ca 1943.

2. WILLEMINA FRANCINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 10 okt. 1948, huwt Monster 1971 CORNELIS A STEENKS, geb. Monster ca. 1947, zn. van JACOBUS STEENKS en PETRONELLA JACOBA HEMPELMAN.

3. ANTJE SOPHIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 13 sept. 1953, huwt Monster 1973 PETER KLOP, zn. van KEES KLOP en JACOBA VAN DER KAAIJ.

4. GERARDA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 14 sept. 1958, huwt RON VAN DER BURG, zn. van ARIE VAN DER BURG en NEL VAN SPRONSEN.

5. NICOLINE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 14 sept. 1958, huwt Monster 22 dec. 1978 MINCO WILLEMSEN.

IX.ta ADRIANUS VAN DER ENDE, brievenbesteller, (zn. van VIII.ta),
geb. Naaldwijk 15 sept. 1897,
overl.
zn. van NICOLAAS VAN DER ENDE en AGATHA CORNELIA DE ZOETE,
huwt  Naaldwijk 20 mei 1922
 JUDINA JOHANNA VERWEIJ DE WINTER
geb. Naaldwijk 24 juni 1898,
overl.
dr. van LEENDERT VERWEIJ DE WINTER, timmerman en GERRITJE NOWEE.

uit dit huwelijk:

1. AGATHA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 16 nov. 1925.

2. GERDA LENA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 7 april 1930.

IX.tb MAARTEN VAN DER ENDE, Ned-Herv., postbode, (zn. van VIII.ta),
geb. Naaldwijk 20 aug. 1888,
overl. Naaldwijk 23 feb. 1970
zn. van NICOLAAS VAN DER ENDE en AGATHA CORNELIA DE ZOETE,
huwt 's-Gravenzande 13 febr. 1914,
LENA BAKKENES,
geb. 's-Gravenzande 28 jan.1891,
overl. Naaldwijk 31 maart 1986,
dr. van JACOB BAKKENES tolgaarder en JOSINA IMMERZEEL.

uit dit huwelijk:

1. NICOLAAS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 6 mei 1918, huwt C.ESSER.
    uit dit huwelijk a: YVONNE VAN DER ENDE.

2. JOSINA JACOBA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 11 april 1924, huwt Amsterdam 7 jan. 1948 TEUNIS HOFMAN, tuinder, geb. s-Gravenzande 26 jan 1913, zn. van WILLEM HOFMAN, veldarb. en WILLEMINA BAKKENES.

IX.tc PIETER VAN DEN ENDE, lijmkoker, (zn. van VIII.t),
geb. 's-Gravenzande 27 maart 1908,
overl .Hoek van Holland 20 sept. 1964,
zn. van ARIE VAN DEN ENDE en GERRITJE MEIJNDERS,
huwt Rotterdam (Hoek v Holland) 18 juli 1930,
JANNETJE NIEUWENHUIZEN,
geb. Loosduinen 24 maart 1908.
overl.
dr. van HENDRIK JOHANNES NIEUWENHUIZEN en PLEUNTJE PIETERNELLA VAN DER GAAG.

uit dit huwelijk:

1. ARIE VAN DEN ENDE, huwt WILHELMINA VAN DER MEER. volgt X.tc

2. PLEUNTJE PIETERNELLA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam (Hoek v Hol) 13 juli 1932, huwt A. VAN DER MEER.

3. HENDRIK JOANNES VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 29 mei 1945.

IX.te SIMON VAN DEN ENDE, leider distributiedienst (1941)(zn. van VIII.tb)
geb. s-Gravenzande 21 april 1897
overl.
zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en MARIA SOLLEVELD.
huwt 1e Hoek van Holland 25 feb. 1925
ELISABETH JULIANA VAN DER HUCHT
geb. Utrecht 14 dec. 1902
dr. van WILLEM JAN VAN DER HUCHT en MARIA HELENA WESTERHOUT.
Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding 6 okt. 1938. te 's-Gravenhage
huwt 2e s-Gravenzande 23 aug. 1940
KAATJE TAS,
geb. Maassluis 10 mei 1918,
dr. van LEENDERT ARIE TAS, zaakwaarnemer en CORNELIA HELENA VAN DER HIDDE.

uit het eerste huwelijk:

1. MARIA JACOBA VAN DEN ENDE, geb. Hoek van Holland 6 juli 1928.

uit het tweede huwelijk:

2. PETRONELLA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 7 sept. 1941.

IX.tf CORNELIS VAN DER ENDEN, (zn van VIII.td)
geb. Nootdorp ca 1882
overl. Delft 29 mei 1924,
zn. van ABRAHAM VAN DER ENDEN en MARIA VELLEKOOP
huwt Delft 19 juni 1907
MATHILDA CLASINA PLOOS VAN AMSTEL,
geb. Delft 13 mei 1883,
overl. Delft 11 dec. 1954,
dr. van JOHANNES JACOBUS PLOOS VAN AMSTEL en ALIDA VISSER

uit dit huwelijk:

1.    MARIA VAN DER ENDEN, geb. Woolwich (Engeland) ca. 1907, huwt Delft 2 nov. 1934 CORNELIS JACOBUS DE VREEDE, geb. Delft ca. 1910. zn. van HENDRIKUS JOHANNES DE VREEDE en MARIA KNOOPS.

2. JACOBUS JOHANNES VAN DER ENDE, huwt DOROTHEA NIEUWKAMP. volgt X.tf

3. ALIDA VAN DER ENDEN, geb. Delft 5 juni 1910, overl. Delft 27 okt 1994, 84 jr, huwt Delft 28 juni 1940 JOHANNES CORNELIS VAN HOEK, geb. Delft 9 juni 1908, zn. van WILHELMUS JOHANNES VAN HOEK en JACOMINA ANTHONIA WIJNMALEN

4. WILLEMIJNTJE VAN DER ENDEN, geb, Delft, overl. Delft 10 aug 1911, 6 wk

5. MATHILDA CLASINA VAN DER ENDEN, geb. Delft, overl. Delft 14 sep 1912, 6 wk.

6. ABRAHAM VAN DER ENDEN, huwt HENDRIKA HELENA BROESELISKE. volgt X.tg

7. CORNELIS VAN DER ENDEN, huwt ADRIANA VERHAGEN. volgt X.th

8. MATHILDA CLASINA VAN DER ENDEN, geb. Delft 12 sept. 1917, overl. Delft 16 feb. 1990, huwt Delft 8 maart 1946 DERK FRANKEN, geb. Delft 1 jan 1920, zn. van AREND FRANKEN en EVERDINA PAULINA HEESTERMAN.

9. JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Delft 14 april 1919.

10. WILLEMIJNTJE VAN DER ENDE, geb. Delft 26 juli 1922, huwt Delft 10 maart 1948 WILLEM VERBAAN, geb. s-Gravenhage ca. 1923, zn. van GERRIT VERBAAN en KLAZINA VAN DER ZWAN.

11. FERDINAND AUGUST CAREL VAN DER ENDE, geb. Delft 4 maart 1924, overl. 8 nov. 1982, begr. Hollerich (Luxemburg) 11 nov. 1982.

 

IX.tg PHILIPPUS JOHANNES VAN DER ENDEN, (zn. van VIII.td)
geb. Hof van Delft 28 okt. 1885,
overl.
zn. van ABRAHAM VAN DER ENDEN en MARIA VELLEKOOP
huwt Delft 28 maart 1906,
MARIA FREDERIKA VAN BRUGGEN,
geb. Culemborg ca 1883,
overl. Delft 15 mei 1920,
dr. Van CORNELIS VAN BRUGGEN en STIJNTJE BATZ.
huwt 2e Delft 17 sep 1920,
MARIA ELISABETH BOSKAMP,
geb. Delft 2 sept 1897,
overl. Delft 12 nov. 1976,
dr. Van ANDRIES JOHANNES BOSKAMP en MARIA POOT.

uit het eerste huwelijk:

1. ABRAHAM VAN DER ENDEN, geb. Delft , ca 1906, overl. Delft 25 okt 1927, 21 jr.

2. STIJNTJE VAN DER ENDEN, geb. Delft 22 feb. 1908.

3. MARIA VAN DER ENDEN, geb. Delft 21 okt. 1909, overl. Delft 22 juni 1996, huwt Delft 6 nov. 1935 ARIE PALSGRAAF, geb. Gouda ca. 1907, zn. van CORNELIS ARIE PALSGRAAF en HENDRIKA BOS.

4. CORNELIS VAN DER ENDEN, huwt PETRONELLA VAN DER WINDT. volgt X.ti

5. PHILIPPUS JOHANNES VAN DER ENDEN, huwt CORNELIA HENDRIKA VOULON. volgt X.tk

uit het tweede huwelijk:

6. ANDRIES JOHANNES VAN DER ENDEN, geb. Delft 8 juli 1921.

7. MARIA ELISABETH VAN DER ENDEN, geb. Delft 30 maart 1923, huwt Delft 21 april 1948 ENGELBERTUS VAN ZOMEREN, geb. Leerdam ca 1922, zn. van LUCAS VAN ZOMEREN en ELIZABETH VAN PELT.

8. ABRAHAM VAN DER ENDEN, huwt AAGJE DE KOOTER. volgt X.tj

 

IX.th    ADRIANUS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.tb)
geb. 's-Gravenzande 20 juli 1895,
overl.
zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en MARIA SOLLEVELD.
huwt 1e (met de handschoen) Hoek van Holland 11 juli 1918/Semarang N.I
ANNA WESTERTERP,
geb. Leeuwarden ca. 1891,
dr. van KLAAS ROELOF WESTERTERP en LOLKJE MURKS DE JONG.
Op de boot naar Indie ontmoette Anna Westerterp een ander en werd het huwelijk ontbonden.
huwt 2e  1920?
........................ VAN HUFFEL

uit het tweede huwelijk:

1.    JAN VAN DEN ENDE

2.    DIRK VAN DEN ENDE, huwt 1e MARTJE SUSANNA SIKKENS, huwt 2e LENY FLOOR. (volgt X.tl)

 

IX.ti MAARTEN CORNELIS VAN DER ENDE, winkelchef, (zn. van VIII.tc)
geb. Schiedam 2 maart 1891,
overl. Middelburg 13 mei 1958,
zn. van ADRIANUS VAN DER ENDE en STIJNTJE VAN VLIET,
huwt Vlissingen 17 dec. 1913,
CATHARINA JANNEKE DE KONING,
geb. Vlissingen ca. 1888,
overl. Middelburg 25 nov. 1969,
dr. van WILLEM DE KONING en PIETERNELLA SIMONSE.

uit dit huwelijk:

1. NELLY VAN DER ENDE

2. STIEN VAN DER ENDE, geb. ca. 1915, overl. Middelburg 14 mei 1934.

 

IX.tj MARTINUS VAN DER ENDE, winkelbediende, (zn. van VIII.tc).
geb. Schiedam 18 dec. 1892,
overl. 1943
zn. van ADRIANUS VAN DER ENDE en STIJNTJE VAN VLIET
huwt Middelburg 22 nov. 1916
ADRIANA VERSTRATE,
geb. Middelburg ca 1890,
overl.
dr. van ADRIANA VERSTRATE.

uit dit huwelijk:

1. STIEN VAN DER ENDE

2. SUUS VAN DER ENDE

IX.tk NICOLAAS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.tc)
geb. Schiedam 5 dec. 1895,
overl.
zn. van ADRIANUS VAN DER ENDE en STIJNTJE VAN VLIET,
huwt
JOANNA MARIA LIEKENS,
geb. Antwerpen 23 april 1898,
overl. St. Laurens 6 okt. 1963,
dr. van JOSEPHUS FLORENTIUS LIEKENS, chauffeur en MARIA CATHARINA COPPENS.

uit dit huwelijk:

1. NICO VAN DER ENDE, machinist, Ned-Herv. geb. Middelburg 12 juni 1931, huwt Rhenen 28 maart 1958 BRANDINA VAN DER SCHEUR, geb. Rhenen 9 aug. 1933, dr. van HENDRIK VAN DER SCHEUR en WILLEMINA VAN DEN BOS.

2. S. VAN DER ENDE, huwt J.P. DE LANGE.

3. M.C. VAN DER ENDE, huwt W.BOUSTRIDGE.

4. A. VAN DER ENDE, huwt C. ROELANDS.

5. J.E. VAN DER ENDE, huwt A.J. GEELHOED.

6. A. VAN DER ENDE, huwt D.W. VAN DER SCHEUR.

7. J.S. VAN DER ENDE.

8. G. VAN DER ENDE.

9. M.C. VAN DER ENDE.

10. E. VAN DER ENDE.

 

IX.tl CORNELIS VAN DER ENDE,( zn. van VIII.tc)
geb. Middelburg 2 dec. 1897,
overl. Goes 9 maart 1955,
zn. van ADRIANUS VAN DER ENDE en STIJNTJE VAN VLIET,
huwt Middelburg 4 jan. 1922
WILHELMINA CORNELIA LAARMAN,
geb. Naaldwijk 24 nov.1899,
overl.
dr. van GERRIT LAARMAN, tuinder, nachtwaker en JANNETJE VAN DER ENDE.

uit dit huwelijk:

1. A. VAN DER ENDE, huwt S.C. DRONKERS.

IX.ua THOMAS GERRIT WALING VAN DER ENDE, handelsreizeiger, geref., (zn. van VIII.u),
geb. Hof van Delft 6 juni 1905,
overl. Den Haag 17 okt. 1983,
zn. van THOMAS VAN DER ENDE en NEELTJE BOERS,
huwt 1931
CORNELIA VOOGT,
geb. Rozenburg 21 april 1904,
overl. Poeldijk 6 maart 1996,
dr. van

uit dit huwelijk:

1. NELLY VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 19 okt. 1931, huwt Naaldwijk 20 dec. 1956 JACOB VALSTAR, geb. Naaldwijk 28 nov. 1932, overl. Doorn 1 april 2005, zn. van ARIE VALSTAR en ADRIANA VAN DER WEIDE.

2. CORNELIS BERNARDUS VAN DER ENDE, huwt DEBORA HAMELINK. volgt X.uh

3. ANNY VAN DER ENDE, geb. Monster 5 april 1940, huwt Naaldwijk 8 maart 1962 CORNELIS MOEKE, geb. Hoogeveen 29 maart 1937.

IX.ub JACOBUS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.ua), tuinarb.,
geb. 's-Gravenzande 24 juli 1901,
overl. Monster 10 sept. 1966,
zn. van ADRIANUS VAN DER ENDE en WILHELMINA OUWENDIJK,
huwt Monster 22 jan. 1927,
DINA ZEEMAN,
geb. Monster 5 aug. 1902,
overl.
dr. van ADRIANUS ZEEMAN, opzichter en JENKE HOFMAN.

uit dit huwelijk:

1. WILHELMINA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Monster 16 nov. 1930, overl. 's-Gravenzande 27 okt. 2007.

2. JOHANNA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Monster 27 mei 1935, huwt Monster 3 dec. 1954 LEONARDUS JOHANNES VAN EIJK, tuinarb., geb. Monster 30 mei 1922, zn. van MARINUS VAN EIJK, transportarb. en ADRIANA VAN DER NOL.

IX.uc PIETER VAN DER ENDE, tuinarb., kassenstopper, (zn. van VIII.ub),
geb. 's-Gravenzande 13 okt. 1902,
overl. 's-Gravenzande 7 maart 1990, 87 jr,
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en GEERTJE HAARING,
huwt 's-Gravenzande 14 aug. 1930,
JANNETJE BIJL,
geb. De Lier 3 maart 1910
overl. 's-Gravenzande 12 maart 1992, 82 jr
dr. van HUIBRECHT BIJL, gemeentewerkman en MARGARETHA ADRIANA VAN BERKEL.

uit dit huwelijk:

1. GEERTRUIDA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 28 dec. 1931, huwt 's-Gravenzande 11 juli 1955 SIMON VAN DIJK, tuinarb. geb. s-Gravenzande 31 dec. 1927, zn. van SIMON HELENUS VAN DIJK, tuinarb. en NEELTJE CORNELIA PAKVIS.

2. MARGARETHA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 10 aug. 1935, huwt 's- Gravenzande 18 dec. 1962 LEENDERT JASPERT RODENBURG, tuinder, geb. Naaldwijk 4 mei 1932, overl. Maasdijk 7 juni 1989, 57 jr, zn. van WILLEM JOHANNES RODENBURG, tuinder en MAARTJE VAN LOENEN.

3. LEENDERT VAN DER ENDE, huwt WILLEMPJE SCHELLEVIS. volgt X.u

IX.ud GERARDUS ADRIANUS JACOBUS VAN DER ENDE, administrateur, (zn. van VIII.u),
geb. Hof van Delft 8 aug. 1909,
overl. 's-Gravenzande 7 dec. 1993,
zn. van THOMAS VAN DER ENDE en NEELTJE BOERS,
huwt 1e Den Haag 11 okt. 1933,
ELISABETH WILHELMINA KOENRAADS,
geb. Den Haag 13 aug. 1910,
overl. 22 april 1974,
dr. van
huwt 2e 's-Gravenzande 14 april 1976,
MARIA BOEVe, gezinsverzorgster,
geb. Moerkapelle 7 jan. 1933,
overl. 's-Gravenzande 13 dec 2012,
dr. van MARTINUS BOEVe en JOHANNA VEENMAN.

uit het eerste huwelijk:

1. NELLY VAN DER ENDE, geb. Den Haag 30 nov. 1934, huwt 's-Gravenzande 6 dec. 1956 WILLEM JOHANNES VAN DEN BOS, tuinder geb. Monster 28 juli 1933, overl. Monster 1 feb. 1965, zn. van JOHANNES JACOBUS VAN DEN BOS, tuinder en CELIA MAGDALENA VERHAGEN.

2. THEO VAN DER ENDE, huwt SARA BASSIE. volgt X.ua

3. ELISABETH  WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Den Haag 12 jan. 1944, huwt Naaldwijk 19 okt 1961 NICOLAAS JAN VAN DER POST, geb. Naaldwijk 13 nov. 1939, zn. van LEENDERT AREND VAN DER POST en TRIJNTJE VREUGDENHIL..

IX.ue PLEUN PIETER VAN DER ENDE, tuinder, (zn. van VIII.u),
geb. Hof van Delft 16 nov. 1911,
zn. van THOMAS VAN DER ENDE en NEELTJE BOERS,
huwt
MARIA JOHANNA CHRISTINA VAN DER WEES,
geb. Vrijenban 30 maart 1910,

uit dit huwelijk:

1.     NELLY CATHARINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Monster 7 maart 1936, huwt Canada 15 okt. 1955 PIETER DE BOER.

2.     GERRIT VAN DER ENDE, geb. Monster 16 okt. 1937.

3.    THOMAS VAN DER ENDE, geb. Delfgauw 26 april 1939.

4.    CATHARINA P.G. (TOOS) VAN DER ENDE, geb. 17 jan. 1941, huwt Clarkson Canada 9 juli 1960 DAAN DE MOS.

5.    MARIA J.C. VAN DER ENDE, geb. 20 mei 1947, huwt Canada JACOBUS JAMES LOUTER

6.    PLEUN PIETER VAN DER ENDE, geb. 8 mrt 1949, overl. Hornby Canada 4 sept. 1970.

IX.uf ADRIAAN VAN DER ENDE, kweker, wonende te Honselersdijk. (zn. van VIII.u),
geb. Monster 1 febr. 1914,
zn. van THOMAS VAN DER ENDE en NEELTJE BOERS.
huwt Naaldwijk 28 sept. 1937
JOHANNA VAN VLIET,
geb. Rozenburg 18 dec. 1914,
dr. van PAULUS VAN VLIET, tuinder en JANNETJE BERKEL.

uit dit huwelijk:

1. THOMAS ADRIAAN VAN DER ENDE, geref.,tekenaarconstructeur, geb. Arnhem 12 juli 1938, huwt Rotterdam 19 maart 1964 ANGENIETA MARIA REMIJN, geb. Gouda 23 juni 1942.

2. JANNETJE VAN DER ENDE, kantoorbediende, geb. Naaldwijk 26 sept. 1941, huwt 's- Gravenzande 20 dec. 1962 LEENDERT VAN DER HEIDEN, assistent accountant, geb. 's- Gravenzande 11 sept. 1936, zn. van ANTOON VAN DER HEIDEN, gemeentewerkman en PLEUNTJE DE PEE.

3. JOHANNES PAULUS VAN DER ENDE, leraar, geb. Delft 7 okt. 1951.

4. NELLY MARIANNE VAN DER ENDE, secretaresse, geb. Naaldwijk 27 juni 1956, huwt 's- Gravenzande 21 aug. 1975 LEENDERT SCHELLEVIS, geb. 's-Gravenzande 1 maart 1953, zn. van BERTUS SCHELLEVIS, kantoorbediende en CASPERINA CORNELIA GEERTRUIDA FAAS.

IX.ug PIETER VAN DER ENDE, tuinder, Geref. (zn. van VIII.u),
geb. Hof van Delft 9 jan. 1902,
overl. Delft 24 mei 1967,
zn. van THOMAS VAN DER ENDE en NEELTJE BOERS.
huwt Naaldwijk 17 nov. 1927,
FRANCINA ADRIANA VOSKAMP,
geb. Dirksland 11 febr. 1904,
overl. 's-Gravenzande 4 febr. 1990,
dr. van DIRK VOSKAMP en NEELTJE SOLLEVELD.

uit dit huwelijk:

1. THOMAS VAN DER ENDE, huwt AALTJE GERARDA KLINKSPOOR. volgt X.ub

2. DIRK VAN DER ENDE, potchrysantenkweker, geb. De Lier 29 juli 1931, huwt St Catharines (Canada)15 sept. 1956, CORNELIA VALSTAR, geb. De Lier 27 sept. 1937, dr. van CORNELIS VALSTAR en JOHANNA VISSER. (naar Canada)

3. NELLY VAN DER ENDE, geb. De Lier 14 juni 1933, huwt De Lier 12 maart 1957 MARINUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 11 juli 1931, zn. van LEENDERT VAN DER ENDE( IX.zf) en JANNETJE HUIS.

4. PIETER VAN DER ENDE, huwt PETRONELLA MARIA EISBERG. volgt X.ug

5. NEELTJE VAN DER ENDE, geb. De Lier 15 april 1936, huwt AB MOES (naar Canada)

6. ARIE BENJAMIN VAN DER ENDE, huwt CLAZINA JOHANNA SCHUT. volgt X.un

7. FRANCINA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. De Lier 17 juli 1944, huwt  De Lier 6 april 1966 WILLEM STOLK, geb. Naaldwijk 29 dec. 1943, zn. van IJZAK STOLK en MARIA VERKADE.

IX.uh BENJAMIN VAN DER ENDE, Geref, (zn. van VIII.u),
geb. Monster 25 jan 1921,
overl. Monster 9 sept. 1999,
zn. van THOMAS VAN DER ENDE en NEELTJE BOERS.
huwt Monster 9 aug. 1945,
ELISABETH VAN DER KAAIJ, kantoorbediende,
geb. Monster 22 okt. 1920,
overl.
dr. van PIETER VAN DER KAAIJ en JACOBA VOSKAMP.

uit dit huwelijk:

1. ELIZABETH MARIANNE (ELMA) VAN DER ENDE, geb. Delft 19 mei 1954, huwt ANDR TIMMERMAN, zn. van HENDRIK TIMMERMAN en HILLEGIEN TIMMER.

IX.ui ARIE BENJAMIN VAN DER ENDE, tuinder, (zn. van VIII.u),
geb. Hof van Delft 18 nov. 1899,
overl.
zn. van THOMAS VAN DER ENDE en NEELTJE BOERS,
huwt 1e Monster 21 mei 1924,
CORNELIA RUINARD,
geb. Monster 11 jan. 1903,
overl. Loosduinen 27 nov. 1927,
dr. van PIETER RUINARD, electricien en ADRIANA VAN DEN BEUKEL.
huwt 2e  10 april 1929,
JACOBA KEIZER,
geb. Leeuwarden 1 apr. 1905,
overl. 's-Gravenhage 30 dec. 1988.

uit het eerste huwelijk:

1.     BENJAMIN VAN DER ENDE, huwt HENDRIKJE BRUULSEMA. (volgt X.ui)

2.     THOMAS VAN DER ENDE, huwt SIPPIE STEURSMA. (volgt X.uj)

3.    PIETER VAN DER ENDE, huwt HELENA ERKELENS. (volgt X.uk)

uit het tweede huwelijk:

4.    ARIE BENJAMIN VAN DER ENDE, huwt GLENNIS, (volgt X.ul)

5.    JACOBA ANNIE VAN DER ENDE, geb. Loosduinen gem. 's-Gravenhage 16 maart 1931, huwt JEENE AMSING.

6.    NELLY INA VAN DER ENDE, geb. Loosduinen gem. 's-Gravenhage 21 jan. 1933, huwt NICO VAN DER HAMMEN.

7.    UDO CORNELIS VAN DER ENDE, huwt HANNIE VAN DER KOLK, (volgt X.um)

8.    HENRI BENJAMIN VAN DER ENDE, geb. Loosduinen 24 apr. 1939.

9.    JOHAN UDO VAN DER ENDE, geb. Loosduinen gem. 's-Gravenhage 16 jan. 1937.

 

IX.uj    ALBERTUS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.ud)
geb. Rotterdam 19 mrt 1897,
zn. van BERNARDUS VAN DER ENDE en ELIZABETH VAN DER WEL,
huwt 1e Hoek van Holland 19 dec. 1919
JOHANNA VAN DER STELT,
geb. Giessendam ca. 1902,
overl. Rotterdam 10 april 1928,
dr. van TEUNIS VAN DER STELT en PIETERTJE DE ROOIJ.
huwt 2e Sliedrecht 29-9-1928
ANNIGJE BASTIAANTJE VERHOEF
geb. Sliedrecht 30 apr. 1901
dr. van PIETER VERHOEF en ADRIANA BASTIAANTJE VAN HEETEREN.
Zij huwt 1e Sliedrecht 25 juni 1921 Adrianus van Andel, geb. Sliedrecht ca. 1900, overl. Sliedrecht 30 jan. 1926, zn. van Adrianus van Andel en Cornelia de Bruin..

uit het eerste huwelijk:

1.    PIETERTJE VAN DER ENDE, geb. Hoek van Holland ca. 1920, overl. Hoek van Holland 26 nov. 1937, ongehuwd.

uit het tweede huwelijk:

2.    ADRIANA BASTIAANTJE VAN DER ENDE, geb. Hoek van Holland ca. 1932, overl. Hoek van Holland 9 jumi 1933.

 

IX.va PIETER MAARTEN VAN DER ENDE, (zn. van VIII.v),
geb. 's-Gravenzande 17 jan. 1905,
overl. 's-Gravenzande 20 nov. 1994,
zn. van GERRIT WALING VAN DER ENDE en MARIA DE JONG,
huwt 's-Gravenzande 12 juli 1929
LEENTJE PAKVIS,
geb. Monster 26 dec. 1904,
overl. s-Gravenzande 27 feb. 2001,
dr. van GERARDUS PIETER PAKVIS, gemeentewerkman en CLAZINA MARIA LOOIJE.

uit dit huwelijk:

1. MARIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 26 febr. 1931, huwt 's-Gravenzande 20 mei 1953 ADRIANUS GROEN, fabrieksarb., geb. 's-Gravenzande 6 sept. 1923, overl. s- Gravenzande 5 april 1999, zn. van LUCAS GROEN, kleermaker en CATHARINA PETRONELLA MARGARETHA LOBERT. (naar Delft)

IX.vb GERRIT WALING VAN DER ENDE, arb., (zn. van VIII.v),
geb. 's-Gravenzande 5 nov. 1906,
overl. Monster 29 april 1993,
zn. van GERRIT WALING VAN DER ENDE en MARIA DE JONG,
huwt Monster 25 mei 1928,
JOHANNA GEERTRUIDA HOOGENRAAD,
geb. Monster 19 dec 1902,
overl. Ter Heyde aan Zee 13 jan. 2002,
dr. van JOHANNES HOOGENRAAD en TRIJNTJE VAN DER KRUIJK.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT WALING VAN DER ENDE, huwt CLASINA VAN DEN BERG. volgt X.ai

2. GERARD JOHANNES VAN DER ENDE, huwt CORNELIA STORM. volgt X.aj

3. THOMAS MARINUS VAN DER ENDE, huwt AGNES JACOBA SCHMIDT. volgt X.ak

4. LEENDERT VAN DER ENDE, huwt NEELTJE MAAIKE TON. volgt X.al

5. MARIA JOHANNA GEERTRUIDA VAN DER ENDE, geb. Monster 14 sept. 1940, overl. 's- Gravenzande 22 nov. 1983, huwt Monster ca dec. 1966 PIETER LOOIJ, geb. Monster 5 maart 1938

IX.vc MAARTEN MARINUS VAN DER ENDE, groentehandelaar, (zn. van VIII.v),
geb. 's-Gravenzande 4 okt. 1909,
overl. Ter Heyde aan Zee 17 okt. 1996,
zn. van GERRIT WALING VAN DER ENDE en MARIA DE JONG,
huwt Monster 15 juni 1934,
MARTINA WILHELMINA OVERSLOOT,
geb. Monster 29 sep 1909,
overl. Ter Heyde aan Zee 8 okt. 1992
dr. van GERRIT OVERSLOOT, arb. en CORNELIA BOERS.

uit dit huwelijk:

1. MARIA VAN DER ENDE, geb. Monster 20 jan. 1936, huwt Monster ca. juni 1959 MARINUS VAN DE BEEK, geb. ca 1934.

2. CORRIE VAN DER ENDE, huwt JAN

3. MARTINA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Monster 30 sept. 1944, huwt MAART

4. MAARTEN MARINUS VAN DER ENDE, huwt PETRONELLA ZEEMAN. volgt X.ap

IX.vd GERARD VAN DER ENDE, tuinarb., (zn. van VIII.v),
geb. 's-Gravenzande 25 mei 1911,
overl. 's-Gravenzande 8 sept. 1989,
zn. van GERRIT WALING VAN DER ENDE en MARIA DE JONG,
huwt 's-Gravenzande 1 febr. 1935,
LEENTJE JANSEN,
geb. 's-Gravenzande 5 aug. 1917,
overl. s-Gravenzande 8 april 2003,
dr. van CORNELIS JANSEN, varensgezel en ARENDJE KOENE.

uit dit huwelijk:

1. ELISABETH MARIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 jan. 1939, huwt 's- Gravenzande 20 dec. 1961 WILLEM CORNELIS HOOGENRAAD, tuinder, geb. Monster 29 dec. 1931, zn. van NICOLAAS HOOGENRAAD en LEENTJE VAN DER KRUIJK.

2. GERRIT WALING VAN DER ENDE, huwt MARIA WILHELMINA MAURITZ. volgt X.ca

3. GERRIT VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 3 juli 1946, overl. Den Haag 15 dec. 1946.

4. MARIA ADRIANA GEERTRUIDA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 11 okt. 1948, huwt 's-Gravenzande 5 jan. 1967 DIRK ALEXANDER VAN OOSTEN, geb. Monster 7 apr. 1945, zn. van ANDRIES VAN OOSTEN, maaier en ANTONIA VAN DER EIJK.

5. ARENDJE CORNELIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 11 okt. 1952, huwt 's- Gravenzande 17 juni 1977 KLAAS VAN DER LUGT, administratief medewerker, geb. Monster 26 nov. 1946, zn. van ARIE VAN DER LUGT en JANNETJE BEIJER.

6. PIETER MAARTEN VAN DER ENDE, huwt BENJA KET. volgt X.cb

IX.ve DIRK VAN DER ENDE, (zn. van VIII.v), tuinarb.,
geb. 's-Gravenzande 13 sept. 1912,
overl. Naaldwijk 16 jan. 1997,
zn. van GERRIT WALING VAN DER ENDE en MARIA DE JONG,
huwt 's-Gravenzande 4 mei 1939,
CORNELIA NEELTJE BURGER,
geb. Naaldwijk 17 jan. 1920,
overl. Delft 23 sept. 2006,
dr. van ABRAHAM BURGER, tuinarb. en NEELTJE BOENDER.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT WALING VAN DER ENDE, huwt JOSINA CORNELIA KOPPERT. volgt X.bd

2. ABRAHAM VAN DER ENDE, huwt KLAZINA CORNELIA LANGERHUIZEN. volgt X.br)

3. DIRK VAN DER ENDE, tuinarb., geb. Naaldwijk 22 nov. 1944, Chr.Geref. (9 mei 1967 nr Bleiswijk), huwt De Lier ca, mei 1967 MARIA (RIA) KOORNNEEF, geb. De Lier  ca. 1949

4. CORNELIS VAN DER ENDE, huwt 1e AUKE NEELTJE VAN DEN ENGEL, huwt 2e COBY HAARING. volgt X.bw

5. TOM VAN DER ENDE, huwt JANNY VAN DAALEN, geb. De Lier.

6. HENK VAN DER ENDE, huwt NELLY DEN HOLLANDER. volgt X.bt

IX.vf MARINUS VAN DER ENDE, vishandelaar, "Rien de heer"  (zn. van VIII.v),
Drager van de Eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau,
geb. 's-Gravenzande 25 dec. 1913,
overl. s-Gravenzande 3 juli 2004,
zn. van GERRIT WALING VAN DER ENDE en MARIA DE JONG,
huwt 's-Gravenzande 18 nov. 1942,
JACOBA BOERS,
geb. 's-Gravenzande 1 sept. 1918,
overl. 's-Gravenzande 20 dec 2008,
dr. van JACOBUS BOERS, tuinder en ALIDA VAN DEN BERG.

uit dit huwelijk:

1. MARIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 16 nov. 1943, huwt 's-Gravenzande 16 dec. 1970 ADRIANUS CORNELIS VAN VLIET, melkhandelaar, geb. 's-Gravenzande 7 juni 1948, zn. van CORNELIS VAN VLIET, huisschilder en PETRONELLA VAN DER MEER.

2. JACOBUS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 6 febr. 1946, overl. 's-Gravenzande 10 nov. 1954.

3. THOMAS VAN DER ENDE, huwt 1e MARY HOMAN, huwt 2e MARJAN VAN NIEUWKERK. volgt X.vf

4. MARJANNE JACOBA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 26 juni 1952, huwt 1e 's- Gravenzande 31 juli 1980 CORNELIS TUK, magazijnbediende, geb. 's-Gravendeel 8 juni 1946, zn. van HENDRIK TUK en LENA SINT NICOLAAS, huwt 2e 's-Gravenzande 12 sept. 1996 JOHANNES VAN LEEUWEN, geb. Rotterdam 30 april 1947, zn. van Marinus van Leeuwen en LEUNTJE SMIT. volgt X.vg

5. JACOBUS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 17 aug. 1955.

6. DIRK JACOBUS MARINUS VAN DER ENDE, huwt 1e TANNETJE JACOBA HEIJSTEK, huwt 2e ASAMA PHONDAMUENGDEE. volgt X.ve

7. ALIDA VAN DER ENDE, bankemployee, geb. s-Gravenzande 4 mei 1960, huwt 's- Gravenzande 25 sept. 1980 MARINUS SMIT, bouwkundig tekenaar, geb. 's-Gravenhage 7 dec. 1957, zn. van LEENDERT SMIT, sportleider en GIJSBERTA BORG, verpleegkundige.

IX.vg JACOB VAN DER ENDE, tuinarb., koopman, (zn. van VIII.v),
geb. 's-Gravenzande 10 dec. 1918,
overl. 's-Gravenzande 6 okt. 1994,
zn. van GERRIT WALING VAN DER ENDE en MARIA DE JONG,
huwt Wateringen 22 okt 1942,
DIEUWKE VAN DER WAL,
geb.Exmorra D 17 maart 1915,
overl. 's-Gravenzande 16 dec. 2010,
dr. van BARTELE VAN DER WAL en AALTJE ELSINGA.

uit dit huwelijk:

1. MARIA VAN DER ENDE, verkoopster, geb. 's-Gravenzande 22 sept. 1944, huwt 's- Gravenzande 21 okt. 1964 GERRIT DE KIEWIT, werkplaatsadministrateur, geb. 's- Gravenzande 9 mei 1938, overl. 's-Gravenzande 24 okt. 2006, zn. van GERRIT DE KIEWIT, koopman en TRIJNTJE VREUGDENHIL.

2. AALTJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 dec. 1944, huwt 's-Gravenzande 20 aug. 1968 WILHELM DE KLARK, bloemist, geb. Amsterdam, zn. van WILHELM HENRI DE KLARK en ADRIANA JOHANNA VAN BEEK.

3. JACOB GERRIT WALING VAN DER ENDE, huwt CATHARINA MARIJKE JELLEMA. volgt X.ah

IX.vh MARINUS CORNELIS VAN DEN ENDE, tuinarb., postbode, (zn. van VIII.vc),
geb. 's-Gravenzande 29 aug. 1918,
overl. 's-Gravenzande 12 dec. 1993,
zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en JOHANNA JACOBA DIJKSHOORN,
huwt s-Gravenzande 9 aug. 1945,
BASTIAANTJE LUIJENDIJK,
geb. De Lier 11 okt. 1919,
overl. 3 apr. 2011
dr. van KRIJN LUIJENDIJK en CATHARINA DEKKER

uit dit huwelijk:

1. JOHANNA CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 8 juli 1946, huwt 's- Gravenzande 20 dec. 1967 DIRK VREUGDENHIL, tuinder, geb. Naaldwijk 9 apr. 1943 zn. van CORNELIS VREUGDENHIL, tuinder en MAGDALENA GERARDA VAN STAALDUINEN.

2. KRIJN VAN DEN ENDE, huwt NICOLINA LOUISA VAN DER POT. volgt X.vh

3. ADRIANUS MARINUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 sept. 1955, overl. Delft 1 dec. 1955.

4. CATHARINA JOHANNA (RIA)VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 14 aug. 1957, huwt JAN BREDEWOLD.

IX.vi MINUS VAN DEN ENDE, kantoorbediende, Ned. Herv. (zn. van VIII.vd),
geb. 's-Gravenzande 11 aug. 1910,
overl. Delft 29 okt. 1980,
zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en JOHANNA SCHELLEVIS,
huwt 1e Naaldwijk 27 sept. 1938,
KLARA PETRONELLA VAN DER KADEN,
geb. Sijbekarspel 25 juli 1913,
Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding, 29 mei 1943.
huwt 2e 's-Gravenzande 10 febr. 1944,
JANNA NIEUWLAND,
geb. 's-Gravenzande 6 juli 1919,
overl. De Lier 19 sept. 1995,
dr. van JAN NIEUWLAND, cafehouder en CORNELIA SONNEVELD.

uit het eerste huwelijk:

1. JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Hoorn 21 feb. 1943.

uit het tweede huwelijk:

1. LEENDERT VAN DEN ENDE, huwt MARIA AGATHA THEODORA GROOTSCHOLTEN. volgt X.vi

2. PIETERNELLA ANDREA VAN DEN ENDE, geb. De Lier 20 nov. 1946, huwt ROELOF J. VAN DEN BERG., geb. 's-Gravenzande 13 sept. 1946, zn. van ARIE VAN DEN BERG en JOHANNA M. RENSSEN.

IX.vj HENDRIK VAN DER ENDE, concierge, (zn. van VIII.v),
geb. 's-Gravenzande 30 maart 1921,
zn. van GERRIT WALING VAN DER ENDE en MARIA DE JONG,
huwt 's-Gravenzande 4 aug. 1943,
MARIA GEERTRUIDA PANIS,
geb. 's-Gravenhage 23 juni 1923,
dr. van PETRUS BALTAZAR PANIS en WILHELMINA MARIA KOCKS.

uit dit huwelijk:

1. MARTINA VAN DER ENDE, geb. Den Haag 5 sept. 1947, huwt Naaldwijk 23 dec. 1970 ABRAHAM VAREKAMP, geb. Rozenburg 30 nov. 1949.

2. HENDRIK VAN DER ENDE, technisch tekenaar, geb. 's-Gravenhage 20 okt. 1949, huwt 's-Gravenzande 30 mei 1975 WILHELMINA AALBREGT, gezinshelpster, geb. 's- Gravenzande 1 juni 1954, dr. van PIETER AALBREGT, tuinarb. en GRIETJE VAN DEN DOOL (getuige bij het huwelijk EDUARD VAN DER ENDE, typograaf, wonende alhier).

3. GERRY MARIKA VAN DER ENDE, kapster, geb. 's-Gravenhage 6 juni 1952, huwt 's- Gravenzande 20 maart 1974 GERRIT BUITELAAR, melkslijter, geb. Rijswijk Z-H 1 dec. 1952, zn. van GERRIT BUITELAAR, zuivelhandelaar en JOHANNA TOET.

IX.wa GERRIT VAN DER ENDE, tuinarb., (zn. van VIII.w),
geb. 's-Gravenzande 31 aug. 1904, gewettigd bij huwelijk van ouders,
overl. 's-Gravenzande 4 jan. 1988,
zn. van GERARDUS PIETER VAN DER ENDE en SINA OVERSLOOT,
huwt 1e 's-Gravenzande 9 sept. 1932,
ANNA VAN DER SPOEL,
geb. Ridderkerk 21 febr. 1907,
overl. 's-Gravenzande 14 febr. 1945,
dr. van LEENDERT VAN DER SPOEL, gemeentewerkman en LENA VAN DER GRAAF.
huwt 2e Rotterdam 6 aug. 1947,
HEINTJE JANSEN,
geb. Rotterdam 11 juni 1913,
overl. Rotterdam 19 maart 2000,
dr. van JAN HENDRIK JANSEN en MARIA MAGDALENA ELSENAAR.

uit het eerste huwelijk:

1. GERARDUS PIETER VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 16 okt. 1933 huwt Rotterdam 14 juli 1959 MARIA GERRITDINA VAN DER PLAS, geb. Rotterdam 14 juli 1939.
uit dit huwelijk 2 kinderen a. ILONKA VAN DER ENDE
                                        b. RON VAN DER ENDE

uit het tweede huwelijk:

2. JAN HENDRIK VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 29 juni 1948, huwt Rotterdam 14 jan. 1971 CORNELIA JOSTINA  DOEDIJNS, geb. Rotterdam 10 jan. 1948, dr. van MARINUS WILLEM DOEDIJNS en ELISABETH CORNELIA VAN WIJNGAARDEN.
        uit dit huwelijk: a. MISCHA ALEXANDER VAN DER ENDE, geb  Rotterdam 21 juli 1975, overl. Rotterdam 13 nov. 1975.

                        b. ROBIN DIMITRI VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 21 jan 1977

 

IX.wb CORNELIS VAN DER ENDE, tuinarb., (zn. van VIII.w),
geb. 's-Gravenzande 11 sept. 1906,
overl. 's-Gravenzande 15 maart 1982,
zn. van GERARDUS PIETER VAN DER ENDE en SINA OVERSLOOT,
huwt
MARIA ADRIANA STANS,
geb. Maasland 29 maart 1914,
dr. van ARIE STANS, verver en ADRIANA MARIA WIEST.

uit dit huwelijk:

1. ADRIANA MARIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 27 okt. 1937. (1963 naar Rotterdam).

2. GERARDUS PIETER VAN DER ENDE, buschauffeur, geb. 's-Gravenzande 19 maart 1941. huwt 's-Gravenzande 22 maart 1991 ALIDA MARIA VAN SPRONSEN, verkoopster, geb. Monster 8 febr. 1963, dr. van JOHANNES MARINUS VANSPRONSEN en JOHANNA VAN EIJSDEN. (Huwelijk ontbonden door echtscheiding 5 dec. 1994).

3. AAGJE SINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 23 april 1944, overl. 2005, huwt 's-Gravenzande 26 april 1967 JACOBUS PIGGE machinebankwerker, geb. Vlaardingen, 13 aug. 1941 zn. van GERRIT PIGGE en ELISABETH DE WINTER. (naar Hoek van Holland).

IX.wc MARINUS VAN DER ENDE, arb., (zn. van VIII.w),
geb. 's-Gravenzande 22 okt. 1908,
overl. 's-Gravenzande 13 maart 1996,
zn. van GERARDUS PIETER VAN DER ENDE en SINA OVERSLOOT,
huwt Monster 6 okt. 1933,
JACOBA CORNELIA HOOGENRAAD,
geb. Monster 15 april 1908,
overl. Monster 4 febr. 1995,
dr. van GERARD JOHANNES HOOGENRAAD, arb. en TRIJNTJE VAN DER KRUIJK.

uit dit huwelijk:

1. SINA VAN DER ENDE, geb. Monster 11 febr. 1934, huwt ABRAHAM VAN DER LINDEN, geb. 18 mei 1935, overl. Ter Heijde aan Zee 19 maart 1995, zn. van JAKOBUS VAN DER LINDEN en CORNELIA LANDMAN.

2. TRIJNTJE GEERTRUIDA VAN DER ENDE, geb. Monster 28 nov. 1943, huwt Monster 28 dec. 1962 ARIE BOER, geb. Ierseke 24 aug. 1943.

3. GERARDUS PIETER VAN DER ENDE, huwt ANJA HELENA MIDDELBURG. volgt X.ao

4.    Geb. 's-Gravenhage 13 feb. 1953, een levenloos kind.

IX.wd JOHANNES VAN DER ENDE, tuinarb., (zn. van VIII.w),
geb. 's-Gravenzande 4 aug. 1910,
overl. Den Haag 13 aug. 1964
zn. van GERARDUS PIETER VAN DER ENDE en SINA OVERSLOOT,
huwt 's-Gravenzande 31 maart 1939,
TEUNA TON,
geb. 's-Gravenzande 14 dec. 1914,
overl. Naaldwijk 2 dec 1998,
dr. van GERARDUS HENDRIK TON en SUSANNA VAN STAALDUINEN.

uit dit huwelijk:

1. GERARDUS PIETER VAN DER ENDE, huwt LEUNTJE PAKVIS. volgt X.be

2. SUSANNA ELISABETH VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 1 jan. 1947, huwt PEET PIGGE.

IX.wh GERRIT VAN DEN ENDE, tuinarb., bedrijfschef Bloemenveiling, (zn. van VIII.wa),
geb. Naaldwijk 10 okt. 1892,
overl. Naaldwijk 28 maart 1964,
zn. van NICOLAAS VAN DEN ENDE en WILLEMINA VAN DER HOEVEN,
huwt Naaldwijk 25 mei 1918,
JANNETJE JANSEN,
geb. 's-Gravenzande 12 nov. 1891,
overl. 's-Gravenzande 5 maart 1968,
dr. van HENDRIK JANSEN, arb. en JANNETJE VOSKAMP.

uit dit huwelijk:

1. WILLEMINA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 25 juni 1919,  overl. 17 mrt 2015, huwt Naaldwijk 28 juni 1945 GERARDUS PIETER BUITELAAR, kruidenier, veilingemploye, geb. Rotterdam 26 dec. 1922, overl 1988, zn. van GERRIT BUITELAAR en NEELTJE VREUGDENHIL.

2. JANNETJE VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 6 okt. 1921, overl. 's-Gravenzande 20 nov. 1992, 71 jr, huwt Naaldwijk 16 okt. 1945 DIRK MIDDELBURG, geb. 's-Gravenzande 2 jan. 1920, overl. 's-Gravenzande 17 mei 1991, 71 jr, zn. van NICOLAAS MIDDELBURG, tuinder en ELIZABETH CORNELIA VAN REEVEN.

3. NICOLAAS VAN DEN ENDE, huwt JENNY JOHANNA DE BRUIN. volgt X.wh

4. HENDERINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 juli 1929, huwt Naaldwijk 25 mei 1955 JACOBUS SCHOORDIJK, geb. 's-Gravenzande 24 sept. 1929, overl. 's-Gravenzande 10 juni 1990, 60 jr, zn. van AART SCHOORDIJK, melkslijter en MARIA HUIS.

IX.wi DIRK VAN DEN ENDE, chauffeur, rijwielhersteller, (zn. van VIII.wa),
geb. Naaldwijk 1 jan. 1903,
zn. van NICOLAAS VAN DEN ENDE en WILLEMINA VAN DER HOEVEN,
huwt 1e Naaldwijk 11 okt. 1924,
JOHANNA ANTONIA PIETERNELLA KUNST,
geb. Den Haag 12 febr. 1905,
dr. van PIETER KUNST, metselaar en ANTONIA WILLEMINA OSKAM.
huwt 2e
HENDRIKA JACOBA VAN DER STEEN,
geb. Den Haag 18 dec. 1913, (RK).

uit het eerste huwelijk:

1. NICOLAAS VAN DEN ENDE, geb. Den Haag 22 jan. 1925.

2. ANTONIA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 19 aug. 1928.

uit het tweede huwelijk:

3.    Geb. 's-Gravenhage 5 okt 1937, een levenloos kind

4. DIRK VAN DEN ENDE, geb. Den Haag 22 sept. 1938.

IX.wj PHILIPPUS VAN DEN ENDE, Ned-Herv., bedrijfsleider, autogeenlasscher, (zn. van VIII.wa),
geb. Naaldwijk 15 dec. 1906,
overl. Naaldwijk 29 jan. 1984,
zn. van NICOLAAS VAN DEN ENDE en WILLEMINA VAN DER HOEVEN,
huwt
CORNELIA SPAANS,
geb. Vlaardingen 8 mei 1909.
overl. Delft 12 jan. 1980.

uit dit huwelijk:

1. MARIA VAN DEN ENDE.

2. NICOLAAS VAN DEN ENDE huwt JANNIE KORNELIA QUAK. volgt X.wb

IX.wk PIETER VAN DER ENDE, chauffeur, Ned-Herv. (zn. van VIII.wa),
geb. Naaldwijk 28 maart 1908,
overl. Naaldwijk 18 nov. 1990,
zn. van NICOLAAS VAN DEN ENDE en WILLEMINA VAN DER HOEVEN.
huwt Monster 29 okt. 1931,
LEENTJE KOENE,
geb. Monster 20 april 1907,
overl. Naaldwijk 26 juni 1987,
dr. van JACOBUS KOENE en PIETERNELLA ADRIANA VAN DER KRUK.

uit dit huwelijk:

1. NICOLAAS JACOBUS VAN DER ENDE, huwt MARIA SONNEVELD. volgt X.wa

2. PIETERNELLA ADRIANA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 22 okt. 1933, huwt Naaldwijk 23 sept. 1959 JERPHAAS VOORHAAR, geb. Naaldwijk 1 sept. 1932, zn. van GERRIT VOORHAAR en JUDITH AGNES VAN GELDEREN.

IX.wl CORNELIS VAN DEN ENDE, timmerman, cafehouder, (zn. van VIII.wc),
geb. Naaldwijk 24 jan. 1908,
overl. Delft 18 juli 1991,
zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en NEELTJE SUZANNA NOORDERMEER,
huwt 's-Gravenzande 3 sept. 1941
ADRIANA DIRKJE LANGENBERG,
geb. 's-Gravenzande 18 juli 1920,
dr. van HENDRIK LANGENBERG, tuinarb. en WILLEMINA LOBERT.

uit dit huwelijk:

1. ADRIANUS VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 20 jan 1943,  huwt ARNY

2. WIL VAN DEN ENDE, geb. huwt AAD

IX.xa CORNELIS VAN DER ENDE, tuinarb., (zn. van VIII.x),
geb. 's-Gravenzande 29 aug. 1905,
overl. Den Haag 9 nov. 1990,
zn. van CORNELIS MARINUS VAN DER ENDE en FRANCINA CORNELIA OTTEVANGER,
huwt 's-Gravenzande 22 sept. 1933,
PIETERTJE VAN DER SPOEL,
geb. Ridderkerk 15 juni1908,
overl. 's-Gravenzande 22 jan. 1992,
dr. van LEENDERT VAN DER SPOEL, gemeentewerkman en LENA VAN DER GRAAF.

uit dit huwelijk:

1. FRANCINA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 23 maart 1934, overl. 's-Gravenhage 28 jan. 2008, samenwonend met HENK DE GROOT.

2. LEENDERT VAN DER ENDE, huwt BERTHA MAAT. volgt X.ha

3. LENA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 18 febr. 1945, huwt WIM NUYEN. Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding.

4. WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 22 maart 1947, samenwonend met JAN KNOPPERT, geb. 's-Gravenzande 9 nov 1947, zn. van ADRIANUS JOHANNES KNOPPERT en MARIA HELENA VAN GEEST.

IX.xb HUIBERT VAN DER ENDE, tuinarb., koopman, (zn. van VIII.x),
geb. 's-Gravenzande 30 juli 1911,
overl. s-Gravenzande 14 feb. 2000,
zn. van CORNELIS MARINUS VAN DER ENDE en FRANCINA CORNELIA OTTEVANGER,
huwt 's-Gravenzande 20 sept. 1935,
JAAPJE VAN DER ENDE,
geb. 's-Gravenzande 7 sept. 1913,
overl. 's-Gravenzande 7 sept. 1997,
dr. van JACOB VAN DER ENDE, loswerkman en JAAPJE LOOIJE.

uit dit huwelijk:

1. CORNELIS MARINUS VAN DER ENDE, huwt ANTONIA GERDA VOOIS. volgt X.ag

2. JAAPJE JOHANNA PAULINA VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 18 okt. 1943, huwt 's- Gravenzande 30 maart 1966 ANTONIE WIJNBERGEN, bouwvakarb., geb. Monster, 28 april 1941, overl. 17 sept. 2013, zn. van WILLEM WIJNBERGEN, kassenbeglazer en JANNETJE VAN SPRONSEN. (1966 naar Ter Aar).

3. FRANCINA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 febr. 1953, huwt 's- Gravenzande 4 nov. 1970 HENDRIKUS JOHANNES VERGEER, kok, geb. Rotterdam 10 sept. 1951, zn. van ANTONIUS JOHANNES VERGEER, rijksambtenaar en CATHARINA SENTEN.

IX.xd THOMAS VAN DER ENDE, Ned-Herv. tuinarb., (zn. van VIII.x),
geb. 's-Gravenzande 18 okt. 1914,
overl. 's-Gravenzande 23 maart 1993,
zn. van CORNELIS MARINUS VAN DER ENDE en FRANCINA CORNELIA OTTEVANGER,
huwt De Lier 15 april 1938,
ANNIE VREUGDENHIL,
geb. De Lier 5 dec. 1918,
overl. s-Gravenzande 22 juli 2004,
dr. van ARIE CORNELIS VREUGDENHIL, tuinder en GEERTJE VAN LOENEN.

uit dit huwelijk:

1. CORNELIS MARINUS VAN DER ENDE, huwt STIENA GESINA LUCIA KRIKKEN. volgt X.xa

2. ARIE CORNELIS VAN DER ENDE, huwt JOHANNA GEERTRUIDA BOERS. volgt X.xb

3. FRANS CORNELIS VAN DER ENDE, huwt TEUNTJE LUCAS. volgt X.xc

4. ANNIE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 30 juni 1954, huwt 's-Gravenzande 21 dec. 1972 MARINUS ZEEMAN, metaalbewerker, geb. Monster 5 mei 1949, zn. van MARINUS ZEEMAN en MARIA JACOBA VAN WEIJE.

IX.xe ADRIANUS VAN DER ENDE, Chr-Geref., tuinarb., kantinebeheerder, transportarb. (zn. van VIII.x),
geb. 's-Gravenzande 4 juni 1918,
zn. van CORNELIS MARINUS VAN DER ENDE en FRANCINA CORNELIA OTTEVANGER,
huwt 's-Gravenzande 5 maart 1943,
HERMINA VAN OOSTEN,
geb. 's-Gravenzande 21 juli 1922,
overl. s-Gravenzande 15 april 2004,
dr. van FRANS VAN OOSTEN, tuinarb. en ADRIANA DIRKJE LANGENBERG.
Bij het huwelijk is een kind erkent van het vrouwelijk geslacht genaamd ELISABETH CLAZINA VAN OOSTEN,
geb. Leiden 8 jan. 1940.
Het huwelijk is ontbonden door echtscheiding 28 mei 1948.
Na de scheiding krijgt HERMINA VAN OOSTEN een relatie met haar zwager MARTINUS CORNELIS VAN DER ENDE, zij krijgen echter geen toestemming van de koningin om te trouwen
uit deze relatie zijn de laatste vier kinderen geboren,
De laatste 3 kinderen zijn erkend door MARTINUS WILLEM VOOIS, bij het huwelijk met hun moeder te 's-Gravenzande 25 aug. 1967.
 

Zij hertrouwd te 's-Gravenzande 25 aug. 1967 met MARTINUS WILLEM VOOIS, veilingbediende, geb. 's-Gravenzande ca 1911, overl. s-Gravenzande 21 juni 1999, zn. van MARINUS PIETER JOHANNES VOOIS en PIETERNELLA ADRIANA VAN DEN ENDE.

uit het eerste huwelijk:

1. ELISABETH CLAZINA VAN DER ENDE, geb. Leiden 8 jan. 1940

2.CORNELIS MARINUS VAN DER ENDE, huwt GERDINA MARIA DE BLOEME. volgt X.xe

3. ADRIANA DIRKJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 27 jan. 1945, overl. 's- Gravenzande 18 jan. 1949.

uit de relatie met MARTINUS CORNELIS VAN DER ENDE

4. HERMINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 7 april 1948, huwt 's-Gravenzande 31 maart 1967 JOHANNES CORNELIS ALBERTUS VAN DER VEN, colporteur, geb. Naaldwijk ca 1948, overl. s-Gravenzande 12 feb. 1999, zn. van ALBERTUS PETRUS VAN DER VEN, colporteur en ANTOINETTA MEIJER.

5.  ADRIANA DIRKJE VAN OOSTEN, geb. 's-Gravenzande 1 feb. 1950, huwt 's-Gravenzande 3 okt. 1969 PIET VAN LOENEN, zn. van PIETER VAN LOENEN en DIRKJE HORDIJK.

6. MARTINUS CORNELIS VAN OOSTEN, geb. 's-Gravenzande 29 april 1951.

7. FRANS VAN OOSTEN, geb. 's-Gravenzande 5 jan. 1953.

 

IX.ya ARIE VAN DER ENDE, tuinarb., (zn. van VIII.y),
geb. 's-Gravenzande 16 maart 1909,
overl. Den Haag 21 juni 1968,
zn. van MARINUS VAN DER ENDE en KLAZINA BOERS,
huwt Monster 14 febr. 1936,
PIETERNELLA VAN DER HOEVEN,
geb. Monster 6 aug. 1911,
overl. s-Gravenzande 25 jan 2004
dr. van CORNELIS VAN DER HOEVEN, groentenhandelaar en ARENDJE WILHELMINA DIJKHUIZEN

uit dit huwelijk:

1. KLAZINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 29 sept. 1937, huwt 's-Gravenzande 9 dec. 1959 WILLEM VAN ANTWERPEN, tuinder, geb. 's-Gravenzande 16 aug. 1935, zn. van JOHANNES VAN ANTWERPEN, tuinder en JACOBA ADRIANA VAN ANTWERPEN. (1962 naar Leiden)

2. MACHIEL CORNELIS VAN DER ENDE, tekenaar, geb. 's-Gravenzande 23 juli 1939, huwt 's-Gravenzande 27 nov. 1962 DIRKJE BEEKENKAMP, geb. 's-Gravenzande 4 dec. 1938, dr. van WILLEM ARIE BEEKENKAMP, tuinder en GRIETJE NOORDAM. (1962 naar Leiden).

3. MARINUS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 13 juli 1940, overl 19 okt 2011.

4. ARENDJE WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 8 dec. 1942, huwt 's- Gravenzande 28 dec. 1961 WILLEM TERLOUW, automonteur, geb. Rotterdam, 29 okt. 1934, zn. van JAN TERLOUW en NEELTJE MILORT.

5. CORNELIS MACHIEL VAN DER ENDE, huwt TJITSKE BURGERSDIJK. volgt X.ya

6. MARIA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 jan. 1950, huwt 's- Gravenzande 27 maart 1969 WILLEM CORNELIS HOUTMAN, typograaf, geb. Utrecht, 21 juli 1944, zn. van PIETER WILLEM HOUTMAN en SOPHIA HELENA KEIJ.

IX.yb THOMAS VAN DER ENDE, tuinarb., (zn. van VIII.y),
geb. 's-Gravenzande 19 febr. 1917,
zn. van MARINUS VAN DER ENDE en KLAZINA BOERS,
huwt 's-Gravenzande 26 jan. 1944,
WILLEMINA VAN DER SAR,
geb. 's-Gravenzande 28 nov. 1919,
overl. 's-Gravenzande 16 mei 2005,
 dr. van JAN NICOLAAS ADRIANUS VAN DER SAR, transportarb. en JOHANNA WESTHOFF.

uit dit huwelijk:

1. MARINUS VAN DER ENDE, huwt FREDERIKA JOHANNA JACOBA BOUMAN. volgt X.yb

2. JAN NICOLAAS ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 28 febr. 1946.

3. MARTINUS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 28 febr. 1948, huwt De Lier 22 dec. 1969 LIJDIA DINA BIJL, geb. De Lier 20 febr. 1947, dr. van JACOB BIJL en CORNELIA ADRIANA JONGSTE.

4. ARIE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 17 april 1951, huwt 's-Gravenzande 22 maart 1974 DIRKJE VREUGDENHIL, keukenassistente, geb. Delft 8 okt. 1954, dr. van JACOB VREUGDENHIL en CORNELIA KLAZINA VAN DER VEER.

IX.yc JOHANNES VAN DER ENDE, opperman, rijwielhersteller, (zn. van VIII.y),
geb. 's-Gravenzande 7 april 1926,
zn. van MARINUS VAN DER ENDE en KLAZINA BOERS,
huwt 's-Gravenzande 29 juli 1952,
MARIA OVERKLEEFT,
geb. Naaldwijk 20 aug. 1930,
dr. van HENDRIK OVERKLEEFT, tuinder en HENDRIKA DRANKIER.

uit dit huwelijk:

1. JOHN VAN DER ENDE

2. ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 aug. 1961.

3. RICHARD VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 15 juni 1965.

IX.yd JAN VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.yb),
geb. 's-Gravenzande 30 dec. 1904,
overl. Delft 30 okt. 1996,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en LEENTJE MONDT,
huwt 's-Gravenzande 10 sept. 1926,
GERRITJE VAN DER KNIJFF,
geb. 's-Gravenzande 21 jan. 1906,
overl. 's-Gravenzande 3 aug. 1994,
dr. van ARIE VAN DER KNIJFF, landbouwer, watermolenaar en NEELTJE SOLLEVELD.

uit dit huwelijk:

1. NEELTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 jan. 1927, overl. 's-Gravenzande 20 juli 1931.

2. JAN VAN DEN ENDE, huwt JANNA CORNELIA KOORNNEEF. volgt X.cc

3. ARIE VAN DEN ENDE, huwt PIETJE SMIT.  volgt X.cd

4. NEELTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 11 juni 1938, huwt 's-Gravenzande 4 aug. 1960 CORNELIS VAN DEN BOS, tuinder, geb. 's-Gravenzande 4 aug. 1932, zn. van EVERT VAN DEN BOS, tuinder en CORNELIA SCHELLEVIS.

5. LEENTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 18 april 1941, huwt 's-Gravenzande 11 aug. 1960 JOHANNES HUIS, tuindersgezel, geb. 's-Gravenzande 12 febr. 1936, zn. van JACOBUS HUIS, tuinarb. en PETRONELLA LA GRAAUW.

6. WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 8 febr. 1943, huwt 's-Gravenzande 21 febr. 1962 PIETER FRANS VAN DER KNIJFF, tuinarb., geb. Naaldwijk 10 juni 1938, overl. Naaldwijk 20 febr. 1995, zn. van REINIER PIETER VAN DER KNIJFF, tuinder en FRANCINA MAGDALENA VAN DEN BOS.

7. AREND CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA MARIA SCHELLEVIS. volgt X.ce

IX.ye REINIER VAN DEN ENDE, arb., (zn. van VIII.yb),
geb. 's-Gravenzande 18 sept. 1906,
overl. 's-Gravenzande 27 juli 1981,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en LEENTJE MONDT,
huwt 's-Gravenzande 20 mei 1932,
ERELTJE JONKMAN,
geb. Zuidwolde 25 sept. 1908,
dr. van HENDRIK JONKMAN en JANNA MANSIER.

uit dit huwelijk:

1. LEENTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 17 april 1933, huwt L.J. KOORNNEEF. (naar Canada)

2. HENDRIK VAN DEN ENDE, huwt JACOBA HOOGENRAAD. volgt X.bj

3. JAN VAN DEN ENDE, huwt ANTJE ELIZABETH DE MUNNIK. volgt X.bk

IX.yf NICOLAAS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.yb),
geb. 's-Gravenzande 3 maart 1908,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en LEENTJE MONDT,
huwt Rotterdam 28 maart 1930
ROOKJE AALBREGT,
geb.Loosduinen 25 okt. 1908.
dr. van NICOLAAS AALBRECHT en DIRKJE VAN GEEST.

uit dit huwelijk:

1. JAN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 6 jan. 1931.

2. NICOLAAS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 4 aug. 1933.

                                (naar Canada)

IX.yg DIRK VAN DER ENDE, (zn. van VIII.y), tuinder, N-H,
geb. 's-Gravenzande 29 juli 1910,
overl. Naaldwijk okt. 2007
zn. van MARINUS VAN DER ENDE en KLAZINA BOERS,
huwt Naaldwijk 31 jan. 1939,
ADRIANA VREUGDENHIL,
geb. 's-Gravenzande 12 okt. 1913,
dr. van ADRIANUS VREUGDENHIL en MEIJNTJE MIDDELBURG.

uit dit huwelijk:

1. MARIA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 3 jan. 1940, overl. Naaldwijk 7 dec. 1945.

2. ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 23 juli 1941. (5 aug. 1959 naar Duitsland),

3. CLASINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 4 juli 1943.

4. DIRK CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 11 jan. 1947.

5. MARIA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 2 april 1950. (5 apr. 1959 nr Duitsland).

6. MARINUS VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 9 juli 1954, huwt Preetz 26 sept. 1985 INGRID HERTA BUSSA? (5 aug. 1959 nr. Duitsland).

IX.yh ADRIANUS VAN DER ENDE, Chr.Geref, tuinarb., (zn. van VIII.y),
geb. 's-Gravenzande 21 nov. 1924,
overl. 's-Gravenzande 18 aug. 1997,
zn. van MARINUS VAN DER ENDE en KLAZINA BOERS,
huwt Naaldwijk 9 nov. 1950,
JURRINA MARIA ZEGWAARD,
geb. Naaldwijk 29 nov. 1924,
overl. 's-Gravenzande 19 jan. 2007, 82 jr,
dr. van CORNELIS ZEGWAARD en JURRINA MARIA VAN DER LINGEN.

uit dit huwelijk:

1. JOHANNA KLAZINA VAN DER ENDE, verkoopster, geb. Naaldwijk 26 mei 1951, huwt 's- Gravenzande 10 juli 1974 PIETER KONINGS, geb. Schiedam 28 juni 1946, steward, zn. van CORNELIS KONINGS en MARIA GROENWEG.

2. JURRINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 26 mei 1953, huwt 's-Gravenzande 13 april 1973 GERARD JOHAN SCHRAM, inpakker, geb. Naaldwijk 19 april 1944, zn. van JACOBUS SCHRAM, kantinebeheerder en ADRIANA DE VOOGD.

3. JACOBA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 9 mei 1960, huwt 's-Gravenzande 27 nov. 1980 JAN KLOP, automonteur, geb. 's-Gravenzande 14 okt. 1958, zn. van AREND KLOP, opperman en NELLIE VAN VEEN.

IX.yi    JACOBUS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.y)
geb. 's-Gravenzande 1 nov. 1918,
overl. De Lier 12 april 2003,
zn. van MARINUS VAN DER ENDE en KLAZINA BOERS,
huwt
ALETTA PELLIKAAN
geb. De Lier 8 jan. 1923,
dr. van CHRISTOFFEL PELLIKAAN en ELISABETH DUISTER.

uit dit huwelijk:

1.    RINUS VAN DER ENDE, huwt MARIANNE HANEMAAIJER, volgt X.yc

2.    CARL VAN DER ENDE, huwt ANNIE

 

IX.yj MARINUS WILLEM VAN DER ENDE, tuindersknecht, Ned-Herv. (zn. van VIII.y),
geb. 's-Gravenzande 9 jan. 1912,
overl. 's-Gravenzande 23 sept. 1990,
zn, van MARINUS VAN DER ENDE en KLAZINA BOERS,
huwt Naaldwijk 27 april 1937,
HENDRINA SONNEVELD
geb. Naaldwijk 28 nov. 1915,
dr. van JAN SONNEVELD los werkman en LEUNTJE SCHOUWENAAR

uit dit huwelijk:

1. MARIA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 29 jan. 1940, huwt Naaldwijk 21 dec. 1961 HENDRIK ENGELBERT VAN DER STOK, geb. De Lier 10 aug. 1938, zn. van HNEDRIK VAN DER STOK en MARIA A BIJL.

2. LEUNTJE VAN DER ENDE, verkoopster, geb. s-Gravenzande 6 april 1943, huwt Naaldwijk 2 juni 1965 WILLEM JOHAN DON, geb. Naaldwijk 26 aug. 1940, zn. van WILLEM DON en WILLEMIJNTJE VAN VLIET.

3.    FRITS VAN DER ENDE.

4.    EDUARD VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 24 juli 1951, overl. Naaldwijk 24 nov. 2006.

IX.yk    MARINUS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.y)
geb. 's-Gravenzande 20 maart 1929,
zn. van MARINUS VAN DER ENDE en KLAZINA BOERS,
huwt Wateringen 27 nov. 1952
MARIA VAN 't GELOOF,
geb. Wateringen 19 sept. 1931.
dr. van ABRAHAM VAN 't GELOOF en POULINA VAN DE REE.

uit dit huwelijk:

1.    MARCUSANNA MARIA VAN DER ENDE, geb. Wateringen 19 juni 1954.

2.    ALEXANDRA JOHANNA (SANDRA) VAN DER ENDE, geb. Maassluis 20 juni 1957, overl. Monster 21 maart 2007, huwt JOOP VAN POLEN

 

IX.yl    MICHAEL GERARDUS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.wb)
geb. Rotterdam 8 sept. 1905
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en ELISABETH STEEVENS,
huwt Rotterdam 6 mrt 1929
ADRIANA JOHANNA BERGHUIS
geb. Rotterdam 26 apr. 1906,
 dr. van JACOB CORNELIS BERGHUIS en DINA VAN GEMERDEN.
 

uit dit huwelijk:

1.    PIETER VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam ca okt. 1929, overl. Rotterdam 6 dec. 1929.

2.    ADRIANUS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam ca.1948, huwt Delft 15 april 1966 CLARA JOHANNA BAANS, geb. Delft ca. 1948, dr. van JOHANNES MARTINUS BAANS en JOHANNA CLARA VAN KATWIJK.

 

IX.ym    ARIE VAN DEN ENDE,scheepsbouwmeester,  (zn. van VIII.zr)
geb. Amsterdam ca. 1865,
overl. Bloemendaal 10 apr. 1935,
zn. van  PIETER VAN DEN ENDE en CORNELIA VAN BLITTERSWIJK,
huwt Amsterdam 5 dec. 1889
TRIJNTJE HINLOPEN,
geb. Amsterdam 5 aug.1867,
overl.
dr. van FRANS HINLOPEN, scheepstimmerman  en BARBARA VELTENAAR.

uit dit huwelijk:

1.    PIETER VAN DEN ENDE, scheepsbouwer, huwt VOGELINA LOUISA VAN GOOLEN.(volgt X.ym)

2.    CORNELIS VAN DEN ENDE, kantoorbediende, geb. Amsterdam ca. 1899, huwt Amsterdam 20 aug. 1925 MARIA JAKOBA KEIJZER, geb. Ouder Amster ca. 1899, dr. van JAN KEIJZER, metselaar en PIETJE VAN DIGGELEN.

3.    TRIJNTJE VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam ca. 1900, huwt Amsterdam 23 sept. 1926 WILLEM BERNARDUS HEINS, winkelier, geb. Amsterdam ca. 1899, zn. van JOHAN ENGELBERT HEINS en JOHANNA MARIA KEIJZER.

4.    JORIS HENDRIK VAN DEN ENDE, aannemer, geb. Amsterdam ca. 1904, overl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 23 apr. 1956, ongehuwd.

5.    JACOB LEVINUS VAN DEN ENDE, scheepmaker, geb. Amsterdam ca 1905, huwt Bloemendaal 2 jan. 1930 LINA ANNA AMALIE KAUFMANN, geb. Hilllentrup (Duitsland) ca. 1905, dr. van SIMON HEINRICH ADOLF AUGUST KAUFMANN en KAROLINE CHARLOTTE JULIANE KUHLEMANN.

6.    LENA BARBARA VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam ca 1906, huwt Bloemendaal 22 juli 1931 DIRK GROENEWEGEN VAN WIJK,kantoorbediende, geb. Watergraafsmeer, zn. van PIETER GROENEWEGEN VAN WIJK en DURKJE VISSER.

 

IX.yn    PIETER VAN DEN ENDE, kuiper, (zn. van VIII.zr)
geb. Amsterdam ca. 1870,
overl.
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en CORNELIA VAN BLITTERSWIJK,
huwt Amsterdam 22 aug. 1895
MARIA WILHELMINA HELENA HOOGENDONK,
geb. Amsterdam ca. 1871,
overl.
dr. van STEPHANUS JOHANNES HOOGENDONK en ADRIANA ALBERTS.

uit dit huwelijk:

1.    MARINUS WILLEM VAN DEN ENDE, onderwijzer, geb. Amsterdam ca. 1905, huwt Amsterdam 13 aug. 1931 ELISABETH DE HAAS, geb. Amsterdam ca. 1906, dr. van WILLEM FREDERIK DE HAAS, huisschilder en MAGDALENA DE VRIES.

 

IX.za CORNELIS VAN DER ENDE, metaalbewerker, (zn. van VIII.z),
geb. 's-Gravenzande 5 jan. 1913,
overl. Monster 1 juli 1974,
zn. van ADRIANUS VAN DER ENDE en CATHARINA DE WILD,
huwt Monster 5 nov. 1937,
FRANCINA STORM,
geb. Monster 1 juli 1914,
overl. Ter Heyde aan Zee 29 april 1986,
dr. van CORSTIAAN JACOBUS STORN en ADRIANA DEN HARDER.

uit dit huwelijk:

1. CATHARINA FRANCINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 3 okt. 1938, huwt PAUL

2. CORSTIAAN JACOBUS CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Monster 20 april 1946, huwt HENNIE

3. ADRIANA MARIA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Monster 25 juli 1948, huwt 1969 JOHANNES BAL, geb. ca. 1942

4. FRANCINA GRIETJE VAN DER ENDE, geb. Monster 21 okt. 1950, huwt Monster ca. okt. 1973 ARIE BREDEROO, zn. van JAN BREDEROO en WILLEMIJNTJE B. BONS.

5. ADRIANUS CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Monster 13 dec. 1955.

IX.zb JACOBUS VAN DER ENDE, fabrieksarbeider, bootwerker en opzichter, (zn. van VIII.zc),
geb. Maassluis 25 nov. 1888,
overl. Rotterdam 10 jan. 1943,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en JOHANNA KRUIS,
huwt Rotterdam 20 jan. 1915,
AALTJE SCHILDWACHT,
geb. Rotterdam 17 aug. 1897,
overl. Rotterdam 20 febr. 1972,
dr. van MACHIEL SCHILDWACHT, loswerkman en SIETJE JOHANNA KRAMER.

uit dit huwelijk:

1. JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 6 sept. 1915, overl. Rotterdam 29 maart 1978, huwt Rotterdam 19 sept. 1934 CORNELIS KLAVERKAMP, smid, geb. Rotterdam 3 jan. 1910, overl. Rotterdam 27 jan. 1979, zn. van HENDRICUS KLAVERKAMP, kolentremmer en loswerkman en CORNELIA QUISPEL.

2. MACHIEL VAN DER ENDE, bootwerker, geb. Rotterdam 6 juli 1918, overl. ca 1974.

3. SIETJE JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 24 nov. 1919, huwt ca. 1947 ANDRIES KLAVERKAMP, geb. Rotterdam 12 apr. 1926, zn. van HENDRICUS KLAVERKAMP,  kolentremmer en loswerkman en CORNELIA QUISPEL.

IX.zc JAN VAN DER ENDE, havenarbeider, (zn. van VIII.zc),
geb. Maassluis 7 dec. 1890,
overl. Rotterdam 16 jan. 1964,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en JOHANNA KRUIS,
huwt 1e Rotterdam 11 april 1923,
ELIZABETH SNOEK,
geb. Rotterdam 14 juli 1896,
overl. Amsterdam 5 okt. 1960,
dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding 23 maart 1929 te Rotterdam
dr. van CORNELIS SNOEK, bootwerker en ELISABETH DEN BRABER.
huwt 2e Rotterdam 23 aug. 1933,
CORNELIA DEN BRAASEM,
geb. Rotterdam 8 april 1887,
overl. Rotterdam 7 maart 1953,
dr. van AREND DEN BRASEM, graanwerker en MARIA ELIZABETH KROON.

uit het eerste huwelijk:

1. JOHANNA ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 21 dec. 1924.

2. ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 19 nov. 1927.

uit het tweede huwelijk:

3.    CORNELIS JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 26 apr. 1929.

IX.zd PIETER VAN DER ENDE, (zn. van VIII.zc), huisschilder,
geb. Maassluis 7 sept. 1898,
overl. Rotterdam 2 febr 1974,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en JOHANNA KRUIS,
huwt Rotterdam 16 aug. 1922,
MARIA KRINA DE VOS,
geb. Sint-Annaland 7 dec. 1895,
overl. Rotterdam 15 mei 1983.
dr. van ADAM ADRIES DE VOS, loswerkman en CORNELIA DE GEUS.

uit dit huwelijk:

1. PIETER VAN DER ENDE, huwt ELIZABETH VAN DER SLIK. volgt X.z

2. CORNELIS VAN DER ENDE, huwt J. STRAUB. volgt X.za

 

IX.ze PIETER VAN DER ENDE, (zn. van VIII.zd), Ned-Herv.,
geb. Naaldwijk 3 sept. 1901,
overl. Naaldwijk 16 nov. 1950,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en JOHANNA VAN DER KUIL,
huwt Maasland 28 dec. 1922,
HENDRIKA VAN INGEN,
geb. Maassluis 10 okt. 1904,
overl. Naaldwijk 26 sept. 1993,
dr. van AREND VAN INGEN en JOHANNA VAN DEN TOL.

uit dit huwelijk:

1. JOHANNA VAN DER ENDE, verpleegster, geb. Maassluis 3 juli 1924, huwt Naaldwijk 20 mei 1952 ANTONIE HOEBEKE, geb. Berkel 21 febr. 1927, zn. van MARINUS HOEBEKE en ADRIANA PEKAAR.

2. AREND DIRK DANIEL VAN DER ENDE, huwt GRETA JOHANNA DE BLOOIS. volgt X.zf

3. PIETER JACOBUS VAN DER ENDE, huwt SIETJE VAN OUDENAARDE. volgt X.ze

4. JOHAN VAN DER ENDE, huwt ADRIANA DE RAAF. volgt X.zb

IX.zf LEENDERT VAN DER ENDE, (zn. van VIII.ze),tuindersknecht,
geb. Naaldwijk 29 dec. 1899,
overl. 's-Gravenzande 1 nov. 1992,
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en JANNETJE VREUGDENHIL,
huwt 1e 's-Gravenzande 4 mei 1923,
JANNETJE HUIS,
geb. 's-Gravenzande 23 mei 1903,
overl. Maasdijk 2 febr. 1951,
dr. van JOHANNES HUIS en MARTINA DRANKIER.
huwt 2e  Naaldwijk ca. mrt 1962
WILHELMINA BIJL,
geb. De Lier 8 aug 1906
overl. Maasdijk 16 dec. 1993,
dr. van HUIBRECHT BIJL en MARGARETHA ADRIANA VAN BERKEL.
Zij huwt 1e De Lier 8 aug. 1906 ADRIANUS VAN RIJ, kassenbouwer, geb. Zuidland 17 dec. 1904, overl. Naaldwijk 23 jan. 1953, zn. van JACOB WILLEM VAN RIJ en NEELTJE VAN GIJZEN.

uit het eerste huwelijk:

1. LEENDERT VAN DER ENDE, huwt ALIDA CORNELIA VAN DER ENDE. volgt X.zp

2. JOHANNES VAN DER ENDE, huwt ANNA. WILLEMINA VOOGT (Annie).volgt X.zr

3. PIETER VAN DER ENDE, huwt K.L. HANEMAAIJER volgt X.tb

4. MARINUS VAN DER ENDE, huwt NELLY VAN DER ENDE, dr. van (IX.ug) volgt X.zq

5. JANNETJE VAN DER ENDE, geb 1 okt 1939, huwt Naaldwijk 18 aug. 1960 VALENTINUS ALOYIUS  BRONSWIJK (Tinus), automonteur, geb. Monster 4 jan. 1934, zn. van JOHANNES WILHELMUS JACOBUS BRONSWIJK en GERTRUD MARIA NAWROT. (nr. Brielle).

IX.zg MAARTEN VAN DER ENDE, veldarbeider, Ned-Herv., (zn. van VIII.zf),
geb. 's-Gravenzande 4 juni 1910,
overl. Maasdijk 1 febr. 1972,
zn. van JACOBUS VAN DER ENDE en MAARTJE DE BLOOIS,
huwt 's-Gravenzande 4 dec. 1931,
MAGDALENA VAN DEN ENDE, dr. van IX.ra,
geb. 's-Gravenzande 3 mei 1911,
overl. Naaldwijk 27 nov. 1986,
dr. van JAN LEENDERT VAN DEN ENDE en BASTIAANTJE BOON.

uit dit huwelijk:

1. JACOBUS VAN DER ENDE, geb. Delft 2 maart 1932, overl. Naaldwijk 15 juni 1934.

2. BASTIAANTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 9 juli 1933, huwt Naaldwijk 21 mei 1957 CORNELIS METZ, geb. 's-Gravenzande 19 juli 1933, zn. van HENDRIK FREDERIK METZ, electricien en MARIA HAARING.

3. JACOBUS VAN DER ENDE, huwt CORNELIA VAN DER KAADEN. volgt X.zg

4. MAARTJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 14 juli 1937, huwt Naaldwijk 20 dec. 1957 HERMAN LUDWIG WILHELM BLUME, geb. Hanover, Duitsland 5 febr. 1931.

5. MAGDALENA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 25 sept. 1939, huwt Naaldwijk 8 dec. 1959 HENDRIKUS ANTHONIUS GORDIJN, geb. Maasland 19 april 1934.

6. ANTJE VAN DER ENDE, geb. Delft 17 nov. 1942, huwt Naaldwijk 23 jan. 1962 HENDRIK WILLEM HOEVENAAR, stucadoor, geb. Monster 13 sept. 1942, zn. van LEONARDUS HOEVENAAR en CORNELIA ADRIANA VINGERLING.

7. JANNY VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 2 april 1945, huwt Naaldwijk 21 okt. 1965 FLORIS SIMON MINDERHOUD, geb. Maassluis 3 maart 1946 ( 21 okt. 1965 nr Maassluis).

8. NEELTJE VAN DER ENDE, Ned-Herv., geb. Naaldwijk 24 febr. 1947, huwt Naaldwijk 19 maart 1968 JAN HENDRIK HARTEVELD, geb. Voorburg 21 juli 1946. (1968 nr Maassluis).

9. MARIAN VAN DER ENDE, huwt JAN

10. 18 okt. 1948 Een doodgeboren kind

IX.zh LEENDERT LOUWRENS VAN DER ENDE, tuinder, N-H. (zn. van VIII.zf),
geb. Naaldwijk 1 sept. 1913,
overl. Maasdijk 11 aug. 1985,
zn. van JACOBUS VAN DER ENDE en MAARTJE DE BLOOIS,
huwt 27 sept. 1934,
PIETERTJE NOORDAM,
geb. Naaldwijk 15 febr. 1916,
overl. Naaldwijk 23 dec. 2001,
dr. van JACOB NOORDAM en JANNETJE BEEKENKAMP.

uit dit huwelijk:

1. MAARTJE VAN DER ENDE, geb. De Lier 3 febr. 1935, huwt L.A. VISSER (Leen).

2. JANNETJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 19 sept. 1940, huwt Naaldwijk 10 okt. 1963 BART VAN DER SAR, geb. 's-Gravenzande 27 maart 1934, zn. van PIETER WOUTER VAN DER SAR, tuinder en GERRITJE VAN SPRONSEN.

3. J. (Koos) VAN DER ENDE, huwt J.M. (MARJO) DON. volgt X.zh

4. J. (Jaap) VAN DER ENDE), huwt T.T.M. (THEA) LOURIER. volgt X.zi

5. ANNEKE VAN DER ENDE.

IX.zi LOUWRENS VAN DER ENDE,), Ned-Herv., grondwerker, (zn. van VIII.zf
geb. Naaldwijk 20 nov. 1916,
overl. Wassenaar 9 jan. 1960,
zn. van JACOBUS VAN DER ENDE, tuinder en MAARTJE DE BLOOIS,
huwt Maassluis 2 mei 1946,
FRANCINA HERMINA OOSTERMAN,
geb. Maassluis 9 jan. 1927.

uit dit huwelijk:

1. JACOBUS MAARTEN VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 24 okt. 1946.

2. HERMAN VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 19 maart 1948.

IX.zj    JACOBUS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.zj)
geb. Maassluis 11 mei 1903,
overl. Rotterdam 10 nov. 1987,
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en ANTJE SMINK,
huwt Rotterdam 11 apr. 1934
WILHELMINA RITMEESTER,
geb. Schiedam 11 okt. 1901,
overl. Rotterdam 29 feb. 1988.
dr. van JACOB RITMEESTER en MAARTJE VAN DER TAS.

uit dit huwelijk:

1.    LEENDERT VAN DER ENDE, huwt GEERTRUIDE KTHE DE GROOTvolgt X.zj

2.    ELZE VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 3 april 1946.

 

IX.zk ARIE VAN DER ENDE, Ned-Herv., tuinder, (zn. van VIII.zk),
geb. Maasland 9 mei 1892,
overl. Naaldwijk 29 dec. 1961,
zn. van LOURENS VAN DER ENDE en PIETERNELLA BOERS.
huwt Naaldwijk 23 mei 1918,
JAANTJE MAARTJE VAN STAALDUINEN,
geb. Naaldwijk 12 febr. 1894,
overl. Naaldwijk 6 dec. 1956,
dr. van JAN VAN STAALDUINEN, veehouder en ANTJE DE ZEEUW.

uit dit huwelijk:

1. PIETERNELLA LOURINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 16 febr. 1919, overl. De Lier 24 nov. 2006, huwt Naaldwijk 23 jan. 1941 ADRIANUS NOORDAM, landbouwer, geb. Maasland 29 dec 1913, overl. Schipluiden 11 maart 2000, zn. van ADRIANUS NOORDAM en JOHANNA HUIBERTINA BARENDREGT.

2. ANTJE JANNETJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 1 sept. 1924, overl. Maasdijk 18 apr. 2013

IX.zl PIETER VAN DER ENDE, (zn van VIII.zl)
geb. Naaldwijk 1 mei 1918,
overl. Naaldwijk 27 juni 2003,
zn. van ARIE VAN DER ENDE en MARIA LANGENBERG,
huwt 17 okt. 1944
DAMMERINA BOENDER, dienstbode,
geb. Oostvoorne 20 feb. 1915,
overl. Maasdijk 3 juni 2002,
dr. van JAN NELIS BOENDER en ELISABETH POLDERVAART.

uit dit huwelijk:

1. MARIA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 8 juni 1946, huwt Naaldwijk ca. juli 1968 AREND VERHAGEN, geb. ca. 1945.

2.ELISABETH VAN DER ENDE, geb. ca. 1947, huwt 1969 ANTON VAN DER KAAY, geb. 's-Gravenzande 13 nov. 1944, zn. van ALEXANDER JACOBUS VAN DER KAAIJ en ANTONIA VAN DER KRUK.

3.ARIE VAN DER ENDE, huwt JENNY VERLINDE
uit dit huwelijk: a. REMCO  VAN DER ENDE
                               b. OLGA VAN DER ENDE
                               c. FIEKE VAN DER ENDE
                               d. INGE VAN DER ENDE

 

IX.zm SIMON VAN DER ENDE, tuinder, Geref. (zn. van VIII.zm),
geb. Naaldwijk 23 febr. 1888,
overl. 's-Gravenzande 1 mei 1974,
zn. van SIMON VAN DER ENDE en JANNETJE VAN LENTEREN.
huwt Naaldwijk 13 april 1916,
ANNA STEENKS,
geb. Naaldwijk 23 nov. 1891,
overl. s-Gravenzande 26 dec. 1977,
dr. van GERARD STEENKS, metselaar en JOHANNA PETRONELLA VAN DER MARK.

uit dit huwelijk:

1. SIMON VAN DER ENDE, huwt CHRISTINA ADRIANA EVERAARTS. volgt X.zk

2. GERARD VAN DER ENDE, huwt NEELTJE HADEWIJ GROENEWEGEN. volgt X.zl

3. JANNETJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 17 febr. 1922, overl 17 okt 2014, huwt Naaldwijk 2 aug. 1951 DIRK PIETER VALSTAR, geb. Maasdijk 5 jan. 1911, overl. Maasdijk 26 maart 1998, zn. van PIETER VALSTAR en TRIJNTJE V.D. AKKER.

4. JAN VAN DER ENDE, huwt DIRKJE GROENEWEGEN. volgt X.zt

5. JOHANNA PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 7 mrt. 1929, huwt 28 dec. 1956 ADRIAANUS BOERS, geb. 's-Gravenzande 5 mei 1928, zn. van ALEXANDER BOERS, tuinder en ELIZABETH VAN DER SAR.

6. ANNA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 24 sept. 1930, overl. 's-Gravenzande 17 nov. 2006, huwt 28 dec. 1956  JOHANNES VAN LOENEN, geb. Naaldwijk 10 juni 1928, zn. van JAN VAN LOENEN, tuinder en ADRIANA VAN DAM.

7. WILHELMINA EVA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 30 aug. 1933, huwt 28 dec. 1956 WILLEM VAN OOSTEN, geb. 's-Gravenzande 15 aug. 1928, zn. van ENGELBERTUS VAN OOSTEN, veldarb. en ADRIANA LENA VAN SPRONSEN.

8. ARIE SIMON VAN DER ENDE, huwt LEENTJE MARINA STRUIJK. volgt X.zm

9. MARINUS VAN DER ENDE, Geref, chauffeur, geb. Naaldwijk 13 febr. 1938. huwt Schiedam 19 juni 1974 RIET VAN RHIJN, geb. Schiedam 10 aug. 1939.

IX.zn EVERARDUS VAN DER ENDE, Geref, veehandelaar, (zn. van VIII.zm),
geb. Naaldwijk 11 febr. 1893,
overl. Maasdijk 23 jan 1970, 76 jr.
zn. van SIMON VAN DER ENDE en JANNETJE VAN LENTEREN.
huwt 's-Gravenhage 18 april 1923,
PIETERNELLA VAN DEN AKKER,
geb. Den Haag 2 jan. 1899,
overl. 1974
dr. van PIETER VAN DEN AKKER, groentenhandelaar en JANNETJE MOSTERT.

uit dit huwelijk:

1. JANNETJE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 25 febr. 1924, overl. Naaldwijk 16 febr. 1965, huwt Naaldwijk 24 okt. 1951 WILLEM VOOGT, geb. Naaldwijk 16 mei 1920, zn. van ARIE VOOGT en AAGJE VAN DER LELIJ.

2. SIMON VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 17 nov. 1925, overl. Naaldwijk 5 juli 1932.

3. PIETER ARIE EVERARDUS VAN DER ENDE, huwt PIETERNELLA ADRIANA ANNA BACKER, volgt X.zn

 

IX.zo ARIE VAN DER ENDE, (zn. van VIII.zb),
geb. Naaldwijk 10 febr. 1908,
overl. 26 dec. 1985, 77 jr.
zn. van ARIE VAN DER ENDE en JOHANNA VIS.
huwt 1941
KLAZINA DE JONG,
geb. Naaldwijk 24 april 1916,
overl. Maasdijk 27 febr. 1990, 73 jr
dr. van JOOST DE JONG, landbouwer en NEELTJE MARIA KEYZER.

uit dit huwelijk:

1. ARIE VAN DER ENDE,huwt CATHARINA VAN DEN BURG.  volgt X.zo

2. NEELTJE MARIA VAN DER ENDE, geb. 7 juli 1946 huwt Naaldwijk 1970 HENRICUS .J. (Henk) VAN DER ZANDE, geb. 27 nov. 1944, zn. van JOHANNES HENRICUS VAN DER ZANDE en MARIA H.C. STRIK  (naar Maassluis).

IX.zp SIMON VAN DER ENDE, (zn. van VIII.zb),
geb. Naaldwijk 5 maart 1917,
overl. Naaldwijk 7 maart 1996,
zn. van ARIE VAN DER ENDE en JOHANNA VIS,
huwt
ELSJE VAN DER HOEK.

uit dit huwelijk:

1. ARIE VAN DER ENDE., huwt CARLA
                    uit dit huwelijk: a: ELINE VAN DER ENDE.

2. AGNA VAN DER ENDE., huwt WIM

IX.zq ARIE VAN DER ENDE, (zn. van VIII.zd)
geb. Naaldwijk 21 juli 1894,
overl. Maasland 14 sept. 1978,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en JOHANNA VAN DER KUIL,
huwt Maasland 16 mei 1924,
LENA HESS,
geb. Kethel en Spaland 27 dec. 1901,
overl. Maassluis 24 maart 1993,
dr. van ARIE HESS en MAARTJE VAN DER HOEK.

 

uit dit huwelijk:

1. JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Maasland 3 feb. 1925, huwt WILLEM GOEDMAN,geb. ca.1925, overl. Middelburg 4 sept. 1994.

2. ARIE VAN DER ENDE, geb. Maasland 30 nov. 1927, huwt G. VAN BEUSICHEM.

 

IX.zr LEENDERT VAN DER ENDE, (zn. van VIII.zd)
geb. Naaldwijk 8 mei 1897,
overl. Vlaardingen 9 sept. 1988,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en JOHANNA VAN DER KUIL,
huwt Maasland 12 mei 1926,
NEELTJE KOOL,
geb. Maasland 11 aug. 1903,
overl. Delft 3 nov. 1976,
dr. van GERRIT KOOL en ANNA DE JONGSTE.

uit dit huwelijk:

1. PIETER VAN DER ENDE, huwt ELIZABETH LENA VAN SANTEN. volgt X.zu

2. GERRIT VAN DER ENDE, huwt PETRONELLA SLOTBOOM. volgt X.zv

3. ELIZABETH JOHANNA VAN DER ENDE, geb. Maasland 27 feb. 1931, overl. Maassluis 1 okt. 1998, huwt Maasland 17 feb. 1962 AREND VAN BUUREN, geb. Maassluis 18 juli 1933, overl. Schiedam 12 aug. 2000, zn. van JAN VAN BUUREN en J.M ROCOURT.

4. ANNA VAN DER ENDE, geb. Maasland 17 maart 1934, huwt Maasland 21 sept. 1967  JAN FREDERIK. BASTEMEIJER, geb. Maasland 21 sept. 1930, zn. van LEEN BASTEMEIJER en JAAPJE MOERMAN.

5. JOHAN VAN DER ENDE, huwt ALIDA WILHELMINA BREUKEL. volgt X.zw

6. LEENTJE CATHARINA GEERTRUIDA VAN DER ENDE, geb. Maasland 16 april 1937, huwt Maasland 6 juni 1962 M.(THEO) RINGELBERG, geb. Zwijndrecht 4 mrt 1936, overl. Vlaardingen 17 feb. 1999, zn. van JAN RINGELBERG en DINGENA KORTMAN.

7. LEENDERT VAN DER ENDE, huwt JACOBA DE VOS. volgt X.zx

 

IX.zs VINCENT VAN DER ENDE, (zn. van VIII.zd)
geb. Naaldwijk 13 nov. 1904,
overl. Delft 6 feb. 1980,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en JOHANNA VAN DER KUIL.
huwt 1e Maasland 2 dec. 1931,
LEENTJE CATHARINA GEERTRUIDA KOOL,
geb. Maasland 28 okt. 1908,
overl. Maasland 18 juli 1935,
dr. van GERRIT KOOL en ANNA DE JONGSTE.
huwt 2e Maasland 14 nov 1943,
IJETJE PRINS, huishoudster
geb. Westdongeradeel (f) 14 apr 1906,
overl. Maassluis 14 maart 1990,
dr. Van HOITE HOITES PRINS en TSJITSKE GOSSES GASMA.

uit het eerste huwelijk:

1. PIETER VAN DER ENDE, huwt SARY VAN STRATEN, volgt X.zs

2. ANNA VAN DER ENDE, geb. Maasland 29 juni 1935, huwt M t HART.

uit het tweede huwelijk:

3.    Geb. Maasland 12 dec. 1946 Een levenloos kind van het mannelijk geslacht.

 

IX.zt LEENDERT NICOLAAS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.zn)
geb. Vlaardingen 11 juni 1914,
overl. Vlaardingen 23 aug 1991,
zn. van GERRIT VAN DER ENDE en ADRIAANTJE VAN BUUREN,
huwt Vlaardingen 10 okt 1946 ,
JOHANNA PET.

uit dit huwelijk:

1.     GERRIT VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 4 sept. 1947, huwt A VAN STEK.
uit dit huwelijk: a: JOLANDA VAN DER ENDE.
                        b: GULBRAN VAN DER ENDE

2.     HELENA VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 16 feb. 1950, huwt H.M.A. DE VRIES.

3.     ADRIAANTJE VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 11 april 1954, huwt D. HOFMAN.

4.     C. VAN DER ENDE

5.     J. VAN DER ENDE

6. L.N. VAN DER ENDE

 

IX.zu JOHANNES CORNELIS VAN DER ENDE, (zn. van VIII.zg)
geb. Naaldwijk 8 april 1908,
overl. Noordwijkerhout 27 jan. 1951,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en CORNELIA ANTONIA DE ZOETE.
huwt Loosduinen 10 jan. 1934.
CLASINA GEERTRUIDA FRANCINA BEEKHUIZEN,
geb. Den Haag 16 april 1909.

uit dit huwelijk:

1.    CORNELIA HENDRIKA VAN DER ENDE, geb. Loosduinen 22 sept. 1934.

2.    CLASINA GEERTRUIDA FRANCINA VAN DER ENDE, geb. Den Haag 30 okt. 1935.

3.    HENDRIKA VAN DER ENDE, geb. Loosduinen 29 dec. 1937.

4.    Geb. te 's-Gravenhage 21 aug. 1947 een levenloos kind.

 

IX.zv    JACOB VAN DER ENDE, zeeman, zn. van VIII.zo)
geb. Maassluis 28 sept. 1883,
zn van PIETER VAN DER ENDE en PETRONELLA DEN HEIJER
huwt Maassluis 4 dec. 1902
MARTHA RIETDIJK,
geb. Rozenburg 31 aug.. 1881
dr. van PIETER RIETDIJK, loswerkman en PIETERTJE BOXHOORN.

uit dit huwelijk:

1.    ARIE VAN DER ENDE, geb. Maassluis 4 sept. 1902, huwt Maassluis 4 mei 1926 TRIJNTJE JEKEL, geb. Maassluis ca. 1904, overl. Maassluis 26 okt. 1986, dr. van JAN WILLEM JEKEL en KORNELIA WILLEMINA VAN EIJK.
uit dit huwelijk: Een levenloos kind van het mannelijk geslacht, geb. Maassluis 16 feb. 1936.

2.    PIETER VAN DER ENDE, geb. Maassluis 6 jan. 1905.

3.    PIETERTJE VAN DER ENDE, geb. Maassluis ca. 1907, huwt Maassluis 10 nov. 1927 HENDRIK MOSTERT, geb. Naaldwijk 23 feb. 1905, zn. van ADRIANUS MOSTERT en MEELTJE MARIA VAN ZANTEN.

4.    JACOB JAN VAN DER ENDE, geb. ca. 1909, overl. Maassluis 5 aug. 1917.

 

IX.zw    JACOBUS VAN DEN ENDE, (zn. van VIII.zs)
geb. Maassluis 21 mei 1886,
zn. van JOHANNES (JAN) VAN DEN ENDE en GERRITJE (GERARDINA) WEEDA (WEDA)
huwt Rotterdam 4 maart 1908
HENDRIKA FRANKEN,
geb. Rotterdam 22 apr. 1886,
dr. van ARIE FRANKEN en MIETJE GROTENBREG.

uit dit huwelijk:

1.    GERARDINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 2 juni 1908, huwt Rotterdam 12 aug. 1925 CORNELIS ONDERDELINDEN, geb. Rottterdam 9 apr.1904, zn. van ARIE ONDERDELINDEN en CORNELIA PAULINA PLAISIER.

2.    ARIE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 14 aug.1910, overl. Rotterdam 10 juni 1930, 19 jr.

 

IX.zx    ARY VAN DEN ENDE, chef ijzerpark van een machinefabriek. zn. van VIII.zs)
geb. Maassluis 28 jan. 1883,
overl. Rotterdam 8 okt. 1972,
zn. van JOHANNES (JAN) VAN DEN ENDE en GERRITJE (GERARDINA) WEEDA (WEDA)
huwt Rotterdam 20 juni 1906.
PIETERNELLA JOHANNA SCHEEPBOUWER
geb. Dordrecht 12 mei 1885,
overl. Rotterdam 6 dec. 1958,
dr. van ARIE SCHEEPBOUWER en HELENA LOUWMAN.

uit dit huwelijk:

1.     JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt TEUNISJE VAN VOORTHUIZEN, volgt X.zy.

2.    HELENA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 17 juli 1910, overl. Rotterdam 28 jan.2004, huwt Rotterdam 3 okt. 1934  TOM VAN DER KUIL, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Onderscheiden met de Wolfert van Borselenpenning, hoofd financin/procuratiehouder van een  machinefabriek,  geb. Rotterdam 25 okt. 1907, overl. Rotterdam 28 jan 2000, zn. van JACOB VAN DER KUIL en KORNELIA VAN WITZENBURG.

3.    GERARDINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 1 nov. 1913, overl. Groningen 23 juli 2004, huwt Rotterdam 21 mei 1941 JOHANNES ANDREAS ANTHONIUS OTTO ULLERS, directeur van S.V.H.kantoorartikelen vestiging Groningen, geb. Schiedam 28 juli 1909, overl. Groningen 10 sept. 1992, zn. van JOHANNES ANDREAS ULLERS, eigenaar kantoorboekhandel Hoogstraat, Schiedam en ANTOINETTA MARIA HODES.

4.    Een doodgeboren kind van het mannelijk geslacht, geb. Rotterdam 8 juni 1921.

 

IX.zy    ARIE VAN DER ENDE, zn. van VIII.zo
geb. Maassluis 16 dec. 1891,
overl. Santpoort23 juli 1964,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en PIETERNELLA (PETRONELLA) DEN HEIJER,
huwt Maassluis 28 juni 1917,
GEERTRUIDA MAGDALENA KRUININGER,
geb. Rozenburg 14 sept. 1892,
overl. Santpoort 29 juni 1973,
dr. van NICOLAAS KRUININGER en ELIZABETH BERGWERF.

uit dit huwelijk:

1.    PIETER VAN DER ENDE, huwt SAKINA MARTINE MEIJERING. volgt X.zz

2.    ELISABETH VAN DER ENDE, drager van de Erenedaiile, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in goud, geb Maassluis 25 juli 1921, overl Dordrecht 12 juni 2008.

3.    PIETERNELLA DINEL VAN DER ENDE, geb. 14 aug. 1923, overl. Vlissingen 23 maart 1996, huwt J.W. WEUG.

 

IX.zz   WILLEM VAN DEN ENDE, scheepbouwer (zn. van VIII.zs)
geb. Maassluis 27 feb. 1885,
zn. van JOHANNES (JAN) VAN DEN ENDE en GERRITJE (GERARDINA) WEEDA (WEDA)
huwt Rotterdam 22 april 1908
JOHANNA SCHOUTEN,
geb. Kralingen 15 feb. 1883,
dr. van CORNELIS SCHOUTEN en NEELTJE LAGERWAARD.

uit dit huwelijk:

1.    GERARDINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 27 dec. 1908, huwt Rotterdam 30 sept. 1936  JAN MEULDIJK, geb. Rotterdam 21 mei 1909, zn. van NICOLAAS MEULDIJK en HENDRIKA VAN DER LINDEN.

2.    CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 6 okt. 1910,  overl. Rotterdam 3 mrt. 1911.

3.    NEELTJE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 2 juli 1913, huwt Rotterdam 28 aug. 1935 TEUNIS PLEUN GROENEVELD, geb. Rotterdam 21 juli 1907, zn. van TEUNIS PLEUN GROENEVELD en MARIA WIGMORE.

4.    JAN VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam  21 nov. 1914, overl. Rotterdam 17 jun. 1919.

5.    WILLEM VAN DEN ENDE,winkelbediende,  geb. Rotterdam 17 dec. 1918, overl. Alt Hammer , Berlijn, Duitsland 20 mrt 1945, 26 jr.

6.    NELLY VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 4 sept. 1916.

7.   JOHANNES LEENDERT VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 15 okt. 1921, huwt ....BARNEVELD

 

 

IX.zza     JOHANNES VAN DEN ENDE, scheepmaker, autobusondernemer, (zn. van VIII.zs)
geb. Rotterdam 30 maart 1880,
overl.  Rotterdam 30 jan. 1958
zn. van JOHANNES (JAN) VAN DEN ENDE, touwslager en GERRITJE (GERARDINA) WEDA (WEEDA)
huwt Rotterdam 16 dec. 1903
MARIA CATHARINA RENOLDINA EMELIA VAN ZANTEN,
geb. Rotterdam 17 dec. 1883,
overl.
dr. van ARNOLDUS VAN ZANTEN en JACOMINA DIEDERIKA ROETERS.

uit dit huwelijk:

1.    GERARDINA RENOLDINA EMELIA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 1 juli 1904, huwt Rotterdam 26 nov. 1924 JAN VAN DIJK, geb. Ridderkerk 28 jan. 1901, zn. van ADRIANUS VAN DIJK en APLONIA SLAA.

2.    ARNOLDUS VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA CORNELIA DE VRIES. volgt X.zza.

 

X. JOHANNES VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX),
geb. 's-Gravenzande 3 febr. 1891,
overl. Monster 28 juni 1955,
zn. van BENJAMIN VAN DEN ENDE en SOPHIA VAN NIEUWKERK.
huwt Hoek van Holland gem. Rotterdam 21 okt. 1915,
NAATJE VAN DEN BOS,
geb. 's-Gravenzande 30 nov. 1890,
overl. Monster 23 nov. 1959,
dr. van FRANS VAN DEN BOS, tuinder en NAATJE VAREKAMP.
 

uit dit huwelijk:

1. BENJAMIN VAN DEN ENDE, huwt ANTOINETTA GERARDINA BOON. volgt XI.ae

2. FRANS VAN DEN ENDE, huwt WILHELMINA HENRIETTE MOOR. volgt XI.

3. JOHANNESVAN DEN ENDE, huwt CORNELIA VAN DER WEL. volgt XI.af

4. NAATJE VAN DEN ENDE, geb. Monster 20 okt. 1921, huwt Monster 19 dec. 1945 ARIE HENDRIK VAN STAALDUINEN, tuinder, geb. 's-Gravenzande 4 nov. 1919, overl. 's-Gravenzande 1 okt. 2012, zn. van ARIE HENDRIK VAN STAALDUINEN, tuinder en WILHELMINA MARIA ADRIANA VAN DER HOUT.

5. SOPHIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 17 jan. 1923, overl. Naaldwijk 28 juni 2008, huwt Monster 8 nov. 1950 WILLEM CORNELIS VAN DER WEL, boer, landbouwer, geb. Honselersdijk gem Naaldwijk 19 okt. 1913, overl. 1997, zn. van NICOLAAS JOHANNES VAN DER WEL, boer en ADRIANA VAN VLIET.

6. ARIE VAN DEN ENDE, huwt 1e CHARLOTTE REUTER, huwt 2e HANNELORE GERDA HILDEBRANDT. volgt XI.ag

7. HENDRIK VAN DEN ENDE, huwt CLASINA PETRONELLA VAN WOERDEN. volgt XI.ah

X.a GERRIT VAN DER ENDE, tankstationsexploitant, (zn. van IX.a)
geb. Groningen 25 dec. 1945,
zn. van ARIE VAN DER ENDE en BERBER JAARSMA,
huwt Monster 16 mei 1972,
NAATJE VAN DEN ENDE, dr.van XI
geb. 's-Gravenzande 29 sept. 1949,
dr. van FRANS VAN DEN ENDE, tuinder en WILHELMINA HENRIETTE MOOR.

uit dit huwelijk:

1. SYLVIA VAN DER ENDE, geb. Delft 14 dec. 1973, samenwonend met HENRY VAN HOLSTEIJN

2. ANDRE VAN DER ENDE, huwt MIRJAM GEZINA ADRIANA IKINK. volgt XI.aj

X.ab NICOLAAS VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.ac),
geb. 's-Gravenzande 31 mei 1903,
overl. 's-Gravenzande 25 febr. 1977,
zn. van JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE en CATHARINA CORNELIA VAN DER WEL.
huwt 's-Gravenzande 13 aug. 1930,
ANTHONIA ANTJE VAN SPRONSEN,
geb. Monster 7 mei 1907,
overl. Delft 11 aug. 1959,
dr. van LEENDERT VAN SPRONSEN, tuinder en KLAZINA JOHANNA LOOIJEN.

uit dit huwelijk:

1. CATHARINA CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 29 juni 1930, overl. Den Haag 6 juni 2001, huwt 's-Gravenzande 7 sept. 1960 ADRIANUS VAN DIJK, boekhouder, geb. 's-Gravenzande 25 febr. 1930, zn. van PLEUN VAN DIJK, tuinarb. en JOHANNA LETTEBOER.

2. CLAZINA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 7 jan. 1932, overl. 's- Gravenzande 11 febr. 1932.

3. CLAZINA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 26 jan. 1933, huwt ald. 19 nov. 1957 MATTHEUS GERARDUS DE WINTER, stoffeerder, geb. Monster 1 april 1931, zn. van JOHANNES DE WINTER, bouwvakarb. en ELISABETH LEENTJE ZWARTEVELD.

4. JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt PIETERTJE HAARING. volgt XI.ab

5. LEENDERT VAN DEN ENDE , huwt ADRIANA PETRONELLA HOOGEVEEN. volgt XI.an

6. NICOLAAS VAN DEN ENDE, huwt ELISABETH KLOP. volgt XI.ac

7. GERRITJE JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 21 mei 1940, huwt ald. 27 sept. 1962 CORNELIS JAN VANE, calculator, geb. Loosduinen 4 juni 1933, zn. van CORNELIS VANE, tuinarb. en LIJNTJE VAN DIJKE.

8. JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt ELISABETH JANNETJE VELLEKOOP. volgt XI.ad

9. ANTHONIA ANTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 12 nov. 1946, huwt ald. 27 juni 1967 CORNELIS JACOB DIRK STOLZE, kantoorbediende, geb. 's-Gravenzande 17 juni 1940, zn. van WIGGERT STOLZE, manufacturist en NEELTJE VAN RIJN.

X.ac JOHANNES VAN DEN ENDE,(zn. van IX.ac), tuinder, koopman, Ned. Herv.,
geb. 's-Gravenzande 5 juli 1906,
zn. van JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE en CATHARINA CORNELIA VAN DER WEL
huwt 1e 's-Gravenzande 11 maart 1931,
IJKJE ZIJLSTRA,
geb. Dantumadeel 7 mei 1907,
overl. voor 1947,
dr. van GIJSBERTUS LIEPKES ZIJLSTRA, timmerman en MARTJE DE GROOT.
huwt 2e Monster 29 april 1947,
JACOBA JOHANNA VERLAAN, huishoudster,
geb. Leidschendam voorm Veur ca. 1916,
overl. 's-Gravenzande 24 dec. 1997,
dr. van GERRIT VERLAAN en KRIJNA ZONNEVELD.

uit het eerste dit huwelijk:

1. MARTJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 3 maart 1932. (1955 nr Utrecht), huwt Monster 26 nov. 1964 GERARDUS MULDER, geb. Alkmaar 5 juli 1919.

2. CATHARINA CORNELIA VAN DEN ENDE, tantartsassistente, geb. 's-Gravenzande 30 nov. 1934.

3. JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt ADRIANA KLAZINA VAN DAM.volgt XI.ax

uit het tweede huwelijk:

4. KRIJNA VAN DEN ENDE, geb. Monster 9 dec. 1950, huwt EVERT VREUGDENHIL, zn. van JAN VREUGDENHIL en NEELTJE VAN BEEK

5. MARIA HELENA VAN DEN ENDE, geb. Monster 6 maart 1953, huwt Monster 1972 HENRY (HARRY) F. SCHELL

X.ad JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.ac),
geb. 's-Gravenzande 7 juli 1912,
overl. 's-Gravenzande 13 sept. 1995,
zn. van JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE en CATHARINA CORNELIA VAN DER WEL.
huwt 's-Gravenzande 19 mei 1938,
NEELTJE VAN DER WEL,
geb. 's-Gravenzande 27 maart 1914,
overl. 's-Gravenzande 5 juni 2005,
dr. van LEENDERT VAN DER WEL, tuinder en MONDINA VAN DEN ENDE.

uit dit huwelijk:

1. JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt JANNETJE VAN DER BOOM. volgt XI.bb

2. MONDINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 7 okt. 1940, huwt 's-Gravenzande 2 aug. 1962 DIRK VAN VELDEN, tuinder, geb. Nootdorp, overl. vr 2005, zn. van DIRK VAN VELDEN, tuinder en JOHANNA MARIA ZONNEVELD.

X.ae PIETER VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.ac),
geb. 's-Gravenzande 10 juni 1920,
overl. Delft 17 jan. 1950,
zn. van JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE en CATHARINA CORNELIA VAN DER WEL,
huwt 's-Gravenzande 16 sept. 1943,
GRIETJE VAN REE,
geb. 's-Gravenhage 29 juli 1925,
dr. van JAN VAN REE, chauffeur en OEKE DE JONG.
Zij huwt 2e 15 nov. 1950 HENDRIK STORM, tuinder, zn. van HENDRIK STORM en HENRIETTE VAN DEN BERG.

uit dit huwelijk:

1. JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt TANNETJE KRIJNTJE PIPPING. volgt XI.aa

X.af JOHANNES VAN DEN ENDE, tuinder, Ned. Herv. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, (zn. van IX.ab),
geb. 's-Gravenzande 4 juli 1895,
overl. Voorburg 4 feb. 1965, 69 jr,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en GERRITJE VAN NIEUWKERK,
huwt 's-Gravenzande 23 april 1915,
CORNELIA JOHANNA VAN DEN EIJKEL,
geb. Rijnsburg 19 jan. 1898,
dr. van WILLEM VAN DEN EIJKEL, keurmeester en CORNELIA JOHANNA VAN DEN BERG.

uit dit huwelijk:

1. JAN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 5 juli 1915, overl. 's-Gravenzande 7 sept. 1915.

2. JAN VAN DEN ENDE, huwt 1e  JOHANNA BROEKHUIS, huwt 2e W.E. HUYGENS (volgt XI.ha)

3.  EEN LEVENLOOS KIND, geb 's-Gravenzande 3 jan. 1921

4. WILLEM VAN DEN ENDE, huwt N.G REIJNEN, (volgt XI.h)

 

X.ag CORNELIS MARINUS VAN DER ENDE, bloemist. (zn. van IX.xb),
geb. 's-Gravenzande 11 jan. 1939,
zn. van HUIBERT VAN DER ENDE en JAAPJE VAN DER ENDE,
huwt 's-Gravenzande 15 april 1964,
ANTONIA GERDA VOOIS,
geb. Monster 14 sept. 1942,
dr. van MARTINUS VOOIS, tuinarb. en NEELTJE KLAPWIJK.

uit dit huwelijk:

1. JACKY VAN DER ENDE, huwt NELLEKE VONS. volgt XI.c

X.ah JACOB GERRIT WALING VAN DER ENDE, bloemist, (zn. van IX.vg),
geb. 's-Gravenzande 4 sept. 1958,
zn. van JACOB VAN DER ENDE en DIEUWKE VAN DER WAL.
huwt 's-Gravenzande 22 maart 1983,
CATHARINA MARIJKE JELLEMA,
geb. 's-Gravenzande 6 juni 1963,
dr. van PIETER REINDER JELLEMA en CORNELIA KLEIJN.

uit dit huwelijk:

1. ROBIN VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 31 okt. 1985.

2. CHRIS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 dec. 1987.

3. NICK VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 1 nov. 1992.

X.ai GERRIT WALING VAN DER ENDE, tuinarb. (zn. van IX.vb),
geb. Monster 16 dec. 1928,
zn. van GERRIT WALING VAN DER ENDE en JOHANNA GEERTRUIDA HOOGENRAAD.
huwt 's-Gravenzande 2 dec. 1954,
CLASINA VAN DEN BERG,
geb. 's-Gravenzande 31 dec. 1929,
overl. 's-Gravenzande 17 nov. 1996,
dr. van ARIE VAN DEN BERG, tuinarb. en CLASINA KUIVENHOVEN.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT WALING VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 31 mei 1956, overl. Leiden 11 maart 1980, 23 jr.

X.aj GERARD JOHANNES VAN DER ENDE, (zn. van IX.vb),
geb. Monster 21 febr. 1931,
overl. Monster 25 maart 1986, 55 jr
zn. van GERRRIT WALING VAN DER ENDE en JOHANNA GEERTRUIDA HOOGENRAAD.
huwt Monster 14 dec. 1955
CORNELIA STORM,
geb. Monster 21 april 1936,
dr. van NICOLAAS STORM, tuinarb. en MAARTJE MARTINA VOOIS.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT WALING VAN DER ENDE, geb. Monster 3 dec. 1956, huwt NEL
        uit dit huwelijk: a: MARCHEL VAN DER ENDE

2. MAARTJE MARTINA VAN DER ENDE, geb. Monster 10 aug. 1959.

X.ak THOMAS MARINUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.vb)
geb. Monster 29 sept. 1934,
zn. van GERRIT WALING VAN DER ENDE en JOHANNA GEERTRUIDA HOOGENRAAD,
huwt
AGNES JACOBA SCHMIDT,
dr. van ARIE SCHMIDT en HELENA ROZA.

uit dit huwelijk:

1. JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Monster 22 febr. 1957, overl. Monster 30 nov. 1972.

2. HELENA AGNES JACOBA VAN DER ENDE, geb. Monster 13 febr. 1958, huwt PIET ...

3. GERRIT WALING GERARDUS VAN DER ENDE, huwt TRIJNTJE D. VAN SPRONSEN.  volgt XI.j

4. ARIE JAN CORNELIS VAN DER ENDE, huwt ELIZABETH PETRONELLA ADRIANA VAN DER VOORT. volgt XI.k

X.al LEENDERT VAN DER ENDE, (zn. van IX.vb),
geb. Monster 3 aug. 1936,
zn. van GERRIT WALING VAN DER ENDE en JOHANNA GEERTRUIDA HOOGENRAAD,
huwt 's-Gravenzande 26 april 1960,
NEELTJE MAAIKE TON,
geb. 's-Gravenzande 6 april 1938,
overl. Den Haag 4 aug. 1981, 43 jr
dr. van WILHELMUS TON, melkhandelaar en JOHANNA VAN DIJK.

uit dit huwelijk:

1. JOHANNA GEERTRUIDA VAN DER ENDE, geb. Monster 15 febr. 1961.

2. WILHELMUS VAN DER ENDE, geb. Monster 10 maart 1964.

3. GERRIT WALING VAN DER ENDE, geb. Monster 23 mei 1971.

X.am CORNELIS VAN DER ENDE, tuinarb. (zn. van IX.gd),
geb. Monster 30 mei 1946,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en CORNELIA VOOIJS,
huwt Monster 29 dec. 1971
MARTHA MARIA VAN SPRONSEN
geb. Den Haag 27 maart 1953,
dr. van MARINUS WILLEM VAN SPRONSEN, houtbewerker en ALDERINA MARIA DE HARDER.

uit dit huwelijk:

1. CORNELIS WILLEM VAN DER ENDE, huwt  PAULINE VAN VEELEN. volgt XI.am

2. ALDERINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Monster 13 okt. 1975, huwt 22 dec. 2006 JACOBUS WILSHAUS, beveiligingsmedewerker, geb. 25 aug. 1972.

3. MARINUS CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Monster 30 juli 1980.

X.an WILLEM CORNELIS VAN DER ENDE, automonteur, (zn. van IX.gd),
geb. Monster 28 juni 1951,
zn van CORNELIS VAN DER ENDE en CORNELIA VOOIJS,
huwt
ELISABETH BERTA KOSTER,

uit dit huwelijk:

1.    JESSICA ELISABETH VAN DER ENDE, geb. Monster 9 juli 1977.

2.    ERIK CORNELIS VAN DER ENDE, geb Delft 11 feb.1980.

X.ao GERARDUS PIETER VAN DER ENDE, kassenbeglazer, (zn. van IX.wc),
geb. Monster 12 mei 1949,
zn. van MARINUS VAN DER ENDE en JACOBA CORNELIA HOOGENRAAD,
huwt 's-Gravenzande 1 aug. 1980,
ANJA HELENA MIDDELBURG, inpakster,
geb. 's-Gravenzande 22 april 1961,
dr. van WOLTERUS CORNELIS MARIA MIDDELBURG, lowerkman en ALIDA BOON.

uit dit huwelijk:

1. MARSHA VAN DER ENDE.

2. SHARON VAN DER ENDE, geb. Monster 20 febr. 1984.

X.ap MAARTEN MARINUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.vc),
geb. Monster 22 juli 1947,
zn. van MAARTEN MARINUS VAN DER ENDE en MARTINA WILHELMINA OVERSLOOT,
huwt Monster 1971,
PETRONELLA ZEEMAN,
geb. ca 1950

uit dit huwelijk:
 

1. MARISKA VAN DER ENDE, geb. Monster 27 nov. 1980.

2. MAARTEN MARINUS JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Monster 1 dec. 1981, huwt PIETERNELLA (PETRA) VAN DEN ENDE, geb. Monster 9 nov 1980, dr. van JOHANNES VAN DEN ENDE, uitvoerder-calculator (X.az) en JANNETJE ADRIANA DE WINTER.
        uit dit huwelijk: a: ELZE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 7 nov. 2005.
                                       b: LINDE VAN DER ENDE
, geb. 's-Gravenzande 8 mei 2009
                                c. MAARTEN MARINUS VAN DER ENDE, geb, 's-Gravenzande 31 nei 2011

3. NICOLAAS VAN DER ENDE, geb. Monster 23 okt. 1986.

X.aq ARIE VAN DEN ENDE, graanhandelaar, vrachtrijder, Ned-Herv. (zn. van IX.bb),
geb. 's-Gravenzande 7 mei 1897,
overl. 's-Gravenzande 8 okt. 1953,
zn. van HENDRIK VAN DEN ENDE en JOHANNA OVERSLOOT,
huwt Naaldwijk 12 juni 1924,
NEELTJE MARIA SCHEFFERS,
geb. Naaldwijk 21 febr. 1899
dr. van WILLEM SCHEFFERS, tuinier en TEUNTJE ROELS.

uit dit huwelijk:

1. JOHANNA TEUNTJE VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 4 april 1926, huwt Naaldwijk 11 nov. 1948 NICOLAAS VAN DEN BEUKEL, geb. Monster 7 aug. 1923, overl. ald. 17 sept. 1989, zn van CORNELIS PHILIPPUS VAN DEN BEUKEL, exporteur groenten en fruit en ADRIANA LENA VAN GEEST.

2. TEUNTJE WILHELMINA VAN DEN ENDE, Ned. Herv., typiste, geb. 's-Gravenzande 30 jan. 1935, (12 apr. 1957 nr Delft, Buitenwatersloot 243).

X.ar PIETER VAN DEN ENDE, chauffeur, (zn. van IX.qb),
geb. 's-Gravenzande 30 nov. 1928,
overl. 's-Gravenzande 3 maart 2013,
zn. van DAAM VAN DEN ENDE en MAARTJE VAN DOP,
huwt Monster 27 jan. 1955,
GERRITJE HUIBERTJE LOUWEN,
geb. Monster 11 sept. 1932,
dr. van ADAM LOUWEN, landbouwer en MARIA JOHANNA SLUITERS.

uit dit huwelijk:

1. MAARTJE MARIA JOHANNA VAN DEN ENDE, groepleidster, geb. Monster 31 jan. 1956, huwt s-Gravenzande 15 juli 1977 ARIE GERARD TROOST, geb. Monster 4 april 1953, chauffeur, zn. van ABRAHAM TROOST, winkelier en NEELTJE VERHOOG.

2. MARIA JOHANNA VAN DEN ENDE, kantoorbediende, geb. Monster 17 juli 1958, huwt 's- Gravenzande 26 jan. 1979 HENDRIK ANTON SMITS, administrateur, geb. 's-Gravenhage 7 nov. 1955, zn. van PIETER SMITS, inkoper en JANNY HENDRIKA SCHOUTEN.

3. PETRA VAN DEN ENDE, huishoudelijk medewerkster, geb. Monster 1 mei 1963, huwt 's- Gravenzande 29 juni 1984 LEENDERT VOOGT, geb. Maasland 8 febr. 1962, agr. medewerker, zn. van JACOB VOOGT, monteur en GEERTRUIDA VAN DEN AKKER.

4. DAAM ADAM VAN DEN ENDE, huwt ELIZABETH SUZANNE PRINS. volgt XI.g)

X.as HENDRIK VAN DEN ENDE, (zn. van IX.),
geb. 's-Gravenzande 14 april 1892,
overl. Jazeneuil, Frankrijk 1976, 83 jr.
zn. van BENJAMIN VAN DEN ENDE en SOPHIA VAN NIEUWKERK,
huwt 's-Gravenzande 27 juni 1918,
GERRITJE VAN BAALEN,
geb. 's-Gravenzande 17 sept. 1892,
overl.s-Gravenzande 27 okt. 1983, 91 jr.
dr. van JOOST VAN BAALEN, tuinder en DIRKJE VAN STAALDUINEN.

uit dit huwelijk:

1. SOPHIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 10 april 1919, overl. 's-Gravenzande 30 dec. 2009, 90 jr, huwt 's-Gravenzande 28 mei 1942 JOHANNES VAN RIJN, geb. 's-Gravenzande 28 sept. 1918, overl. 16 okt. 1975, zn. van JOHANNES VAN RIJN en LEENTJE NOORDAM.

2. DIRKJE VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 13 nov. 1920, huwt Overveen 31 okt. 1946 WILLEM VAN DER KOLM, geb. Woerden 17 mei 1918, zn. van GERRIT VAN DER KOLM en JANNIGJE PAK.

3. GERRITJE VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 1 april 1922., naar Canada.

4. CORNELIA MARIA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 25 dec. 1923, huwt Overveen 1 mei 1947 WILLEM JANZEN, geb. Haamstede 7 sept. 1925, zn. van JOHANNES JANZEN en ASIENA ZEVEN. naar Canada.

5. JOOST VAN DEN ENDE, huwt BOUKJE KOOISTRA. volgt XI.as

6. BENJAMIN VAN DEN ENDE,huwt MARIA HENDRINA NOORT.  volgt XI.ay

7. HENDRIK VAN DEN ENDE, huwt AUDREY BADGER. volgt XI.az

8. JAN ANTON VAN DEN ENDE,  huwt ANNA KLOOSTERHUIS. volgt XI.ar

9. JEANNETTE LOUISE HENDRIKA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 28 jan 1933, overl. Amersfoort 20 feb. 1990, huwt Haarlen 8 mei 1970 ALBERT DAS, geb. Woerden 27 dec. 1913, zn. van LOUWERENS PIETER DAS en DINA DAS, wednr. van HENDRIKA VAN DER KOLM.

X.at BENJAMIN VAN DEN ENDE, tuinder, Ned. Herv. (zn. van IX.),
geb. 's-Gravenzande 24 juli 1894,
overl. Naaldwijk 3 nov. 1988,
zn. van BENJAMIN VAN DEN ENDE en SOPHIA VAN NIEUWKERK,
huwt 1e Naaldwijk 21 sept. 1921,
HILLEGONDA WILHELMINA SCHEFFERS,
geb. Naaldwijk 18 jan. 1896,
overl. Naaldwijk 27 juli 1923,
dr. van CORNELIS HENDRIK SCHEFFERS, tuinder en HILLETJE VINGERLING.
huwt 2e Naaldwijk 12 mei 1926,
MARIA ZWARTS,
geb. Naaldwijk 9 aug. 1903,
overl. Naaldwijk 20 juli 1979,
dr. van AREND ZWARTS, timmerman en KOMMERTJE VAN DER MADE.

uit het tweede huwelijk:

1. SOPHIA VAN DEN ENDE, secretaresse, geb. Naaldwijk 16 dec. 1928, huwt 's- Gravenzande 7 okt. 1953 HENDRIK JAN LASTDRAGER, correspondent, geb. 's- Gravenhage, 16 maart 1925, zn. van WILLEM ANTONIE LASTDRAGER, rijksbeambte en JACOBA JOHANNA STEPHANUS.

2. AREND VAN DEN ENDE, huwt MARIA ELISABETH VAN VELDEN. volgt XI.at

3. MARIANNE VAN DEN ENDE, kantoorbediende, geb. 's-Gravenzande 24 april 1940, huwt Naaldwijk 22 dec. 1964 NICOLAAS PIETER BAK, geb. Schiebroek 7 febr. 1938. (naar Rotterdam).

X.au CORNELIS MARINUS VAN DEN ENDE, winkelier, (zn. van IX.)
geb. 's-Gravenzande 18 sept, 1895,
overl. Den Haag 8 jan. 1967,
zn. van BENJAMIN VAN DEN ENDE en SOPHIA VAN NIEUWKERK,
huwt Monster 30 sept. 1920,
FRANCINA VAN DER ENDE,dr. van VIII.sa
geb. Monster 12 dec. 1898,
overl. Monster 20 juli 1986,
dr. van NICOLAAS VAN DER ENDE, koopman en FRANCINA DE HOOG.

uit dit huwelijk:

1. SOPHIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 19 okt. 1921, overl. 's-Gravenhage 29 okt. 1945.

2. FRANCINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 14 dec. 1924, overl. 's-Gravenhage 1 april 2008, huwt Loosduinen 29 dec. 1959 JACOBUS JOHANNES PETRUS VAN DER PLOEG, geb. 's-Gravenhage 22 juni 1925, overl. 's-Gravenhage 27 mei 2002, zn. van PETRUS JOHANNES VAN DER PLOEG en ANNA AGATHA VAN DER KLEIJ.

3. JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 6 febr. 1933, huwt 's-Gravenhage 14 nov. 1955 JOHANNES BASTIAAN PLEEGING, geb. Loosduinen 14 mei 1933, zn. van FRANCISCUS PLEEGING en JOHANNA CORNELIA GREGOIRE.

4. NICOLAAS BENJAMIN VAN DEN ENDE, huwt CORNELIA DEN HEIJER. volgt XI.au

X.av COENRAAD VAN DEN ENDE, tuinder, textielarb., (zn. van IX.),
geb. 's-Gravenzande 2 nov. 1907,
overl. Leidschendam 29 april 1976,
zn. van BENJAMIN VAN DEN ENDE en SOPHIA VAN NIEUWKERK,
huwt 's-Gravenhage 31 mei 1946,
JOHANNA MARIE BAZUIN,
geb. 's-Gravenhage 29 juli 1916,
overl. 12 jan. 1995,
dr. van PIETER WILLEM BAZUIN en JOHANNA MARIA VAN DER HULST
dit huwelijk in ontbonden door echtscheiding 2 sept. 1975.
Zij huwt 1e FRANS WILLEM KUSTERS, geb. 30 jan 1916, overl. 3 sep 1944, zn. van LEENDERT KUSTERS en HERMINA HEIDA REINIERA KLOK.

uit dit huwelijk:

1. COENRAAD BENJAMIN KAREL VAN DEN ENDE, huwt NN , (volgt XI.av)

2. HANS PETER ELISA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 30 april 1948.

3. BENJAMIN HERMAN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 4 mei 1950.

4. FREDERICA JOHANNA SOPHIA VAN DEN ENDE, geb. Voorschoten 1 febr. 1952, huwt ........ 28 aug. 1974 C.D. VAN OOSTRUM.

5. ANTONIUS ALEXANDER VAN DEN ENDE, samenwonend  met MARINA JOHANNA VELTHUIZEN. (volgt XI.aw)

6. PETER WILLEM VAN DEN ENDE, geb. Voorschoten 10 febr. 1955, overl. 5 juni 2007.

7. GEERT-JAN VAN DEN ENDE, huwt KARIN JAKET. (volgt XI.b)

X.aw THOMAS VAN DEN ENDE, bierwacht, (zn. van IX.oa),
geb. 's-Gravenzande 15 nov. 1929,
overl. Monster 25 mei 2002,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en JANNETJE LOOIJEN,
huwt 's-Gravenzande 18 juli 1956,
MARIA GERTRUDE HoRTER,
geb. 's-Gravenzande 17 dec. 1933,
dr. van FRANZ HoRTER, timmerman en GERTRUDE ELISABETH NISIK.

uit dit huwelijk:

1. PETER FRANZ VAN DEN ENDE, geb. Loosduinen 15 sept. 1958, huwt NANNY STA.
                    uit dit huwelijk: a: JOY VAN DEN ENDE
                                                   b: ROWAN RENARD MARIA VAN DEN ENDE
geb. Hoek van Holland 14 jan 1991

2. KARIN JOLANDE GERTRUDE VAN DEN ENDE, geb. Monster 28 mei 1962,  huwt JOS ...

X.ax BERNARDUS VAN DEN ENDE, metselaar, (zn. van IX.ag),
geb. Monster 25 okt. 1935,
overl. 4 nov. 1997, 62 jr,
zn. van MARINUS VAN DEN ENDE en DIRKJE STORM,
huwt Monster 1959
ELISABETH HARMKEN WAMSTEKER.
geb. ca. 1938

 

uit dit huwelijk:

1. BERNARDUS VAN DEN ENDE, geb. Monster 31 aug. 1966.

X.ay NICOLAAS VAN DER ENDE, (zn. van IX.s),
geb. Monster 26 mei 1950,
zn. van HENDRIKUS WILHELMUS VAN DER ENDE en LEENTJE JACOBA VAN SPRONSEN,
huwt Monster 19 juli 1974,
ADA VOOIS,
geb. Monster
van DIRK MARINUS VOOIS en ADRIANA MARIA DE ZOETE.

uit dit huwelijk:

1. DIRK MARINUS VAN DER ENDE, geb. Delft 16 aug. 1980.

X.az JOHANNES VAN DEN ENDE, uitvoerder-Calculator, (zn. van IX.oa),
geb. Den Haag 6 aug. 1950,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE, bierbottelaar en JANNETJE LOOIJEN.
huwt Monster 14 aug. 1974,
JANNETJE ADRIANA DE WINTER,
geb. Poeldijk 3 juni 1953,
dr. van CORNELIS DE WINTER en PIETJE VAN DEN BERG.

uit dit huwelijk:

1. JANNETJE ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Monster 15 mei 1975, huwt PLEUN J DORST.

2. ELISABETH VAN DEN ENDE, geb. Monster 14 jan. 1977, huwt PERRY

3. CORNELIA MARIA VAN DEN ENDE, geb. Monster 13 jan. 1979, huwt IVO

4. PIETERNELLA VAN DEN ENDE, geb. Monster 9 nov. 1980. huwt MAARTEN MARINUS JOHANNES VAN DER ENDE, geb Monster 1 dec. 1981, zn. van MAARTEN MARINUS VAN DER ENDE en PETRONELLA ZEEMAN.

5. JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Monster 31 juli 1982.

6. CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Monster 26 febr. 1985.

7. GERRITJE VAN DEN ENDE, geb. Monster 22 maart 1988.

8. PIETER VAN DEN ENDE, geb. Monster 23 sept. 1990.

9. MARINUS JACOBUS VAN DEN ENDE, geb. Monster 14 dec. 1994.

X.b NICOLAAS VAN DER ENDE, Ned-Herv., metselaar, (zn. van IX.b),
geb. Naaldwijk 9 febr. 1908,
overl. Naaldwijk 28 okt. 1981,
zn. van JOOST VAN DER ENDE en HELENA IMMERZEEL,
huwt Naaldwijk 14 mei 1938,
MAAIKE ELISABETH ROOS,
geb. Rotterdam 2 okt. 1906.
overl. 1969
dr. van TEUNIS ROOS en IEFJE JANNIGJE DE HAAN

uit dit huwelijk:

1. JOOST VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 13 nov. 1938, huwt ADA ...

X.ba ARIE VAN DER ENDE, (zn. van IX.ad), dir.N.V. Bloembollen en Zaadhandel v.h. van Nieuwkerk, 's-Gravenzande, lid Gem. Raad. ald, Drager van de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, de erepenning in goud van de Gemeente 's-Gravenzande, de erespeld in goud van de K.N.V.B, Ontvanger van de Thorbecke penning,
geb. Naaldwijk 6 sept. 1917,
overl. s-Gravenzande 6 nov. 2004,
zn. van GERRIT VAN DER ENDE en PIETERNELLA SOPHIA VAN DER ENDE,
huwt 's-Gravenzande 18 dec. 1946,
CORNELIA HENDRINA VAN NIEUWKERK,
geb. 's-Gravenzande 18 jan. 1921,
overl. 's-Gravenzande 1 febr. 2011,
dr. van TEUNIS VAN NIEUWKERK en MAARTJE VAN STAALDUINEN.

uit dit huwelijk:

1. PIETERNELLA SOPHIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 juli 1950.

2. TEUNIS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 7 april 1953 (naar Canada)

X.bb NICOLAAS ARIE VAN DER ENDE, (zn. van IX.ad), handelaar in zuivelprodukten, gemeenteambtenaar.
geb. Naaldwijk 16 maart 1920,
overl. Naaldwijk 18 feb. 2010,
zn. van GERRIT VAN DER ENDE en PIETERNELLA SOPHIA VAN DER ENDE,
huwt De Lier 13 aug. 1947,
GEERTJE VAN WEZEL,
geb. Rotterdam 10 sept. 1925,
overl. Naaldwijk 8 sept. 2006,
dr. van HENDRIK VAN WEZEL en KLAZINA KOOLE.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT VAN DER ENDE, huwt LILIAN OP DE BEKE. volgt XI.bc

2. KLAZINA HENDRIKA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 31 juli 1956, huwt JOHAN VAN STAALDUINEN.

3. NICOLAAS ARIE VAN DER ENDE, huwt 1e ANNA MARIA JOSEPHA BATIST, huwt 2e MANDY ...volgt XI.bd

X.bc THOMAS VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.da),
geb. 's-Gravenzande 24 juli 1921,
overl. s-Gravenzande 28 jan 2001,
zn. van JACOBUS VAN DEN ENDE en PIETJE VAN DER WEL,
huwt
ANNA VAN DIJK,
geb. Maassluis 26 febr. 1922
overl. 's-Gravenzande 5 dec. 2003,
dr. van ISAAC VAN DIJK en ANNA DE BOER

uit dit huwelijk:

1. JACOBUS VAN DEN ENDE, huwt MARIA JUDIECA VAN BAALEN.. volgt XI.be

2. ISAAC VAN DEN ENDE,  huwt EVERDINA GARRETSEN. volgt XI.bj

3. PIETERNELLA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 juli 1948, huwt 's-Gravenzande 29 aug. 1969 CORNELIS MACHIEL VERHAGEN, geb. 's-Gravenzande 24 feb. 1943, zn. van PIETER JACOBUS VERHAGEN en ANTONIA VAN DER HOEVEN.

4. MAARTEN VAN DEN ENDE, huwt WILHELMINA  JANKNECHT. volgt XI.bk

5. ANNA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenhage 20 jan. 1954, huwt 's-Gravenzande 28 nov. 1973 CHRISTIANUS HENDRIKUS AAFRA BOLLEBOOM, chauffeur, geb. Zoetermeer 23 mrt. 1949, zn. van LEONARDUS BOLLEBOOM, metselaar en MARIA REUNEKER. (gescheiden 12 okt. 1994).

6. THOMAS VAN DEN ENDE, huwt MARIA HENDRIKA DE RUITER..volgt XI.bl

7. HENDRIKA VAN DEN ENDE, agrarisch medewerkster, geb. 's-Gravenhage 9 nov. 1960, huwt 's-Gravenzande 2 mei 1980 WILHELMUS LEONARDUS ALSEMGEEST, rijksambtenaar, geb. Naaldwijk 5 jan. 1959, zn. van WILHELMUS ADRIANUS CORNELIS ALSEMGEEST en CORNELIA FRANCISCA VERMIJS.

X.bd GERRIT WALING VAN DER ENDE, opperman, (zn. van IX.ve),
geb. 's-Gravenzande 5 sept. 1939,
zn. van DIRK VAN DER ENDE en CORNELIA NEELTJE BURGER,
huwt 's-Gravenzande 4 mei 1961,
JOSINA CORNELIA KOPPERT,
geb. 's-Gravenzande 15 febr. 1941,
dr. van HUIBRECHT KOPPERT, tuinder en MARIA MOLENAAR.

uit dit huwelijk:

1. DIRK VAN DER ENDE. huwt ADRIANA VAN DER WILK. volgt XI.da

2. MARIA VAN DER ENDE, verkoopster, geb. 's-Gravenzande 16 juli 1964, huwt 's- Gravenzande 2 aug. 1984 NICOLAAS VAN DEN ENDE, tuinbouwmedewerker, geb. Delft 6 nov. 1962, zn. van NICOLAAS VAN DEN ENDE, operator en ELISABETH KLOP.

3. JOZINA CORNELIA NEELTJE VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 17 nov. 1966, huwt 's- Gravenzande 26 nov. 1986 CORNELIS VAN DEN ENDE, agr. medewerker, geb. 's- Gravenhage 27 jan. 1964, zn. van NICOLAAS VAN DEN ENDE, operator en ELISABETH KLOP.

4. YVONNE GERDINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 juli 1975, huwt 's-Gravenzande 25 sept. 1998 ERWIN GROENEVELD, geb. Dordrecht 13 mei 1974, zn. van C.D. GROENEVELD en M. VAN NOORT.

X.be GERARDUS PIETER VAN DER ENDE, concierge, betonafwerker, (zn. van IX.wd),
geb. 's-Gravenzande 24 juli 1939,
zn. van JOHANNES VAN DER ENDE en TEUNA TON,
huwt Monster 1969
LEUNTJE PAKVIS,
geb. Monster 8 maart 1940
overl. 's-Gravenzande 26 sept. 1993.
dr. van JOHANNES PAKVIS en ALDERINA LOOIJEN.

uit dit huwelijk:

1. BRIGITTE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 10 sept. 1970.

2. ANGELINA VAN DER ENDE, geb. 1973

3. JOHANNES VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 2 april 1977.

X.bf LEENDERT VAN DEN ENDE, bloembollenhandelaar, (zn. van IX.rb),
geb. 's-Gravenzande 10 okt. 1921,
overl./begr. 's-Gravenzande 15 dec. 1987,
zn. van CORNELIS LEENDERT VAN DEN ENDE en MARGARETHA MARIA VAN DEN BERG,
huwt 1945
JOHANNA VAN DER MEER,
geb. Wateringen 20 febr. 1922.
dr. van CORNELIS VAN DER MEER en MARIA VERKADE.

uit dit huwelijk:

1. MARGARETHA MARIA (MARGA) VAN DEN ENDE, kantoorbediende, geb. 's-Gravenzande 20 febr. 1948, huwt s-Gravenzande 6 sept. 1968 JACOB 't HART, bloemenkweker, geb. 's- Gravenzande 4 april 1944, zn. van PIETER 't HART, tuinder en MARIA VAN VLIET.

2. MARIA JOHANNA (RIA) VAN DEN ENDE, telefoniste, geb. 's-Gravenzande 18 okt. 1949, huwt 's-Gravenzande 9 juli 1970 JAN VAN DAALEN, bloemenkweker, geb. s-Gravenzande 20 maart 1947, zn. van JACOBUS VAN DAALEN en WILHELMINA CORNELIA DE VOGEL.

3. JOHANNA (JOKE) VAN DEN ENDE, pedagogisch medewerkster, geb. 's-Gravenzande 23 aug. 1952, huwt 's-Gravenzande 23 mrt.1973 CORNELIS VAN GEEST, tuinder, geb. 's- Gravenzande 19 juli 1949, zn. van CORNELIS VAN GEEST, tuinder en ADRIANA CORNELIA OLIEMAN.

4. MAGDALENA (HELEEN) VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 2 jan. 1957, huwt 's-Gravenzande 22 okt. 1976 GERRIT JOHANNES BERGWERFF, bedrijfsleider, geb. Naaldwijk 14 nov. 1952, zn. van ARIE BERGWERFF en GEERTRUIDA VAN DER MAREL.

X.bg MAARTEN VAN DER ENDE, arb., (zn. van IX.pa),
geb. Loosduinen 24 mei 1902,
overl. 's-Gravenhage 10 aug. 1942,
zn. van JACOB VAN DER ENDE en JAAPJE LOOIJE,
huwt Rotterdam 19 maart 1926
JACOMINA MARIA VAN DER WEIDEN,
geb. 's-Gravenzande 4 febr. 1906,
overl. Vught 1984,
dr. van ARIE VAN DER WEIDEN, rangeerder en JANNETJE MOL.

uit dit huwelijk:

1. JAAPJE VAN DER ENDE, geb. Hoek van Holland geb. R'dam 17 juli 1926, huwt Herwijnen 3 okt. 1946 GERRIT VERVOORN, geb. Herwijnen 26 maart 1918, overl. Hilversum 18 aug. 1988, zn. van BART VERVOORN en NARTHA MECHELINAVAN GRIEKEN.

2. JANNETJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 5 sept. 1927, overl. Katwijk 14 dec. 2006, huwt 's-Gravenzande 29 sept. 1953 NICOLAAS VAN HAREN, militair (1953), geb. 's-Gravenzande 20 juni 1923, overl. Rijnsburg 26 aug. 2000, zn. van ARIE VAN HAREN, tuinarb. en JAAPJE ADRIANA VOOGD.

3. KLAASJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 25 aug. 1929, huwt LOUIS VAN OIJEN, geb. 12 sept. 1930, overl. 21 sept. 1973.

4. JACOB VAN DER ENDE, huwt JANTJE WILHELMINA DE KOCK. (volgt XI.bg)

5. MARIA BATJE ( RIET) VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 18 febr. 1933, huwt ... VAN WOUDENBERG.

6. PIETERNELLA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 18 febr. 1933, overl. Utrecht 10 dec. 2000, huwt P.J.L. (PIET) VAN DER WAL, geb. 27 sept. 1932, overl. 24 nov 1963.

7. GEZINA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 okt. 1934.

8. ARIE VAN DER ENDE, huwt NELLEKE SPRUYT, volgt XI.bf

X.bh GERRIT VAN DER ENDE, (zn. van IX.pa), loswerkman,
geb. Loosduinen 20 okt. 1903,
overl. Den Hoorn 2 maart 1980,
zn. van JACOB VAN DER ENDE en JAAPJE LOOIJE,
huwt 's-Gravenzande 28 maart 1930,
JANNETJE VAN OOSTEN,
geb. Delft 2 maart 1902,
overl. Den Hoorn 6 mei 1987,
dr. van DIRK VAN OOSTEN en JANNETJE HUIS.

uit dit huwelijk:

1. JAAPJE (JO) VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 6 okt. 1930.

2. DIRK VAN DER ENDE, huwt MECHTILDIS MARIA ANGELINA LOVEN.  volgt XI.bh

3. JANNETJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 30 maart 1934, huwt Rijswijk PIETER AREND VAN DEN BOOGAARD, geb. Rijswijk.

X.bi PIETER JOHANNES VAN DEN ENDE, typograaf, (zn. van IX.rc),
geb. Monster 29 febr. 1932,
overl. 25 juni 2013 (crematie 28 juni Den Haag)
zn. van CORNELIS VAN DEN ENDE en ANTJE AALTJE SMIT,
huwt Maassluis 20 nov. 1958,
PETRONELLA JOHANNA WIEDMANN,
geb. Maassluis 29 april 1934,
dr. van ARY WIEDMANN, distallateur en CORNELIA BROEK.

uit dit huwelijk:

1. CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt HENRICA PETRONELLA JOHANNA KOEKOEK. volgt XI.bi

2. PETRONELLA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 6 dec. 1961.

X.bj HENDRIK VAN DEN ENDE, machinebankwerker, (zn. van IX.ye),
geb. 's-Gravenzande 2 okt. 1938,
overl. 's-Gravenzande 4 sept. 1977,
zn. van REINIER VAN DEN ENDE en ERELTJE JONKMAN,
huwt 's-Gravenzande 15 sept. 1964,
JACOBA HOOGENRAAD,
geb. 's-Gravenzande 14 maart 1945,
overl. Naaldwijk 9 nov. 2003,
dr. van MARINUS HOOGENRAAD, tuinarb. en MARIA VAN DEN BOS.

uit dit huwelijk:

1. REINIER MARINUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 12 juni 1969, overl. Delft 13 juni 1969.

2. ERELTJE MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 22 sept. 1970.

3. MARIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 12 okt. 1971.

X.bk JAN VAN DEN ENDE, raamlijstenmaker, boswachter, (zn. van IX.ye),
geb. 's-Gravenzande 20 juli 1940,
zn. van REINIER VAN DEN ENDE en ERELTJE JONKMAN,
huwt 's-Gravenzande 24 sept. 1964,
ANTJE ELIZABETH DE MUNNIK, kantoorbediende, receptioniste,
geb. 's-Gravenzande 28 dec. 1942,
dr. van KRIJN JOHANNES DE MUNNIK, grondwerker en NEELTJE JOHANNA VAN GEEST.

uit dit huwelijk:

1. REINIER KRIJN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 aug. 1966.

2. NELETTA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 mei 1969, huwt 's-Gravenzande 5 april 1990 ARNOLDUS LAMBERTUS MARIA VAN DIJK, geb. Monster 25 mei 1965, zn. van GERARDUS MARTINUS JOSEPHUS ADRIANUS VAN DIJK en ANTOINETTA GIJSBERTA VAN DER ZALM.

 

X.bl PIETER VAN DER ENDE, Ned-Herv. transportarb., veilingknecht, (zn. van IX.b),
geb. Naaldwijk 29 okt. 1909,
overl. Naaldwijk 9 aug. 1984,
zn. van JOOST VAN DER ENDE en HELENA IMMERZEEL,
huwt 's-Gravenzande 10 sept. 1937,
LEENTJE VAN DEN ENDE (dr. van VIII.yb),
geb. 's-Gravenzande 13 aug. 1913,
overl Naaldwijk 23 april 2004,
dr. van JAN VAN DEN ENDE en LEENTJE MONDT.

uit dit huwelijk:

1.    Geb. 's-Gravenhage 23 juni 1938 een levenloos kind.

2. HELENA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 5 aug. 1944, overl. Den Haag 12 aug. 1944.

3. JOOST VAN DER ENDE, huwt MARTINA (MARTHA) TAAL. volgt XI.bm

 

X.bm GERRIE VAN DER ENDE, (zn. van IX.ah),
geb. Groningen
zn. van HENDRIK VAN DER ENDE en JANTJE MULDER,
huwt Groningen 22 dec. 1972
RITA MARRINK.

uit dit huwelijk:

1. REINIER ALEXANDER VAN DER ENDE, geb. Groningen 5 febr. 1977.

2. HANS ROGIER VAN DER ENDE, geb. Groningen 2 april 1980.

X.bn FREDDIE VAN DER ENDE, (zn. van IX.ah),
geb.
zn. van HENDRIK VAN DER ENDE en JANTJE MULDER,
huwt Groningen 2 juni 19..,
REINA KLUITER.

uit dit huwelijk:

1. PIM VAN DER ENDE, geb. Groningen 8 okt. 1977.

X.bo ARIE VAN DER ENDE, (zn. van IX.ah),
geb.
zn. van HENDRIK VAN DER ENDE en JANTJE MULDER,
huwt Groningen 18 nov. 1976,
HILDE GROENWOUD.
dr. van JACOB GROENWOUD en S.TERPSTRA.

uit dit huwelijk:

1. SJOUKJE VAN DER ENDE, geb. Woudenberg 7 aug. 1979.

2. HENDRIK VAN DER ENDE, geb. Woudenberg 21 juni 1981.

3. JACOB VAN DER ENDE, geb. Woudenberg 2 juni 1985.

X.bp GERRIT PIETER VAN DER ENDE, (zn. van IX.af),
geb. San Mateo (Calif) 18 nov. 1928,
zn. van GERRIT PIETER JACOB VAN DER ENDE en EDITH CHRISTINE PATTISON.
huwt
CAROL GRACE CLAYTOR,
geb. Corona (Calif) 6 febr. 1930,
dr. van GEORGE VERDI CLAYTOR en INEZ MERRILL.

uit dit huwelijk:

1. DIRK GERRIT VAN DER ENDE, geb. Long Island (NY) 7 april 1956.

2. PIETER CLAYTOR VAN DER ENDE, geb. Redwood City (Calif), 12 mei 1958.

X.bq JACOB JOHANNES  (Jaap) VAN DER ENDE,Brandweerman (zn. van IX.aj),
geb Naaldwijk 8 dec. 1948.
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en JANNETJE CORNELIA VAN VELDEN.
huwt Naaldwijk 1 mei 1975,
FRANCINE GERRITJE (Ineke) MIDDELBURG,
geb. De Lier  7 okt. 1952.

uit dit huwelijk:

1. ARIANNE NICOLETTE VAN DER ENDE, geb. Delft 25 mei 1980, huwt Naaldwijk 27 juli 2006 HCTOR GUZMN.

2. LEENDERT JOOST VAN DER ENDE, geb. Delft 13 dec. 1982.

X. br ABRAHAM VAN DER ENDE, (zn. van IX.ve)
geb. s-Gravenzande 8 jan 1941,
overl. Maasdijk 1 april 1999,
zn. van DIRK VAN DER ENDE en CORNELIA NEELTJE BURGER,
huwt Voorburg 7 dec. 1961,
KLAZINA CORNELIA LANGERHUIZEN,
geb. Naaldwijk 3 juni 1944,
dr. van STIENUS LANGERHUIZEN en ADRIANA BOEL.

uit dit huwelijk:

1. ADRIANUS CORNELIS (ANDR) VAN DER ENDE, geb. ca. juni 1962, huwt ELLEN
Uit dit huwelijk: a. BAS VAN DER ENDE
                                b. LOTTE VAN DER ENDE

2. CORNELIA NEELTJE (CONNIE) VAN DER ENDE, geb. ca. aug. 1964, huwt JOHANNES PAULUS VALSTAR, geb. ca. 1961, overl. s-Gravenzande 31 juli 2000, zn. van ELIZA VALSTAR en ELIZABETH VAN DER ENDE.

3. STEFANIE VAN DER ENDE

4. DIRKJAN VAN DER ENDE

5. KORNELSKE VAN DER ENDE

6. BRIANNE VAN DER ENDE.

 

X.bs    NICOLAAS VAN DER ENDE, tuinder(zn. van IX.bc)
geb. Loosduinen 23 aug. 1909,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en GERRITJE VAN DER KAAIJ
huwt Den Haag 26 mrt 1930
HENDRIKA PAULINA VAN DER MEER
geb. Den Haag 4 okt. 1908.
dr. van MARIA VAN DER MEER.

uit dit huwelijk:

1.    PIETER VAN DER ENDE, geb. Loosduinen 28 aug. 1930.

2.    JOHANNES MAARTEN VAN DER ENDE, huwt ANNIE FELIX, volgt XI.bs

 

X.bt    HENK VAN DER ENDE, (zn. van IX.ve)
geb. Naaldwijk 16 feb. 1957
zn. van DIRK VAN DER ENDE  en CORNELIA NEELTJE BURGER,
huwt Monster 4 okt. 1978,
NELLY DEN HOLLANDER,
geb. Poeldijk 7 juni 1958,
dr. van ANTHEUNIS DEN HOLLANDER en ADRIANA LANGENBERG

uit dit huwelijk:

1.    SANDER VAN DER ENDE, geb. 3 jan. 1985.

2.    KARIN VAN DER ENDE, geb. 28 maart 1987.

3.    INGRID VAN DER ENDE, geb. 15 feb. 1989.

4.    ASTRID VAN DER ENDE, geb. 15 feb. 1989, overl. 12 sept. 1989.

 

X.bu    JOHANNES WILLEM (JAN) VAN DER ENDE, (zn. van IX.ak)
geb. Oostvoorne 24 nov. 1953,
zn. van ARIE VAN DER ENDE en KLAZINA JOHANNA VAN EENDENBURG
huwt  1e 7 dec. 1979 (huwelijk is ontbonden door echtscheiding 25 mei 2005)
MARIA GOUDSWAARD,
geb. Den Bosch 12 juni 1957,
dr. van CORNELIS GOUDSWAARD en CORNELIA ADRIANA DE KORTE.
2e samenwonend met ANTOINETTE ELISABET NEUTEBOOM.
geb. Deventer 30 okt 1953

uit het eerste huwelijk:

1.    JOOST BENJAMIN VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 15 mei 1986.

2.    JASPER JONATHAN VAN DER ENDE, geb. Gieten 26 feb. 1989.

 

X.bv    ELIZA CORNELIS VAN DER ENDE(zn. van IX.bf)
geb. Poetworkerlo, Java 22 juli 1924,
overl. Oosterhout 31 mrt 1992.
zn. van ELIZA CORNELIS VAN DER ENDE en A. BERG,
huwt
REGINA MARIA DIJKMAN,
geb. 's-Gravenhage 17 feb. 1917,
overl. Oosterhout 2 nov 1997.
dr. van JOHANNES WILHELMUS DIJKMAN, metselaar en DOROTHEA CATHARINA MARIA FREDERIQUE TE LINTELO

uit dit huwelijk:

1.    DYMPH VAN DER ENDE

2.    MADELEINE VAN DER ENDE

3.    MARCEL VAN DER ENDE

 

X.bw.    CORNELIS VAN DER ENDE, (zn. van IX.ve)
geb. Naaldwijk 14 aug. 1948,
zn. van DIRK VAN DER ENDE en CORNELIA NEELTJE BURGER,
huwt 1e Maassluis 13 mrt 1969 (huwelijk ontbonden door echtscheiding ca 1986)
AUKE NEELTJE VAN DEN ENGEL,
geb. Maassluis 10 mei 1948,
dr. van MARIEN VAN DEN ENGEL en NEELTJE VAN ZANTEN.
huwt tweede
COBY HAARING.

uit het eerste huwelijk:

1.    MARJOLEIN CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Delft 28 nov. 1969, huwt Schipluiden 10 juli 1990 CLODOALDUS JACOBUS MARIA (WALTER) GIELESEN, geb. Schipluiden 20 mei 1966, won. te Den Hoorn.

2.    MARINA VAN DER ENDE, geb. Delft 28 nov. 1969, huwt  ca 1990 FRED VAN ADRICHEM.

3.    COCKY CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Delft 16 mrt 1977.

 

X.bx    ADRIANUS WILLEM KAREL VAN DER ENDE, (Mario Farendi) operazanger (zn. van IX.bd)
geb. s-Gravenhage (Loosduinen) 7 nov. 1924,
overl. 's-Gravenhage 15 juli 2006,
zn. van ADRIANUS VAN DER ENDE en MARIA CHRISTINA EVERDINA VAN SOLDT.
huwt 1e (dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding)
A.M.A. VAN OORT
huwt 2e
????

uit het eerste huwelijk:

1.    MARIO VAN DER ENDE, samenwonend met ELSJE DE JONG, zij huwt 1e Jan Rietman, dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding.

2.    YVONNE VAN DER ENDE, geb. Den Haag 2 feb. 1960

uit het tweede huwelijk:

3.    MARCO VAN DER ENDE

4.    COR VAN DER ENDE

 

X.ca GERRIT WALING VAN DER ENDE, tuinarb.(zn. van IX.vd),
geb. 's-Gravenzande 24 dec. 1942,
zn. van GERARD VAN DER ENDE en LEENTJE JANSEN,
huwt 's-Gravenzande 15 okt. 1964,
MARIA WILHELMINA MAURITZ,
geb. Naarden 31 dec. 1943,
dr. van JOHANNES MAURITZ, tomatenspecialist en JANNETJE VAN STRAALEN.

uit dit huwelijk:

1.     MARIOLEINE VAN DER ENDE, geb. Bremen-Vegesack (Duitsland), 2 april 1965.

2.     PAUL VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 30 jan. 1968.

3.    FREDDY VAN DER ENDE, geb. 1970

X.cb PIETER MAARTEN VAN DER ENDE, Autobuschauffeur, (zn. van IX.vd),
geb. 's-Gravenzande 16 juni 1956,
zn. van GERARD VAN DER ENDE en LEENTJE JANSEN,
huwt 's-Gravenzande 31 aug. 1984,
BENJA KET, adm. medewerkster,
geb. 's-Gravenzande 4 juli 1961,
dr. van JOHANNES KET en LENA BOERS.

uit dit huwelijk:

1. LEONIE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 5 jan. 1991.

2. ELLES-ANDREA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 aug. 1992.

X.cc JAN VAN DEN ENDE, tuinarb., gemeenteambtenaar (1989), (zn. van IX.yd),
geb. 's-Gravenzande 4 okt. 1933,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en GERRITJE VAN DER KNIJFF,
huwt
JANNA CORNELIA KOORNNEEF,
geb. Naaldwijk 4 mei 1936,
dr. van GERRIT KOORNNEEF en JANNA CORNELIA SCHELLEVIS.

uit dit huwelijk:

1. JAN VAN DEN ENDE, huwt 1e ADRIAANTJE SUZANNA BLOM, huwt 2e GONNIE TELJEUR. volgt XI.ca

2. GEERTRUIDA VAN DEN ENDE, verkoopster, geb. s-Gravenzande 15 jan. 1960, huwt 's- Gravenzande 26 aug. 19.. LEENDERT VAN DER KRUK, onderhoudsmonteur, geb. 's- Gravenzande 12 febr. 1955, zn. van GERRIT VAN DER KRUK en NEELTJE RUIJGROK.

3. GERRITJE VAN DEN ENDE, cassiere, geb. 's-Gravenzande 5 mei 1961, huwt 's- Gravenzande 12 sept. 1979 HENDRIK JACOB ALBERTS, slager, geb. Rotterdam 8 juni 1959, zn. van HERMAN ALBERTS, employe bij de Nederlandsespoorwegen en GEESJE VOS. (gescheiden 25 juli 1991).

4. GERRIT JAN VAN DEN ENDE, huwt THEODORA MARGARETHA 't HART. volgt XI.cc

5. ARIE LEENDERT JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt HENDRINA 't HART. volgt XI.cd

6. NEELTJE WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 aug. 1968, huwt 's- Gravenzande 24 aug. 1989 JOHANNES WILLEM LOOIJEN, rijksambtenaar, geb. Delft 25 juli 1965, zn. van MAARTEN LOOIJEN, controleur en KLAASKE OEVERING.

X.cd ARIE VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.yd),
geb. 's-Gravenzande 13 aug. 1935,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en GERRITJE VAN DER KNIJFF,
huwt 's-Gravenzande 19 dec. 1962,
PIETJE SMIT, hulp in de huishouding,
geb. 's-Gravenzande 20 sept. 1942,
dr. van KORNELIS SMIT, verzekeringsagent en LEENTJE DE KONING.

uit dit huwelijk:

1. JAN VAN DEN ENDE, geb. Monster 15 sept. 1963, huwt DIANA
    uit dit huwelijk: a: DEMY VAN DEN ENDE

2. LEENTJE (MARJOLEEN) VAN DEN ENDE, geb. Monster 13 mei 1965, huwt WILLEM

3. ARIE CORNELIS (ARCO) VAN DEN ENDE, huwt WILHELMINA JOHANNA ANNA (JOLANDA) SIJENS. volgt XI.ce

X.ce AREND CORNELIS VAN DEN ENDE, timmerman, (zn. van IX.yd),
geb. 's-Gravenzande 3 mei 1950,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en GERRITJE VAN DER KNIJFF,
huwt 's-Gravenzande 21 nov. 1969,
JOHANNA MARIA SCHELLEVIS, telefoniste,
geb. Middelharnis ca. 1950,
dr. van ABRAM SCHELLEVIS, vertegenwoordiger en MARIA REDERT.

uit dit huwelijk:

1. PETER RICHARD VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 12 juli 1970.

2. MAIKEL EDWARD VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 26 jan. 1972.

X.cf WILLEM JOHANNES VAN DER ENDE, (zn. van IX.c),
geb. Naaldwijk 29 nov. 1925,
overl. Naaldwijk 25 maart 1991, 65 jr
zn. van WILLEM VAN DER ENDE en JOHANNA WILHELMINA ZWAARD.
huwt
EDNA MAY SABIN,
geb. Birmingham 28 april 1927,

uit dit huwelijk:

1. SYLVIA JOHANNA WILHELMINA VAN DER ENDE, naaister, geb. Naaldwijk 26 juni 1950, huwt Naaldwijk 23 febr. 1968 JAN VAN DER MEER, geb. Monster 26 nov. 1947, zn. van FRANK VAN DER MEER en DIRKJE AALBREGT.

2. WIM VAN DER ENDE, huwt TJOUM volgt XI.l

X.cg       JOANNES JACOBUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.ca)
geb. Scheveningen 2 aug. 1910,
overl. Scheveningen 11 juli 1970,
zn. van ADRIANUS VAN DER ENDE en JOHANNA ZUURMOND,
huwt
J.J. KEUS

uit dit huwelijk:

1.    HANNY VAN DER ENDE

2.    AAD VAN DER ENDE

3.    ARIE VAN DER ENDE

 

X.ch    ROCHUS VAN DEN ENDE, scheepstimmerman, (zn. van IX.ca)
geb. Scheveningen 1 sept. 1912,
overl. 's-Gravenhage 23 mrt 1945,
zn. van ADRIANUS VAN DER ENDE en JOHANNA ZUURMOND,
huwt
KLAZINA VAN DER DEIJL.

uit dit huwelijk:

1.    ADRIANUS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 7 sept. 1937, overl. 's-Gravenhage 23 mrt 1945.

2.    WILLEM VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage ca 1940, overl. 's-Gravenhage 23 mrt 1945.

 

X.ck    JOHANNES VAN DEN ENDE, (zn. van IX.cb)
geb. Rotterdam 18 nov. 1901,
overl. Zoetermeer 16 okt. 1985,
huwt Rotterdam 20 juni 1934
JOANNA MARIA SLUIJTER,
geb. Rotterdam 1 april  1894,
overl. 25 sept. 1963,
huwt 2e
JELSJE VAN DER SPOEL,
overl. Leidschendam 7 juni 1985.

Uit het eerste huwelijk::

1.    JOHANNA JACOBA VAN DEN ENDE, huwt WIJERT MARTUS SINO.

2.    JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt  HENNIE ARLAR.

 

X.da    WILLEM VAN DEN ENDE, (zn. van IX.ea)
geb. Rotterdam 26 aug. 1926,
overl. Rotterdam 12 juli 2001,
zn. van MATHIJS VAN DEN ENDE en WILHELMINA BEERMANN.
huwt
CORNELIA  SPEK
geb. 16 aug. 1934,
dr. van  .....SPEK en .....KUIVENHOVEN.

uit dit huwelijk:

1.    MATHIJS (MARTIN) VAN DEN ENDE,huwt MARIANNE HULSHOF.  volgt XI.y

2.    ANDRE VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 13 juli 1964, huwt WHATTANA, geb. Thailand.

X.db    FAT VAN DEN ENDE, (zn. van IX.ea)
geb. 5 feb. 1932,
zn. van MATHIJS VAN DEN ENDE en WILHELMINA BEERMANN,
huwt
GERDA VAN DALEN.

uit dit huwelijk:

1.    YVONNE VAN DEN ENDE, geb. ca. 1956.

2.    WILMA VAN DEN ENDE, geb. 15 apr. 1959, huwt MARINUS OPHOFF.

3.    IDA VAN DEN ENDE, geb. 11 apr. 1960, huwt ALPASLAN, geb. Turkije

X.dc    MATTHIJS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.ea)
geb. Rotterdam 24 apr. 1940,
overl. Rotterdam 23 feb. 2005.
zn. van MATHIJS VAN DEN ENDE en WILHELMINA BEERMANN,
huwt
ADRIANA MARINA (SJAAN) KLOET,
geb. 16 okt. 1943.
overl. Rotterdam 4 mei 2007.

uit dit huwelijk:

1.    SONJA VAN DEN ENDE, overleden

2.    JOHN VAN DEN ENDE

3.    PAULA VAN DEN ENDE.

X.fa THOMAS ARIE VAN DER ENDE, Ned-Herv. tuinder, (zn. van IX.fa),
geb. 's-Gravenzande 30 maart 1902,
overl. 's-Gravenzande 8 okt. 1975,
zn. van JAN VAN DER ENDE en AAFJE VAN RIJN,
huwt Rozenburg 5 juni 1930,
JOHANNA QUAK,
geb. Rozenburg 14 aug. 1904,
overl. 's-Gravenzande 8 dec. 1988,
dr. van CORNELIS QUAK en AAGJE QUAK

uit dit huwelijk:

1. JAN VAN DER ENDE, schilder, geb. 's-Gravenzande 16 maart 1931. (1962 naar Haarlem).

2. CORNELIS VAN DER ENDE, huwt IDA VERMEULEN.volgt XI.fa

3. ARIE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 9 sept. 1935, overl. 's-Gravenzande 12 sept. 1935.

4. AAGJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 dec. 1937, huwt Naaldwijk 28 sept. 1955 ADRIAAN HUIBERT DE BRUIN, geb. Naaldwijk 5 juni 1931, zn. van MARI DE BRUIN en NEELTJE MONSTER.

X.fb PIETER VAN DER ENDE, (zn. van IX.fa)
geb. 's-Gravenzande 21 febr. 1919,
overl. De Lier 12 feb. 2004,
zn. van JAN VAN DER ENDE en AAFJE VAN RIJN.
huwt 16 mei 1946
JOHANNA ELISA VAN BALEN,
geb. Wateringen 26 aug. 1920,
overl. De Lier 28 aug 2007,
dr. van JAN JASPER VAN BALEN, tuinder en WILLEMINA KOPPENOL.

Uit dit huwelijk:

1. JAN VAN DER ENDE,  huwt CATHARINA VAN VELDEN. volgt XI.fb

 

X.ga WILLEM VAN DER ENDE, Ned-Herv., chauffeur, (zn. van IX.ga),
geb. 's-Gravenzande 3 jan. 1917,
overl. De Lier 6 okt. 2005
zn. van JAN VAN DER ENDE en TRIJNTJE SOPHIA VAN VEEN,
huwt Naaldwijk 23 sept. 1947,
MARINA GERARDA DE RIJKE,
geb. Naaldwijk 24 juli 1925,
overl. Honselersdijk 14 jan. 2005,
dr. van JAKOP PIETER DE RIJKE en LENA IDA VINGERLING.

uit dit huwelijk:

1. JAN JACOB VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 14 dec. 1948, overl. Den Haag 4 jan. 1949.

2. JAN JACOB VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 11 dec. 1950, huwt NEL
                    uit dit huwelijk: a: CHANTAL VAN DER ENDE
                                            b: DENNIS VAN DER ENDE

3. JACOB LEENDERT VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 12 sept. 1952, huwt YVONNE
                    uit dit huwelijk: a: BIBI VAN DER ENDE,
                                            b: RAMSES VAN DER ENDE

4. MARIO ENRICO VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 2 aug. 1962.

X.gb WILLEM VAN DER ENDE, Ned-Herv. bijrijder, (zn. van IX.gb),
geb. 's-Gravenzande 13 juli 1933,
zn. van THOMAS WILLEM VAN DER ENDE en CORNELIA KOPPERT,
huwt 's-Gravenzande 4 mei 1962,
WILHELMINA MAGDALENA STOORVOGEL,
geb. Naaldwijk 2 maart 1941,
dr. van ANTHONIE ARIE STOORVOGEL en TRIJNTJE VREUGDENHIL.
(Echtscheiding uitgesproken 2 dec. 1968).

uit dit huwelijk:

1. PETRONELLA MARIJKE VAN DER ENDE, geb. Den Haag 17 sept. 1962.

X.ha    LEENDERT VAN DER ENDE, (zn. van IX.xa)
geb. 's-Gravenzande 13 feb. 1940,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en PIETERTJE VAN DER SPOEL
huwt Monster 3 maart 1964
BERTHA MAAT,
geb. Monster 14 juni 1939,
dr. van PIETER MAAT en JANNA JACOBA WITZIER.

uit dit huwelijk:

1.    PIETERJE (PETRA) VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 11 juni 1965 huwt Vlaardingen 14 mei 1986  JACOB PIETER DE GRAAF, geb. Vlaardingen 3 feb. 1964, zn. van PIETER DE GRAAF en JANNETJE HOORNWEG.

2.    CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 18 maart 1968.

 

X.ia    THOMAS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.ia)
geb. Naaldwijk 30 dec. 1926,
overl. Naaldwijk 12 mrt 2015,
zn. van GERRIT VAN DEN ENDE en JANNETJE BOXHOORN,
huwt
E. VERWEY.

uit dit huwelijk:

1.    GERRIT ADRIAAN VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk ca. juni 1962.

 

X.ja LEENDERT VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van IX.ja),
geb. Maasdijk, gem. Naaldwijk 13 febr. 1938,
overl. Maasdijk 17 dec. 1996,
zn. van HENDRIK VAN DEN ENDE en MARIA VALSTAR,
huwt 's-Gravenzande 12 april 1962,
NEELTJE CORNELIA BOON,
geb. 's-Gravenzande 2 jan. 1940,
dr. van JACOB BOON, tuinder en MARIA JOHANNA VREUGDENHIL.

uit dit huwelijk:

1. HENDRIK MARTIEN (HENK) VAN DEN ENDE,  huwt CARINA VAN SETERS. volgt XI.ja

2. MARIA JOHANNA (MARJON) VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk ca. juni 1967, huwt ARIE ....

X.jb MARINUS VAN DEN ENDE, tuinder, wonende Maasdijk. (zn. van IX.jb),
geb. Maasdijk gem. Naaldwijk 17 dec. 1942,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en JACOBA MOSTERD,
huwt Maasland 23 nov. 1966,
ROELINA BOEKESTEIJN,
geb. De Lier 21 mei 1941,
dr. van TEUNIS BOEKESTIJN, tuinder en ANNETJE VAN GEEST.

uit dit huwelijk:

1. ANNETTE VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk ca. feb. 1969

2. JACOBA ROELINA  (COLINE) VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 27 aug.. 1972.

3. PAULINE MARINA VAN DEN ENDE, geb Delft 2 jan. 1976.

X. jc ROCHUS PIETER VAN DEN ENDE, (zn. van IX.jb),
geb. Naaldwijk ca. 1946,
overl. Maasdijk 14 sept. 2008, 62 jr,
zn. van JAN VAN DEN ENDE, tuinder en JACOBA MOSTERD,
huwt 's-Gravenzande 8 nov. 1968,
ANTJE KOENE,
geb. 's-Gravenzande 25 maart 1948,
dr. van GIJSBERT KOENE, tuinder en JANTJE VAN DER MAREL.

uit dit huwelijk:

1. LINDA VAN DEN ENDE, huwt FRED ....

2. YVONNE VAN DEN ENDE, geb. Maasdijk 21 dec. 1972 huwt PAUL ...

3. EDWARD VAN DEN ENDE

X.jd ADRIANUS VAN DEN ENDE, Ned-Herv. tuinder, (zn. van IX.jb),
geb. Den Haag 30 juni 1936,
overl. Hoek van Holland 30 okt 2000,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en JACOBA MOSTERD,
huwt Wateringen 20 dec. 1961,
(ANNIE) ANTJE WESTHOFF,
geb. 's-Gravenzande 29 dec. 1938,
dr. van WILLEM CORNELIS WESTHOFF, tuinarb. en GEERTRUIDA KOENE.

uit dit huwelijk:

1. JOHAN VAN DEN ENDE, huwt ILSE.volgt XI.m

2. PIM VAN DEN ENDE, huwt MONIQUE.volgt XI.n

X.k    PIETER VAN DEN ENDE., (zn van IX.k)
geb ca. 1922,
overl. Krimpen aan den IJssel 5 jan. 1980,
zn. van WOUTER VAN DEN ENDE en CHRISTINA VAN DER STELT,
huwt
 A.J. VERLINDE.

uit dit huwelijk:

1.    ANNETTE VAN DEN ENDE.

2.    YVONNE VAN DEN ENDE.

 

X.kc    ADRIANUS GERARDUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.cf)
geb. 's-Gravenhage 9 dec 1921
overl. Zaandam 19 jan. 1992
zn. van ADRIANUS WILLEM VAN DER ENDE en ADRIAANTJE VAN DIJK,
huwt
MARIA HUBERTINA. PELLAERS,
geb. Maastricht 24 dec. 1924,,
overl. Amsterdam 8 juni 1998, 71 jr.

uit dit huwelijk:

1.    ANDR GERARD VAN DER ENDE, huwt HENDERINA SLUIJS. volgt XI.kc

2.    SYLVIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 3 mrt 1949.

3.    ROBERT VAN DER ENDEgeb. 's-Gravenhage 13 nov. 1953, overl. Krommenie 25 okt 2001.

4.    CHARLES VAN DER ENDEgeb. 's-Gravenhage 13 nov. 1953.

5.    PATRICIA VAN DER ENDE

 

X.la ELIZA VAN DEN ENDE, Ned-Herv., rijksambtenaar, (zn. van IX.lb),
geb. Naaldwijk 24 jan. 1941,
zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en MAARTJE VOOIS,
huwt Monster ca sept. 1966
WILHELMINA RIJKJE VAN DER LEEDEN.
geb. Monster 24 juli 1943,
dr. van EIMERT VAN DER LEEDEN en RIJKJE MEIJER.

uit dit huwelijk:

1. ELIZA WILHELMINA VAN DEN ENDE, geb. Monster 30 mei 1969.

2. RIJKJE MARIA (REGINA) VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 22 nov. 1973, huwt s-Gravenzande 19 juni 1998 RENE MELLEMA.

X.lb MAARTEN LEENDERT VAN DEN ENDE, gemeenteambtenaar, (zn. van IX.lb),
geb. Naaldwijk 31 aug. 1944,
zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en MAARTJE VOOIS,
huwt Naaldwijk 4 april 1968,
ADRIANA CATHARINA HOFLAND,
geb. Naaldwijk 27 juni 1945,
dr. van JACOBUS HOFLAND en MINA GIJSBERTHA VAN MENSCH.

uit dit huwelijk:

1. CHARLOTTE  MIRANDA ELISA VAN DEN ENDE, geb. Monster 1970

2. SUSANNE VAN DEN ENDE

X.lc ABRAM VAN DEN ENDE, electricien, (zn. van IX.lc),
geb. Naaldwijk 11 nov. 1954,
zn. van ABRAM VAN DEN ENDE, bankwerker en CORNELIA KOPPEJAN,
huwt 's-Gravenzande 11 juli 1978,
NANDA LAMBOOIJ, secretaresse,
geb. 's-Gravenhage 16 febr. 1958,
dr. van JOHANNES JAN LAMBOOIJ drogist en WILLEMINA PIETERNELLA DE KONING.

uit dit huwelijk:

1. ANNETTE VAN DEN ENDE

2. NIELS VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 8 okt. 1984.

3. SUZANNA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 7 mrt 1987.

X.ld ABRAHAM VAN DEN ENDE, (zn. van IX.la),
geb. Naaldwijk 8 dec. 1937,
zn. van MARINUS VAN DEN ENDE en ENGELINA NOORDAM.
huwt Leiden 5 sept. 1962
SARIEN J  DE ROOS,
geb. Leiden 4 mei 1942
overl. Wateringen 7 juli 1997.

uit dit huwelijk:

1. ELLEN VAN DEN ENDE, huwt Wateringen 27 jan. 19.. JAN VAN DUIN

2. SARA JOHANNA (SARINA) VAN DEN ENDE, geb. De Lier 26 jan. 1965, RONALD BALM, geb. Den Haag

 

X.le    LEENDERT VAN DEN ENDE, zn. van IX.lb)
geb. Monster 22 okt. 1959,
zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en MAARTJE VOOIS,
huwt
CORA

uit dit huwelijk:

1.    MARISKA VAN DEN ENDE, geb. Monster 21 mrt 1983.

2.    DENISE VAN DEN ENDE

 

X.lf    ELIZA JACOBUS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.lc)
geb. Naaldwijk 17 jan. 1947,
overl. Maasdijk 28 sept. 2001,
zn. van ABRAM VAN DEN ENDE en CORNELIA KOPPEJAN
huwt
BETTY DE JONG

uit dit huwelijk:

1.    MARK VAN DEN ENDE, geb. Maasdijk 30 mrt 1978.

2.    STEFAN VAN DEN ENDE, geb. Maasdijk 10 nov. 1980.

 

X.lg    SJAAK VAN DEN ENDE, (zn. van IX.lc)
geb.
zn. van ABRAM VAN DEN ENDE en CORNELIA KOPPEJAN
huwt
GRE

uit dit huwelijk

1.    JEROEN VAN DEN ENDE, geb. De Lier 16 dec. 1975.

2.    SASKIA VAN DEN ENDE, De Lier 30 okt. 1978.

 

X.lh    JACOBUS MAARTEN VAN DEN ENDE, (zn. van IX.ma)
geb. Wateringen 2 okt 1929,
overl. Wateringen 11 aug. 2001
zn. van JACOBUS VAN DEN ENDE en GERARDA JOHANNA MEIJBURG
huwt Wateringen 3 sept. 1953
JACOBA  HOLLAAR,
geb. Wateringen 2 nov. 1929.
dr. van PIETER JACOBUS HOLLAAR en LOUISE FREDERICA MARIA DOLMANS.

uit dit huwelijk:

1.    MARJAN GERDA LOUISE VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 13 juli 1954, huwt  Wateringen 8 aug. 1973 CORNELIS JAN NIEUWENHUIZEN, geb. Wateringen 30 nov. 1946. Huwelijk ontbonden mei 1995.

2.    JACOBA MARTINA (JOKE) VAN DEN ENDE, geb. Wateringen 6 juni 1956, huwt Wateringen 1 feb. 1978 ARNOLD JOHANNES ANTHONIUS (RIEN) OLIJSLAGERS, geb. Rotterdam 5 nov 1954.

3.    ELLEN JUDITH VAN DEN ENDE., geb. Wateringen 9 dec. 1957, huwt 1e Wateringen 31 mrt 1978 THEODORUS BERNARDUS VAN DEUTEKOM, geb. Haarlem 4 mrt 1954, dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding op 16 febr. 1996, huwt 2e Baarn 16 nov. 2000 DIRK VAN DER ENT, geb. Baarn 29 jan. 1951.

4.    WILMA MARINA VAN DEN ENDE,geb. Wateringen 12 sept. 1961, huwt Wateringen 3 mei 1995 PETER A. TANGEL, geb. Delft 19 dec. 1958, zn. van PETRUS JOHANNES ARNOLDUS TANGEL en JOANNA HENRICA MARIA VAN IERSEL.

 

X.li    ELIZA VAN DEN ENDE, zn. van IX.la
geb. Naaldwijk 12 sept. 1933,
zn. van MARINUS VAN DEN ENDE en ENGELINA NOORDAM
huwt De Lier19 dec 1956
PIETERNELLA ARINA VAN DER LINGEN,
geb. De Lier 2 juli 1936
dr. van LEENDERT JACOBUS VAN DER LINGEN en GEERTRUIDA JOHANNA HANEMAAIJER.

uit dit huwelijk:

1.    MARINUS VAN DEN ENDE, geb. De Lier 10 juli 1958, huwt 1e GERRIE DE GRAAF (huwelijk ontbonden door echtscheiding), huwt 2e DAPHNE JANSEN EIKEN SLUYTER

2.    LEENDERT JACOBUS VAN DEN ENDE, geb. De Lier 19 mei 1961, overl. 26 sept. 1992, verongelukt.

 

X.ma JACOBUS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.m)
geb. Wateringen 19 maart 1919.
overl. Zoetermeer 14 mei 1974,
zn. van PIETER WILHELM VAN DEN ENDE en MARIA VAN ZANTEN,
huwt Pijnacker 13 juli 1943
GEERTRUIDA KOSTERING,
geb. Pijnacker 27 jan. 1920,
overl. Zoetermeer 26 juni 2002,
dr. van DANIEL KOSTERMAN VULGO LINDEMEIJER en GEERTRUIDA SONNEVELD.

uit dit huwelijk:

1. MARIA VAN DEN ENDE, geb. Pijnacjer 23 maart 1944, huwt POPPE ENGBERT BRINKSMA, geb. Sieringswoude gem. Opsterland 9 aug. 1944, overl. Zoetermeer 9 juni 2003, zn. van HENDRIK BRINKSMA en GRIETJE BRAAM.

2. DANIEL VAN DEN ENDE, huwt JOKE SMIT. volgt XI.na

3. GEERTRUIDA VAN DEN ENDE, geb. Zoetermeer 12 mei 1949, huwt PAUL KRANENBURG.

4. WILHLMINA BARENDINA VAN DEN ENDE, geb. Zoetermeer 18 feb. 1951, huwt Berkel KEES SCHEP, geb. Berkel, zn. van MARTINUS ADRIANUS SCHEP en CORNELIA ADRIANA VAN HERK.

5. CATHARINA VAN DEN ENDE, geb. Zoetermeer 5 juni 1953, huwt Zoetermeer KEES DOLLE, zn. van JOHANNES LEONARDUS DOLLE en A.P.M. DE GROOT.

6. PIETER WILHELM VAN DEN ENDE, huwt MARIA JOHANNA GEERTRUIDA VAN HEINIGNEN. volgt XI.nb

 

X.mb MARTINUS VAN DEN ENDE,medewerker van de Porselijne Fles te Delft, ( zn. van IX.m),
geb. Wateringen 3 juni 1921,
overl. Delft 10 maart 1989
zn. van PIETER WILHELM VAN DEN ENDE en MARIA VAN ZANTEN,
huwt Delft 27 juni 1951
ELISABETH VAN STEENBERGEN,
geb. Delft 10 april 1927,
dr. van WILLEM DANIEL ANDRIES VAN STEENBERGEN en HENDRIKA BASTIANA THEODORA VAN DER VELDE

uit dit huwelijk

1. PIETER WILHELM (WILL) VAN DEN ENDE, geb. Pijnacker 3 nov. 1951.

2. HENDRIKA BASTIANA THEODORA (HENTINA) VAN DEN ENDE, geb. Delft 21 feb. 1964.

X.na     GERRIT VAN DER ENDE, (zn. van IX.na)
geb. Haarlemmermeer 18 feb. 1929,
overl. Enschede 12 jan 1980
zn. van JOHAN HARRY VAN DER ENDE en CORNELIA MENSINK,
huwt Oldenzaal 18 sept 1952
ALIDA GEERTJE HEININK,
geb. Denekamp 9 dec. 1928

uit dit huwelijk:

1.    JOHAN HARRY VAN DER ENDE, huwt GERTRUD STEVENS, (volgt XI.ne)

2.    JOHANNA ALBERDINA VAN DER ENDE, geb. Hengelo 8 mrt 1963, huwt Hengelo 26 aug. 1988 ROBERTUS JOHANNES HERMANUS WOLBERT, geb. Delden 23 okt. 1960.

 

X.pa MAARTEN VAN DER ENDE, vrachtrijder, (zn. van IX.pd),
geb. 's-Gravenzande 3 jan. 1920,
overl. 's-Gravenzande  22 dec. 2010,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en ANNA BENJAMINA VAN GEEST,
huwt 's-Gravenzande 24 okt. 1945,
HUIBERTJE VAN DER WEL,
geb. 's-Gravenzande 8 jan 1926
overl. s-Gravenzande 7 aug. 2000,
dr. van NICOLAAS VAN DER WEL en ADRIANA PETRONELLA VAN DER NOL.

uit dit huwelijk:

1. CORNELIS VAN DER ENDE, huwt GEERTRUIDA ANTONIA VAN DER KRUK. volgt XI.ba

2. ADRIANA PETRONELLA VAN DER ENDE, geb. "s-Gravenzande 7 okt. 1952, huwt 's- Gravenzande 26 sept. 1974 LUCAS AALBREGT, aannemer, geb. 's-Gravenzande 11 maart 1947, zn. van PIETER AALBREGT, tuinarb. en GRIETJE VAN DEN DOOL. (Echtscheiding ingeschreven 15 sept. 1988).

X.pb WOUTER VAN DER ENDE, tuinder, magazijnbediende, (zn. van IX.pd),
geb. 's-Gravenzande 9 april 1921,
overl. 's-Gravenzande 16 sept. 1989,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDE, vrachtrijder en ANNA JOHANNA BENJAMINA VAN GEEST,
huwt 's-Gravenzande 2 maart 1950,
PIETERNELLA SOPHIA GROENHEIDE,
geb. 's-Gravenzande 25 mei 1928,
dr. van ANDRIES GROENHEIDE, tuinarb. en NEELTJE BURGER.

uit dit huwelijk:

1. NEELTJE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 15 april 1956, huwt 's-Gravenzande 31 aug. 1977 JACOBUS VAN ANTWERPEN, servicemonteur, geb. Monster 4 juni 1955, zn. van ADRIANUS JOHANNES VAN ANTWERPEN, tuinder en KOMMERTJE BLOM.

2. CORNELIS ANDRIES VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 14 aug. 1961.

X.pc JOHANNES VAN DER ENDE, tuinarb., (zn. van IX.pb),
geb. 's-Gravenzande 6 sept. 1921,
overl. 5 feb. 1980,
zn. van GERRIT VAN DER ENDE en ADRIANA VAN DEN ENDE,
huwt 's-Gravenzande 28 april 1949,
NEELTJE VAN VEEN,
geb. 's-Gravenzande 12 juni 1925,
overl. s-Gravenzande 1 okt. 1979
dr. van ARIE VAN VEEN, schipper en ADRIANA NOORDERMEER.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT VAN DER ENDE, huwt  MARIA SCHELLEVIS.volgt XI.o

X.pd GERRIT VAN DER ENDE, (zn. van IX.pd), ambtenaar ter secretarie, wonende te Rijswijk.
geb. 's-Gravenzande 30 juli 1926,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDE, vrachtrijder en ANNA BENJAMINA VAN GEEST,
huwt 's-Gravenzande 25 aug. 1953,
NEELTJE DEN OUDEN, kantoorbediende,
geb. Maasland ca. 1926,
overl. Rijswijk 1 juni 1992,
dr. van ADRIANUS DEN OUDEN en HELENA JONGENEEL.

uit dit huwelijk:

1. C.A. (Cees) VAN DER ENDE, huwt E.(Elly) VAN DER VET. wonen in Delft,
uit dit huwelijk twee kinderen, a. MAJORIE MARIJE VAN DER ENDE, geb Delft  13 dec, 1984.
                                              b. LISETTE VAN DER ENDE

2. GERTJAN VAN DER ENDE, huwt IRENE JONKERS.
wonen in Cotonou (Benin), uit dit huwelijk 4 kinderen,
a. DAVID VAN DER ENDE
        b. KARLIJNE VAN DER ENDE
, geb. Rijswijk 18 juni 1985.
        c. DANIEL VAN DER ENDE
, geb. Rijswijk 7 maart 1987.
        d. MAUD VAN DER ENDE
, geb. Breukelen 5 juni 1989.

3. A.J. VAN DER ENDE, huwt S. HOVING. wonen in Rijswijk.

X.qa PIETER VAN DEN ENDE, hulpagent van politie (1945), Ned. Herv. (zn. van IX.qu),
geb. 's-Gravenzande 20 juni 1920,
overl. Vlaardingen 16 okt. 2004, 84 jr,
zn. van MAARTEN JOHANNES VAN DEN ENDE en LENA DEDERT.
huwt Naaldwijk 17 juli 1945,
ANNA ELISABETH VAN ZANTEN,
geb. Naaldwijk 10 jan. 1922,
overl. Lille, Belgie 10 jan. 2004
begr. Vlaardingen 16 jan 2004,
dr. van SIMON VAN ZANTEN en GERRITJE PRINS.

uit dit huwelijk:

1. HELENA GERDA VAN DEN ENDE, Ned-Herv., tandartsassistente, secretaresse, geb. Vlaardingen 28 juni 1946, huwt Vlaardingen 24 sept. 1969 PETER AREND FAASSE, geb. 's-Gravenzande 7 jan. 1948. (1972 naar Baarn.). Zn. van ADRIANUS FAASSE, bakker en MARIA VISSER.(Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding in maart 1976)(1978 naar Huizen)

2.    GERDA HELENA VAN DEN ENDE, honden-gedragsdeskundige, geb. Vlaardingen 13 okt. 1954, huwt 1e Vlaardingen 17 sept. 1975 FRANS LEERENTVELD, geb. Schiedam 13 dec. 1954, (dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding sept. 1980), huwt 2e Vlaardingen 11 dec. 1980 JOHANN KLOET, geb. Vlaardingen 24 nov. 1953 (dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding in maart 2000), huwt 3e Goirle 11 juni 2000 ADRIANUS DOEDEE, geb. 28 juli 1954.(wonen in Lille, Belgie)

X.qb    LEENDERT JOHANNES VAN DEN ENDE, (zn. van IX.qa)
geb. 's-Gravenzande 28 nov 1925,
overl. 's-Gravenzande 13 sept 2015,
zn. van MAARTEN JOHANNES VAN DEN ENDE en LENA DEDERT,
huwt Zegveld 9 juli 1953
AALTJE HENDRIKA BOS,
geb. Zegveld 7 mei 1925,
overl. 's-Gravenzande 7 feb. 2008.
dr. van EVERT BOS en CATHARINA VAN DER KOLM.

uit dit huwelijk:

1.    MAARTEN JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt ADRIANA ALI (LYA) ..... volgt XI..pa

 

X.ra PIETER VAN DEN ENDE, (zn. van IX.ra),
geb. 's-Gravenzande 7 jan. 1919,
overl. 's-Gravenzande 9 nov. 1979,
zn. van JAN LEENDERT VAN DEN ENDE en BASTIAANTJE BOON.
huwt 's-Gravenzande 19 okt. 1949,
ADRIANA FRANCINA TEBBENHOFF,
geb. Naaldwijk 11 juni 1928,
dr. van LEENDERT TEBBENHOFF, tuinder en MARIA VAN GEEST.

uit dit huwelijk:

1. MARIA BASTIAANTJE VAN DEN ENDE, adm. medewerkster, geb. Rotterdam 13 juni 1951, huwt 's-Gravenzande 23 okt. 1981 HENDRIK VAN DEN BURG, tuinder, geb. 's- Gravenzande 2 nov. 1950, overl. 's-Gravenzande 4 aug. 2010, zn. van ADRIANUS VAN DEN BURG en ELIZABETH VAN DER WIJDEN

2. JAN LEENDERT VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 29 juni 1957, huwt 's-Gravenzande 27 juli 1990 ELISABETH CORNELIA THEODORA VEERKAMP, verpleegkundige, geb. Monster 8 sept. 1964, dr. van JOHANNES NICOLAAS HENDRICUS VEERKAMP, groentehandelaar en JOHANNA PETRONELLA RIJNBEEK.

X.sa ADRIANUS VAN DEN ENDE, chauffeur, garagehouder (1971), (zn. van IX.sb), rijksambtenaar (1981),
geb. 's-Gravenzande 3 okt. 1927,
overl. s-Gravenzande 5 jan. 2004,
zn. van HENDRIK VAN DEN ENDE en NEELTJE VAN KLEIJ,
huwt 's-Gravenzande 28 maart 1951,
CORNELIA ALIDA BOEKESTEIN,
geb. 's-Gravenzande 16 sept. 1927,
dr. van JAN HUIJPE BOEKESTEIN, tuinder en CHRISTINA VAN DEN BERG.

uit dit huwelijk:

1. INA NELY VAN DEN ENDE, kantoorbediende, geb. 's-Gravenzande 15 dec. 1952, huwt 's- Gravenzande 17 maart 1971 PAULUS VAN DER MADE, autospuiter, geb. Maassluis 3 april 1948, zn. van ANTON VAN DER MADE, autospuiter en JACOBA JOHANNA DIJKSHOORN. (gescheiden 11 nov. 1993).

2. HENDRIK JAN VAN DEN ENDE, rijksambtenaar, geb. 's-Gravenzande 29 juli 1957, huwt 's-Gravenzande 27 maart 1981 AGATHA THEODORA MARIA VERBEEK, adm. medewerkster, geb. Delft 20 dec. 1958, dr. van HENDRICUS JOSEPHUS PETRUS VERBEEK, gemeenteambtenaar en THEODORA HENDRICA MARIA BEIJER.

X.sb HENDRIK VAN DEN ENDE, monteur, (zn. van IX.sb),
geb. 's-Gravenzande 28 dec. 1937,
zn. van HENDRIK VAN DEN ENDE en NEELTJE VAN KLEIJ,
huwt Monster 20 dec. 1961,
GIJSBERTHA MARTINA BLANKESTIJN,
geb. Monster 9 april 1939,
dr. van DIRK MARINUS BLANKESTIJN en JOHANNA JACOBA VAN DEN BERG.

uit dit huwelijk:

1.     HENDRIK MARINUS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 11 nov. 1963, huwt Clayton Deleware U.S.A. 25 april 1987 DEBBIE CAPUCHINO.

2.    DIRK MARINUS VAN DEN ENDE, geb. ca maart 1969.

3.    ANNETTE NELIE MARTINE VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 15 mei 1970.

X.sc NICOLAAS VAN DER ENDE, verkoper, (zn. van IX.sa),
geb. 's-Gravenzande 30 juni 1942,
zn. van FRANS NICOLAAS VAN DER ENDE en MAARTJE VAN DEN ENDE,
huwt Naaldwijk 23 aug. 1974,
NEL HARTEVELD,
dr. van .... HARTEVELD en GRIETJE VAN BALEN.

uit dit huwelijk:

1. PATRICK VAN DER ENDE, geb. ........ 5 mei 1977.

2. RAYMOND PATRICK NICOLAAS VAN DER ENDE, geb. Delft 16 febr. 1979.

3. CELESTA VAN DER ENDE, geb. ....... 10 okt. 1986.

4. MATTHEW VAN DER ENDE, geb. ..... 15 okt. 1990.

X.sd FRANS NICOLAAS VAN DER ENDE, bankemploye, (zn. van IX.sa),
geb. 's-Gravenzande 13 dec. 1956,
zn. van FRANS NICOLAAS VAN DER ENDE en MAARTJE VAN DEN ENDE,
huwt 's-Gravenzande 15 nov. 1978,
SEBELIA KOPPERT, administratief medewerkster,
geb. Delft 20 nov. 1958,
dr. van CORNELIS KOPPERT, verzekeringsagent en SEBELIA VAN DER KNIJFF.

uit dit huwelijk:

1. SEBELIA MAARTJE BABS VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 19 dec. 1981.

2. MANDY VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 29 juli 1984.

X.se JACOBUS JOHANNES VAN DER ENDE, (zn. van IX.sa)
geb. s-Gravenhage 21 feb. 1944,
zn. van FRANS NICOLAAS VAN DER ENDE en MAARTJE VAN DER ENDE
huwt 1e Naaldwijk 18 okt. 1968,
LENIE CORNELIA BOERS
geb. Naaldwijk 3 feb. 1948
dr. van C.R BOERS en A. LOOYE
huwt 2e Voorburg 7 okt 1993,
HENDRIKA ANNA MARIA LAGENDIJK
dr. Van IZAAK LAGENDIJK en ELIZABETH MARIGJE KOOIMAN

uit het eerste huwelijk:

1. MARTIN ADRIAAN VAN DER ENDE, geb. Wormerveer 1 okt 1969.

2. FRANCINA CHRISTINA VAN DER ENDE, geb. Alkmaar 19 juli 1972.

3. LEENDERT JOHANNES VAN DER ENDE, geb. Limmen 24 mei 1974.

4. JACOBA CORNELIA VAN DER ENDE, geb. Limmen 19 sept 1975.

 

X.tb    PIETER VAN DER ENDE, (zn. van IX.zf)
geb. Naaldwijk 7 sept. 1928
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en JANNETJE HUIS,
huwt
K.L. (KRIJNA) HANEMAAIJER,
geb. Naaldwijk 5 sept. 1931,
dr. van KRIJNA LENA HANEMAAIJER
 

uit dit huwelijk:

1.    JOHANNES PIETER VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk ca. mei 1959.

2.    KAROLINA WILHELMINA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk ca. juni 1965.

 

X.tc    ARIE VAN DEN ENDE, bankwerker, (zn. van IX.tc)
geb. Rotterdam (Hoek v Hol) 13 mei 1931,
overl. Hoek van Holland 18 mei 2000,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en JANNETJE NIEUWENHUIZEN,
huwt 's-Gravenzande 31 aug. 1955
WILHELMINA VAN DER MEER,
geb. 's-Gravenzande 14 okt. 1932,
dr. van ARIE VAN DER MEER, arbeider en NEELTJE PRINS.


Uit dit huwelijk:

1.    MARIANNE VAN DEN ENDE, ziekenverzorgster, geb. Rotterdam 12 sept. 1961, huwt 's-Gravenzande 12 okt. 1984 CLAUDIUS MARTINUS MARIA VAN DER VOORT, geb. 's-Gravenzande 31 okt. 1958, zn. van JOHANNES WILHELMUS ANTONIUS VAN DER VOORT, tuinder en PETRONELLA MARIA THEODORA WEERDENBURG.

2.     LIESBET VAN DEN ENDE.huwt ALISTAIR

 

X.tf JACOBUS JOHANNES VAN DER ENDE, (zn. van IX.tf)
geb. Delft 27 dec. 1908,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDEN en MATHILDA CLASINA PLOOS VAN AMSTEL.
huwt Delft 25 juni 1941,
DOROTHEA NIEUWKAMP,
geb. Rotterdam ca. 1920,
dr. van ANDRIES NIEUWKAMP en DOROTHEA PETRONELLA VAN DER BURG.

uit dit huwelijk:

1. JOHANNES JACOBUS VAN DER ENDE, geb. Delft ca 1948, huwt Delft 22 dec. 1969 FREDERIKA CORNELIA CRAMA, geb. ca 1946, dr. van CHRISTIAAN CRAMA en FREDERIKA CORNELIA DEN TOOM.

 

X.tg ABRAHAM VAN DER ENDEN, (zn. van IX.tf)
geb. Delft 13 juni 1914,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDEN en MATHILDA CLASINA PLOOS VAN AMSTEL.
huwt Delft 25 feb. 1949,
HENDRIKA HELENA BROESELISKE,
geb. Rotterdam ca. 1919,
dr. van KAREL PETER BROESELISKE en JOHANNA GEERTRUIDA KREMERS.

uit dit huwelijk:

1. ABRAHAM VAN DER ENDEN, huwt HELENA MAARTJE GERARDA JOHANNA BROUWE. volgt XI.tg

2. CORNELIS VAN DER ENDEN, geb. Delft ca 1953, huwt Delft 26 mei 1978 JOHANNA CORNELIA BOER, geb. Nootdorp ca 1949, dr. van CORNELIS HENDRIK BOER en MARIA PETRONELLA VELDHOVEN.

 

X.th CORNELIS VAN DER ENDEN, (zn. van IX.tf)
geb. Delft 25 sept. 1915,
overl. Delft 18 jan. 1996,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDEN en MATHILDA CLASINA PLOOS VAN AMSTEL,
huwt Delft 15 okt. 1937,
ADRIANA VERHAGEN,
geb. Hof van Delft 24 april 1918,
dr. van PETRUS THEODORUS VERHAGEN en ALIDA CORNELIA VAN RUTTEN.

uit dit huwelijk:

1. CORNELIS VAN DER ENDEN, huwt JOUKJE MIDDENDORP, volgt XI.th

2. THEODORA VAN DER ENDEN, geb. Delft ca 1946, huwt Delft 1 nov. 1968 ARIE VAN DER SLUIS, geb. Delft ca 1947, zn. van BEREND VAN DER SLUIS en PIETJE VAN DERGAAG.

 

X.ti CORNELIS VAN DER ENDEN, (zn. van IX.tg)
geb. Delft 1 jan. 1915,
zn. van PHILIPPUS JOHANNES VAN DER ENDEN en MARIA FREDERIKA VAN BRUGGEN,
huwt Delft 8 dec. 1939,
PETRONELLA VAN DER WINDT,
geb. Delft 28 maart 1918,
dr. van TOBIAS VAN DER WINDT en JOHANNA MARIA OOSTERMAN.

uit dit huwelijk:

1. MARIA ELISABETH VAN DER ENDEN, geb. Delft ca. 1948, huwt Delft 18 nov. 1970 WOUTERUS LOURENS HORSELENBERG, geb. Rotterdam ca 1948, zn. van WOUTERUS LOURENS HORSELENBERG en CORNELIA GLEIJM.

2. JOHANNA MARIA FREDERIKA VAN DER ENDEN, geb. Delft ca. 1946, huwt Delft 18 aug. 1971 KAREL KURT RIJSDIJK, geb. Rotterdam ca. 1949, zn. van ADRIANUS RIJSDIJK en IRMGARD HELENA BERTA ZIMMERMANN.

 

X.tj ABRAHAM VAN DER ENDEN, (zn. van IX.tg)
geb. Delft 1 juli 1928,
overl. Delft 26 sep. 1992,
zn. van PHILIPPUS JOHANNES VAN DER ENDEN en MARIA ELISABETH BOSKAMP.
huwt Delft 13 juli 1949,
AAGJE DE KOOTER,
geb. Delft 6 sep. 1929,
dr. van WILLEM DE KOOTER en GEERTJE VAN LEEUWEN.

uit dit huwelijk:

1. MARIA ELISABETH VAN DER ENDEN, geb. Delft ca. 1950, huwt Delft 25 juni 1971 KAZIMIERZ GERARDUS KRUISWIJK, geb. Delft ca. 1949, zn. van ADRIANUS THEODORUS KRUISWIJK en MANJANKA SIDOR.

2. WILLEM VAN DER ENDEN, geb. Delft ca 1952, huwt Delft 21 dec. 1977 MARIA ELISABETH HOGENBOOM, geb. Schiedam ca 1955, dr. van JOHANNES HOGENBOOM en AMELIA JOHANNA HOFMAN.
Uit dit huwelijk: a.  MARK VAN DER ENDEN
                                 b. LAURA VAN DER ENDEN

3. PH.J VAN DER ENDEN.

 

X.tk PHILIPPUS JOHANNES VAN DER ENDEN, (zn. van IX.tg)
geb. Delft 30 mei 1917,
overl. ca. 1995/1996
zn. van PHILIPPUS JOHANNES VAN DER ENDEN en MARIA FREDERIKA VAN BRUGGEN,
huwt Delft 27 juni 1941,
CORNELIA HENDRIKA VOULON,
geb. Schiedam 21 feb. 1918,
overl. Doorwerth 24 dec. 1982,
dr. van DIRK VOULON en JOHANNA BOUMAN.

uit dit huwelijk:

1. MARJO VAN DER ENDEN, geb. Amsterdam 1 aug. 1945? huwt ca 1968 JACQUES HORN.

2. HANS VAN DER ENDEN, huwt ENGELBERTHA MARIA BAKKER. (volgt XI.tk)

 

X.tl    DIRK VAN DEN ENDE, (zn. van IX.th)
geb. 26 maart 1925
zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en .........VAN HUFFEL
huwt 1e
MARTJE SUSANNA SIKKENS,
huwt 2e
LENY FLOOR.

Uit het eerste huwelijk:

1.    BERT VAN DEN ENDE, geb. 21 jan. 19..

2.    SIMONE VAN DEN ENDE, geb. 26 apr. 19..

3.    MAARTEN VAN DEN ENDE, huwt JOSEPHA MARIA LEFTUW, (volgt XI.tl)

4.    ASTRID VAN DEN ENDE, geb. 3 apr. 19..

 

X.u LEENDERT VAN DER ENDE, tuinarb., (zn. van IX.uc),
geb. 's-Gravenzande 7 maart 1948,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en JANNETJE BIJL,
huwt 's-Gravenzande 20 nov. 1969,
WILLEMPJE SCHELLEVIS,
geb. 's-Gravenzande 22 maart 1950,
dr. van JOHANNES SCHELLEVIS, tuinarb. en MARIA BOUWMEESTER.

uit dit huwelijk:

1.    PETER VAN DER ENDE, geb. 1970

2.     JOHN VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 26 juli 1973.

X.ua THEO VAN DER ENDE, chauffeur, (zn. van IX.ud),
geb. 's-Gravenhage .... ....
zn. van GERARDUS ADRIANUS JACOBUS VAN DER ENDE en ELISABETH WILHELMINA KOENRAADS,
huwt 's-Gravenzande 25 sept. 1963,
SARA BASSIE,
geb. 's-Gravenzande 7 sept. 1943,
dr. van PIETER BASSIE, tuinder en WILHELMINA MARIA VAN DER MEER.

uit dit huwelijk:

1. GERARDUS ADRIANUS JACOBUS, huwt BRENDA JOHANNA MARIA VAN VEEN. volgt XI.u

2. THEO VAN DER ENDE, huwt SYLVIA VIJVERBERG. volgt XI.ua

3. SARA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 18 nov. 1969.

4. WILHELMINA MARIA VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 29 sept. 1973.

X.ub THOMAS VAN DER ENDE, (zn. van IX.ug),
geb. De Lier 11 jan. 1929,
overl. de Lier 24 dec. 1998,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en ADRIANA FRANCINA VOSKAMP.
huwt Naaldwijk 2 okt. 1952,
AALTJE GERARDA KLINKSPOOR,
geb. Naaldwijk 23 aug. 1928,
dr. van WILLEM HENDRIK KLINKSPOOR en ELIZABETH BORST.

uit dit huwelijk:

1. FRANNY VAN DER ENDE

2. PIETER VAN DER ENDE,huwt JANNETJE VAN EIJMEREN. volgt XI.ub

3. ELIZABETH CONSTANTIA WILHELMINA (ELZA) VAN DER ENDE, geb. De Lier ca juni 1966, huwt FRED WENNEKERS, zn. van KOOS WENNEKERS en TOOS VAN DER KLUGT.

X.ug PIETER VAN DER ENDE, (zn. van IX.ug),
geb. De Lier 6 sept. 1934,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en ADRIANA FRANCINA VOSKAMP,
huwt Monster 27 juli 1960,
PETRONELLA MARIA EISBERG,
geb. 's-Gravenhage 3 juli 1936,
dr. van JOHANNES EISBERG en CLASINA CORNELIA HELENA DEGENHARDT.

uit dit huwelijk:

1. CLASINA CORNELIA HELENA (ELLEN) VAN DER ENDE, geb. Den Haag 1 juli 1962, huwt  De Lier 26 juni 1987 GERRIT MARINUS (GERBEN) BOON, geb. Westerlee 10 mei 1964, zn. van BENJAMINUS BOON en MARIA DINA HENDRIKA VAN DER GAAG.

2. FRANCINA ADRIANA (DIANA) VAN DER ENDE, geb. Den Haag 4 feb. 1965, huwt De Lier 1 maart 1991 MARIEN VERKADE, geb. 8 dec. 1961.

3. JOHANNES (HANS) VAN DER ENDE, huwt SILVIA VAN DER MEERvolgt XI.ug

 

4. MIRJAM PETRONELLA MARIA VAN DER ENDE, geb. De Lier 3 nov. 1971

X.uh CORNELIS BERNARDUS VAN DER ENDE, militair Kon. Landmacht. (zn. van IX.ua),
geb. Monster 25 april 1934,
zn. van THOMAS GERRIT WALING VAN DER ENDE en CORNELIA VOOGT,
huwt
DEBORA HAMELINK.

uit dit huwelijk:

1. COLINDA VAN DER ENDE, lerares, geb. Ede 13 sept. 1967, huwt 's-Gravenzande 30 sept. 1988 PIETER JOHANNES VALSTAR, adm. medewerker, geb. Naaldwijk 1 sept. 1964, zn. van CORNELIS VALSTAR, installateur en MAARTJE MARIA DOORDUIN.

2. GERTON FRANCOIS VAN DER ENDE, geb. ca 1971, overl. s-Gravenzande 26 sept. 1984.

 

X.ui BENJAMIN VAN DER ENDE, (zn. van IX.ui)
geb. Loosduinen 18 okt. 1927,

overl. Hoek van Holland 31 juli 1986,
zn. van ARIE BENJAMIN VAN DER ENDE en CORNELIA RUINARD,
huwt Beilen 22 mei 1953
HENDRIKJE BRUULSEMA,
geb. Beilen 24 sept. 1928.

Uit dit huwelijk:

1.    ARIE VAN DER ENDE, geb. 16 aug. 1956, huwt CORRINA ...

2.    GONNY VAN DER ENDE, geb. 30 juli 1958, huwt RINUS ...

3.    BENJAMIN VAN DER ENDE, geb. 1 feb. 1961, huwt PETRA ...

4.    WILLEM VAN DER ENDE, geb. 16 mei 1964, huwt KAREN ...

 

X.uj   THOMAS VAN DER ENDE, (zn. van IX.ui)
geb. Den Haag 24 maart 1925,
zn. van ARIE BENJAMIN VAN DER ENDE en CORNELIA RUINARD,
huwt 22 feb. 1950
SIPPIE STEURSMA,
geb. Lutjegast  ca. 1925

uit dit huwelijk:

1.    ARIE VAN DER ENDE, geb. 1951.

2.    JOHN VAN DER ENDE, geb. 1952.

3.    ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. 1958.

4.    TOM VAN DER ENDE, geb. 1959.

 

X.uk    PIETER VAN DER ENDE, ( zn. van IX.ui)
geb. Den Haag 13 aug. 1926,
overl. Alkmaar 2 dec. 1997,
zn. van ARIE BENJAMIN VAN DER ENDE en CORNELIA RUINARD,
huwt 31 maart 1954
HELENA ERKELENS,
geb. Den Haag

uit dit huwelijk:

1.    ELLEN VAN DER ENDE, huwt AERT KEJA

2.    KOBY VAN DER ENDE, huwt FRANS NOORDMAN

3.    JOKE VAN DER ENDE, huwt FRITS VAN KEMPEN

4.    MARIANNE VAN DER ENDE, huwt DOUWE MUIJS.

5.    KARIN VAN DER ENDE, huwt DANNY GEELEN.

6.    SASKIA VAN DER ENDE, huwt BART VAN HEERDEN.

 

X.ul    ARIE BENJAMIN VAN DER ENDE, (zn. van IX.ui)
geb. Loosduinen gem. 's-Gravenhage 8 jan. 1930
zn. van ARIE BENJAMIN VAN DER ENDE en JACOBA KEIZER,
huwt
GLENNIS

uit dit huwelijk:

1.    DAVID VAN DER ENDE, geb. 1954.

2.    BARRY VAN DER ENDE, geb. 1956.

3.    ROBERT VAN DER ENDE, geb. 1960.

4.    ALLAN VAN DER ENDE, geb. 1965.

 

X.um    UDO CORNELIS VAN DER ENDE, (zn. van IX.ui)
geb. Loosduinen (Kraaijestein) 23 dec. 1934,
zn. van ARIE BENJAMIN VAN DER ENDE en JACOBA KEIZER,
huwt Australie
HANNIE VAN DER KOLK

uit dit huwelijk:

1.    UDO VAN DER ENDE

2.    HANNIE VAN DER ENDE

3.    JANET VAN DER ENDE

4.    EDWARD VAN DER ENDE

5.    LYA VAN DER ENDE

 

X.un    ARIE BENJAMIN VAN DER ENDE, (zn. van IX.ug)
geb. De Lier 6 jan. 1941,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en FRANCINA ADRIANA VOSKAMP
huwt Naaldwijk 26 aug. 1964,
CLAZINA JOHANNA SCHUT,
geb. Naaldwijk 26 sept. 1940,
dr. van GERRIT SCHUT en WILHELMINA RACK.

uit dit huwelijk:

1.    RONNIE VAN DER ENDE, geb. Delft 2 juli 1965

2.    JOHAN VAN DER ENDE, geb. Delft 4 juli 1969.

3.    PETER VAN DER ENDE, geb. Delft 9 april 19..

 

X.ve DIRK JACOBUS MARINUS VAN DER ENDE, melkhandelaar, (zn. van IX.vf)
geb. s-Gravenzande 7 mei 1957
zn. van MARINUS VAN DER ENDE en JACOBA BOERS.
huwt     1e
TANNETJE JACOBA HEIJSTEK.
huwt 2e
ASAMA PHONDAMUENGDEE

uit het eerste huwelijk:

1. NADJA CORINE VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 12 dec. 1987.

2. YOSRI ARJEN VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 22 okt. 1990.

X.vf THOMAS VAN DER ENDE, vishandelaar, (zn. van IX.vf)
geb. 's-Gravenzande 23 maart 1948,
zn. van MARINUS VAN DER ENDE en JACOBA BOERS,
huwt 1e 's-Gravenzande 23 dec. 1770
MARY HOMAN,
geb. Rotterdam 26 nov. 1947,
Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding aug. 1992,
Gaat samenwonen met
MARJAN VAN NIEUWKERK.

uit het eerste  huwelijk:

1. MIRANDA VAN DER ENDE, geb. 8 feb. 1987.

uit de 2e relatie:

2. ESMERALDA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 2 aug. 1993.

X.vg MARJANNE JACOBA VAN DER ENDE, (dr. van IX.vf)
geb. s-Gravenzande 26 juni 1952,
dr. van MARINUS VAN DER ENDE en JACOBA BOERS.
huwt 1e s-Gravenzande 31 juli 1980
CORNELIS TUK, magazijnbediende
geb. s-Gravendeel 8 juni 1946,
zn. van HENDRIK TUK en LENA SINT NICOLAAS.
huwt 2e s-Gravenzande 12 sept. 1996,
JOHANNES VAN LEEUWEN,
geb Rotterdam 30 april 1947,
zn. van MARINUS VAN LEEUWEN en LEUNTJE SMIT.

geboren in onecht:

1. MARINUS VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 25 mei 1971.

X.vh KRIJN VAN DEN ENDE, (zn. van IX.vh), Ned-Herv. boekhouder,
geb. 's-Gravenzande 14 juni 1949,
zn. van MARINUS CORNELIS VAN DEN ENDE en BASTIAANTJE LUIJENDIJK,
huwt Delft 9 aug. 1972,
NICOLINA LOUISA VAN DER POT,
geb. Delft 12 aug. 1950,
dr. van JACOB VAN DER POT en LOUISA MARGARETHA VAN DEN HOEK.

uit dit huwelijk:

1. NATALIE LOUISE VAN DEN ENDE, geb. Zeist 3 okt. 1973, huwt Nuenen 10 okt. 1997 JEROEN HENRICUS KAAK, geb. Eindhoven 20 maart 1969, zn. van JOHANNE WILHELMUS KAAK en MARIA HELENA ANTONIA WILHELMINA GEERTRUIDA (MARLEEN) STUUT.

2. RILANA BIANCA VAN DEN ENDE, geb. Heemstede 31 mei 1975, huwt Voorburg 8 sept. 2000 STEVEN SCHULTING, geb. Den Haag 13 okt. 1972, zn. van ROELOF KOENDERT SCHULTING en LENA DE REUS.

X.vi LEENDERT VAN DEN ENDE, boekhouder, (zn. van IX.vi),
geb. De Lier 24 jan. 1945,
zn. van MINUS VAN DEN ENDE en JANNA NIEUWLAND,
huwt 's-Gravenzande 28 nov. 1969,
MARIA AGATHA THEODORA GROOTSCHOLTEN,
geb. 's-Gravenzande 21 aug. 1946,
dr. van PETRUS MARTINUS HUBERTUS GROOTSCHOLTEN, tuinder en MARGARETHA PETRONELLA VAN DIJK.

uit dit huwelijk:

1. MIRANDA VAN DEN ENDE

2. SABINE MARIA VAN DEN ENDE, geb. De Lier 21 jan. 1973

X.wa NICOLAAS JACOBUS VAN DER ENDE, lijmkoker, (zn. van IX.wk),
geb. Naaldwijk 18 okt. 1931,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en LEENTJE KOENE,
huwt 's-Gravenzande 25 sept. 1963,
MARIA SONNEVELD,
geb. 's-Gravenzande 28 jan. 1943,
dr. van ARIE SONNEVELD, tuinder en LIJDIA VAN TRIGT.

uit dit huwelijk:

1. ELISE VAN DER ENDE

2. PIETER VAN DER ENDE

X.wb NICOLAAS VAN DEN ENDE, lasser, Ned-Herv., (zn. van IX.wj),
geb. Naaldwijk 21 nov. 1932,
overl. Naaldwijk 20 nov. 1962,
zn. van PHILIPPUS VAN DEN ENDE en CORNELIA SPAANS,
huwt 's-Gravenzande 24 okt. 1962,
JANNIE KORNELIA QUAK,
geb. 's-Gravenzande 9 april 1944,
dr. van JAKOP AART QUAK, chauffeur en JOSINA VAN DER POT.

uit dit huwelijk:

1. NICOLAAS VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 april 1963.

X.wh NICOLAAS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.wh),
geb. Naaldwijk 22 nov. 1924,
overl. 9 maart 2013,
zn. van GERRIT VAN DEN ENDE en JANNETJE JANSEN,
huwt Naaldwijk 28 april 1960
JENNY JOHANNA DE BRUIN,
geb. Naaldwijk 11 aug. 1928,
overl. Naaldwijk 16 jan. 1999,
dr. van CHRISTINUS JOHANNES DE BRUIN en JENTJE INBERG.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT CHRISTINUS VAN DEN ENDE., geb. ca juni 1961

2. JENNEKE VAN DEN ENDE.

X.xa CORNELIS MARINUS VAN DER ENDE, tuinarb., (zn. van IX.xd).
geb. 's-Gravenzande 28 nov. 1938
zn. van THOMAS VAN DER ENDE en ANNIE VREUGDENHIL,
huwt Monster 27 febr. 1964
STIENA GESINA LUCIA KRIKKEN,
geb. Monster 28 nov. 1943
dr. van LUKAS KRIKKEN en GEESJE KUIPER.

uit dit huwelijk:

1. THOMAS VAN DER ENDE, agr. medewerker, geb. Delft 13 jan. 1965, huwt 's- Gravenzande 15 juli 1987 JUDITH MARIA PAALVAST, keukenassistente, geb. Delft 17 jan. 1967, dr. van JOHANNES LEONARDUS JOSEPHUS PAALVAST, garagemedewerker en ENGELBERTA PETRONELLA MARIA PERSOON.

2. LUKAS VAN DER ENDE, huwt DIANA VRIJHOF. volgt XI.xb

X.xb ARIE CORNELIS VAN DER ENDE, tuinarb. (zn. van IX.xd),
geb. 's-Gravenzande 28 mei 1943,
overl. 's-Gravenzande 10 maart 2006,
zn. van THOMAS VAN DER ENDE en ANNIE VREUGDENHIL,
huwt 's-Gravenzande 22 mei 1970,
JOHANNA GEERTRUIDA BOERS,
geb. 's-Gravenzande 22 mei 1949,
dr. van CORNELIS PHILIPPUS BOERS en ANNA MARIA MEIJNDERS.

uit dit huwelijk:

1.     THOMAS CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Den Haag 21 juli 1972.

2.     JOHANNNES CORNELIS VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 9 mei 1977, overl. 's- Gravenzande 27 maart 1978.

3.    VINCENT VAN DER ENDE

4.    MARCEL VAN DER ENDE

X.xc FRANS CORNELIS VAN DER ENDE, tuinarb., (zn. van IX.xd),
geb. De Lier 1 aug. 1945,
zn. van THOMAS VAN DER ENDE en ANNIE VREUGDENHIL,
huwt Monster 1965
TEUNTJE LUCAS,
geb. 's-Gravenzande 22 okt. 1946,
dr. van KORSTIAAN LUCAS, schilder en NEELTJE VAN DER MEER.

uit dit huwelijk:

1. THOMAS VAN DER ENDE, geb. Monster 27 nov. 1965, huwt DIANA GAEMERS.
            uit dit huwelijk: a: TESSA VAN DER ENDE
                                    b: JOEY VAN DER ENDE

2. KORSTIAAN VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 5 juli 1969, huwt BIANCA VAN UFFELEN
            uit dit huwelijk:    a: CHELSEA VAN DER ENDE, geb. 14 mei 1998
                                       b: TICO VAN DER ENDE, geb. 23 juli 1999

X.xe CORNELIS MARINUS VAN DER ENDE, chauffeur, (zn. van IX.xe),
geb. 's-Gravenzande 30 juli 1943,
zn. van ADRIANUS VAN DER ENDE en HERMINA VAN OOSTEN,
huwt Monster 19 jan. 1967,
GERDINA MARIA DE BLOEME,
geb. Monster 5 dec. 1947,
dr. van ARIE DE BLOEME en GERDINA MARIA LOOIJE

uit dit huwelijk:

1. ROBERT PAUL VAN DER ENDE, beleidsmedewerker bij Parket van de Procureur Generaal, Openbaar Ministerie Nederlandse Antillen, geb. Delft 19 jan. 1970, samenwonend met DANIELLE VALKENBURG, geb. Amsterdam 3 juni 1968.
                    uit deze relatie: a:    MATHIJS CHRISTIAAN VAN DER ENDE, geb. Roermond 20 jan. 2003
                                            b:    NIENKE ESMEE VAN DER ENDE, geb. Herkenbosch 27 okt. 2005

2. CLAUDIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 4 maart 1972, samenwonend met EDUARD DE SMIT, geb. Monster 31 maart 1968.

X.ya CORNELIS MACHIEL VAN DER ENDE, automonteur, (zn. van IX.ya),
geb. 's-Gravenzande 26 mei 1945,
overl. 's-Gravenzande 16 jan. 2013,
zn. van ARIE VAN DER ENDE en PIETERNELLA VAN DER HOEVEN.
huwt 's-Gravenzande 9 aug. 1973,
TJITSKE BURGERSDIJK, verkoopster,
geb. 's-Gravenzande 10 dec. 1950,
dr. van JOHANNES CORNELIS BURGERSDIJK, timmerman en MARTJE KROL

uit dit huwelijk:

1.    ARIE-JAN VAN DER ENDE, geb. Delft 28 juli 1977, heeft een relatie met LIESBETH
                        Uit deze relatie:  a. THIJMEN VAN DER ENDE

2.     MARTINE VAN DER ENDE, geb. Delft 6 april 1981, heeft een relatie met PAUL.

 

X.yb MARINUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.yb),
geb. 's-Gravenzande 19 dec. 1944,
zn. van THOMAS VAN DER ENDE en WILLEMINA VAN DER SAR,
huwt Den Haag 8 juni 1971,
FREDERIKA JOHANNA JACOBA BOUMAN,
geb. Winterswijk 17 nov. 1947.
(aug. 1973 naar Den Haag).

uit dit huwelijk:

1. CASPER VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenhage 26 okt. 1972.

X.yc    RINUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.yi)
geb. De Lier 29 jan. 1948
zn. van JACOBUS VAN DER ENDE en ALETTA PELLIKAAN
huwt De Lier 15 dec. 1976
MARIANNE (MARJA) HANEMAAIJER,
dr. van VINCENTIUS HENDRIK HANEMAAIJER en JANNETJE VERMEER.

uit dit huwelijk:\

1.    PETER VAN DER ENDE, geb. De Lier 27 juni 1979.

2.    MONIEK VAN DER ENDE, geb. De Lier 27 okt. 1981.

3.    ERWIN VAN DER ENDE, geb. De Lier  29 jan. 1984.

X.ym      PIETER VAN DEN ENDE, scheepsbouwer, (zn. van IX.ym)
geb. Amsterdam ca. 1896,
zn. van  ARIE VAN DEN ENDE en TRIJNTJE HINLOPEN
huwt Amsterdam 11 juni 1914
VOGELINA LOUISA VAN GOOLEN,
geb. Amsterdam ca. 1896,
dr. van CORNELIS VAN GOOLEN, werkman en CHARLOTTA NOORDENBOS.

uit dit huwelijk:

1.    VOGELINA LOUISA VAN DEN ENDE, uitpakster, geb. Amsterdam ca, 1925, overl. Diemen 8 feb 1943.

 

X.z PIETER VAN DER ENDE, (zn. van IX.zd),
geb. Rotterdam 2 jan. 1923,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en MARIA KRINA DE VOS,
huwt Rotterdam 16 juni 1948,
ELIZABETH VAN DER SLIK,
geb. Rotterdam 26 jan. 1924.

uit dit huwelijk:

1. MARINUS PIETER VAN DER ENDE, huwt J. LEENING. volgt XI.z

2. MARIA ELIZA VAN DER ENDE, bibliothecaresse, geb. Rotterdam 21 okt. 1955, huwt Rotterdam 28 sept. 1979 PIETER SCHOTTE, wachtmeester der rijkspolitie.

X.za CORNELIS VAN DER ENDE, (zn. van IX.zd),
geb. Rotterdam 1 sept. 1929,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en MARIA KRINA DE VOS,
huwt 's-Gravenhage 27 juli 1956,
J. STRAUB,
geb. 's-Gravenhage 21 maart 1927.

uit dit huwelijk:

1. PIETER VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 23 april 1958.

2. CORNELIS VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 29 mrt. 1960.

X.zb JOHAN VAN DER ENDE, tuinder, (zn. van IX.ze),
geb. Naaldwijk 8 april 1939,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en HENDRIKA VAN INGEN,
huwt 's-Gravenzande 29 sept. 1960,
ADRIANA DE RAAF,
geb. Hoek van Holland (gem. Rotterdam) 23 okt. 1937,
dr. van CORNELIS DE RAAF en MARIA ADRIANA VAN DEN BOS.

uit dit huwelijk:

1. MARIA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 5 nov. 1961, huwt Naaldwijk 2 nov. 1982 WILLEM HAARING, geb. 11 feb. 1964.

2. PIETER VAN DER ENDE, huwt JANNETJE INGETJE VAN GEEST. volgt XI.zb

 

X.ze PIETER JACOBUS VAN DER ENDE, schilder, (zn. van IX.ze),
geb. Naaldwijk won. Maasdijk 14 juli 1937,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en HENDRIKA VAN INGEN,
huwt 's-Gravenzande 17 sept. 1963,
SIETJE VAN OUDENAARDE,
geb. Naaldwijk 29 dec. 1939,
dr. van LEENDERT VAN OUDENAARDE, tuinder en ANTJE NIEUWENHUIZEN.

uit dit huwelijk:

1. PIETER VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 30 aug. 1965, huwt Schipluiden 16 nov. 1990 ANITA OLSTHOORN.

2. ANNETTE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 18 juni 1968, huwt Monster 15 juli 1988 TED BARENDSE.

X.zf AREND DIRK DANIEL VAN DER ENDE, technisch opzichter, (zn. van IX.ze),
geb. Naaldwijk 30 nov. 1927,
overl. Maasdijk 26 sept. 2006,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en HENDRIKA VAN INGEN,
huwt .. ...... maart 1952,
GRETA JOHANNA DE BLOOIS,
geb. Naaldwijk 23 juni 1928,
dr. van JOHANNES DE BLOOIS en ELISABETH JANNETJE VELLEKOOP.

uit dit huwelijk:

1. ELISABETH HENDRIKA NARI VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 18 sept. 1952.

2. PIETER JOHANNES VAN DER ENDE, huwt 1e HETTY VAN VLIET, huwt 2e MARJON ROMEIN. volgt XI.zf

3. JOHANNES PIETER VAN DER ENDE, huwt LIA PETTERSON.volgt XI.zg

4. AREND JAN (ARJAN)VAN DER ENDE, huwt DIANE REEDIJK.volgt XI.zh

5. THEODOOR HENDRIKUS VAN DER ENDE, huwt PETRA VEENMAN.volgt XI.zi

X.zg JACOBUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.zg),
geb. Naaldwijk 20 maart 1935,
overl. 11 jan. 1992,
zn. van MAARTEN VAN DER ENDE en MAGDALENA VAN DEN ENDE.
huwt
CORNELIA VAN DER KAADEN.
geb. Maasland 24 juli 1943,
dr. van JOHANNES VAN DER KAADEN en MARIA STEINTJE VALSTAR.

uit dit huwelijk:

1. MAARTEN VAN DER ENDE, geb.Maasdijk 11 juni 1964, huwt PETRA.
        uit dit huwelijk: a: JOYCE VAN DER ENDE.

2. MARIA MAGDALENA (MARLENE) VAN DER ENDE, geb.Maasdijk 10. nov. 1966, huwt TOM.

X.zh J. (Koos) VAN DER ENDE, Poelier, (zn. van IX.zh),
geb.  22 okt. 1944
overl. Maasdijk 5 mei 1994
zn. van LEENDERT LOUWRENS VAN DER ENDE en PIETERTJE NOORDAM,
huwt
J.M.(Marjo) DON.

uit dit huwelijk:

1. LEON VAN DER ENDE, huwt Maasland 25 aug. 2001 MIRANDA VAN DER HUT.

2. DONJA VAN DER ENDE, huwt RENNO VAN VUUREN, zn. van HERMAN PIETER VAN VUUREN en ELS NAUTA

3. KOOS VAN DER ENDE.

X.zi JACOBUS  (Jaap) VAN DER ENDE, poelier, (zn. van IX.zh),
geb. 13 jun 1946
zn. van LEENDERT LOUWRENS VAN DER ENDE en PIETERTJE NOORDAM.
huwt
T.T.M. (Thea) LOURIER.
dr. van JOHANNES JACOBUS LOURIER en ALBERTINA THEODORA JOSEPHINA VAN BEEK

uit dit huwelijk:

1. JAAP VAN DER ENDE.

2. JOEP VAN DER ENDE.

X.zj    LEENDERT VAN DER ENDE, (zn. van IX.zj)
geb. Rotterdam 20 juli 1935,
zn. van JACOBUS VAN DER ENDE en WILHELMINA RITMEESTER
huwt Rotterdam 24 sept. 1960
GEERTRUIDE KTHE DE GROOT.
geb. Schiedam 27 okt. 1940
dr. van HENDRIK JOZEF DE GROOT en IRMA HELENA VAN DESSEL.

uit dit huwelijk:

1.    PETER VAN DER ENDE, huwt PAULINE BESTEBREURTJE.volgt XI.zj

2.    SYLVIA VAN DER ENDE, geb. Zwijndrecht 30 juli 1963, huwt Willemstad 1 nov. 1991 RENE VAN DER KLOET, geb. 8 mei 1959.

3.    OSCAR VAN DER ENDE, huwt IRENE VAN DER GRIEND. volgt XI.zk

4.    SACHA VAN DER ENDE, geb. Zwijndrecht 10 april 1969.

 

X.zk SIMON VAN DER ENDE, tuinder Geref., (zn. van IX.zm),
geb. Naaldwijk 24 juni 1917,
zn. van SIMON VAN DER ENDE en ANNA STEENKS,
huwt Maassluis 16 maart 1949,
CHRISTINA ADRIANA EVERAARTS,
geb. Maassluis 8 mei 1920,
overl. Emmen 8 dec. 1990,
dr. van ADRIANUS EVERAARTS en CHRISTINE ALBERTS.

uit dit huwelijk:

1. SIMON EDUART ADRIANUS VAN DER ENDE, huwt BONNIE VAN BEILEN. volgt XI.q

2. WILLEM HENDRIK VAN DER ENDE, huwt JEANNETTE CORNELIA HENDRIKA ZINNEMERS. volgt XI.r

3. GERARD JAN VAN DER ENDE, huwt SUSAN PATRICIA WEBBER. volgt XI.s

4. ALBERT CHRISTIAAN VAN DER ENDE, administratief medewerker, geb. Naaldwijk 27 juli 1957.

X.zl GERARD VAN DER ENDE, Geref, (zn. van IX.zm),
geb. Naaldwijk 28 sept. 1919,
overl. Maasdijk 20 juli 1981,
zn. van SIMON VAN DER ENDE en ANNA STEENKS,
huwt Rozenburg 1945
NEELTJE HADEWIJ GROENEWEGEN,
geb. Rozenburg 3 aug. 1921,
overl. Maasdijk 16 april 1979,
dr. van TEUNIS ZENT GROENEWEGEN en JAAPJE KLEIJWEGT

uit dit huwelijk:

1. ANNEKE JEANNETTE VAN DER ENDE, verpleegkundig afdelingsmanager, geb. Naaldwijk 4 april 1946, huwt Naaldwijk 4 aug 1970 SJOERD WINDEMULLER, psychotherapeut en beeldend kunstenaar, geb. Hilversum 28 juni 1948, zn. van GENTIUS HERMAN WINDEMULLER, direkteur en PETRONELLA LABRUYERE, maatschappelijk werkster.

2. JACOBA WILHELMINA VAN DER ENDE, geref, geb. Naaldwijk 4 april 1946 (30 okt. 1963 nr Den Haag), huwt Naaldwijk 16 okt. 1968 PAULUS VAN VLIET, direkteur, geb. Naaldwijk 12 jan. 1946, zn. van GRABEL VAN VLIET en ADRIAANTJE HORDIJK.

3. NELLEKE VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 6 jan. 1949, huwt Naaldwijk 21 maart 1974  JANNES WALRECHT, econoom, geb. 7 juni 1949, zn. van GERRIT WALRECHT en AALTJE TRIP.

4.    SIMON VAN DER ENDE, huwt  HENDERINA VAN GEEST.volgt XI.zl
 

5. PIETER CORNELIS VAN DER ENDE, psycholoog, geb. Naaldwijk 1 juli 1952 huwt Bedum 22 juni 1987 LOUISA VERHOEF, documentalist, geb. Rotterdam 20 juli 1954, dr. van JACOBUS VERHOEF en CORNELIA 't HART.

6. JANNY JOHANNA VAN DER ENDE, preventiemedewerker, geb. Naaldwijk 14 mei 1954. huwt Veere 22 april 1976  HARM RINSE SCHADENBERG, verpleegkundige, geb. 26 aug. 1949, zn. van HARM SCHADENBERG en HENDRIKJE DONTJE.

X.zm ARIE SIMON VAN DER ENDE, vertegenwoordiger, assistent tuinbouwvoorlichtingsdienst, (zn. van IX.zm),
geb. Naaldwijk 14 maart 1936,
zn. van SIMON VAN DER ENDE en ANNA STEENKS,
huwt 's-Gravenzande 28 dec. 1962,
LEENTJE MARINA STRUIJK, kantoorbediende,
geb. 's-Gravenzande 6 aug. 1938,
dr. van HENDRIK JACOBUS STRUIJK en CLASINA VAN DER POT.

uit dit huwelijk:

1. ANNA JOSE VAN DER ENDE, agr. medewerkster, geb. Naaldwijk 26 mei 1967, huwt 's- Gravenzande 4 maart 1988 HEIN JAN VAN DER KAMP, geb. Zwolle 16 jan. 1965, zn. van JAN WILLEM LODEWIJK VAN DER KAMP, makelaar en JETSKE AAFKE BOERSEMA, verpleegster.

2. RUDOLF ARIE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 mei 1971, huwt 's-Gravenzande 5 febr. 1999 MARINA HUIZENGA, dr. van GEZIENNUS HUIZENGA en MARINA KLINKVIS
 uit dit huwelijk:  a. LAURA MARINA LEENTJE VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 3 aug 2002.
                          b: EMMA FRANCINA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 april 2005

 

X.zn PIETER ARIE EVERARDUS VAN DER ENDE, (zn. van IX.zn
geb. Naaldwijk 26 juli 1927,
zn. van EVERARDUS VAN DER ENDE, veehandelaar en PIETERNELLA VAN DEN AKKER
huwt 1955
PIETERNELLA ADRIANA ANNA  BACKER
geb. Naaldwijk 28 april 1932,
dr. van PIETER BACKER en ADRIANA JANNETJE DITEWEG.

uit dit huwelijk:

1. ANJA VAN DER ENDE, huwt JAN BORGDORFF.

2. PETRA VAN DER ENDE

3. EVELINE VAN DER ENDE, huwt REN VERKADE.

4. EVERHARDUS SIMON VAN DER ENDE, diskjockey, geb. Maasdijk 20 dec. 1964, huwt Naaldwijk 8 juli 2000 JOLANDA VAN RUIJVEN.
                uit dit huwelijk: a: RUBY VAN DER ENDE, geb. ca 2001
                                        b: SANNE VAN DER ENDE, geb. ca 2002

5. FRANCINA MARIA JEANETTE (FRANNIE) VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 1966, huwt EDWARD GROOT.

6. PIETER VAN DER ENDE.

 

X.zo ARIE VAN DER ENDE, tuinder, wonende Maasdijk, (zn. van IX.zo),
geb. Naaldwijk 17 sept 1942
zn. van ARIE VAN DER ENDE en KLAZINA DE JONG,
huwt 's-Gravenzande 1 april 1969,
CATHARINA VAN DEN BURG,
geb. 's-Gravenzande 22 juli 1947,
dr. van JAN VAN DEN BURG, fabr. arb. en CORNELIA MOLENAAR.

uit dit huwelijk:

1. CARLA VAN DER ENDE.

2. CORINE VAN DER ENDE, ziekenverzorgster, huwt Naaldwijk 12 jan. 1996 GERARD NOORDAM.

X.zp LEENDERT VAN DER ENDE, (zn. van IX.zf)
geb. Naaldwijk 30 juni 1923,
overl. Wateringen 31 okt. 2009
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en JANNETJE HUIS,
huwt 7 mei 1952
ALIDA CORNELIA VAN DER ENDE, (dr. Van VIII.ab)
geb. Naaldwijk 13 maart 1928,
overl. Maasdijk 23 aug. 1999,
dr. van JACOB VAN DER ENDE en CORNELIA ARINA BOEKESTEIN

uit dit huwelijk:

1. ANJA VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 21 apr. 1953, huwt GERARD MULDER, zn. van CORNELIS JOHANNES MULDER en PETRONELLA BARBARA MARIA KESTER.

2. CORNELIA ARINA (LIA) VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 4 juli 1957, huwt JAAP VAN DER PLOEG

 

X.zq MARINUS VAN DER ENDE, (zn, van IX.zf)
geb. Naaldwijk 11 juli 1931,
overl. De Lier 4 aug. 2005,
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en JANNETJE HUIS,
huwt De Lier 12 maart 1957,
NELLY VAN DER ENDE, (dr. Van IX.ug),
geb. De Lier 14 juni 1933,
overl. Maasdijk 7 maart 2000,
dr. van PIETER VAN DER ENDE en FRANCINA ADRIANA VOSKAMP.

uit dit huwelijk:

1. MART VAN DER ENDE, huwt PETRA
uit dit huwelijk: a. ROBERT VAN DER ENDE
                        b. STEFAN VAN DER ENDE

2. SIMONE VAN DER ENDE, huwt PAUL

3. REN VAN DER ENDE, huwt PETRA  VAN DER WEIDEN
uit dit huwelijk: a. SIL VAN DER ENDE
                        b. KRIS VAN DER ENDE
                               c. PIM VAN DER ENDE.
, geb. Leiden 31 mrt 2004

 

X.zr    JOHANNES VAN DER ENDE, (zn. van IX.zf)
geb. Naaldwijk 14 juni 1926
overl. Naaldwijk 12 maart 2008,
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en JANNETJE HUIS
huwt
ANNA WILLEMINA (ANNIE) VOOGT,
geb. Maasdijk 7 juni 1932,
overl. Naaldwijk 17 aug. 2008,
dr. van PIETER VOOGT en ANNA W. BOOGERT.

Uit dit huwelijk:

1.    LEO VAN DER ENDE, huwt ADA
                uit dit huwelijk: a: LEO VAN DER ENDE
                                        b: LINDA VAN DER ENDE
                                        c: RICK VAN DER ENDE
                                        d: ARJAN VAN DER ENDE

2.    PIET VAN DER ENDE, huwt MARJA
                uit dit huwelijk: a: SASKIA VAN DER ENDE
                                        b: MICHEL VAN DER ENDE
                                        c: DAPHNE VAN DER ENDE

3.    ANDR VAN DER ENDE.

4.    JANNETJE (MARJAN) VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk ca. maart 1968, huwt JOHN ...

 

X.zs.PIETER VAN DER ENDE, (zn. van IX.zs)
geb. Maasland 5 nov 1932.,
overl. 10 juni 2008,
zn. van VINCENT VAN DER ENDE en LEENTJE CATHARINA GEERTRUIDA KOOL,
huwt Maassluis 28 mei 1957
SARY VAN STRATEN,
geb. 4 okt. 1934,
overl. Maassluis 9 jan 1995, 60 jr,
dr. van JAN VAN STRATEN en PHILIPPINA MARIA VAN DER KAADEN.

uit dit huwelijk:

1. MARLEEN VAN DER ENDE, geb. Maassluis, huwt Vlaardingen 12 dec. 1980  ALBERT WUPKES.

2. PETER VAN DER ENDE, huwt 1e KARLA KAMERBEEK, huwt 2e KARINE FASTENAU, volgt XI.zq

3. EDWIN VAN DER ENDE, huwt JOLANDA ZEEGERS, volgt XI.zr.

 

X.zt    JAN VAN DER ENDE, geref, tuinder, (zn. van IX.zm)
geb. Naaldwijk 9 jan. 1926,
zn. van SIMON VAN DER ENDE en ANNA STEENKS,
huwt Maassluis 31 okt. 1950
DIRKJE GROENEWEGEN,
geb. Rozenburg 5 jan. 1926,
dr. van TEUNIS ZENT GROENEWEGEN en JAAPJE KLEIJWEGT.

uit dit huwelijk:

1.    SIEM-JAN VAN DER ENDE, huwt KATHY MARSHALL.volgt XI.zm

2.    JACOBA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 9 sept. 1953, huwt Chatham 1986 STU VAN DER BAAN, geb. Leeuwarden, Friesland 21 juni 1943, zn. van JACOBUS en AN VAN DER BAAN.

3.    ANNIE VAN DER ENDE, geb. Blenheim (Canada) 17 mei 1956, huwt Sarnia Ontario Canada 29 mei 1976 JOHN VAN ALTEN, bijenhouder, geb. Sarnia Ontario Canada 23 juni 1955, zn. van COR en WILHELMINA VAN ALTEN.

4.    HAROLD VAN DER ENDE, huwt MARGARET SMIDS. volgt XI.zn

5.    LAURENCE VAN DER ENDE, huwt JULIE ROLLASON.volgt XI.zo

6.    LAIRD VAN DER ENDE, huwt PAT HAROLD.volgt XI.zp

7.    DEBBIE VAN DER ENDE, geb. Blenheim (Canada) 8 maart 1968, huwt 26 aug. 1989 ROGER GROOTENBOER, geb. Thunderbay Ontario Canada 22 nov. 1967, zn. van ED en WILLIE GROOTENBOER.

 

X.zu    PIETER VAN DER ENDE, (zn. van IX.zr)
geb. Maasland 23 april 1927
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en NEELTJE KOOL,
huwt Rozenburg 17 aug. 1955,
ELIZABETH LENA VAN SANTEN,
geb. Rozenburg 2 aug. 1932,
dr. van WILLEM VAN SANTEN en KLAASJE LIEVAART.

uit dit huwelijk:

1.    KARIN VAN DER ENDE, geb. Rozenburg 13 juni 1958.

2.    LEO VAN DER ENDE, geb. Rozenburg 24 jan. 1962.

 

X.zv    GERRIT VAN DER ENDE, (zn. van IX.zr)
geb. Maasland 28 jan. 1930,
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en NEELTJE KOOL,
huwt Maassluis 10 juni 1954
PETRONELLA SLOTBOOM,
geb. Maassluis 3 sept. 1934,
dr. van GERARD SLOTBOOM en PETRONELLA VISSER.

uit dit huwelijk:

1.    NETTY VAN DER ENDE, geb. Maassluis 13 dec. 1954, huwt 1974 ARY MEULDIJK.

2.    GERARD VAN DER ENDE, huwt Nuenen 8 sept. 1989 MARIANNE DOBBELAAR.
                    uit dit huwelijk: a: YORICK VAN DER ENDE, geb. 31 mrt 1994.
                                            b. RICHELLE VAN DER ENDE, geb. 2 sept. 1996.

 

X.zw    JOHAN VAN DER ENDE, (zn. van IX.zr)
geb. Maasland 29 okt. 1934,
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en NEELTJE KOOL,
huwt Rozenburg 29 sept. 1961
ALIDA WILHELMINA BREUKEL,
geb. Rozenburg 26 juni 1940,
dr. van JACOB PIETER BREUKEL en CORNELIA QUAK.

uit dit huwelijk:

1.    LEENDERT VAN DER ENDE, geb. Hellevoetsluis 5 nov. 1962, huwt Naaldwijk 30 mei 1984 JEANNET BAKKER.
            uit dit huwelijk: a. JENNY VAN DER ENDE
                                    b. LAURA VAN DER ENDE

2.    CORNELIA (CONNY) VAN DER ENDE, geb. Delft 10 juni 1965, overl. 16 feb. 2015, huwt Naaldwijk 16 okt. 1987 PEET VAN DEN BERG.

3.    ANNETTE VAN DER ENDE, geb. Maasdijk 11 okt. 1969, huwt Maasland 30 sept. 1994 CHIEL NIEUWENHUIJZEN.

4.    JOLANDA VAN DEN ENDE, geb. Maasdijk 1 mei 1974, huwt 's-Gravenzande 23 mei 2001 RENE BEEKENKAMP.

 

X. zx    LEENDERT VAN DER ENDE, (zn. van IX.zr)
geb. Maasland 11 aug. 1940,
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en NEELTJE KOOL,
huwt Maasland 18 dec. 1968,
JACOBA DE VOS,
geb. Maasland 18 juli 1947,
dr. van CORNELIS DE VOS en MAARTJE VAN DER POL.

uit dit huwelijk:

1.    JOHAN VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 8 feb. 1971.

2.    ERWIN VAN DER ENDE, geb. Maassluis 24 aug. 1973, huwt Maasland 23 aug. 2003 MASCHA VAN DEN BERG.

 

X.zy    JOHANNES VAN DEN ENDE, scheepsbevrachter, (zn. van IX.zx)
geb. Rotterdam 11 april 1907,
overl. Rotterdam okt. 1988,
zn. van ARY VAN DEN ENDE en PIETERNELLA JOHANNA SCHEEPBOUWER,
huwt Rotterdam 3 juni 1931,
TEUNISJE VAN VOORTHUIZEN,
geb. Ede 12 feb. 1908.
overl. Rotterdam 28 juni 1978,
dr. van CORNELIS VAN VOORTHUIZEN, tussenpersoon in onroerend goed en MARIA KELDERMAN.

uit dit huwelijk:

1.    ARIE VAN DEN ENDE, Vice President van de Rechtbank te Utrecht, later te Rotterdam, geb. Rotterdam 26 sept. 1935, huwt Rotterdam 17 dec. 1968 JOHANNA BARBARA ANTONETTA WIEFKERS, Raadsheer in het Gerechtshof  in Den Haag, geb. Rotterdam 12 nov. 1943, dr. van HERMANNUS WIEFKERS en ANTOINETTA PETRONELLA JOHANNA HEIJMAN. (geen kinderen)

 

X.zz    PIETER VAN DER ENDE, hoofdwerktuigkundige ter koopvaardij, (zn. van IX.zy)
geb. ca. 1918,
overl. Poortugaal 1 dec. 1995.
zn. van ARIE VAN DER ENDE en GEERTRUIDA MAGDALENA VAN KRUININGER,
huwt Katwijk aan zee 18 aug. 1956,
SAKINA MARTINE MEIJERING,
geb.  ca. 1925,
overl. Poortugaal 26 jan 1977,
dr. van H.T. MEIJERING en A. WIEPKEMA.

uit dit huwelijk:

1.    MARGREET VAN DER ENDE, huwt STEPHAN

2.    MAGDALEEN VAN DER ENDE

3.    HETTE VAN DER ENDE, huwt ALDERT SEINEN

4.    ANTJE VAN DER ENDE, huwt DIRK

 

X.zza    ARNOLDUS VAN DEN ENDE, (zn. van IX.zza)
geb. Rotterdam 3 nov. 1906,
zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en MARIA CATHARINA RENOLDINA EMELIA VAN ZANTEN.
huwt Rotterdam 3 feb. 1932
JOHANNA CORNELIA DE VRIES,
geb. Rotterdam 28 nov. 1911,,
 dr. van ARIE DE VRIES en MACHELINA UIJL

uit dit huwelijk:

1.    JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 1 juni 1932.

2.    MACHELINA VAN DEN ENDE, geb. Rotterdam 25 feb. 1938

 

XI. FRANS VAN DEN ENDE, tuinder, N-H., (zn. van X.),
geb. Monster 18 mei 1918,
overl. Monster 12 juli 1982,
zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en NAATJE VAN DEN BOS,
huwt 's-Gravenzande 15 okt. 1947,
WILHELMINA HENRIETTE MOOR,
geb. 's-Gravenzande 19 juni 1923,
overl. 's-Gravenzande 19 juli 2014,
dr. van ADRIANUS MOOR, tuinder en WILHELMINA HENRIETTE STOKVIS.

uit dit huwelijk:

1. WILHELMINA HENRIETTE VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 26 april 1948, samenwonend met ADRIANUS JOHANNES KNOPPERT, geb. 's-Gravenzande 2 jan 1940, zn. van ADRIANUS JOHANNES KNOPPERT en MARIA HELENA VAN GEEST.

2. NAATJE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 29 sept. 1949, huwt Monster 16 mei 1972 GERRIT VAN DER ENDE (X.a), tankstationexploitant, geb. Groningen 25 dec. 1945, zn. van ARIE VAN DER ENDE, tankstationexploitant en BERBER JAARSMA.

XI.aa JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE, chauffeur, (zn. van X.ae),
geb. 's-Gravenzande 12 febr. 1946,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en GRIETJE VAN REE.
huwt 's-Gravenzande 19 okt. 1966,
TANNETJE KRIJNTJE PIPPING, leerlingverpleegster,
geb. Rotterdam 16 febr. 1949,
dr. van PIETER CORNELIS PIPPING, conducteur bij de spoorwegen en ARENDJE DE BONTE.

uit dit huwelijk:

1. AGEETH VAN DEN ENDE, geb. Hoek van Holland (gem. R'dam) 9 april 1967.

2. PETER VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 27 febr. 1969.

XI.ab JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van X.ab),
geb. 's-Gravenzande 12 april 1934,
zn. van NICOLAAS VAN DEN ENDE en ANTHONIA ANTJE VAN SPRONSEN.
huwt 's-Gravenzande 11 juli 1962,
PIETERTJE HAARING,
geb. 's-Gravenzande 7 nov. 1942,
dr. van CORNELIS HAARING, schilder en WILHELMINA MARIA VAN GELDEREN.

uit dit huwelijk:

1. NICOLAAS ANTHONY VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 5 nov. 1963, huwt VALAI UNCHIM, geb. Thailand

2. CORNELIS JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 30 april 1968, huwt 's- Gravenzande 13 juni 1997 PETRONELLA ELISABETH SOPHIA MARIA DE BRABANDER, geb. Monster 16 dec. 1969, dr. van REINIER EVERARDUS MARIA DE BRABANDER en SOPHIA JOHANNA ELISABETH MARIA VERBEEK.

XI.ac NICOLAAS VAN DEN ENDE, tuinarb. (zn. van X.ab),
geb. 's-Gravenzande 11 maart 1939, (naar IJsselmuide)
zn. van NICOLAAS VAN DEN ENDE en ANTHONIA ANTJE VAN SPRONSEN.
huwt 's-Gravenzande 6 juni 1962,
ELISABETH KLOP, ambtenaresse,
geb. Monster 13 juli 1941,
dr. van CORNELIS KLOP, fabrieksarb. en JACOBA PETRONELLA VAN DER KAAIJ.
Echtscheiding ingeschreven 's-Gravenzande 13 aug. 1982.
huwt 2e 's-Gravenzande 18 april 1984,
JOHANNA BERENDINA WOLFS, bejaardenhelpster,
geb. Eibergen 10 mei 1946,
dr. van GERRIT WOUTER WOLFS en WILHELMINA GEERTRUIDA VAN DER KOUS.

uit het eerste huweljk:

1. NICOLAAS VAN DEN ENDE, geb. Delft 6 nov. 1962, huwt's-Gravenzande 2 aug. 1984 MARIA VAN DER ENDE, verkoopster, geb. 's-Gravenzande 16 juli 1964, dr. van GERRIT WALING VAN DER ENDE (X.bd), concierge en JOSINA CORNELIA KOPPERT.

2. CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt JOZINA CORNELIA NEELTJE VAN DER ENDE. volgt XII.ac

3. JACOBA PETRONELLA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 13 dec. 1967.

4. YVONNE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 24 okt. 1969, huwt 's-Gravenzande 4 aug. 1994 FRANK KLOOTWIJK, geb. 's-Gravenhage 19 jan. 1970, zn. van WILHELMUS JACOBUS KLOOTWIJK en HENDRIKA JOHANNA DE WEIJER.

XI.ad JOHANNES VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van X.ab),
geb. 's-Gravenzande 23 sept. 1943,
zn. van NICOLAAS VAN DEN ENDE en ANTHONIA ANTJE VAN SPRONSEN.
huwt 's-Gravenzande 4 febr. 1966,
ELISABETH JANNETJE VELLEKOOP,
geb. 's-Gravenzande 5 aug. 1945,
overl. 's-Gravenzande 17 sept. 2008,
begr. Den Haag 20 sept. 2008,
dr. van JAN VELLEKOOP, tuinder en TRIJNTJE VAN OOSTEN.

uit dit huwelijk:

1. ANTHONIA ANTJE VAN DEN ENDE, geb. Delft 9 juni 1968, huwt 's-Gravenzande 25 nov. 1988 JACOB VAN DER MEER geb. Delft 25 febr. 1966, zn. van GERRIT VAN DER MEER, tuinder en CLASINA VAN SPRONSEN.

2. JOHAN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 1 febr. 1972.

XI.ae BENJAMIN VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van X),
geb. Monster 22 juli 1916,
overl. Saffron Walden (Engeland) 2 febr. 1975,
zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en NAATJE VAN DEN BOS,
huwt Monster 28 sept. 1949,
ANTOINETTA GERARDINA BOON,
geb. Monster 21 april 1926,
dr. van JACOB CORNELIS BOON, procuratiehouder en CORNELIA JOSINA VAN DER KRUK.

uit dit huwelijk:

1. CORINE JAQUELINE JOYCE VAN DEN ENDE, geb. Saffron Walden, Engeland 4 april 1951, huwt Saffron Walden 14 mei 1983 GERALD ERNEST BERNARD GLIVEN, geb. Cairo, Egypte 28 nov. 1950, zn. van FORTUNUTUS MARTIN CLEMENT GLIVEN en MARY CAROL ZARB.

2. JOAN NANETTE VAN DEN ENDE, geb. Saffron Walden, Engeland 2 juni 1954, huwt Newport Engeland 28 aug. 1982 PAUL JEFFREY LUCAS, geb. ..... 24 juli 1957, zn. van JEFFREY HARVEY LUCAS en JOYCE ........... .

3. BEATRIX FIONA VAN DEN ENDE, geb. Bishop Stortfort, Engeland 21 jan. 1956.

XI.af JOHANNES VAN DEN ENDE, tuinder, Ned-Herv. (zn. van X),
geb. Monster 14 juli 1920,
overl. Delft 21 april 1984,
zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en NAATJE VAN DEN BOS,
huwt Naaldwijk 27 dec. 1951,
CORNELIA VAN DER WEL,
geb. Honselersdijk gem. Naaldwijk 24 juli 1922,
overl. Den Haag 20 febr 1986,
dr. van NICOLAAS JOHANNES VAN DER WEL, landbouwer en ADRIANA VAN VLIET.

uit dit huwelijk:

1. JOHANNES NICOLAAS VAN DEN ENDE, geb. Monster 21 sept. 1952.

2. ADRIANA NAATJE VAN DEN ENDE, geb. Monster 21 sept. 1952, huwt Monster 25 mei 1973 DIRK DE KIEWIT, tuinder, geb. Monster 21 febr. 1943, zn. van JACOBUS JOHANNES DE KIEWIT, tuinder en ANNA CORNELIA VAN LEEUWEN.

3. BENJAMIN JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt LENIE VAN DER MEER. volgt XII.aa

4. NICOLINE NANETTE VAN DEN ENDE, geb. Monster 3 juli 1958, huwt Monster 23 dec. 1977 CORNELIS VALSTAR, geb. 's-Gravenhage 18 maart 1956, zn. van PIETER VALSTAR en WILHELMINA VAN DEN EIJKEL.
Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding 4 juni 1992.
Zij huwt 2e s-Gravenzande 11 mei 2001 GERARD HERMAN VAN HALEWIJN, geb. Krimpen aan de Lek 15 mei 1951, zn. van WILLEM VAN HALEWIJN en MARTHA NELLY VAN HULST.

5. JOHANNES CORNELIS VAN DEN ENDE, huwt ELLEN DE GRAAF. volgt XII.ad

XI.ag ARIE VAN DEN ENDE, tuinder, Duitsland, (zn. van X),
geb. Monster 21 jan. 1926,
overl. Muhlheim a/d Ruhr, Duitsland 10 sept. 1992,
zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en NAATJE VAN DEN BOS,
huwt 1e Duitsland 1957,
CHARLOTTE REUTER,
geb. Duitsland 1 april 1936,
dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding in 1963.
huwt 2e Duitsland 10 sept. 1964,
HANNELORE GERDA HILDEBRANDT,
geb. Duitsland 17 okt. 1937.

uit het eerste huwelijk:

1. JENNI ERNA VAN DEN ENDE, geb. Duitsland 6 sept. 1958 samenwonend met  PATRIK JOSEPH QUINN
    kinderen: a: JESSICA VAN DEN ENDE, geb. Duitsland 5 okt. 1989
                   b: FELIX VAN DEN ENDE, geb. Duitsland 30 juli 1994.

2. IRENE NAATJE VAN DEN ENDE, geb. Duitsland 15 febr. 1960, huwt FRANK TEPPER.

uit het tweede huwelijk:

3. BEATE EDELTRAUD VAN DEN ENDE, geb. Muhlheim a/d Ruhr, Duitsland 31 dec. 1965, huwt JRG DANZER.

4. CHRISTIANE HANNELORE VAN DEN ENDE, geb. Muhlheim a/d RuhrDuitsland 31 dec. 1965, huwt JOCHEN RANZ.

XI.ah HENDRIK VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van X),
geb. Monster 29 jan. 1932,
overl. Monster 14 febr. 1998,
zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en NAATJE VAN DEN BOS,
huwt 's-Gravenhage 1 maart 1961,
CLASINA PETRONELLA VAN WOERDEN,
geb. Loosduinen 1 febr. 1930,
overl. Monster 12 april 2012,
dr. van ARIE VAN WOERDEN en JACOBA MARIA VAN DER HARST.

 

uit dit huwelijk:

1. JOHANNES BENJAMIN VAN DEN ENDE, huwt JOHANNA CORNELIA DEN DRIJVER. volgt XII.ab

2. JACOBA NANETTE VAN DEN ENDE, administratief medewerkster, geb. Monster 16 maart 1966, huwt Rijswijk 28 juli 1989 PETER DIJKXHOORN, timmerman, geb. Rijswijk 14 dec. 1963, zn. van PIET DIJKXHOORN, timmerman en MARIA JOHANNA JACOBA HAARING.

3. FRANS ALBERT VAN DEN ENDE, tuinder, geb. Monster 27 jan. 1970.

 

XI.aj    ANDRE VAN DER ENDE, (zn. van X.a)
geb. Delft 21 april 1976,
zn. van GERRIT VAN DER ENDE en NAATJE VAN DEN ENDE,
huwt Naaldwijk 4 aug. 2006
MIRJAM GEZINA ADRIANA IKINK,
geb. Leidschendam 11 aug. 1984,
dr. van ALOISIUS JOHANNES ANTONIUS IKINK en GERARDA POLS.

uit dit huwelijk:

1.    EMMA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 17 jan. 2010.

krijgt een relatie met REBECCA KRUINING, uit deze relatie

2.    JORDY VAN DER ENDE, geb. Delft 9 juni 2015.

 

XI.am    CORNELIS WILLEM VAN DER ENDE, landbouwmaterialenmonteur, geref., (zn. van X.am)
geb. Monster 30 sept. 1972,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDE, tuinarb. en MARTHA MARIA VAN SPRONSEN
huwt Naaldwijk 25 sept. 1998,
PAULINE VAN VEELEN,
geb. Delft 1 feb. 1974,
dr. van LEENDERT CORNELIS VAN VEELEN, klompenboer en MARIA KLAZINA DE BRUIN.

uit dit huwelijk:

1.    MELVIN CORNELIS MARINUS VAN DER ENDE, geb. Delft 15 jan. 2000.

2.    SANNE MARTHA MARIA VAN DER ENDE, geb. Monster 31 okt. 2005.

 

XI.an    LEENDERT VAN DEN ENDE, N-H., bakker, (zn. van X.ab)
geb, 's-Gravenzande 7 juli 1937,
zn. van NICOLAAS VAN DEN ENDE en ANTHONIA ANTJE VAN SPRONSEN,
huwt De Lier 13 mei 1958
ADRIANA PETRONELLA HOOGEVEEN,
geb. Naaldwijk 15 aug. 1938,
dr. van NIKOLAAS BASTIAAN HOOGEVEEN en ADRIANA PETRONELLA DE WIT.

uit dit huwelijk:

1.    ANTHONIA ANTJE VAN DEN ENDE, geb. De Lier 12 nov. 1958, huwt De Lier 8 dec. 1978 MARCEL COEHORST, geb. Tilburg 25 juli 1956.

2.    ADRIANA PETRONELLA VAN DEN ENDE, geb. De Lier 13 april 1962, huwt De Lier 16 dec. 1981 MAARTEN KLOPPER, geb. Andijk 1 april 1960, zn. van CORNELIS KLOPPER en ELIZABETH CATHARINA DIJKMAN.

 

XI.ar    JAN ANTON VAN DEN ENDE, (zn. van X.as)
geb. s-Gravenzande 26 april 1931,
zn. van HENDRIK VAN DEN ENDE en GERRITJE VAN BAALEN,
huwt Overveen 2 juli 1960,
ANNA KLOOSTERHUIS,
geb. Amsterdam 16 mei 1940,
dr. van ROELOF KLOOSTERHUIS en ANNA PIETERNELLA SCHAAFSMA.
Dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding.
 

uit dit huwelijk:

1.    KARIN VAN DEN ENDE, geb. Apeldoorn, 5 juli 1961.

2.    MARIT VAN DEN ENDE, geb. Tienhoven 26 nov. 1962.

3.    BIRGITTA VAN DEN ENDE, geb. Overveen 29 aug. 1965.

4.    ROELOF VAN DEN ENDE, geb. Overveen 19 juni 1969.

 

XI.as JOOST VAN DEN ENDE, landbouwkundig ingenieur, Ned-Herv. (zn. van X.as),
geb. 's-Gravenzande 27 dec. 1925,
overl. 's-Gravenzande 19 dec. 2011
zn. van HENDRIK VAN DEN ENDE en GERRITJE VAN BAALEN.
huwt Bergum (Tietjerkstradeel) 20 april 1950,
BOUKJE KOOISTRA,
geb. Welstrijp (Henneradeel) 6 april 1925,
overl. 's-Gravenzande 30 maart 2013,
dr. van SIMON KOOISTRA en TJITSKE HUISTRA.

uit dit huwelijk:

1. TJITSKE VAN DEN ENDE, kleuterleidster, geb. Maassluis 2 jan 1951, heeft een relatie met IRENE VAN LENTE.

2. GERDA VAN DEN ENDE, verpleegster, geb. Maassluis 2 jan. 1951, huwt 's-Gravenzande 26 juni 1975 ALBERTUS BOUWMEESTER, jeugdleider, geb. Brummen 27 aug. 1943, zn. van ALBERTUS BOUWMEESTER en JOHANNA MARIA FROOM.

3. BOUKJE VAN DEN ENDE, geb. Vlaardingen 12 okt. 1953, heeft een relatie met PAUL ENGELEN

4. JOSKE VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 9 april 1957, overleden. 9 nov. 2012
dochter: CLAIRE SOFIE VAN DEN ENDE, geb Delft 4 juni 1984.

5. SOFIE VAN DEN ENDE, geb. Maassluis 31 maart 1962, heeft een relatie met PIET DE GOEDE.

XI.at AREND VAN DEN ENDE, (zn. van X.at),
geb. 's-Gravenzande 19 juni 1937,
zn. van BENJAMIN VAN DEN ENDE en MARIA ZWARTS
huwt Naaldwijk 23 dec. 1965,
MARIA ELISABETH VAN VELDEN,
geb. Delft 10 sept. 1943,
dr. van DIRK VAN VELDEN en JOSIENA DIRKJE VAN BAALEN.

uit dit huwelijk:

1. MARIE-JOSE VAN DEN ENDE, geb. Hoek van Holland 21 dec. 1966.

2. MARIE-LOUISE VAN DEN ENDE, geb. Hoek van Holland 1 maart 1968, huwt Hoek van Holland 5 maart 1993 THEODORUS JOZEF VINK, geb. Rotterdam 3 okt. 1962.

3. MARIE-CLAIRE VAN DEN ENDE, geb. Hoek van Holland 6 okt. 1969.

XI.au    NICOLAAS BENJAMIN VAN DEN ENDE, (zn. van X.au)
geb. 's-Gravenhage 15 okt. 1935,
zn. van CORNELIS MARINUS VAN DEN ENDE en FRANCINA VAN DER ENDE,
huwt 's- Gravenhage 28 juni 1960
CORNELIA DEN HEIJER,
geb. 's-Gravenhage 28 sept. 1940,
dr. van NICOLAAS DEN HEIJER en CORNELIA ROOS.

Uit dit huwelijk:

1.    BENJAMINA VAN DEN ENDE, geb. Den Haag 11 mei 1962.

2.    PETER VAN DEN ENDE, geb. Den Haag 20 feb. 1966, huwt KATJA KHLER
                    uit dit huwelijk: a; JORDI VAN DEN ENDE, geb. 15 aug. 1995.
                                            b; LEVI VAN DEN ENDE, geb. 4 dec. 2001.

 

XI.av    COENRAAD BENJAMIN KAREL VAN DEN ENDE, (zn. van X.av)
geb. s-Gravenhage 30 jan. 1947,
zn. van COENRAAD VAN DEN ENDE en JOHANNA MARIE BAZUIN
huwt  (huwelijk ontbonden door echtscheiding)
NN
           

uit dit huwelijk:

1.    CAROLINE VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 9 sept. 1973.

2.    CEDRIC VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 19 feb. 1976.

 

XI.aw    ANTONIUS ALEXANDER VAN DEN ENDE, (zn. van X.av)
geb. Voorschoten 14 dec. 1953,
zn. van COENRAAD VAN DEN ENDE en JOHANNA MARIE BAZUIN
gaat in 1974 samenwonen met
MARINA JOHANNA VELTHUIZEN,
geb. Zeist 10 jan. 1956.

uit deze relatie:

1.    TESSA ALEXANDRA VAN DEN ENDE, geb. Leiderdorp 21 dec. 1991.

2.    EMMA MARINA VAN DEN ENDE, geb. Leiderddorp 21 juni 1993.

 

XI.ax    JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE, (zn. van X.ac)
geb. Monster 10 nov. 1940, vertegenwoordiger,
zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE, tuinder en IJKJE ZIJLSTRA,
huwt 's-Gravenzande 8 sept. 1966
ADRIANA KLAZINA VAN DAM, hulp in de huishouding (1966)
geb. 's-Gravenzande 22 nov. 1944,
dr. van ABRAHAM VAN DAM, bedrijfsleider en ALIDA PETRONELLA ZWAARTMAN.

uit dit huwelijk:

1.    JOHANNES VAN DEN ENDE, geb. Monster ca. juni 1968.

2.    PETRONELLA ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. Rozenburg ca. nov 1969.

 

XI.ay    BENJAMIN VAN DEN ENDE,  (zn. van X.as)
geb. 's-Gravenande 26 sept. 1927,
zn. van HENDRIK VAN DEN ENDE en GERRITJE VAN BAALEN,
huwt Overveen 24 juni 1955
MARIA HENDRINA NOORT,
geb. Leiden 10 jan. 1929,
dr. van NICOLAAS NOORT en MARIA HENDRINA RIJSDAM.

uit dit huwelijk:

1.    BENJAMIN VAN DEN ENDE, geb. Overveen 21 apr. 1957.

2.    HUGO VAN DEN ENDE, geb. Santpoort-Noord 12 juli 1961.

 

XI.az    HENDRIK VAN DEN ENDE, (zn. van X.as)
geb. 14 juni 1929,
overl. Detroit 15 nov. 1981,
zn. van HENDRIK VAN DEN ENDE en GERRITJE VAN BAALEN,
huwt Toronto Canada 8 feb. 1958,
AUDREY BADGER,
geb. Birmingham Engeland 27 nov 1926,
overl. 23 jan 2007
dr. van CHARLES WILLIAM BADGER en DORIS IRENE BAKER.

uit dit huwelijk:

1.    WANDA IRENE VAN DEN ENDE, geb. 4 sept. 1958

2.    HENDRIK CHARLES VAN DEN ENDE, geb. 25 okt. 1959.

3.    CHARLENE ANN VAN DEN ENDE, geb. Detroit Michigan 11 juni 1961, huwt Pontiac Michigan 21 okt 1978 DONALD WAYNE WHITT, geb. Ohio 22 sept. 1958, zn. van DONALD WAYNE WHITT en BEVERY YVONNE MARTIN.

4.    KIM KAY VAN DEN ENDE, geb. 30 okt, 1962.

 

XI.b    GEERT-JAN VAN DEN ENDE, (zn. van X.av)
geb. Voorschoten 18 jan. 1959
zn. van COENRAAD VAN DEN ENDE en JOHANNA MARIE BAZUIN,
huwt Voorschoten 19 aug. 1986
KARIN JAKET.
geb. Voorschoten 2 jan. 1963.

uit dit huwelijk:

1.    LISA LISANNE VAN DEN ENDE, geb. Leidschendam 2 okt 1998.

 

XI.ba CORNELIS VAN DER ENDE, expediteur, (zn. van X.pa),
geb. 's-Gravenzande 4 april 1947,
zn. van MAARTEN VAN DER ENDE en HUIBERTJE VAN DER WEL.
huwt 's-Gravenzande 27 nov. 1969,
GEERTRUIDA ANTONIA VAN DER KRUK, verkoopster,
geb. Monster 14 aug. 1947,
dr. van CORNELIS VAN DER KRUK, schilder en GERRITJE WILLEMPJE CAMPHENS.

uit dit huwelijk:

1. MAARTEN CORNELIS VAN DER ENDE, volgt XII.ba

XI.bb JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van X.ad),
geb. 's-Gravenzande 23 sept. 1939,
zn. van JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE en NEELTJE VAN DER WEL.
huwt 's-Gravenzande 8 okt. 1963,
JANNETJE VAN DER BOOM,
geb. 's-Gravenzande 22 aug. 1940,
dr. van AREND VAN DER BOOM, hoofdopzichter en FRANCINA VAN DER HOEVEN.

uit dit huwelijk:

1. JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE, huwt PAULINE HENRIETTE VAN ROSSUM. volgt XII.bb

2. MARIA BASTIANA VAN DEN ENDE, agr. medewerkster, geb. 's-Gravenzande 23 nov. 1966, huwt s-Gravenzande 29 aug. 1986 MARTINUS HUIBERT WILLEM PRINS, direkteur van een besloten venootschap, geb. Alkemade 2 juni 1966, zn. van MARTINUS PRINS, direkteur van een b.v. en WILHELMINA NOWEE.

3. FRANCINA ARENDINA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 15 aug. 1968, huwt 's- Gravenzande 24 nov. 1988 RAPHAEL JOHANNES HENDRICUS DUIJVESTEIJN, geb. Naaldwijk 23 jan. 1966, zn. van JOHANNES JACOBUS MARIA DUIJVESTEIJN en THERESIA ALEIDA GERARDA OTTERLOO.

4. NEELTJE JACOBA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 13 okt. 1970, huwt 's- Gravenzande 20 dec. 1991 WILLEM ALBERTUS VAN DER MEER, rijksambtenaar, geb. 's- Gravenzande 14 mei 1969, zn. van CORSTIAAN VAN DER MEER, verkoper en BERTHA NICOLINA STORM.

XI.bc GERRIT VAN DER ENDE, (zn. van X.bb),
geb. Naaldwijk 5 jan. 1950,
zn. van NICOLAAS ARIE VAN DER ENDE en GEERTJE VAN WEZEL,
huwt
LILIAN OP DE BEKE

uit dit huwelijk:

1. GUIDO VAN DER ENDE.

2. SANDER VAN DER ENDE.

3. SHIRLEY VAN DER ENDE.

XI.bd NICOLAAS ARIE VAN DER ENDE, Assistent accountant, (zn. van X.bb),
geb. Naaldwijk 12 aug. 1960,
zn. van NICOLAAS ARIE VAN DER ENDE en GEERTJE VAN WEZEL.
huwt 's-Gravenzande 28 aug. 1984,
ANNA MARIA JOSEPHA BATIST, schoonheidsspecialiste,
geb. 's-Gravenzande 30 juni 1961,
overl. 's-Gravenzande 9 juni 1998,
dr. van JOHANNES CORNELIS BATIST en ANNA ANTONIA JOHANNA KOENE.
huwt 2e
MANDY KUIJTEN

uit het eerste huwelijk:

1. JACKY GERDI ANNE-WIL VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 29 nov. 1992.

2. AMY ANNIEK VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 18 aug. 1996.

uit het tweede huwelijk:

3.    QUINTY VAN DER ENDE.

 

XI. be JACOBUS VAN DEN ENDE, Ned. Herv. (zn. van X.bc)
geb. s-Gravenzande 11 nov. 1945,
zn. van THOMAS VAN DEN ENDE en ANNA VAN DIJK.
huwt Monster 28 jan 1970,
MARIA JUDIECA VAN BAALEN,
geb. s-Gravenzande 15 maart 1947.
dr. van JAN VAN BAALEN en CLAZINA VALSTAR.

uit dit huwelijk:

1. MARJA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 10 juni 1972, huwt EDWIN PLUGGE, dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding.

2. LINDA VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 25 jan. 1974, huwt GERT-JAN OTTO.

3. WOUTER VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 22 feb. 1978, samenwonend met SANDRA PETERS, geb. 17 maart 1979. Uit deze relatie : a: MAAIKE VAN DEN ENDE, geb. 7 maart 2007.

4. EELKE VAN DEN ENDE, geb. Naaldwijk 26 juni 1980.

 

XI.bf    ARIE VAN DER ENDE, (zn. van X.bg)
geb. 's-Gravenzande 16 juni 1939,
zn. van MAARTEN VAN DER ENDE en JACOMINA MARIA VAN DER WEIDEN
huwt Papendrecht 23 aug. 1976,
NELLEKE SPRUYT,
geb. Leerdam 21 mei 1948.

uit dit huwelijk:

1.    ITHAMAR VAN DER ENDE, geb. Papendrecht 23 sept. 1977.

2.    KIM VAN DER ENDE, geb. Sliedrecht 16 nov. 1979.

3.    SHANTA VAN DER ENDE, geb. Sliedrecht 5 feb. 1981.

 

XI.bg    JACOB VAN DER ENDE, (zn. van X.bg)
geb. 's-Gravenzande 19 dec. 1931,
zn. van MAARTEN VAN DER ENDE en JACOMINA MARIA VAN DER WEIDEN,
huwt 23 nov. 1955,
JANTJE WILHELMINA DE KOCK,
geb. Herwijnen 24 mei 1934,
overl. Herwijnen 8 mei 2004,
dr. van CORNELIS DE KOCK en AALTJE BIJL.

uit dit huwelijk:

1.    MAARTEN VAN DER ENDE, geb. 5 mei 1956, overl. na ongeluk op 22 mei 1974.

2.    CORNELIS VAN DER ENDE, huwt 1e RIA VAN LEEUWEN, huwt 2e CAROLIEN VISSCHER, volgt XII.bg

3.    JACOMINA MARIA VAN DER ENDE, geb. 8 maart 1960, huwt CORNELIS GERRIT JAN OVERHEUL, geb. 11 juni 1957.

 

XI.bh     DIRK VAN DER ENDE, hoofdinspecteur booreilandenbouw, (zn. van X.bh)
geb. 's-Gravenzande 10 jan. 1933,
zn. van GERRIT VAN DER ENDE en JANNETJE VAN OOSTEN,
huwt 1957
MECHTILDIS MARIA ANGELINA LOVEN,
geb. Weert 1 mei 1934.
Dit huwelijk is in 1992 ontbonden door echtscheiding.

Uit dit huwelijk:

1.    MARIANNE MATHILDE VAN DER ENDE, IT medewerkster, geb. Delft 20 sept. 1958.

2.    GERDA ANGELINA VAN DER ENDE, geb. Schipluiden 11 nov. 1959.

3.    ROBERT VAN DER ENDE, beveiligingsbeambte, geb. Schipluiden 28 aug. 1961.

4.    IRENE JEANNINE VAN DER ENDE, managementassistente, geb. Delft 21 dec. 1962

 

XI.bi CORNELIS VAN DEN ENDE, (zn. van X.bi),
geb. Maassluis 17 nov. 1959,
zn. van PIETER JOHANNES VAN DEN ENDE en PETRONELLA JOHANNA WIEDMANN.
huwt Rijswijk 8 dec. 1989,
HENRICA PETRONELLA JOHANNA KOEKOEK,
geb. Amersfoort 6 jan. 1961,
dr. van JOHANNES LOUIS MARIA KOEKOEK en ISABELLA MARIA KLERKS.

uit dit huwelijk:

1. LOES VAN DEN ENDE, geb. Delft 21 febr. 1991.

2. HUUB VAN DEN ENDE, geb. Delft 28 febr. 1992.

3. PIEN VAN DEN ENDE, geb. Delft 28 febr. 1992.

4. RIET VAN DEN ENDE, geb. Delft 18 okt. 1993.

 

XI.bj     ISAAC VAN DEN ENDE, (zn. van X.bc)
geb. 's-Gravenzande 26 dec. 1946,
zn. van THOMAS VAN DEN ENDE en ANNA VAN DIJK,
huwt 's-Gravenzande 29 aug. 1972
EVERDINA GARRETSEN,
geb.'s-Gravenhage 29 juli 1945,
overl. Delft 2 maart 1998,
dr. van EVERT GARRETSEN en MARTINA VAN DER LINDE.

uit dit huwelijk:

1.    EVELIEN VAN DEN ENDE, huwt BART ZUIDERWIJK

 

XI.bk    MAARTEN VAN DEN ENDE, (zn. van X.bc)
geb. 's-Gravenzande 23 juni 1950,
zn. van THOMAS VAN DEN ENDE en ANNA VAN DIJK
huwt
WILHELMINA  JANKNECHT.
geb. Den Haag  25 mei 1946
dr. van ARIE JANKNECHT en ALIDA NEELTJE DE ZEEUW.


uit dit huwelijk:

1.    PATRICK VAN DEN ENDE, geb. 2 maart 1978.

 

XI.bl    THOMAS VAN DEN ENDE, tuinbouwmedewerker, (zn. van X.bc)
geb. 's-Gravenhage 26 mei 1957,
zn. van THOMAS VAN DEN ENDE en ANNA VAN DIJK,
huwt s-Gravenzande 17 okt. 1980
MARIA HENDRIKA DE RUITER, cassiere,
geb. Velzen 9 nov. 1957,
dr. van JACOBUS JAN DE RUITER, boekbinder en CORNELIA CATHARINA MARIA HOOGELANDER.

uit dit huwelijk:

1.    ARNOLDUS GERARDUS VAN DEN ENDE, geb. Delft 7 nov 1989.

2.    ANTHONIUS JACOBUS VAN DEN ENDE, geb. 24 juli 1990.

 

XI.bm    JOOST VAN DER ENDE, (zn. van X.bl)
geb. 1948,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en LEENTJE VAN DEN ENDE,
huwt Naaldwijk 1970
MARTINA (MARTHA) TAAL.

uit dit huwelijk:

1.    ROLAND VAN DER ENDE

2.    SIMONE VAN DER ENDE

3.    LEONIE VAN DER ENDE.

 

XI.bs    JOHANNES MAARTEN VAN DER ENDE, (zn. van X.bs)
geb. Loosduinen 12 feb. 1933,
overl. Wateringen 25 juni 2007,
zn. van NICOLAAS VAN DER ENDE en HENDRIKA PAULINA VAN DER MEER,
huwt
ANNIE FELIX
overl. voor 2007

uit dit huwelijk:

1.    NICOLAAS VAN DER ENDE, huwt YOLANDE

2.    HENNY VAN DER ENDE, huwt MARTIN

3.    JOHANNES (HANS) VAN DER ENDE, huwt MARION
                    uit dit huwelijk: a. WESLEY VAN DER ENDE
                                            b.MELVIN VAN DER ENDE

 

XI.c JACKY VAN DER ENDE, bloemist, (zn. van X.ag)
geb. Monster 25 nov. 1964,
zn. van CORNELIS MARINUS VAN DER ENDE en ANTONIA GERDA VOOIS,
huwt Vlaardingen 19 sept. 1990,
NELLEKE VONS,
geb. Vlaardingen 14 aug. 1963,
dr. van ARIE VONS en KRIJNA VAN PAPEVELD.

uit dit huwelijk:

1. NICK VAN DER ENDE, geb. Schiedam 3 juli 1992.

2. DEMI VAN DER ENDE, geb. Schiedam 18 okt. 1993.

XI.ca JAN VAN DEN ENDE, (zn. van X.cc),
geb. 's-Gravenzande 7 aug. 1958,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en JANNA CORNELIA KOORNNEEF.
huwt
ADRIAANTJE SUZANNA BLOM,
geb. 15 jan. 1959,
overl. 's-Gravenzande 8 dec. 1997, 38 jr
huwt 2e 1 sept 1999,
GONNIE TELJEUR.

uit het eerste huwelijk:

1. JAN-WILLEM VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 28 juli 1983.

2. MARIEKE VAN DEN ENDE

3. JANNEKE VAN DEN ENDE

uit het tweede huwelijk:

4.    DANILLE NELLY WILLEMIEN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 21 sept. 2000.

XI.cc GERRIT JAN VAN DEN ENDE, electricien, (zn. van X.cc),
geb. 's-Gravenzande 20 mei 1963,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en JANNA CORNELIA KOORNNEEF.
huwt 's-Gravenzande 8 okt. 1985,
THEODORA MARGARETHA 't HART, gezinsverzorgster,
geb. 's-Gravenzande 20 mei 1965,
dr. van GERRIT 't HART, carrosseriebouwer en JOHANNA HENDRICA MARIA REULING.

uit dit huwelijk:

1. GERRIT JAN VAN DEN ENDE, geb. Monster 14 nov. 1987.

2. ROBERT VAN DEN ENDE

3. ERWIN VAN DEN ENDE, geb. Monster 18 aug. 1994.

 

4. ARTHUR VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 8 apr. 2000.

XI.cd ARIE LEENDERT JOHANNES VAN DEN ENDE, chauffeur, (zn. van X.cc),
geb. 's-Gravenzande 17 juni 1965,
zn. van JAN VAN DEN ENDE en JANNA CORNELIA KOORNNEEF.
huwt 's-Gravenzande 27 aug. 1987,
HENDRINA 't HART, bejaardenhelster,
geb. Delft 28 mei 1966,
dr. van GERRIT 't HART, carrosseriebouwer en JOHANNA HENRICA MARIA REULING.

uit dit huwelijk:

1. MARIA JOHANNA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 sept. 1989.

2. PATRICK VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 1 mei 1993.

3. STEFAN VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 22 juni 1998.

XI.ce ARIE CORNELIS (Arco) VAN DEN ENDE, beluchtingsmonteur, (zn. van X.cd),
geb. Monster 11 juli 1967,
zn. van ARIE VAN DEN ENDE en PIETJE SMIT,
huwt 's-Gravenzande 10 april 1991,
WILHELMINA JOHANNA ANNA (Jolanda) SIJENS,
geb. Hillegom 23 dec. 1967,
dr. van PIET GERARD SIJENS, leraar en WILHELMINA OUWERLING.

uit dit huwelijk:

1. DAVY VAN DEN ENDE, geb.  Delft 28 okt. 1992.

2. SHAUNY VAN DEN ENDE, geb. ..... 25 juni 1997.

XI.da DIRK VAN DER ENDE, agent van politie, (zn. van X.bd),
geb. 's-Gravenzande 10 maart 1962,
zn. van GERRIT WALING VAN DER ENDE en JOSINA CORNE LIA KOPPERT.
huwt
ADRIANA VAN DER WILK,

uit dit huwelijk:

1. MARLOES JAQUELINE VAN DER ENDE, geb. Delft 23 mei 1989.

2. CHRISTIAAN GERARD VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 31 okt. 1986.

3. ELINE ADRIANA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 14 april 1992.

XI.fa CORNELIS VAN DER ENDE, tuinder, (zn. van X.fa),
geb. 's-Gravenzande 19 mei 1932,
overl. s-Gravenzande 30 dec. 2001,
zn. van THOMAS ARIE VAN DER ENDE en JOHANNA QUAK
huwt 's-Gravenzande 20 april 1965,
IDA VERMEULEN,
geb. 's-Gravenzande 19 juli 1940,
dr. van LEENDERT VERMEULEN, groentehandelaar en CORNELIA VISSER.
echtscheiding 9 okt. 1990.

uit dit huwelijk:

1. LENA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 12 maart 1966.

2. THOMAS ARIE VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 14 mei 1968.

3. CORNELIA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 6 jan. 1971.

XI.fb    JAN VAN DER ENDE, correspondent, (zn. van X.fb)
geb. De Lier 3 jan. 1948,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en JOHANNA ELISA VAN BALEN,
huwt s-Gravenzande 25 sept. 1970
CATHARINA VAN VELDEN,
geb. Naaldwijk 19 jan. 1950,
dr. van ABRAHAM VAN VELDEN, verwarmingsinstallateur en ANTJE LUIJENDIJK.

uit dit huwelijk:

1.    NATHALIE VAN DER ENDE

2.    ARMANDA VAN DER ENDE

3.    MAURICE VAN DER ENDE

XI.g DAAM ADAM VAN DEN ENDE, (zn. van X.ar)
geb. s-Gravenhage 10 sep 1969,
zn. van PIETER VAN DEN ENDE en GERRITJE HUIBERTJE LOUWEN
huwt s-Gravenzande 11 mei 1995,
ELIZABETH SUZANNE PRINS,
geb. s-Gravenzande 22 maart 1973
dr. van CORNELIS PRINS en MARIA JOHANNA DE MOS

uit dit huwelijk:

1. EVA VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 28 jan 2001

2. TOM VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 6 juni 2005.

 

XI.h    WILLEM VAN DEN ENDE, (zn. van X.af)
geb. 's-Gravenzande 12 aug. 1922,
zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en CORNELLIA JOHANNA VAN DEN EIJKEL
huwt
N.G REIJNEN.

uit dit huwelijk:

1.    ROSETTE CORRINEL VAN DEN ENDE, geb. Medan 19 juli 1947

2.    BARBERA VAN DEN ENDE.

 

XI.ha     JAN VAN DEN ENDE, (zn. van X.af)
geb. 's-Gravenzande 21 okt. 1916,
zn. van WILLEM VAN DEN ENDE en CORNELIA JOHANNA VAN DEN EIJKEL,   
huwt 1e Deventer 23 apr. 1940
JOHANNA BROEKHUIS
huwt 2e
W.E. HUYGENS

uit het eerste huwelijk:

1.JOHANNES  VAN DEN ENDE, geb Balimbingan Ned. Indie 8 apr. 1941, huwt ADRIANA HAANSTRA.
                    uit dit huwelijk:  1. MARCUS VAN DEN ENDE
                                                    2. TIMON VAN DEN ENDE
                                                    3. DANIEL VAN DEN ENDE

           

2.    WILLEM VAN DEN ENDE

3.    JULIANA VAN  DEN ENDE  
 

uit het tweede huwelijk:

1.   GERDIEN VAN DEN ENDE

               2.    MAURITS VAN DEN ENDE

 

XI.j GERRIT WALING GERARDUS VAN DER ENDE, (zn. van X.ak)
geb. Monster 21 okt. 1960,
zn. van THOMAS MARINUS VAN DER ENDE en AGNES JACOBA SCHMIDT,
huwt
TRIJNTJE D VAN SPRONSEN

uit dit huwelijk:

1. ANNE VAN DER ENDE

2. AGNES MARINA JOHANNA VAN DER ENDE

 

XI.ja    HENDRIK MARTIEN (HENK) VAN DEN ENDE, (zn. van X.ja)
geb. Naaldwijk ca. feb. 1964,
zn. van LEENDERT VAN DEN ENDE en NEELTJE CORNELIA BOON
huwt De Lier 31 aug. 1990
CARINA VAN SETERS

uit dit huwelijk:

1.    BRAIN VAN DEN ENDE

 

XI.k ARIE JAN CORNELIS VAN DER ENDE, (zn. van X.ak),
geb. Monster 13 juli 1967,
zn. van THOMAS MARINUS VAN DER ENDE en AGNES JACOBA SCHMIDT,
huwt Monster 15 mei 1996,
ELIZABETH PETRONELLA ADRIANA (Esther) VAN DER VOORT,
geb.Delft 3 feb. 1970,
dr. van WILHELMUS MARIA VAN DER VOORT en CHRISTINA MARIA GERARDA BROUWERS

uit dit huwelijk:

1. COLIN RICK VAN DER ENDE, geb. Den Haag dec. 1998.

2. NIKKI ESMEE VAN DER ENDE, geb. Kwintsheul 27 feb. 2001

 

XI.kc    ANDR GERARD VAN DER ENDE,(zn. van X.kc)
geb.    's-Gravenhage 15 mt 1948,
zn van ADRIANUS GERARDUS VAN DER ENDE en MARIA HUBERTINA PELLAERS
huwt
HENDERINA SLUIJS
geb. Krommenie 29 juni 1950.

uit dit huwelijk:

1.    YVETTE VAN DER ENDE, geb. Wormerveer 16 juni 1970, huwt FUAD BODUR, geb. Giesen (Duitsland) 17 mei 1969

2.    SASKIA VAN DER ENDE, geb. Zaandam 29 mrt 1976

 

XI.l WIM VAN DER ENDE, (zn. van X.cf)
geb.
zn. van WILLEM JOHANNES VAN DER ENDE en EDNA MAY SABIN
huwt
TJOUM ..

uit dit huwelijk:

1. DENNIS VAN DER ENDE

 

XI.m JOHAN VAN DEN ENDE, (zn. van X.jd)
geb.
zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en ANTJE WESTHOF
huwt
ILSE

uit dit huwelijk:

1. WOUTER VAN DEN ENDE.

2. LUCAS VAN DEN ENDE

 

XI.n PIM VAN DEN ENDE, (zn. van X.jd)
geb.
zn. van ADRIANUS VAN DEN ENDE en ANTJE WESTHOF
huwt
MONIQUE ..

uit dit huwelijk:

1. CHRIS VAN DEN ENDE

2. RENEE VAN DEN ENDE

 

XI.na DANIEL VAN DEN ENDE, (zn. van X.ma),
geb 3 sept. 1945,
zn. van JACOBUS VAN DEN ENDE en GEERTRUIDA KOSTERING,
huwt Zoetermeer 1969
JOKE SMIT

uit dit huwelijk:

1. HANS VAN DEN ENDE, geb. Leiden 10 feb. 1970, huwt Barbados 2004 ELLEN SCHAAP.

2. MARLIES VAN DEN ENDE, geb. Bleiswijk 28 maart 1974, samenwonend met JAMES CHARLES GORDON, geb,Wollongong, Australie.

 

XI.nb PIETER WILHELM VAN DEN ENDE (zn. van X.ma)
geb. Zoetermeer 6 juni 1959,
zn. van JACOBUS VAN DEN ENDE en GEERTRUIDA KOSTERING,
huwt  Zoetermeer 11 sept 1990
MARIA JOHANNA GEERTRUIDA VAN HEININGEN,
geb. Zoetermeer 6 juli 1965,
dr. van JACQUES VAN HEININGEN en TRUUS PEEREBOOM

uit dit huwelijk:

1. HELENA MARIA GEERTRUIDA VAN DEN ENDE, geb. Zoetermeer 30 sept. 1993.

2. MARIJNE WILHELMINA JACOBA VAN DEN ENDE, geb. Zoetermeer 25 jan. 1998.

 

XI.ne    JOHAN HARRY VAN DER ENDE, (zn. van X.na)
geb.Hengelo 7 feb. 1958
zn. van GERRIT VAN DER ENDE en ALIDA GEERTJE HEININK
huwt Hengelo 25 aug. 1989
GERTRUD STEVENS,
geb. Hengelo 26 juli 1959

uit dit huwelijk:

1.    KIMBERLEY VAN DER ENDE, geb. Hengelo 28 jan. 1991.

2.    PATRICK VAN DER ENDE, geb. Hengelo 20 sept. 1993.

 

XI.o GERRIT VAN DER ENDE, timmerman, (zn. van X.pc)
geb. s-Gravenzande 5 juli 1952,
overl. 23 jan 2015,
zn. van JOHANNES VAN DER ENDE en NEELTJE VAN VEEN,
huwt s-Gravenzande 25 feb 1972,
MARIA SCHELLEVIS,
geb. s-Gravenzande 2 mei 1954,
dr. van JOHANNES SCHELLEVIS en MARIA BOUWMEESTER

uit dit huwelijk:

1. RAMONA VAN DER ENDE

2. MARIO VAN DER ENDE

 

XI.pa    MAARTEN JOHANNES VAN DEN ENDE, manager grootboekadministratie, (zn. van X.qb)
geb. Delft 24 dec. 1954,
zn. van LEENDERT JOHANNES VAN DEN ENDE en AALTJE HENDRIKA BOS,
huwt Vlaardingen 1 sept. 1982
ADRIANA ALI (LYA) ..............., verpleegkundige,
geb. Vlaardingen 9 nov. 1956,
dr. van

uit dit huwelijk:

1.    LEENDERT JOHANNES JACOB (LEONARD) VAN DEN ENDE, geb. Delft 12 jan. 1985.

2.    CONSTANTIJN MAARTEN JOHANNES (CONSTANTIJN) VAN DEN ENDE, geb. Delft 20 okt. 1986.

3.    LODEWIJK WALING JOHANNES (LODEWIJK) VAN DEN ENDE, geb. Delft 26 sept. 1990.

 

XI.q    SIMON EDUART ADRIANUS VAN DER ENDE, (zn. van X.zk)
geb. Naaldwijk 3 jan. 1951,
overl. Emmen 26 aug. 2009,
zn. van SIMON VAN DER ENDE en CHRISTINA ADRIANA EVERAARTS,
huwt Emmen 23 april 1981
BONNIE VAN BEILEN,
geb. Emmen 23 feb. 1952
dr. van JAN VAN BEILEN en ROELOFJE JEURING.

uit dit huwelijk:

1.    SIMON WIJNAND JAN VAN DER ENDE, geb. Emmen 22 jan. 1983.

2.    EUGENIE ROELINA CHRISTINA VAN DER ENDE, geb. Emmen 16 juni 1986.

3.    AMANDA BONDINA VIOLETTE VAN DER ENDE, geb. Emmen 14 sept. 1990.

 

XI.r    WILLEM HENDRIK VAN DER ENDE, docent procestechniek en werktuigbouwkunde, (zn. van X.zk)
geb. Naaldwijk 13 april 1953,
zn. van SIMON VAN DER ENDE en CHRISTINA ADRIANA EVERAARTS,
huwt Apeldoorn 23 sept. 1976
JEANNETTE CORNELIA HENDRIKA ZINNEMERS, verpleegkundige,
geb. Apeldoorn 5 feb. 1949,
dr. van CORNELIS ZINNEMERS en ANNA MARIA KRANS.

uit dit huwelijk:

1.    WOUTER WILLEM MARC VAN DER ENDE, industriel engenier (Ing), geb. Emmen 8 juli 1978.

2.    SIMONE JEANNETTE CORINE VAN DER ENDE, studente HBO-recht te Groningen, geb. Emmen 20 feb. 1980.

 

XI.s    GERARD JAN VAN DER ENDE, meubelmaker te Wiveliscombe, Summerset, Engeland (zn. van X.zk)
geb. Naaldwijk 29 dec. 1954,
zn. van SIMON VAN DER ENDE en CHRISTINA ADRIANA EVERAARTS,
huwt Utrecht 9 maart 1977
SUSAN PATRICIA WEBBER,
geb. Weston Super Mare, England 2 mei 1957,
dr. van SYDNEY HAROLD WEBBER en MURIEL AUDREY CHRISTINA MORRISON.

uit dit huwelijk:

1.    LARA CHRISTINA VAN DER ENDE, accountant, geb. Weston Super Mare, Engeland 16 feb. 1981, huwt 2004 WILL DAVIS, geb. Somerset, Engeland 8 sept. 1982.

2.    ELRIN GERARD VAN DER ENDE, student muziek, geb. Wellington, Somerset 7 nov. 1984.

 

XI.tg    ABRAHAM VAN DER ENDEN, (zn. van X.tg)
geb. Delft ca. 1950
zn. van ABRAHAM VAN DER ENDEN en HENDRIKA HELENA BROESELISKE,
huwt Delft 7 juli 1972
HELENA MAARTJE GERARDA JOHANNA BROUWER,
geb. Delft ca 1953, |
dr. van LEENDERT BROUWER en JOHANNA JANSSEN.

uit dit huwelijk:

1.    RALF VAN DER ENDEN

2.    STEVEN VAN DER ENDEN

 

XI.th    CORNELIS VAN DER ENDEN, Installatietechnicus (zn. van X.th)
geb. Delft 7 april 1938,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDEN en ADRIANA VERHAGEN,
huwt Delft 1 aug. 1963
JOUKJE MIDDENDORP,
geb. Ooststellingswerf 22 feb. 1940,
dr.van JAN MIDDENDORP en TRIJNTJE DE VRIES.

Uit dit huwelijk:

1.    BJENT VAN DER ENDEN, huwt  JOSEPHA MARIA DIESVELD, volgt XII.th

 

XI.tk    HANS VAN DER ENDEN, zeefdrukker, (zn. van X.tk)
geb. Amsterdam 4 okt. 1943,
overl. Oostwoud 13 dec. 1970,
zn. van PHILIPPUS JOHANNES VAN DER ENDEN, zeefdrukker en CORNELIA HENDRIKA VOULON,
huwt
ENGELBERTHA MARIA BAKKER, maatschappeliijk werkster,
geb. Wormer 17 jul 1940.
dr. van CORNELIS BAKKER, arbeider en ELISABETH MARIA KROON.

uit dit huwelijk:

1.    MARCEL VAN DER ENDEN, eigenaar transportbedrijf, geb. Assendelft 15 jan. 1964, overl. Midwoud 5 juli 1993.

2.    INGEBORG VAN DER ENDEN, grafisch ontwerper, geb. Oostwoud 14 mei 1967

 

XI.tl    MAARTEN VAN DEN ENDE, (zn. van X.tl)
geb. Amsterdam 2 maart 1961
zn. van DIRK VAN DEN ENDE en MARTJE SUSANNA SIKKENS
huwt Uden 22 aug. 1986
JOSEPHA MARIA LEFTUW
geb. Nistelrode 28 mrt 1962

uit dit huwelijik:

1.    YAL ADRIANUS SIMON VAN DEN ENDE, geb. Oss 2 aug. 1989.

2.    LAZLO RICARDO ANTONIUS VAN DEN ENDE, geb. Oss 29 apr. 1991.

 

XI.u GERARDUS ADRIANUS JACOBUS VAN DER ENDE, sloper, (zn. van X.ua),
geb. 's-Gravenzande 5 febr. 1965,
zn. van THEO VAN DER ENDE en SARA BASSIE.
huwt 's-Gravenzande 25 sept. 1987,
BRENDA JOHANNA MARIA VAN VEEN, agrarisch medewerkster,
geb. Delft 26 april 1966,
dr. van JOHANNES PETRUS VAN VEEN, verkoper en WILHELMINA JOHANNA MARIA CANTEN.

uit dit huwelijk:

1. DANNY VAN DER ENDE, geb.

2. TAMARA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 19 okt. 1990.

3. ROY VAN DER ENDE, geb. 15 okt. 199.

XI.ua THEO VAN DER ENDE, (zn. van X.ua),
geb. 's-Gravenzande 1 dec. 1967,
zn. van THEO VAN DER ENDE en SARA BASSIE,
huwt
SYLVIA VIJVERBERG,

uit dit huwelijk:

1.     DYLAN PETRUS VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande  30 jan. 1998.

2.    MELISSA HELENA SARA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 5 juli 2000.

3.    SABINE NICOLINE THEODORA VAN DER ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 feb 2003

XI.ub    PIETER VAN DER ENDE, (zn. van X.ub)
geb. De Lier 19 dec. 1956,
zn. van THOMAS VAN DER ENDE en AALTJE GERARDA KLINKSPOOR,
huwt De Lier 13 aug. 1980,
JANNETJE VAN EIJMEREN,
geb. De Lier 24 juni 1961,
dr. van HENDRIK VAN EIJMEREN en WILHELMINA STOLZE.

uit dit huwelijk:

1.    BARRY VAN DER ENDE, geb. De Lier 5 dec. 1986.

2.    FERRY VAN DER ENDE, geb. De Lier 24 juli 1989.

XI.ug    JOHANNES (HANS) VAN DER ENDE, (zn. van X.ug)
geb. Den Haag 27 okt. 1966,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en PETRONELLA MARIA EISBERG
huwt
SILVIA VAN DER MEER,
dr. van NICO VAN DER MEER en GERDA WIJNANTS

uit dit huwelijk:

1.    MELANIE VAN DER ENDE, geb. Delft 30 jan. 1995

2.    RAMONA VAN DER ENDE, geb.9 juli 1996.

 

XI.xb LUCAS VAN DER ENDE, (zn. van X.xa),
geb. 's-Gravenzande 11 juni 1967,
zn. van CORNELIS MARINUS VAN DER ENDE en STIENA GESINA LUCIA KRIKKEN,
huwt 's-Gravenzande 2 aug. 1995,
DIANA VRIJHOF,
geb. 's-Gravenhage 24 dec. 1970,
dr. van GIJSBERT WILLEM VRIJHOF en GEERTRUIDA HENDRIKA DE MUNNIK.

uit dit huwelijk:

1. ROY VAN DER ENDE, geb. ....... 10 aug. 1993.

XI.y    MATHIJS (MARTIN) VAN DEN ENDE, (zn. van X.da)
geb. 23 dec. 1955
zn. van WILLEM VAN DEN ENDE en C. SPEK
huwt
MARIANNE HULSHOF,
geb. 5 okt. 1956,
dr. van ..........HULSHOF en .....KRAMER

uit dit huwelijk:

1.    SVEN VAN DEN ENDE, geb. 31 juli 1982.

2.    JIL VAN DEN ENDE, geb. 12 feb. 1985.

XI.z MARINUS PIETER VAN DER ENDE, (zn. van X.z),
geb. Rotterdam 13 juli 1949,
zn. van PIETER VAN DER ENDE en ELIZABETH VAN DER SLIK.
huwt Rotterdam 2 maart 1973,
J. LEENING.

uit dit huwelijk:

1. REMCO VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 26 mei 1976.

2. MARTIJN VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 29 okt. 1978.

3. PIETER REMCO VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 10 april 1988.

4. KOEN VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 19 sept. 1989.

XI.zb PIETER VAN DER ENDE, (zn. van X.zb),
geb. Maassluis 30 jan. 1966,
zn. van JOHAN VAN DER ENDE en ADRIANA DE RAAF,
huwt Maassluis 21 dec. 1989,
JANNETJE INGETJE VAN GEEST,
geb. Maasdijk 20 febr. 1969,
dr. van JAN IVO VAN GEEST en TRIJNTJE VOOGT.

uit dit huwelijk:

1. YVONNE VAN DER ENDE, geb. Delft 28 dec. 1991.

2. ANITA VAN DER ENDE, geb. Maasdijk 13 aug. 1994.

3. PATRICK VAN DER ENDE, geb. Maasdijk 22 febr. 1997.

XI.zf PIETER JOHANNES VAN DER ENDE, (zn. van X.zf),
geb. Naaldwijk 10 okt. 1954,
zn. van AREND DIRK DANIEL VAN DER ENDE en GRETA JOHANNA DE BLOOIS.
huwt 1e Monster 29 juni 1976,
HETTY VAN VLIET
geb. 19 sep. 1956
huwt 2e
MARJON ROMIJN

uit het eerste huwelijk:

1. ANGELA VAN DER ENDE, geb. Delft 28 nov. 1979.

2. MONIQUE VAN DER ENDE, geb. 1981.

3. PAUL VAN DER ENDE, geb. 1984, overl. Maasdijk 19 aug. 1984, 6 wk.

4. LEX VAN DER ENDE, geb. 1986.

uit het tweede huwelijk:

5.    FLEUR VAN DER ENDE, geb. 11 maart 2000.

6.    MARK VAN DER ENDE, geb. 9 okt. 2001.

 

XI.zg JOHANNES PIETER VAN DER ENDE, (zn. van X.zf),
geb. Naaldwijk 21 juni 1959,
zn. van AREND DIRK DANIEL VAN DER ENDE en GRETA JOHANNA DE BLOOIS.
huwt Naaldwijk 31 jan. 1980,
LIA PETTERSON,
geb. 12 maart 1960
dr. van JOHANNES HERMANUS WILHELMUS PETRUS PETTERSON en ELIZABETH VAN MIL.

uit dit huwelijk:

1. JESSICA  CHRISTINA MARIA VAN DER ENDE, geb. Maassluis 17 april 1984.

2. ERIK VAN DER ENDE, geb. Maassluis 28 dec. 1985.

XI.zh AREND JAN (ARJAN) VAN DER ENDE, (zn. van X.zf),
geb. Delft 23 maart 1964,
zn. van AREND DIRK DANIEL VAN DER ENDE en GRETA JOHANNADE BLOOIS.
huwt Delft 12 okt. 1988,
DIANE REEDIJK,
geb. Rotterdam 31 dec. 1964,
dr. van CO ANTON REEDIJK en NEELTJE MARIA VELLEKOOP.

uit dit huwelijk:

1. FERRY VAN DER ENDE, geb. Maasdijk 18 juli 1993.

2. REMCO VAN DER ENDE, geb. Maasdijk 27 sept. 1995.

3. JELLE VAN DER ENDE, geb. Maasdijk 26 okt. 1998.

XI.zi THEODOOR HENDRIKUS VAN DER ENDE, (zn. van X.zf),
geb. Naaldwijk 13 jan. 1969
zn. van AREND DIRK DANIEL VAN DER ENDE en GRETA JOHANNA DE BLOOIS,
huwt Naaldwijk 10 nov. 1995,
PETRA VEENMAN.
geb. 18 nov. 1967.

uit dit huwelijk:

1. SHIRLEY VAN DER ENDE, geb. ...... 25 juni 1997.

2. BRIT VAN DER ENDE, geb. 1999.

3. ROSA VAN DER ENDE, geb. 2001.

4. DAAN VAN DER ENDE, geb. Maasdijk 20 feb. 2008

XI.zj    PETER VAN DER ENDE, (zn. van X.zj)
geb. Rotterdam 19 april 1961,
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en GEERTRUIDE KTHE DE GROOT
huwt Oud-Beijerland 28 aug. 1987
PAULINE CORNELIE BESTEBREURTJE,
geb. 19 jan. 1962
dr.. van WOUTER JAN BESTBREURTJE en ELISABETH VAN DEN HEERIK

uit dit huwelijk:

1.    EDGAR LEENDERT JAN VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 13 mei 1991.

2.    MARNIX PETER VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 20 maart 1994.

 

XI.zk    OSCAR VAN DER ENDE, (zn. van X.zj)
geb. Zwijndrecht 27 aug. 1965
zn. van LEENDERT VAN DER ENDE en GEERTRUIDE KTHE DE GROOT,
gaat samenwonen met
IRENE VAN DER GRIEND.
geb. 24 jan. 1965

uit deze relatie:

1.    YENTE GEERTRUIDA ANTONIA VAN DER ENDE, geb. Rotterdam 19 juni 1998.

 

XI.zl    SIMON VAN DER ENDE, geref, tuinder, (zn. van X.zl)
geb. Naaldwijk 17 juni 1950
zn. van GERARD VAN DER ENDE en NEELTJE HADEWIJ GROENEWEGEN
huwt Naaldwijk 14 dec. 1972,
HENDERINA VAN GEEST,
geb. 21 jan. 1952
dr. van MAARTEN VAN GEEST en GRIETJE DIJKXHOORN.

uit dit huwelijk:

1.    GERARD VAN DER ENDE, tuinder, geb. Naaldwijk 22 mei 1975, huwt Naaldwijk 9 juni 2001 NANCY PETRONELLA MARTINE VAN LEEUWEN, salesmanager, geb. 5 maart 1975, dr. van ADRIANUS JOHANNES MARIA VAN LEEUWEN en PETRONELLA MARIA CORNELIA DUKKER.

2.    MARTIJN VAN DER ENDE, huwt  ANGELA DESIREE VAN DEN BERG. (volgt XII.zl)

3.    HENRIETTE NEELKE HADEWIJ VAN DER ENDE, geb. Naaldwijk 21 sept. 1979, huwt Capelle a/d IJssel  14 nov. 2002  TACO VERHOEF, zn. van LEENDERT WILLEM VERHOEF en JOHANNA PLAISIER.

4.    SIMON SJOERD VAN DER ENDE, geb. Delft 17 maart 1986.

 

XI.zm    SIEM-JAN VAN DER ENDE, (zn. van X.zt)
geb. Maassluis 8 aug. 1951,
zn. van JAN VAN DER ENDE en DIRKJE GROENEWEGEN,
huwt Beaverlodge (Canada) 23 juli 1988
KATHY MARSHALL,
geb. Beaverlodge (Canada) 24 feb. 1959.
dr. van REX en KAREN MARSHALL.

uit dit huwelijk:

1.    MAISHA MARIAM MARSHALL-ENDE, geb. Addis Ababa, Ethiopia 10 mei 1996.

2.    GELILA MARSHALL-ENDE, geb. Awassa, Ethiopia 30 aug. 1998.

 

XI.zn    HAROLD VAN DER ENDE, Heating and Airconditioning Specialist, (zn. van X.zt)
geb. Blenheim (Canada) 7 feb. 1958,
zn. van JAN VAN DER ENDE en DIRKJE GROENEWEGEN,
huwt Chatham Ontario Canada 26 mei 1979
MARGARET SMIDS,
geb. Chatham Ontario Canada 23 okt. 1957.
dr. van JOHN en GRACE SMIDS.

uit dit huwelijk:

1.    BRADLEY VAN DER ENDE, geb. Chatham Ontario Canada 20 jan. 1982.

2.    JEREMY VAN DER ENDE, geb. Chatham Ontario Canada 30 okt. 1983, overl. 11 jan. 2002.

3.    ANDREA VAN DER ENDE, geb. Chatham Ontario Canada 27 nov. 1986.

4.    KIMBERLEY VAN DER ENDE, geb. Chatham Ontario Canada 22 juli 1989.

 

XI.zo    LAURENCE VAN DER ENDE, Heating and Airconditioning Specialist, (zn. van X.zt)
geb. Blenheim (Canada) 4 feb. 1961
zn. van JAN VAN DER ENDE en DIRKJE GROENEWEGEN,
huwt Chatham Ontario Canada 31 mei 1986,
JULIE ROLLASON,
geb. 17 juni 1962
dr. van FRANK en SYLVIA ROLLASON.

uit dit huwelijk:

1.    AMY VAN DER ENDE, geb. Chatham Ontario Canada 29 jan. 1985.

2.    NICHOLAS VAN DER ENDE, geb. Chatham Ontario Canada 15 sept. 1987.

3.    MEGAN VAN DER ENDE, geb. Chatham Ontario Canada 25 dec. 1990.

 

XI.zp    LAIRD VAN DER ENDE, Cabinet_Maker, Woodworker, (zn. van X.zt)
geb. Blenheim (Canada) 4 feb. 1961,
zn. van JAN VAN DER ENDE en DIRKJE GROENEWEGEN,
huwt Chatham Ontario Canada 22 mei 1982,
PAT HAROLD,
geb. 10 april 1962.
dr. van FREDRICK en MARIE HAROLD.

uit dit huwelijk:

1.    NATHAN VAN DER ENDE, geb.Chatham Ontario Canada 7 aug. 1987.

2.    JORDAN VAN DER ENDE, geb. Chatham Ontario Canada 18 sept. 1989.

3.    MICHELLE VAN DER ENDE, geb. Chatham Ontario Canada 6 april 1991.

 

XI.zq    PETER VAN DER ENDE, (zn. van X.zs)
geb. Vlaardingen 21 sept. 1960
zn. van PIETER VAN DER ENDE en SARY VAN STRATEN
huwt 1e
KARLA KAMERBEEK
dit huwelijk is ontbonden door echtscheiding.,
huwt 2e
KARINE FASTENAU.

uit het eerste huwelijk:

1.    WESLEY VAN DER ENDE, geb. Vlaardingen 17 juni 1990.

uit het tweede huwelijk:

2.    NICK VAN DER ENDE, geb. Maassluis 14 dec. 1995.
 

 

XI.zr    EDWIN VAN DER ENDE, (zn. van X.zs)
geb. Maassluis 31 mrt. 1965
zn. van PIETER VAN DER ENDE en SARY VAN STRATEN,
huwt
JOLANDA ZEEGERS.
dit huwelijk is in 1997 ontbonden door echtscheiding.

uit dit huwelijk:

1.    ROBIN VAN DER ENDE., geb. Vlaardingen 21 juli 1993

2.    ROOS-ANNE VAN DER ENDE., geb. Maassluis 30 aug. 1995.

 

XII.aa BENJAMIN JOHANNES VAN DEN ENDE, tuinder, (zn. van XI.af),
geb. Monster 28 okt. 1956,
zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE en CORNELIA VAN DER WEL,
huwt Monster 8 okt. 1981,
LENIE VAN DER MEER,
geb. Den Haag 21 mei 1952,
dr. van JOHANNES VAN DER MEER en TRIJNTJE DE WILDE.

uit dit huwelijk:

1. ELISE JOANNA VAN DEN ENDE, geb. Den Haag 10 juli 1981., gaat samenwonen met LOES KUIJK.

2. JOHANNES BENJAMIN VAN DEN ENDE, geb. Den Haag 12 maart 1984, gaat samenwonen met MARIEKE BERGHUIS
                    uit deze relatie  1. NAUSIKAA VAN DEN ENDE geb. Den Haag 12 juli 2011.
                                           2.  COSIMA REINA VAN DEN ENDE, geb. Amsterdam 2 mei 2015.

3. FRANK CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. Den Haag 9 aug. 1985, huwt Eindhoven 20 aug. 2010 RENE BIESMANS.
                    uit dit huwelijk:   1. FOS ANDREAS BENJAMIN VAN DEN ENDE, geb. Weert 3 juni 2014.

XII.ab JOHANNES BENJAMIN VAN DEN ENDE, bloemenkweker, (zn. van XI.ah),
geb. Monster 6 sept. 1963,
zn. van HENDRIK VAN DEN ENDE en CLASINA PETRONELLA VAN WOERDEN,
huwt Monster 5 aug. 1988,
JOHANNA CORNELIA DEN DRIJVER,
geb. Naaldwijk 7 sept. 1964,
dr. van LEENDERT ADRIANUS DEN DRIJVER, tuinder en BARBARA MARIA VAN ANTWERPEN.

uit dit huwelijk:

1. JAN VAN DEN ENDE, geb. Monster 16 febr. 1990.

2. BEN VAN DEN ENDE, geb. Monster 9 jan. 1992.

3. LINDA VAN DEN ENDE, geb. Delft 18 okt. 1999.

 

XII.ac CORNELIS VAN DEN ENDE, (zn. van XI.ac),
geb. 's-Gravenhage 27 jan. 1964,
zn. van NICOLAAS VAN DEN ENDE en ELISABETH KLOP,
huwt 's-Gravenzande 26 nov. 1986,
JOZINA CORNELIA NEELTJE VAN DER ENDE,
geb. 's-Gravenzande 17 nov. 1966,
dr. van GERRIT WALING VAN DER ENDE (X.bd) en JOSINA CORNELIA KOPPERT.

uit dit huwelijk:

1.    JEROEN CORNELIS VAN DEN ENDE, geb. 11 juni 1988

2.    DANNY VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 31 mei 1990.

3.    MARCEL VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 2 febr. 1993.

4.    ESTHER CORNELIA VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 23 maart 1995.

5.    REMKO VAN DEN ENDE, geb. 10 sep. 2002

XII.ad JOHANNES CORNELIS VAN DEN ENDE, zelfstandig bedrijfsadviseur (zn. van XI.af) ,
geb. Monster 20 nov. 1968,
zn. van JOHANNES VAN DEN ENDE, tuinder en CORNELIA VAN DER WEL.
huwt Monster 20 nov. 1998,
ELLEN DE GRAAF, medewerker kwaliteit en PR in de kinderopvang,
geb.Rotterdam 20 nov. 1968,
dr. van WOUTER DE GRAAF en  PETRONELLA ANTONIA SCHOUTEN

uit dit huwelijk:

1. SARA KAREN VAN DEN ENDE, geb. Monster 2 okt. 2000

2. FLOOR VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 21 nov. 2003.

 

XII.ba MAARTEN CORNELIS (MARCO) VAN DER ENDE, (zn. vanXI.ba),
geb. 's-Gravenzande 9 mei 1971,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDE en GEERTRUIDA ANTONIA VAN DER KRUK.
huwt 's-Gravenzande 14 jan. 1995,
CORNELIA A.M. (CONNY) VAN DER SANDE.

uit dit huwelijk:

1. NAOMI BRIGITTA ADRIANA VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande 17 juli 1998.

2. KEES CORNELIS VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande? 15 aug. 1999.

3. EMMA ELIZABETH VAN DER ENDE, geb. s-Gravenzande? 15 aug. 1999.

XII.bb JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE, (zn. van XI.bb),
geb. 's-Gravenzande 29 aug. 1965,
zn. van JACOBUS JOHANNES VAN DEN ENDE en JANNETJE VAN DER BOOM.
huwt
PAULINE HENRIETTE VAN ROSSUM,
geb. Monster 17 aug. 1967.
dr. van P. VAN ROSSUM en H.HUNIA

uit dit huwelijk:

1. ROBIN JACOBUS VAN DEN ENDE, geb. s-Gravenzande 5 okt. 1993.

2. IRIS RIANNE VAN DEN ENDE, geb. 's-Gravenzande 20 aug. 1996.

XII.bg    CORNELIS VAN DER ENDE, (zn. van XI.bg)
geb. 8 juni 1958
zn. van JACOB VAN DER ENDE en JANTJE WILHELMINA DE KOCK
huwt 1e RIA VAN LEEUWEN,
overl. 3 juni 1992
huwt 2e CAROLIEN VISSCHER.

uit het tweede huwelijk:

1.    MAARTEN VAN DER ENDE, geb. Waardenburg 14 juni 1999.

2.    RALPH VAN DER ENDE, geb. Waardenburg 19 sept. 2000.

3.    LOTTE VAN DER ENDE, geb. Waardenburg 10 juli 2002.

 

XII.th    BJENT VAN DER ENDEN, adviseur bodemsanering, (zn. van XI.th)
geb. Delft 2 juli 1965,
zn. van CORNELIS VAN DER ENDEN en JOUKJE MIDDENDORP
huwt Rotterdam 30 maart 1994
JOSEPHA MARIA DIESVELD, bibliothecaris,
geb. 's Hertogenbosch 16 dec. 1957,
dr. van PETRUS HENDRIKUS GERARDUS DIESVELD en MARIA HENDRINA JOSEPHA VAN ERP.

uit dit huwelijk:

1.    ANNA SOPHIE VAN DER ENDEN, geb. Rotterdam 1 maart 1995.

 

XII.zl    MARTIJN VAN DER ENDE, tuinder, (zn. van XI.zl)
geb. 20 mei 1977,
zn. van SIMON VAN DER ENDE en HENDERINA VAN GEEST,
huwt Naaldwijk 10 mei 2003
ANGELA DESIREE VAN DEN BERG, kinderdagverblijfleidster,
dr. van GERRIT VAN DEN BERG en IRENE VAN DER KAAY.

uit dit huwelijk:

1.    STIJN SIMON VAN DER ENDE, geb. Delft 15 sept. 2004.